X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42975
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Małgorzata Prusak

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2020r.

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym
Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego -
- nauczyciel dyplomowany.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
(korzystanie z internetowego źródła)
IX 2017
Zapoznanie się z treściami najważniejszych dokumentów w zakresie prawa oświatowego
• Przygotowanie i złożenie wniosku do dyrekcji szkoły o rozpoczęcie stażu
30 VIII 2017
Przedłożenie dyrekcji szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego
VIII / IX 2017
Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora szkoły
• Założenie teczki: „Awans zawodowy – nauczyciel dyplomowany”
IX 2017
Stworzenie teczki dokumentującej przebieg stażu
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Gromadzenie dokumentacji, świadectw, dyplomów, scenariuszy, planów i innych dokumentów
cały okres stażu
Scenariusze, plany,
świadectwa, dyplomy, programy, inne dokumenty
3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Opracowanie zgromadzonej dokumentacji
• Analiza osiągniętych wyników
• Sformułowanie wniosków
VI 2020
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ocena dorobku zawodowego za okres stażu
4. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
• Poprawne sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne VI 2020 wniosek

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Systematyczne zapoznawanie się z wszelkimi zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły.
• Analiza podstawowej dokumentacji szkolnej, w tym m.in.: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczo - Profilaktycznego, Planu Pracy Szkoły
Cały okres stażu
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zakresie podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, szkoleniach, konferencjach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły oraz poszerzających warsztat nauczyciela związanych z m.in.:
- egzaminem ośmioklasisty z języka angielskiego,
- nowoczesnym warsztatem pracy,
- inne
Cały okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia,
świadectwa.

3. Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły.
• Przygotowanie i opracowanie próbnych diagnoz/ testów diagnozujących dla uczniów klas II i III oddziałów gimnazjalnych oraz klas VII szkoły podstawowej
• Opracowanie analiz po próbnych diagnozach oraz egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego w klasie III
• Opracowanie rocznych planów wynikowych z języka angielskiego
• Ewaluacja Przedmiotowych Zasad Oceniania
• Przygotowanie uczniów do udziału w różnego typu konkursach z języka angielskiego
• Organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrzszkolnych
• Organizowanie apeli i uroczystości szkolnych
• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zgodnych z zainteresowaniami uczniów
• Stosowanie nowoczesnych metod nauczania – wykorzystanie na lekcjach płyt CD, DVD, tablicy interaktywnej, komputera i Internetu

Cały okres stażu
IX 2017
IX 2017
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Opis i analiza próbnych diagnoz/ testów diagnozujących
Opis i analiza
Plany wynikowe
PZO
Opis konkursu, zdjęcia, analiza, artykuł na stronie szkoły
Dzienniki pozalekcyjne
Scenariusze lecji

4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających
z nich zadań.
• Udział w pracach Rady Pedagogicznej
• Współpraca z dyrektorem szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym
• Praca w zespole przedmiotowym – języki obce
• Praca w zespole do spraw rocznego Planu Pracy Szkoły
• Przewodniczący w zespole do pracy z dzieckiem przewlekle chorym
• Praca w Komisji Socjalnej przy ZFŚS
Cały okres stażu
Sprawozdania, protokoły
5. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.
• Studiowanie literatury fachowej, publikacji internetowych
Cały okres stażu Spis lektur

6. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela.
• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
• Kontakty z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym w rozpoznaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
• Integracja zespołu klasowego poprzez organizowanie klasowych spotkań okolicznościowych, uroczystości oraz wycieczek

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy pedagogicznej i wychowawczej.
• Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z zakresu języka angielskiego
• Opracowanie różnorodnych materiałów i wykorzystywanie ich w pracy (testy, kartkówki, scenariusze, karty pracy, zaproszenia, dyplomy, prezentacje)
• Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy z uczniami ( tablica interaktywna, filmy, muzyka, programy interaktywne)
• Wykorzystanie telefonu komórkowego na zajęciach przez uczniów np. słowniki online oraz do kontaktu nauczyciela z rodzicami
• Wykorzystanie komputera do tworzenia dokumentacji zaplanowanych zadań w ramach stażu na nauczyciela dyplomowanego.
Cały okres stażu
Scenariusze lekcji, karty pracy, programy multimedialne

Dokumentacja stażu
2. Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy pedagogicznej, wychowawczej oraz w rozwoju zawodowym.
• Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego i sprawozdania za okres stażu w Internecie
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli, wymiana informacji z nauczycielami oraz wydawnictwami oświatowymi za pomocą poczty elektronicznej
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
• Korzystanie ze stron MEN
• Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły celu promowania osiągnięć uczniów
• Korzystanie z licznych materiałów dydaktycznych zamieszczonych na stronach internetowych np. www.longman.com.pl lub www.nowaera.pl
X 2017

Cały okres stażu
Publikacja w Internecie

Wydruki z Internetu

Strona WWW

Przykładowe materiały dydaktyczne

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami.
• Aktywny udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli
• Udział w pracach zespołu przedmiotowego – wymiana doświadczeń w zakresie metod, form pracy oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych
• Prowadzenie lekcji otwartych
• Udostępnianie nauczycielom materiałów edukacyjnych
• Publikacje na stronach portali edukacyjnych
• Pomoc innym nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
• Organizowanie we współpracy z innymi nauczycielami konkursów i uroczystości szkolnych
Cały okres stażu
Referaty, scenariusze, sprawozdania Zespołu Nauczycieli Języków Obcych

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Opracowanie i wdrożenie programów autorskich.
• Opracowanie i wdrożenie programu zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu lekkim
• Opracowanie programu pracy wychowawcy klasowego z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły oraz własnymi pomysłami zgodnymi z potrzebami uczniów i szkoły
Rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019

Cały okres stażu
Dokumentacja pracy

Program zajęć

2.
Opracowanie i zrealizowanie projektu edukacyjnego.
• Opracowanie scenariusza i zrealizowanie sztuki teatralnej w języku obcym
Cały okres stażu Prezentacja sztuki teatralnej przez uczniów

3. Współpraca z rodzicami uczniów.
• Rozmowy z rodzicami na tematy wychowawcze uczniów w szkole i poza nią, osiągnięcia edukacyjne i sportowe
• Spotkania z rodzicami, zebrania, dyżury nauczycielskie
Cały okres stażu
Notatki ze spotkań, teczka wychowawcy,
Protokoły zebrań

§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej;

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Ukończenie kursu na egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
• Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej Cały okres stażu Zaświadczenie o ukończeniu kursu i zdobyciu kwalifikacji

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Prowadzenie kół zainteresowań.
• Prowadzenie Koła Teatralnego z języka obcego
Cały okres stażu
Scenariusz sztuki, zdjęcia z występu uczniów, dzienniki zajęć

2. Organizowanie szkolnych konkursów.
• Organizacja konkursu z języka angielskiego "Must be the music"
• Organizacja we współpracy z innymi nauczycielami szkolnego konkursu o kulturze krajów anglo- i niemieckojęzycznych
• Organizacja IV edycji konkursu „Angielskie Dyktando”
Cały okres stażu
Regulaminy konkursów, protokoły

3. Współorganizowanie uroczystości szkolnych.
• Przygotowanie imprez okolicznościowych zgodnie z przydziałem czynności, współpraca z nauczycielami w trakcie przygotowań do różnych uroczystości szkolnych
Cały okres stażu
Scenariusze uroczystości, sprawozdania

4. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych w szkole.
• Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów mających problemy w nauce
Cały okres stażu
Dzienniki zajęć.

5. Promocja zdrowia.
• Podejmowanie działań mających na celu propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia

Cały okres stażu Sprawozdania

6. Promowanie nauki języków obcych.
• Organizacja Dnia Języków Obcych
• Ścisła współpraca z nauczycielami języków obcych w naszej szkole.
• Organizacja koncertu kolęd i piosenek świątecznych w języku angielskim i niemieckim
Cały okres stażu
Scenariusze, zdjęcia z koncertu

7. Pełnienie roli wychowawcy klasy gimnazjalnej.
• Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych
• Organizacja i współorganizacja wycieczek szkolnych, wyjazdy do kina, teatru i innych ciekawych miejsc
• Współpraca z pedagogiem i pielęgniarką szkolną
• Rozwiązywanie bieżących problemów
• Rozwijanie współpracy z rodzicami uczniów
• Działania na rzecz integracji zespołów klasowych (rozmowy, imprezy szkolne, wycieczki)
Zapisy w dzienniku, dokumentacja wychowawcy

§ 8 ust. 2 pkt 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Nawiązanie współpracy z instytucjami i podmiotami wspierającymi rozwój uczniów oraz kształcącymi wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie
• Współpraca ze Strażą Pożarną w Budzisławiu Kościelnym
• Współpraca z pedagogiem szkolnym
• Współpraca z innymi nauczycielami oraz wychowawcami
• Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Ślesinie
• Współpraca z Komendą Policji w Koninie
Cały okres stażu
Sprawozdania, zapisy w dzienniku

2. Udział w pracach zespołów nadzorujących przebieg próbnych i właściwych egzaminów gimnazjalnych. • Wykonywanie zadań członka komisji nadzorujących przebieg próbnych i właściwych egzaminów gimnazjalnych
Cały okres stażu
Protokoły z egzaminów

3. Współpraca z wydawnictwami językowymi.
• Zdobywanie nagród dla zwycięzców konkursów językowych
• Zdobywanie dodatkowych materiałów do nauki języka angielskiego
Cały okres stażu
Pomoce dydaktyczne

§ 8 ust. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Dokonanie opisu i analizy przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
• Zdiagnozowanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
W momencie zdiagnozowania problemu do końca stażu Opis i analiza przypadku.

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

opracowała: mgr Małgorzata Prusak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.