X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43330
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka

........................................ Kraków, dnia ....................................
pieczęć odpowiednio przedszkola,
szkoły, ośrodka, placówki

OPINIA O SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIECKA
LUB UCZNIA WYDANA PRZEZ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW GRUP WYCHOWAWCZYCH LUB SPECJALISTÓW PROWADZACYCH ZAJĘCIA
Z DZIECKIEM LUB UCZNIEM DLA POTRZEB ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ POWIATU KRAKOWSKIEGO

(na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych - Dz. U. poz. 1743 §7 ust.3 pkt 1-3)

Dane dziecka lub ucznia:
Imię i nazwisko:
PESEL........................................
Szkoła: klasa:
rok szk.
Wychowawca
Nauczyciel wspomagający:

1. Informacja o rozpoznanych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych
lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem:

-możliwości psychofizyczne dziecka lub ucznia:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

1) Mocne strony dziecka
Sprawnie wykonuje ćwiczenia fizyczne; chętnie bierze udział w grach zespołowych, zabawach ruchowych, przyjmuje zaproponowane role w zabawach tematycznych, zdarza się, że zaczyna przejmować inicjatywę podczas zabaw
z dziećmi. Coraz lepiej radzi sobie z wycinaniem.

2) Zauważone trudności
Nie potrafi kolorować według wzoru; ma trudności z rysowaniem po śladach, zamalowaniem powierzchni, lepieniem z plasteliny. Sprawność manualna mimo poprawy wymaga dalszych ćwiczeń.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

1) Mocne strony dziecka
Rozstaje się z opiekunem przed zajęciami. Obserwowane w pierwszym miesiącu pobytu w przedszkolu wybuchy agresji, są coraz rzadsze.

2) Zauważone trudności
Ma trudności z kontrolowaniem emocji; nie potrafi radzić sobie
z niepowodzeniami; nie w każdej sytuacji potrafi odróżnić dobro od zła; nie potrafi wymienić osób godnych naśladowania; nie potrafi podać swoich mocnych stron; ma trudności z przejawianiem wrażliwości moralnej i krytycyzmu myślenia.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka:

1) Mocne strony dziecka
Podporządkowuje się poleceniom dorosłych; wchodzi w relacje z dorosłymi. Uległy również poprawie relacje z rówieśnikami.

2) Zauważone trudności
Posiada wiedzę o środowisku społecznym na niskim poziomie, ma trudności
z przestrzeganiem norm, reguł i umów; zdarzają się trudności w relacjach
z rówieśnikami i umiejętnością współpracy; ma trudności z dostrzeżeniem
i akceptacją tożsamości rówieśników; ma trudności z niezależnością; ma trudności z przejawianiem postawy asertywne. Zdarzają się sytuacje,
w których przejawia brak szacunku do innych ludzi (np. pokazywanie języka).

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:

1) Mocne strony dziecka
Wymienia zagrożenia zdrowia i życia człowieka płynące z otoczenia; wymienia zasady dbałości o zdrowie; wskazuje wymienione części ciała i potrafi je nazwać. Dzieli proste wyrazy na sylaby, rozpoznaje niektóre litery, podejmuje próby pisania. Z pomocą nauczyciela wyznacza wynik dodawania na konkretach
w zakresie 5; z pomocą nauczyciela wyznacza wynik odejmowania na konkretach w zakresie 5; zna nazwy środków lokomocji.

2) Zauważone trudności
Nie układa obrazka z puzzli; nie rysuje szlaczków; ma trudności
z odwzorowaniem kształtów figur; mało dokładnie odwzorowuje szlaczki litero podobne, nie wyjaśnia znaczenia słów; nie opowiada historyjek; nie potrafi liczyć zdań w wypowiedziach, słów w zdaniach; nie dzieli słów na głoski i nie wyróżnia pierwszej głoski; nie układa wyrazów z liter; nie układa zdań z wyrazów; nie czyta tekstów; nie potrafi określić stosunków przestrzennych; ma trudności
z wymienianiem kolejnych nazw dni tygodnia; ma trudności z wymienianiem kolejnych nazw miesięcy; ma trudności z liczeniem obiektów w zakresie 10; nie określa równoliczności zbiorów; zna, ale myli cyfry oznaczające liczby od 0 do 10; ma problem z zapamiętaniem prostych wierszyków; nie wymienia elementów obejrzanego obrazka odwróconego na drugą stronę; ma trudności z powtórzeniem trzech szeregów ruchów wykonywanych przez nauczyciela; posiada wiedzą
o środowisku przyrodniczym na niskim poziomie; ma trudności
z rozróżnianiem dzieł: malarskich, rzeźbiarskich i architektonicznych; nie wymienia nazw związanych ani z teatrem, ani z filmem; ma trudności
z wymienieniem nazw urządzeń technicznych służących poprawie komfortu życia człowieka.

II. Samodzielność, w tym umiejętności i wykonywanie czynności samoobsługowych:

1) Mocne strony dziecka
Wykonuje samodzielnie czynności samoobsługowe; stara się dbać o estetykę otoczenia.
2) Zauważone trudności
Nie potrafi sznurować butów.

mocne strony i uzdolnienia dziecka lub ucznia:
• Bardzo lubi samochody, zna symbole marek, lubi zabawy konstrukcyjne. Ma potrzebę ruchu, poczucie rytmu. Bardzo lubi tańczyć i słuchać muzyki.

• indywidualne potrzeby rozwojowe dziecka lub ucznia:
-kształcenie specjalne w grupie ogólnodostępnej,
-Terapia logopedyczna ukierunkowana na wzbogacenie zasobu słownictwa, rozwijanie umiejętności poprawnej artykulacji wyrazów, czynnego posługiwania się mową, rozbudzenie motywacji do mówienia i definiowania pojęć.
-terapia ruchowa uwzględniająca motorykę dużą i małą,
-zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w celu usprawniania procesów percepcyjno- motorycznych, zdolności myślenia pojęciowego i przyczynowo- skutkowego, pamięci, uwagi, pamięci słuchowej, ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej i grafomotoryki,
-wspieranie rozwoju emocjonalno- społecznego
-wspieranie w sytuacjach werbalnego formułowania myśli
-zapewnienie optymalnej ilości czasu na wypowiedzi,
-używanie prostych konstrukcji gramatycznych,
-stosowanie pytań pomocniczych do rozwinięcia krótszych sformułowań
-dzielenie zadań na etapy,
-utrzymanie samooceny,
-dostosowanie wymagań do możliwości,
-dostosowanie tempa pracy,
-rozwijanie zaburzonych funkcji,
-konkretyzowanie zadań.

• indywidualne potrzeby edukacyjne dziecka lub ucznia:
-ilustracje do zadań,
-krótkie polecenia,
-metody aktywizujące,
-jasne komunikaty,
-ćwiczenie analizy i syntezy,
-kształtowanie pojęcia liczby,
-ćwiczenie dodawania i odejmowania w zakresie 10 (5),
-organizacji nauczania,
-specyficzne środki dydaktyczne,
-sposób prezentacji wiedzy,
-wskazówki w nauczaniu,
-miejsce i przestrzeń (sala lekcyjna, sala terapii integracji sensorycznej).

2. Informacja o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach
Chłopiec mówił bardzo niewyraźnie, najczęściej pojedynczymi wyrazami, często chciał, aby jego brat pomógł mu wyrazić to, o co mu chodzi ( brat jest w tej samej grupie). Nieprawidłowa artykulacja wynika z niewłaściwego ułożenia narządów mowy i małej ich sprawności. Obecnie
w zakresie mowy nastąpiła poprawa, mowa jest bardziej zrozumiała, wypowiada
się spontanicznie krótkimi zdaniami, nadal jednak zdania są źle zbudowane pod względem gramatycznym.

• w przypadku dzieci lub uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym – wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia w formie załącznika ( możliwe informacje zawarte w IPET)
• w przypadku dzieci lub uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno wychowawczymi – okresowa ocena funkcjonowania dziecka w formie załącznika

3. Informacja o działaniach podjętych w celu poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia
................... uczestniczy w zajęciach oddziału przedszkolnego, ponadto ma zapewnione zajęcia dodatkowe w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, logopedycznej oraz pomoc nauczyciela wspomagającego. Na podstawie orzeczenia i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania zespół nauczycieli opracował Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny.

W razie konieczności podejmowano doraźne działania, ..................... uczestniczył w wielu rozmowach indywidualnych z wychowawcami, dziećmi. W razie napadów agresji nauczyciel pracował z nim indywidualnie w sali integracji sensorycznej (takie sytuacje zdarzają się już bardzo rzadko). Podczas zajęć, gdy miał trudności z koncentracją uwagi i był rozdrażniony, nauczyciel stosował różnorodne techniki relaksacyjne, co wyciszało chłopca i pozwoliło
mu się skupić. ..................... codziennie uczestniczy w zajęciach indywidualnych z nauczycielem wspomagającym, podczas których nabywa nowe umiejętności, utrwala zdobytą wiedzę, usprawnia narządy mowy. Szczególną motywacją jest są dla niego zadania związane z jego zainteresowaniami (auta). ........ bardzo lubi, gdy nauczyciel przynosi na zajęcia laptop, który stanowi dodatkową motywację do działania. Chętnie na nim pisze, utrwala poznane litery. Uczy się, jak poprawnie wypowiadać słowa, dzieli na sylaby (równocześnie układa klocki), powtarza całość wypowiedzi. Zaczyna liczyć do 10 (5) i wiązać pojęcie liczby z konkretem.
• formy udzielanej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej i okres ich udzielania
Na początku roku miał trudność w kontaktach z dziećmi. Wstydził się, ciężko było
mu komunikować się z innymi, wyręczał się bratem. Przeprowadzono rozmowę zarówno z rodzicami jak i z dziećmi, którym wytłumaczono specyficzną sytuację chłopca. Podjęto szereg ćwiczeń logopedycznych, zajęcia rewalidacyjne, a także zajęcia integracyjne, które przyniosły oczekiwany efekt. Wprowadzono elementy terapii behawioralnej i Metody Integracji Sensorycznej, Metody Marii Montessori, trening umiejętności społecznych, arte- i muzykoterapii, relaksacji, ćwiczeń Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Nauczyciel wspomagający codziennie zabiera chłopca z innym dzieckiem do sali terapii integracji sensorycznej, gdzie wspólnie bawią się i uczą. Dzięki temu ma szansę poznać każde dziecko, może z nim indywidualnie porozmawiać co wpływa na coraz lepsze kontakty z grupą. Jest w niej akceptowany i coraz bardziej lubiany. Ma nawet swoich przyjaciół-

• efekty podjętych działań i udzielanej pomocy
Obecnie dzięki pracy zespołu i współpracy z mamą dziecka, chłopiec wypowiada się prostymi zdaniami, ma wielu przyjaciół i jest lubiany w grupie przedszkolnej. Stara się brać udział w zajęciach, jednak możliwości skupienia uwagi są bardzo ograniczone. ........ dzieli proste wyrazy na sylaby, rozpoznaje niektóre litery. Coraz lepiej radzi sobie z liczeniem na konkretach. Sprawność manualna także uległa poprawie, jednak wymaga ciągłego kształcenia.
Z pomocą nauczyciela podpisuje się. Pojawia się schematyczny rysunek postaci ludzkiej.
.................. jest dzieckiem bardzo wrażliwym, empatycznym, reaguje na ludzką krzywdą. Posiada poczucie rytmu, lubi tańczyć. Zdarzają się jeszcze sporadyczne sytuację, w których jest agresywny lub dokucza dzieciom bez powodu (lub z powodu nagromadzonego napięcia),
w takich przypadkach wychodzi z sali z nauczycielem wspomagającym by się wyciszyć.
Z pomocą nauczyciela pracuje w ćwiczeniach, wykonuje proste prace plastyczne jednak należy go nieustannie motywować i przyciągać jego uwagę. Jest ciekawy świata, kiedy coś go zainteresuje, stara się zdobyć jak najwięcej informacji na dany temat.

• wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem lub uczniem mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia

Usprawnianie zaburzonych funkcji,
Stymulowanie i dynamizowanie rozwoju ucznia,
Budowanie pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości,
Poznawanie swoich mocnych stron poprzez otrzymywanie informacji zwrotnych od nauczyciela,
Stopniowe budowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami,
Zapewnienie poczucia akceptacji,
Doskonalenie zachowań społecznych,
Wspieranie ogólnego rozwoju poznawczego oraz emocjonalno- społecznego,
Rozwijanie kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
Rozwijanie kompetencji społecznych- współdziałania, wyrażania potrzeb, ukierunkowany dialog, rozwijanie u dziecka kontaktu, umiejętności współdziałania i naśladowania,
Wydłużenie okresu koncentracji uwagi dowolnej oraz wypracowania nawyku podejmowania wysiłku poznawczego,
Rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych (mowy czynnej i biernej) oraz funkcji percepcyjno- motorycznych

4. Informacja o występujących w środowisku ucznia barierach i ograniczeniach utrudniających jego funkcjonowanie

Dom rodzinny stwarza optymalne warunki jak najlepszego rozwoju i funkcjonowania dziecka. Mama jest bardzo chętna do współpracy, bardzo często komunikuje
się z wychowawcami i kieruje się ich sugestiami dotyczącymi pomocy ......... w jego rozwoju.

5.Sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne niezbędne dla ucznia lub dziecka w procesie kształcenia.
-pomoce i sprzęt znajdujący się w specjalnie przygotowanej sali terapii integracji sensorycznej, gry dydaktyczne, materiały plastyczne, przyrządy do ćwiczeń manualnych (butelki, groch, fasola, piasek), laptop.

Uprzejmie prosimy o dogłębne przeanalizowanie przypadku ............ i wydanie opinii, która będzie najkorzystniejsza dla dalszego rozwoju i funkcjonowania chłopca.

........................................ ...................................
podpis odpowiednio nauczycieli,
wychowawców grup wychowawczych, specjalisty (pieczęć i podpis Dyrektora
odpowiednio przedszkola,
szkoły, ośrodka, placówki)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.