X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42977
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko:
Nazwa i adres placówki oświatowej:

Dyrektor placówki oświatowej:
Okres stażu: mgr Magdalena Komor
Miejskie Przedszkole w Raciążu
09-140 Raciąż, ul. Nadrzeczna 3
mgr Iwona Karpińska
2 lata 9 miesięcy ( 01. 09. 2019 r. – 31.05.2022 r.)

Cel główny:
 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Cele szczegółowe:
 Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy przedszkola;
 Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy przedszkola, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 Przeprowadzanie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji.

Zadania do
realizacji Formy realizacji zadań Termin Dowody
realizacji
1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego.

1) Analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287). Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574).

2) Zapoznanie z aktualną dokumentacją regulującą pracę placówki, min. statut, regulaminy i procedury, plany, programy. VIII 2019 r.
Wydrukowane fragmenty ustawy i rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.
Notatki własne.

2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Analiza powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego i uwzględnienie ich w planie.
VIII 2019 r.
Kopia planu rozwoju zawodowego.

3. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.
Sformułowanie wniosku spełniającego wymogi formalne
i przedłożenie go Dyrektorowi wraz z planem rozwoju zawodowego.

VIII 2019 r. Potwierdzenie Dyrektora.

§ 8 ust. 3 pkt 1.
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

1. Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących. Korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych, na edukacyjnych portalach internetowych w celu inspiracji do rozwiązań metodycznych. Cały okres stażu Artykuły, tytuły pozycji książkowych, adresy stron internetowych
2. Stosowanie w codziennej pracy metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu. 1. Aktywizowanie dzieci podczas zajęć dydaktycznych i zabaw dowolnych – stosowanie takich metod jak min.: burza mózgów, mapa pojęciowa, drama, metody integracyjne, Metoda Dobrego Startu, Pedagogika zabawy.

2. Stosowanie metody TPR (Total Physical Response) podczas zabaw i zajęć z języka angielskiego.

Cały okres stażu

Strona internetowa, kronika przedszkolna
3. Korzystanie z technologii komputerowej i multimedialnej podczas codziennej pracy. 1. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji własnej i przedszkolnej: plan rozwoju, plany miesięczne, sprawozdania, plan pracy zespołu ds. promocji, itp.

2. Stosowanie technologii komputerowej do organizacji warsztatu pracy: dyplomy, zaproszenia, harmonogramy, scenariusze, karty pracy, ogłoszenia, itp.

3. Wykorzystanie internetu do zapoznawania się z ofertami szkoleń, warsztatów online oraz kierunkami studiów podyplomowych.

4. Korzystanie z zasobów internetu w celu realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych - ciekawe artykuły, scenariusze, opisy nowatorskich metod w celu wzbogacenia warsztatu pracy.

5. Korzystanie podczas zajęć z języka angielskiego z komputerowych programów edukacyjnych dostosowanych do wieku i zainteresowań dzieci.

Cały okres stażu

Przykładowe dokumenty: plan miesięczny, sprawozdania, dyplomy, podziękowania i inne. Pomoce dydaktyczne na nośniku przenośnym. Wykaz szkoleń, warsztatów on-line Potwierdzenia/certyfikaty.

4. Umieszczenie materiałów edukacyjnych na stronach internetowych. 1. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronach poświęconych wychowaniu przedszkolnemu.

2. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń przedszkolnych oraz umieszczanie ich na stronie internetowej przedszkola, np. teatrzyki edukacyjne.

Cały okres stażu

Załączony plan rozwoju na stronach internetowych poświęconych wychowaniu przedszkolnemu,
strona internetowa przedszkola, kronika przedszkolna
5. Wykorzystanie technologii komputerowej w celu komunikowania się z innymi. 1. Przekazywanie rodzicom informacji za pomocą komunikatów umieszczanych na stronie internetowej przedszkola - informacje o zebraniach, ważnych wydarzeniach z życia przedszkola, itp.
2. Prowadzenie korespondencji elektronicznej z innymi nauczycielami celem wymiany informacji i doświadczeń zawodowych.

Cały okres stażu
Komunikaty na stronie internetowej przedszkola

§ 8 ust. 3 pkt.2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontrakowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;

1. Aktywny udział w pracach zespołów zadaniowych placówki. 1. Opracowanie planów pracy, harmonogramu spotkań, sporządzanie sprawozdań.zespołu ds. promocji przedszkola. Pełnienie funkcji koordynatora zespołu.

2. Członek zespołu ds. wspomagania dzieci ( profilaktyka, opieka i wychowanie, edukacja)

Cały okres stażu

Plan pracy zespołu ds. promocji przedszkola, sprawozdanie z pracy zespołu.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami. 1. Przeprowadzenie zajęć otwartych z języka angielskiego z wykorzystaniem tablicy multimedialnej -zajęcia dla zainteresowanych nauczycieli (w szczególności dla nauczycieli kontraktowych).

2. Podejmowanie działań w ramach WDN - przeprowadzenie rady szkoleniowej w oparciu o wiedzę zdobytą podczas warsztatów: „Korzystanie z tablicy interaktywnej”.

3. Dzielenie się z nauczycielkami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.

4. Pomaganie nauczycielkom w obsłudze urządzeń elektronicznych (np. tablicy interaktywnej, xera)
Według potrzeb

Według potrzeb

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Strona internetowa przedszkola, kronika. Materiały na szkolenie. Potwierdzenie nauczycieli.
3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, umiejętności zawodowych, stosowanych metod i form pracy. 1. Udostępnienie materiałów własnych nauczycielom w placówce.

2. Umieszczenie na stronie internetowej przedszkola fotorelacji z przeprowadzonych zajęć koleżeńskich, zajęć otwartych oraz warsztatów dla rodziców.
Cały okres stażu
Potwierdzenie nauczycieli.
Strona internetowa przedszkola, kronika.
§ 8 ust.3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci 1. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.

2. Obserwacja dzieci na tle grupy.

3. Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.

4. Organizowanie zajęć przy tablicy interaktywnej na interesujące dzieci tematy.

5. Prowadzenie dodatkowych zajęć plastyczno – manualnych.

Cały okres stażu Notatki własne.
2. Praca z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, funkcja nauczyciela wspomagającego.
Cały okres stażu IPET, indywidualny plan zajęć rewalidacyjnych, sprawozdania, dziennik zajęć specjalistycznych, wpisy do dziennika.
3. Współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka. 1. Kontynuowanie współpracy ze specjalistami, np. logopedą, psychologiem, nauczycielem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.

2. Dalsza współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Płońsku.

Cały okres stażu Potwierdzenie specjalistów. Notatki własne.

4. Współpraca z instytucjami. 1. Dalsza współpraca z Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu w celu prezentacji umiejętności dzieci podczas imprez i uroczystości przedszkolnych.

2. Kontynuowanie współpracy z Biblioteką Miejską w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych u dzieci.

3. Współpraca z przedstawicielami policji, straży pożarnej w celu upowszechniania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach (pogadanki, pokazy).

4. Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia i innymi instytucjami – promującymi higienę i zdrowy stylu życia.

5. Współpraca z klubami emerytów i rencistów w Raciążu – wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne: Mikołaj, Dzień Babci i Dziadka, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

6. Dalsza współpraca ze Szkołą Podstawową – udział w konkursach, przeglądach, śledzenie losów absolwentów.

Cały okres stażu Kronika przedszkolna, strona internetowa.
5. Działalność społeczna – rozwijanie u dzieci uczucia empatii i pomocy potrzebującym. 1. Udział w akcjach charytatywnych: Żoliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Człowiek - zbiórka nakrętek; Zaczytani org. – zbiórka książek dla szpitali; Pomaganie przez ubieranie - zbiórka odzieży używanej.
2. Organizowanie zajęć edukacyjnych dotyczących tolerancji i szacunku dla osób niepełnosprawnych, starszych, odmiennych rasowo i kulturowo, opieki nad zwierzętami.

Cały okres stażu Kronika przedszkolna, strona internetowa.
6. Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania. 1. Współoganizowanie wyjazdów do Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku oraz Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

2. Organizowanie spotkań z: policjantem, lekarzem, strażakiem, itp.

3. Budzenie zainteresowań własną miejscowością – organizowanie wycieczek umożliwiających poznanie własnej miejscowości (herb, ważne miejsca, instytucje lokalne).

Cały okres stażu Kronika przedszkolna, strona internetowa. Rejestr spacerów i wycieczek.
7. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych. 1. Konsultacje indywidualne dla rodziców, godzina informacji dla rodzica, zebrania grupowe z rodzicami dotyczące rozwoju dzieci.

2. Zachęcanie rodziców do spotkań i wymiany spostrzeżeń ze specjalistami pracującymi w placówce.

Cały okres stażu Notatki własne.
8. Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki. 1. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i placówki.

2. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki poprzez studiowanie fachowej literatury, jak również korzystanie z internetu jako podstawowego źródła informacji.

Cały okres stażu Notatki własne, zaświadczenia, certyfikaty.
9. Wzbogacanie warsztatu swojej pracy.
1. Tworzenie kart pracy z języka angielskiego.

2. Korzystanie z zasobów internetu w celu wzbogacania zajęć z języka angielskiego o nowe piosenki oraz zabawy ruchowe przy muzyce.

3. Szukanie w literaturze fachowej oraz w internecie dodatkowych materiałów na prowadzone przeze mnie zajęcia rewalidacyjne.

4. Wyszukiwanie pomysłów dostępnych w internecie na dodatkowe zajęcia plastyczno – manualne.

Cały okres stażu Karty pracy. Piosenki.

§ 8 ust. 3 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. 1. Opracowanie i wdrożenie programu własnego na dodatkowe zajęcia plastyczno - manualne „Każdy może zostać artystą”.

2. Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.

XI 2019 r.

Program i inna dokumentacja z nimi związana.
2. Podejmowanie działań związanych z pomocą uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 1. Rozmowy z wychowawcami, spotkania indywidualne z rodzicami.

2. Organizowanie spotkań ze specjalistami, min. psychologiem, pedagogiem, logopedą.

3. Studiowanie literatury fachowej oraz korzystanie z zasobów internetu w celu doskonalenia własnej pracy podczas zajęć rewalidacyjnych.

4. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych podczas prowadzenia zajęć z języka angielskiego.

Cały okres stażu
Dokumentacja własna.

§ 8 ust. 3 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub/i opiekuna praktyk studenckich. 1. Zapoznanie stażysty z dokumentami obowiązującymi w placówce.
2. Opracowanie kontraktu i harmonogramu działań (określenie warunków współpracy, zakresu obowiązków, ustalenie terminów i tematyki obserwacji).
3. Prowadzenie zajęć w obecności stażysty lub praktykanta.
4. Obserwacja i omawianie zajęć prowadzonych przez stażystę lub praktykanta.
5. Konsultacje – pomoc w opracowywaniu dokumentacji, itp.
6. Udostępnianie stażystom lub praktykantom swojego warsztatu pracy.
7. Opracowanie i przedstawienie Dyrektorowi opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu lub oceny i opinii o praktykancie.

Czas odbywania praktyki / stażu
Kopia kontraktu, kopia planu stażysty, scenariusze zajęć, potwierdzenie nauczyciela stażysty, kopia opinii, potwierdzenie Dyrektora.

2. Pełnienie funkcji koordynatora zespołu zadaniowego placówki 1. Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
2. Wspólne planowanie i organizowanie procesów zachodzących w placówce.
3. Realizacja przydzielonych zadań.
4. Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
5. Doskonalenie umiejętności indywidualnych i współpracy zespołowej
6. Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.
7. Wykorzystanie potencjału wszystkich nauczycielek dla poprawy jakości pracy przedszkola.

Cały okres stażu
Plan Zespołu ds. Promocji Przedszkola, notatki własne.

Opracowała .....................................

Zatwierdzam do realizacji.

........................................ ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.