X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43293
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Odpady - trudny problem. Program zajęć ekologicznych

Odpady- trudny problem

Autorzy:
Anna Chałubińska- Skorża
Paulina Czubak
Milena Różycka
Monika Urbańska
Paulina Szmit

I Wstęp

Program zajęć ekologicznych powstał z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym. Ma on przybliżyć dzieciom uczęszczającym do przedszkola nawyki ekologiczne, a także problemy z odpadami, które w dzisiejszych czasach są bardzo trudnym tematem.
Edukacja ekologiczna w dzisiejszych czasach jest niezwykle istotna w kształtowaniu świadomości przedszkolaków. Jest to wiek, w którym bardzo łatwo jest wpoić świadomość zdrowotną i ekologiczną. Trzeba bowiem do każdego dziecka podejść umiejętnie i dobrze nim pokierować. Małe dzieci są ciągłymi obserwatorami świata, dlatego należy pokazywać im jak najwięcej z otaczającej nas przyrody. Zachęcać do dbania o nią, wytłumaczyć, że tak naprawdę, bez środowiska przyrodniczego człowiek by nie istniał.
Coraz bardziej technologie idą do przodu zagrażając tym samym środowisku przyrodniczemu. Można by w nieskończoność wymieniać różnego typu zagrożenia, ale nie to jest ważne. Ważna jest edukacja i wpajanie młodym pokoleniom jak ważna jest przyroda i jej ochrona.
Jak łatwo można się przyczynić do tzw. czystego powietrza, nie robiąc przy tym żadnego wysiłku. Wystarczy bowiem być uświadomionym i żyć zgodnie z pewnymi zasadami. W niniejszej pracy pragniemy przedstawić podstawowe zasady segregacji odpadów i ich utylizacji.
Dzieci nie mają wykształconych przyzwyczajeń, dlatego poprzez pracę, swoją postawę można skutecznie pokierować nimi, aby w przyszłości stali się prawdziwymi miłośnikami przyrody. Program ma określone cele, ma również przynieść określone, a także rezultaty.
Powstawanie odpadów staje się coraz poważniejszym problemem w skali światowej ze względu na rosnącą liczbę ludności, zwiększającą się produkcję dóbr konsumpcyjnych oraz coraz szybszy postęp technologiczny, powodujący coraz krótszą „długość życia” niektórych grup produktów, szczególnie tych powszechnego użytku.
Statystyczny Polak produkuje obecnie ponad 350 kg odpadów rocznie. Jest to ilość zbliżona do ilości odpadów wytwarzanych poprzez statystycznego Europejczyka
Wg. danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2004 r. wytworzono w Polsce 124029.5 tys. ton odpadów innych niż komunalne, z czego ok. 79% zostało podane odzyskowi, a ok. 18% zostało unieszkodliwione.
Inwestycja w ochronę środowiska jest przede wszystkim przedsięwzięciem, który musi zainteresować przedszkolaków.

Do podstawowych zasad gospodarki odpadami należy:
• Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczenie ich ilości oraz negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko przy wytwarzaniu i użytkowaniu produktów i po zakończeniu ich użytkowania.
• Zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku.
• Zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów.
Odpady można podzielić na przemysłowe i komunalne:
• Przemysłowe powstają w dużej masie i stanowią duże zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego ze względu na różnego typu toksyczność, taką jak: palność, wybuchowość, rakotwórczość.
• Odpady komunalne, z uwagi na rozproszony charakter powstawania na obszarze siedzib ludzkich i wysoki udział substancji organicznej sprzyjającej rozwojowi mikroorganizmów chorobotwórczych raz szkodników są poważnym zagrożeniem sanitarno- epidemiologicznym.
Zapewnienie odpowiednich poziomów odzysku recyklingu i odzysku niektórych grup odpadów jest niemożliwe do osiągnięcia bez wstępnej segregacji odpadów na poziomie zwykłego obywatela- niezależnie, czy to będzie osoba dorosła, dziecko w wieku szkolny, czy przedszkolnym. Coraz ważniejszą rolę odgrywa tutaj szerzenie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Wśród tych najmłodszych pociech.
Program realizowany będzie w ciągu roku 2019/ 2020. Uczestnikami zajęć będą dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat. Treści, metody i formy pracy zostały dostosowane do podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

II PROGRAM ZAWIERA:
• główne cele edukacyjne oraz wskaźniki osiągnięcia założonych celów,
• sposób przeprowadzenia ewaluacji,
• sposoby rozwiązywania problemów z odpadami i warunki realizacji.

III CELE:
Ogólne:
1. Uświadomienie zagrożeń wynikających ze wzrastającej ilości odpadów i poszerzenie wiedzy na temat wpływu odpadów na środowisko.
2. Uświadomienie wpływu konsumpcyjnego stylu życia na środowisko naturalne i kształtowanie postawy świadomego konsumenta.
3. Kształtowanie aktywnej postawy ekologicznej, nawyków i umiejętności sprzyjających zachowaniom proekologicznym.
4. Przybliżenie przedszkolakom zagadnień związanych z odpadami w skali lokalnej i globalnej.
5. Wychowanie ucznia poznającego swoje otoczenie i środowisko, potrafiącego w nim zaistnieć i współtworzyć je.
6. Rozwijanie zaintere4sowań ekologicznych.
7. Wdrażanie do segregowania odpadów i zbiórki surowców wtórnych
Szczegółowe:
1. Zapoznanie ucznia ze sposobami na ograniczenie ilości powstających odpadów, jak również z metodami postępowania z istniejącymi odpadami.
2. Dzieci będą umiały wskazywać przyczyny i skutki zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.
3. Dzieci będą rozwijały wrażliwość na zachowanie czystości w swoim otoczeniu.
4. W wyniku uczestnictwa w zajęciach uczeń:
• Wzbogaca słownictwo o treści ekologiczno- przyrodniczej.
• Rozwija umiejętności dłuższych wypowiedzi na określony temat.
• Kształtuje umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy.
• Prezentuje aktywną postawę wobec ochrony środowiska.
• Rozumie istotę powstawania odpadów.
• Umie uzasadnić potrzebę ochrony środowiska naturalnego.
• Potrafi różnicować i sortować śmieci.

IV SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ
1. Działania edukacyjne
• Prowadzenie zajęć edukacyjnych przez nauczyciela.
• Nauczyciel zapoznaje dzieci z ogólnymi informacjami o odpadach. Co to są odpady? Podział odpadów.
• Gospodarka odpadami- podstawowe zasady.
• Co się dzieje z naszymi śmieciami? Czyli najpopularniejsze metody rozpoznawania śmieci.
• System znakowania opakowań/ znaki recyklingu.
• Zapoznanie dzieci z pojęciami: „surowce wtórne”, „punkt skupu”.
• Zajęcia muzyczne: nauka piosenki o Ekoludkach (zał. 1)
• Zajęcia plastyczne: wykonanie ze śmieci Ekoludków.
Zwieńczenie działań edukacyjnych z zakresu zajęć plastycznych będzie wystawa prac przedszkolaków w ich sali, natomiast piosenkę, której naucza się przedszkolaki zaprezentują na najbliższej akademii.
2. Wycieczka na wysypisko śmieci.
Dzieci zapoznają się z problemami odpadów. W ramach projektu wybiorą się wraz z opiekunem i rodzicami na wysypisko śmieci w celu bliższego poznania problemu zanieczyszczania środowiska.
Przed wycieczką wychowawca grupy wprowadza przedszkolaków do tematu. Metoda burzy mózgów, która jest dość popularna w polskich szkołach dzieci wyobrażają sobie wysypisko śmieci.
Podczas burzy mózgów, której czas trwa około 5-15 minut, nauczyciel pilnuje aby nie zdusić swobody dyskusji. Metoda ta jest łatwa w stosowaniu, a uczniom daje satysfakcję i poczucie dowartościowania
- Nauczyciel pyta czego oczekują po tej wyprawie?
- Co im się kojarzy z wysypiskiem śmieci?
- Dlaczego ludzie zanieczyszczają swoje środowisko?
- Co można zrobić, Any ochronić przyrodę? Itp....
Dzieci bardzo szczegółowo odpowiadają na zadawane przez nauczyciela pytania.
3. Wycieczka do lasu w celu znalezienia i zebrania śmieci pogadanka na temat zanieczyszczenia środowiska i jak ludzie przyczyniają się do zanieczyszczenia swojego otoczenia. Przybliżenie dzieciom informacji jak cenny dla naszego środowiska jest las? Co z niego czerpiemy? (scenariusz zajęć- zał. 3).
4.Zakup koszy na śmieci przystosowanych do segregacji śmieci. Pozyskiwanie sponsora, który wyposaży tere przedszkola w potrzebne kosze.
5.Zakup worków i rękawic potrzebnych do sprzątania śmieci. Przybory potrzebne będą przede wszystkim w dniu: Sprzątania świata.
6.Wynajem autokaru, który zawiezie i przywiezie przedszkolaków, oraz ich opiekunów z wycieczki zwiedzania wysypiska śmieci.
7.Organizacja konkursu pt: Mały przyjaciel środowiska. Konkurs polega na sprawdzeniu zdobytej wiedzy na temat odpadów, walki ze śmieciami, zanieczyszczeniem środowiska.
Uczestnicy konkursu podzieleni będą na cztery zespoły. Pytania i zadania do wykonania przydzielała będzie osoba prowadząca konkurs- nauczycielka oddziału przedszkolnego. Kapitan zespołu zgłasza gotowość do wykonania zadania poprzez podniesienie chorągiewki do góry. Wypowiedzi i wykonanie zadań będzie oceniać jury, w skład którego wejdą: Pani Dyrektor Przedszkola i Prezes Centrum Edukacji Ekologicznej.
Podczas oceny jury będzie przyznawało za każde zadanie punkty w przedziale od 2 do 4. Punktacja będzie umieszczana na tablicy wyników. Na zakończenie jury podliczy punktację i po ogłoszeniu wyników wręczy wszystkim uczestnikom dyplomy.
Do konkursu dołączony jest regulamin ( zał. 4), oraz karta pytań konkursowych. (zał. 5)
Po zakończonym konkursie dołączone zostanie sprawozdanie dotyczące jego przebiegu. (zał. 6), a także zdjęcia przedszkolaków.
Zwycięzcy konkursu- 5 osób dostanie maskotki, jako nagrody za wiedze na temat odpadów.
8.Wydrukowanie dyplomów: każdy przedszkolak po konkursie otrzyma dyplom, że brał udział w konkursie i został

V HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
Rodzaj działań
Osoba odpowiedzialna
Data realizacji
Potrzebne zasoby

Zapisanie grup starszych do ligi ochrony przyrody. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych Wrzesień Legitymacja ligi ochrony przyrody.
Założenie w sali biblioteczki ekologicznej.
Nauczyciele oddziałów przedszkolnych
Wrzesień
Książki, czasopisma, wydruki internetowe.
Wprowadzenie kodeksu „MAŁEGO EKOLOGA” – prawa i obowiązki. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych Wrzesień
Kodeks „MAŁEGO EKOLOGA”.
Sprzątanie okolicy przedszkola.
Dyrektor
Nauczyciele oddziałów przedszkolnych Wrzesień Worki na śmieci, rękawice.
Wycieczka na wysypisko śmieci.
Nauczyciele oddziałów przedszkolnych
Październik- listopad
Wynajem autokaru.
„Ekologiczna choinka” – wykonanie naturalnych ozdób choinkowych w ramach warsztatów. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych
Grudzień
Materiały ekologiczne, surowce wtórne.
„Tu działamy, gdzie mieszkamy” – wyrabianie trwałego nawyku wyrzucania odpadów do odpowiednich pojemników. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych
Cały rok
Pojemniki do segregacji śmieci.
Wycieczka do Nadleśnictwa Marcule – dokarmianie zwierząt. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych Styczeń
Wynajem autokaru, karma dla ptaków.
Eko-zabawka – zorganizowanie warsztatów dla dzieci i rodziców. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych
Luty
Materiały ekologiczne, surowce wtórne.
Występ ekologiczny przygotowanie przez dzieci występu o treści ekologicznej
Marzec
Sala
Zajęcia na temat odpadów. Koordynator z Centrum Edukacji Ekologicznej
Cały rok
Sala
Konkurs pt. Mały przyjaciel środowiska.
Dyrektor
Opiekun
Koordynator Kwiecień Sala, poczęstunek dla dzieci, personelu i komisji konkursowej.
„Patrol ekologiczny” – spacer w okolicach przedszkola w celu poszukiwania pojemników
recyklingowych. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych Maj Aparat fotograficzny.
Dobre rady na złe odpady czyli ekologiczny Czerwony Kapturek – czytanie bajki przez zaproszonego gościa. Zaproszony gość
Czerwiec
Bajka pt. Dobre rady na złe odpady czyli ekologiczny
Czerwony Kapturek.

VI ZAKŁADANE REZULTATY REALIZACJI ZADANIA
Rezultat
Miara

Zapisanie grup starszych do ligi ochrony przyrody. Otrzymanie legitymacji ligi ochrony przyrody.
Założenie w sali biblioteczki ekologicznej .
Zgromadzenie literatury ekologicznej.
Wprowadzenie kodeksu „MAŁEGO EKOLOGA”. Znajomość reguł i zasad obowiązujących małego ekologa.
„Patrol ekologiczny” – spacer w okolicach przedszkola w celu poszukiwania pojemników
recyklingowych. Konkurs mający na celu wyłonienie dzieci do patrolu ekologicznego.
Sprzątanie okolicy przedszkola. Uporządkowanie terenu wokół przedszkola.
Wycieczka na wysypisko śmieci. Obserwacja wysypiska śmieci, zachęcenie do segregacji, zachęcenie dzieci do produkowania mniejszej ilości odpadów.
„Ekologiczna choinka”. Wykorzystanie surowców wtórnych jako ozdoby choinkowe.
Tu działamy, gdzie mieszkamy”. Wdrażanie do segregacji śmieci.
Wycieczka do Nadleśnictwa Marcule. Opieka nad zwierzętami w okresie zimy.
Eko-zabawka – zorganizowanie warsztatów dla dzieci i rodziców. Zachęcenie do współpracy rodziców
i dzieci – tworzenie zabawki ekologicznej.
Występ ekologiczny. Włączenie się społeczności przedszkolnej do działań ekologicznych.
Zajęcia na temat odpadów. Wdrożenie dzieci do działań proekologicznych.
Dziecko umie segregować śmieci. Wrzuca śmieci do odpowiednich pojemników.
Konkurs pt. Mały przyjaciel środowiska. Sprawdzenie wiedzy ekologicznej poprzez odpowiedzi na pytania dotyczące ekologii.
Dobre rady na złe odpady czyli ekologiczny Czerwony Kapturek – czytanie bajki przez zaproszonego gościa. Zaproszenie pracownika biblioteki publicznej.

VII EWALUACJA
Proces ewaluacji zajmuje zarówno czynności uczniów (ocenianie wysiłku, procesem, a nie tylko efektem), jak i nauczyciela. Powinien przede wszystkim dostarczać bieżącej, obiektywnej i pełnej informacji dotyczącej skuteczności sposobów działania, potrzeby i propozycji zmian dla dokonania autokorekty. Ważne staje się przejście od powszechnej praktyki oceniania zewnętrznego do samooceny i oceny wzajemnej, co pozwala uczniom na uzyskanie satysfakcji ze zdobywania wiedzy, a nie z oceny tej wiedzy. Jest to możliwe dzięki szerokiemu stosowaniu takich narzędzi jak: karty pracy, karty ewaluacji, zadania dla ucznia i grupy, tworzenie portfolio, feebeck.
Narzędziem ewaluacji będą pudełka oklejone znakami recyklingu, które będą przedstawiać kosze na śmieci, oraz balony koloru czarnego i zielonego. Zielony kolor balonika oznacza, że dziecku podobały się zajęcia przeprowadzone danego dnia, natomiast czarny kolor przedstawia niechęć do danych zajęć.
Nauczyciel wyjaśnia przedszkolakom zadanie, które mają wykonać trzymają oni w ręku jeden zielony, a drugi czarny balon, jeżeli dziecku podobały się zajęcia o odpadach wrzuca zielony balonik do kosza na śmieci wspólnie zrobionego przez całą grupę. Przedszkolakowi, któremu zajęcia się nie podobały wyrzuca czarny balon do śmieci.
Następnie nauczyciel liczy ilość zielonych i czarnych balonów. Porównuje wyniki, których balonów jest więcej.

Zał.1
Piosenka o „Ekoludku”.
My jesteśmy Ekoludki
Hopsa sa, hopsa sa,
Pod grzybkami nasze budki,
Kopsa sa, hopsa sa,
Jemy mrówki, żabie łapki,
Oj tak tak, oj tak tak,
A na głowach Eko czapki,
To nasz , to nasz znak.

Gdy ktoś zbłądzi, to trąbimy,
Trutu tu, trutu tu,
Gdy ktoś senny, to uśpimy,
Lulu lulu lu,
Gdy ktoś skrzywdzi Ekoludka,
Ajajaj, ajajaj,
To zapłacze niezabudka
Uuuuu.

Zał.2
Scenariusz zajęć dydaktycznych dotyczących problematyki postępowania z odpadami dla dzieci 5 i 6 letnich z Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu.
Krąg tematyczny: Zielona Ziemia
Temat: Dobre rady na odpady.
Treść działań edukacyjnych:
Uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego zaśmiecania środowiska. Rozumienie potrzeby ograniczenia ilości śmieci. Niebezpieczeństwa zagrażające środowisku przyrodniczemu.
Cele ogólne:
- Uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego zaśmiecania środowiska.
- Rozumienie potrzeby ograniczenia ilości śmieci.
- Rozbudzenie kontaktu z przyrodą.
- Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie
- Ukazywanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.
- Uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
- Dostrzega różnice między środowiskiem czystym, a zanieczyszczonym.
- Potrafi podać przyczyny takiego stanu sytuacji.
- Wyraża własne myśli i wyobrażenia w rozmowie kierowanej pytaniami.
Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne
Metody pracy:
- Gry dydaktyczne
- Zabawy ruchowe
- Eksperyment
- Inscenizacja
- Rozmowa
- Pokaz
- Obserwacja
- Ćwiczenia praktyczne
- Burza mózgów
- Oglądowa
Formy pracy:
- Praca w grupach
- Praca indywidualna
- Praca zbiorowa
Zakres treści programowych
Poznawanie przyczyn zanieczyszczenia. Rozumienie potrzeby ograniczania ilości śmieci np. poprzez- opakowania wielokrotnego użytku- szklane słoiki i butelki.
Wykorzystywanie materiałów odpadowych w pracach plastycznych, np.,. gazety, tektura, styropian, słoiki. Rozwijanie troski o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.
Rozumienie konieczności sortowania odpadów wytwarzanych przez człowieka, poznanie ekonomicznego aspektu zbierania makulatury, ale także ochrony lasów.
Poznawanie cyklu produkcyjnego papieru. Rozumienie konieczności ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem.
Planowany przebieg zajęć:
1.Część wprowadzająca
- Informacje ogólne o odpadach.
- Co to są odpady? Podział odpadów. Gospodarka odpadami podstawowe zasady.
- Co się dzieje z naszymi śmieciami, czyli najpopularniejsze metody zagospodarowania śmieci.
- System oznakowania opakowań. Znaki recyklingu.
- Nauczycielka wyjaśnia dlaczego należy zbierać makulaturę.
- Dzieci wiedzą że makulatura to stare gazety, książki, tektura.
2. Odpowiedzi dzieci na pytania.
- Gdzie wolał byś przebywać? W czystym środowisku, czy brudnym? Dlaczego?
- Co to są śmieci? Jakie mogą być śmieci?
- Dlaczego jest tak dużo śmieci?
- Kto się przyczynia do zaśmiecania środowiska?
Wysunięcie wniosku, że konieczne jest zbieranie śmieci i segregowanie bo to przyczynia się do dbania o czystość środowiska.
3.Zabawa ruchem „Śmieci do śmietnika”- przy piosence o Ekoludku.
- Dzieci ustawione w kole bawią się piłką- podają ją do siebie i kolejno wypowiadają się na temat śmieci.
Przykłady stwierdzeń dotyczących śmieci:
- jest ich coraz więcej,
- często są tam gdzie nie trzeba,
- śmierdzą,
- czasami są trujące,
- tam gdzie są jest brudno,
- śmieci mogą być: papierowe, plastikowe, metalowe, szklane,
- wrzucamy je do kosza,
- szkodzą naszemu zdrowiu.
4.Zabawa plastyczna
Każde dziecko siada przy stoliku i z przyniesionych przesz siebie śmieci wykonuje Ekoludka, który później trafi na wystawę w sali.
5.Przypomnienie do jakich pojemników wrzucamy jakie śmieci.
6.Segregacja śmieci.
Nauczycielka przynosi duży worek, dzieci wyciągają jeden przedmiot, mówia z czego jest wykonany i wkładają do odpowiedniego pojemnika.
Materiały i środki dydaktyczne:
- Odpady
- Kredki
Spis literatury:
- własna wiedza i Internet

Zał. 3
Scenariusz zajęć dydaktycznych dotyczących problematyki postępowania z odpadami dla dzieci 5 i 6 letnich z Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu.
Krąg tematyczny: Zielona Ziemia
Temat: Las- nasz przyjaciel
Treść działań edukacyjnych:
Uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego zaśmiecania środowiska. Rozumienie potrzeby ograniczenia ilości śmieci. Niebezpieczeństwa zagrażające środowisku przyrodniczemu.
Cele ogólne:
- Rozbudzenie kontaktu z przyrodą
- Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie
- Ukazywanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka
- Uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu
- Zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania
- Stworzenie możliwości oddziaływania poprzez edukację dzieci na ich najbliższych.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
- zna i rozumie pojęcie odpad, segregacja odpadów i recykling
- rozumie potrzebę dbania o środowisko
- rozumie konieczność segregacji odpadów
- potrafi segregować odpady
- wykorzystuje odpady w pracy twórczej
- rozróżnia przeznaczenie kolorowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne
Metody pracy:
- inscenizacja
- wycieczka
- spacer
- rozmowa
- pokaz
- obserwacja
- ćwiczenia praktyczne
Formy pracy:
- Praca w grupach
- Praca indywidualna
- Praca zbiorowa

Planowany przebieg zajęć:

1.Część wprowadzająca
Dzieci odpowiadają na pytania zadawane przez opiekuna grupy:
- Jak las wpływa na nasze środowisko?
- Las jako miejsce wypoczynku.
- Wypowiedzi dzieci na temat: Jakie korzyści przynosi nam las?
- Plansza obrazująca wycinanie drzew- zniszczone środowisko leśne, brak zwierząt i ptaków.
- Wypowiedzi dzieci: Co by było gdyby nie było lasu?
- Co można zrobić, aby uchronić drzewa przed ich nadmiernym wycinaniem?
2.Wycieczka do lasu (3 godziny)
Zbiórka dzieci przed przedszkolem, gdzie opiekę nad nimi będzie sprawować opiekun grupy. Zaopatrzenie się w worki i rękawiczki, które będą potr5zbne do sprzątania lasu. W czasie marszu dzieci śpiewają piosenkę o Ekoludku.
Sprzątanie lasu, gdzie dzieci do jednego worka wrzucają plastik, do drugiego szkło ( z którym dzieci obchodzą się bardzo delikatnie, aby się nie skaleczyć), a do trzeciego papier.
Zbieranie owoców jesieni, które potem przedszkolaki zaprezentują w kąciku przyrody. Będą to przede wszystkim: kasztany, różnokolorowe liście, jadalne grzyby.
Worki ze śmieciami zbiera firma Almax, która wcześniej zostaje powiadomiona o zbiórce śmieci. Zadowolone dzieci, pełne wrażeń wracają do przedszkola.
- Podsumowanie zajęć i wyciągnięcie wniosków na podstawie własnych działań.
- Urządzenie kącika przyrody. Dzieci układają przyniesione z wycieczki „owoce lasu”, a na drugi dzień przynoszą jeszcze warzywa, a także jarzębinę i wszystkie owoce jesieni.
Materiały i środki dydaktyczne:
- Worki i rękawiczki na śmieci
- Odpady
Spis literatury:
- Własna wiedza i Internet.

Zał. 4
REGULAMIN
Konkursu ekologicznego „mały przyjaciel środowiska” dla dzieci z oddziału przedszkolnego ( 5 i 6 – Latków)
1.Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne nr 13 przy współudziale Ligii Ochrony Przyrody
2.Celem konkursu jest:
- zdobywanie wiedzy o środowisku,
- propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska,
- popularyzacja i propagowani recyklingu odpadów,
- poszerzanie wiedzy na temat wpływu odpadów na środowisko.
3.Przedmiotem konkursu będzie sprawdzenie wiedzy przedszkolaków na temat ochrony środowiska i recyklingu.
4. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków z oddziału 5 i 6-latkow.
5. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch grupach 5 i 6-latków.
6. Konkurs odbędzie się w Przedszkolu Publicznym nr 13.
7. Uczestnicy będą odpowiadać na pytania i wykonywać zadania, które oceni Komisja Konkursowa.
8.W skład Komisji Konkursowej wejdą: dyrektor Przedszkola, Prezes Ligii Ochrony Przyrody
9.Po zliczeniu punktacji wywieszonej na tablicy wyników komisja wręczy nagrody.
10. Organizatorzy przewidują nagrody:
- Dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu;
- maskotki, w kształcie „Ekoludka”, dla drużyny, która zwycięży.

Zał. 5
Zestaw konkursowych pytań i zadań do wykonania
1. Powiedz co to twoim zdaniem jest opakowanie? Narysuj przykład takiego opakowania.
2. Jaką siatkę weźmiesz ze sobą naw zakupy, żeby nie zanieczyszczać środowiska?

3.Co zrobisz z butelką po płynie do naczyń, i butelką po soczku?

4.Jeśli będziesz kupował napój to w jakim opakowaniu? Dlaczego?

5.Gdzie są składowane śmieci?
6. Powiedz, co zrobisz, gdy idąc po chodniku znajdziesz papierki?
7. Jak są przewożone odpady na wysypisko?
8. Masz przed sobą rysunek przedstawiający śmieciarkę, masz go jak najszybciej i najładniej pomalować. Masz na to 15 minut.
9. Na ile grup rozdzielamy śmieci podczas sortowania? Narysuj grupy pojemników, do jakich wkładana się dane grupy śmieci.

10. Dlaczego należy sortować śmieci i wrzucać je do odpowiednich pojemników?
11. Co się dzieje ze śmieciami na wysypisku śmieci?
12. Powiedz, co możemy zrobić, aby wokół nas było czysto i przyjemnie?
13. Jakie korzyści daje nam las? (należy wymienić ich pięć)
14. Narysuj, co się stanie z lasem jeśli ludzie będą składować w nim odpady?
15. Powiedz, co nas spotka jeśli będziemy zanieczyszczać ściekami rzeki?
16. Który z podanych surowców można ponownie wykorzystać: plastikowe opakowanie po mleku, tekturowe pudełko, tekturowe opakowanie po mleku, szklaną butelkę, plastikowe butelki po płynie, opakowanie z masy papierowej, plastikowy pojemnik po jogurcie? Dlaczego?

17. Masz przed sobą kilka opakowań i teraz jak najszybciej musisz posortować śmieci do odpowiednich pojemników. Masz na to 4 minuty.

18. Jak dzielimy szkło podczas selektywnego zbierania opakowań do pojemników?

19. Z surowców, które otrzymaliście musicie wykonać budowlę. Macie na to 15 minut.
20. Na otrzymanych kartkach narysujcie teraz trzy rzeczy, które waszym zdaniem kojarzą się z ekologią.

Zał. 7

........................................

uczestnictwa w konkursie ekologicznym
„Mały przyjaciel środowiska”

podpis i pieczęć przedszkola

BIBLIOGRAFIA

1.Danuta Bernacka, Od słowa do działania, Warszawa 2001.
2. Jacek Królikowski, Projekt edukacyjny, Warszawa 2000.
3. Uczenie metodą projektów, pod red. Bogusławy Doroty Gołębniak, Warszawa 2002.
4. G. Węglarczyk, Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Krakowie.
5. http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Odpady.
6. Judy Harris Helm, Lilian G. Katz, Mali badacze, Warszawa 2000.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.