X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43026
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

CEL GŁÓWNY:
 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
 Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
 Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola;
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
 Osobisty rozwój;
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego;

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1
Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Uwagi o realizacji
(Tabela)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego z wykorzystaniem Internetu i programu World
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.
 Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku z późniejszymi zmianami. Dz.U.1982
Nr 3 poz. 19
• Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 roku ze zmianami Dz.U. 2017 poz. 59
• Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018, poz. 1574) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. (Dz.U. 2019, poz. 1650) zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Udział w kursach, warsztatach i szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.
 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2019
Wrzesień 2019
Wrzesień 2019
Maj 2022

2. Przeprowadzenie analizy własnej pracy w oparciu o zastosowanie techniki informatycznej .
 Obserwacje zajęć przez dyrektora.
 Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć.
1 zajęcia w każdym semestrze

3. Podnoszenie własnego rozwoju zawodowego poprzez samokształcenie lub udział w zew. formach doskonalenia.  Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje, warsztaty, kursy). Na przykład:
- Konferencja - "Dziecięca matematyka - praktyczne rozwiązania metodyczne i organizacyjne stosowane w pracy ze starszymi i młodszymi przedszkolakami".
 Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
 Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali, prezentacji multimedialnych, kart pracy o różnym stopniu trudności.
Cały okres stażu
Październik 2019
Cały okres stażu

4. Tworzenie dokumentacji przedszkola z wykorzystaniem między innymi techniki informatycznej
 Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
 Opracowanie i realizowanie planu współpracy z rodzicami.
 Założenie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwacji dziecka.
 Opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej oraz sprawozdań semestralnych z działalności wychowawczo - dydaktycznej.
 Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
 Przygotowywanie dokumentacji dla rodziców dzieci sześcioletnich - "Informacja o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki szkolnej".
 sporządzanie dokumentacji nauczycielskich zespołów zadaniowych.
 Sporządzanie protokołów.
 Prowadzenie dokumentacji związanej z pomocą psychologiczno - pedagogiczną.
Cały okres stażu

5. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.  Stosowanie w pracy metod aktywizujących np.
- Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
- Metody badawcze,
- Metoda projektu,
- Techniki dramy
- Plakaty podsumowujące treść zajęć
- Mapy mentalne
- Burza mózgów
- Burza pytań
- Stacje zadaniowe
- Fabuła z kubka
- Linia czasu
 Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach oraz innych imprezach przedszkolnych, między przedszkolnych lub miejskich.
Cały okres stażu
 Scenariusze zajęć.
 Prace plastyczne dzieci.
 Zaświadczenia.

6. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
 Przygotowanie dyplomów dla dzieci z okazji ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka.
 Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych.
 Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań.
 Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z różnych stron internetowych.
 Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu.
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli.
Wrzesień 2019

Cały okres stażu
7. Współpraca przy prowadzeniu strony Internetowej przedszkola.
 Przesyłanie aktualnych materiałów do strony internetowej grupy.
Cały okres stażu

8. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
 Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD).
 Korzystanie z nośników pamięci - nagrywanie piosenek, filmów, prezentacji multimedialnych itp.
 Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
 Wykorzystanie w pracy zespołowej dostępnych programów edukacyjnych dla dzieci 5 - 6 letnich
 Kontaktowanie sie z nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej w celu wymiany doświadczeń.
 Przygotowanie prezentacji multimedialnej dla dzieci (np. "Pilskie perełki")
lub Rady pedagogicznej
Cały okres stażu
Listopad 2019

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2

1. Udostępnienie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”.
 Opublikowanie na wybranym portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju np. Dobre praktyki 1 semestr roku szkolnego 2019/20

2. Udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
 Opublikowanie na portalach strony internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
 Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
1 scenariusz w roku szkolnym
Cały okres stażu

3. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
 Przygotowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej
- Aktywizujące metody nauczania matematyki
Cały okres stażu w mirę potrzeb
I semestr 2019/20

4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz zajęć w ramach WDN
 Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
 Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
1 w roku szkolnym - zaj. otwarte
1 raz w roku szkolnym w ramach WDN

5.Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
 Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
 Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
 Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
 Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
Cały okres stażu

6.Prowadzenie uroczystości przedszkolnych
 Przygotowanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych
Według kalendarza imprez i uroczystości.

7. Przygotowanie materiałów pedagogicznych dla rodziców.
 Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla rodziców na przedszkolne tablice.
Według ustalonego przedszkolnego terminarza.

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
 Dostosowanie metod i form pracy do działań z dzieckiem zdolnym.
 Obserwacja umiejętności i poznanie zainteresowań dzieci.
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
 Organizowanie zajęć i wycieczek z osobami, które rozwijają zainteresowania i umiejętności dzieci np. nauczyciel wychowania fizycznego, tancerz, fotograf)
Cały okres stażu

2. Praca z dzieckiem zdolnym.

 Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów przedszkolnych oraz poza przedszkolem.
Cały okres stażu w miarę potrzeb

3. Praca z dziećmi mającymi określone deficyty rozwojowo - edukacyjne.
 Prowadzenie pracy indywidualnej w oparciu o przygotowany "Indywidualny program wspomagający rozwój dziecka
 Współpraca ze specjalistami z PPP.
Cały okres stażu w miarę potrzeb

4. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
 Współudział w zamieszczaniu informacji na stronie internetowej przedszkola.
 Organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem zaproszonych gości.
 Organizowanie akcji charytatywnych.
 Wysyłanie informacji o ważnych wydarzeniach przedszkolnych do lokalnych mediów.
Cały okres stażu

5. Organizacja różnych form współpracy z rodzicami.
 Pedagogizacja rodziców z udziałem specjalistów wskazanych przez rodziców np. logopeda, terapeuta SI.
 Popołudniowe zabawy językowe dla dzieci z rodzicami
 Zaproszenie rodziców do udziału w realizacji świąt nietypowych.
 Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica. Cały okres stażu

6.
Poszerzenie oferty współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka Pedagogiczna/Publiczna, poczta, straż pożarna itp.
 Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów np. strażak, policjant, ratownik medyczny, tancerz, informatyk, leśnik.
 Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pile.
 Współpraca z logopedą - organizowanie grupowych zabaw logopedycznych, terapeutą SI - organizowanie grupowych zabaw SI, nauczycielem prowadzącym terapię pedagogiczną.
 Współpraca z Pilskim Domem Kultury - Fabryka Emocji - wyjścia na spektakle teatralne oraz inne imprezy.
 Współpraca z Centrum Edukacji Leśnej Zdrojowa Góra - udział w zajęciach edukacyjnych na terenie centrum oraz zapraszanie pracownika centrum do przedszkola.
 Współpraca z MOPS w Pile.
 Kartka pocztowa z Polski - nawiązanie kontaktu z przedszkolami nr 15 z każdego województwa, stworzenie mapy polskich miast i przedszkoli.
Cały okres stażu
W miarę potrzeb

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
 Opracowanie programu przeznaczonego dla dzieci w wieku 5 i 6 lat, które przejawiają uzdolnienia językowe.
 Wdrożenie programu.
 Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
Czerwiec 2020
Wrzesień 2020
Maj 2021
 Program oraz inna dokumentacja z nim związana.

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
 Współpraca w przygotowaniu Planu rozwoju zawodowego.
 Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
 Obserwacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela stażystę.
 Konsultacje oraz udostępnianie materiałów nauczycielowi stażyście.
 Wspieranie nauczyciela stażysty w realizacji obowiązków zawodowych.
 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem w szczególności omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie i przez nauczyciela stażystę.
 Przygotowanie opinii o na temat dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
Rok szkolny 2019/20

2. Praca przewodniczącego w zespole nauczycieli.
 Podejmowanie działań w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej - jako przewodniczący zespołu.
 Realizacja przydzielonych zadań.
 Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
Cały okres stażu

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.