X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43018
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

opracowany na okres stażu
od 01.09.2017r. do 31.05.2020r.

Katarzyna Olczyk
nauczyciel mianowany
Przedszkole Publiczne nr 14
w Łomży

Rozporządzenie MENiS z dnia 1 marca 2013r.
Sposoby i formy realizacji

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- ustawa o systemie oświaty;
- rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ( z późniejszymi zmianami),

2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola.

3.Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola. Analiza dokumentacji przedszkolnej: Statutu Przedszkola, Planu Rozwoju Przedszkola, regulaminów regulujących pracę placówki.

4.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej: dzienników zajęć, miesięcznych planów pracy, kart obserwacji dziecka; modyfikacja arkuszy zgodnie z podstawą programową:
- opracowywanie arkuszy diagnostycznych
-sporządzanie indywidualnych programów terapeutycznych z dzieckiem z opinią
- ewaluacja pracy
- określanie mocnych i słabych stron

5.Systematyczne poszerzenie wiedzy , doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola, poprzez:
- systematyczne zapoznawanie się
z literaturą pedagogiczną.
- aktywny udział w wewnątrz przedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym;
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania,
-opracowywanie scenariuszy uroczystości przedszkolnych;
- opracowywanie środków dydaktycznych – uzupełnianie zaplecza

6.Aktualizacja gazetek tematycznych w przedszkolu - informacje dla rodziców dotyczące funkcjonowania i organizacji przedszkola

7. Prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla dzieci trzy – czteroletnich

8.Podsumowanie rocznej pracy z wnioskami- analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową;
- nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera;
- korzystanie z Internetu - wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej (strony MEN);
- przygotowywanie materiałów dydaktycznych na komputerze;
- przesyłanie prac, dokumentów i sprawozdań drogą internetową;
- opracowanie dokumentacji przedszkolnej;
- dokumentowanie przebiegu stażu;
- przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby dzieci;
- publikowanie różnorodnych materiałów na stronach www;
- publikacja wybranego scenariusza zajęć i wybranej uroczystości na stronie www

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
- obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej;
- opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć.
–prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla innych nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Opracowanie i wdrożenie do realizacji dwóch programów wychowawczo – profilaktycznych:
• „Czyste powietrze wokół nas”
• „Uzależnienia skracają marzenia”
- zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści;
- umieszczenie programu w przedszkolnym zestawie programów, wdrożenie do realizacji.

2. Dostosowanie do swoich potrzeb i bazowanie na programie do nauczania języka angielskiego w przedszkolu:
Barbary Czekańskiej, Izabeli Lipińskiej
„ Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu”

1.Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i innymi instytucjami, np.:
- nawiązanie współpracy z Urzędem Pocztowym, dietetykiem, z Wojewódzkim Szpitalem w Łomży w ramach akcji „Książka dla Szpitala”
- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

2. Uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej:
- przygotowania dzieci do udziału w konkursach przedszkolnych i między przedszkolnych
- zapraszanie do przedszkola gości reprezentujących różne zawody;
- udział w akcjach organizowanych przez przedszkole;
- wycieczki z dziećmi po najbliższej okolicy;

- współpraca z logopedą;

4. Aktywny udział w imprezach okolicznościowych i integracyjnych w przedszkolu:
- przygotowywanie dekoracji na imprezy okolicznościowe
- współorganizacja uroczystości okolicznościowych, festynów

§ 8 ust. 2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej 1.Uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego, skończyłam kurs z „Metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego” oraz zdałam egzamin IELTS

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianie.

Przygotowała: Katarzyna Olczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.