X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42962
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. 2018 poz. 1574 ze zm.). Zmiany: Rozporządzenie MEN z 23 sierpnia 2019 (Dz. U. z 2019 poz. 1650).

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli i przygotowanie planu rozwoju
· Wstępna analiza i ocena własnych umiejętności.
· Analiza przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu zawodowego.
· Śledzenie zmian w prawie oświatowym.
· Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
· Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Sierpień 2019
Cały staż
Na bieżąco
Wrzesień 2019
Wrzesień 2019
Autorefleksja
Zbiór dokumentacji
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
· Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych w planie rozwoju zadań.
Cały okres stażu
Zgromadzona dokumentacja
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
· Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzone-go planu rozwoju – dokonanie ewaluacji pracy.
Czerwiec 2022
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 3, pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Stosowanie i wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się.
· Wykorzystanie metod aktywizujących w bieżącej pracy z uczniami: burza mózgów, śnieżna kula, linia czasu.
Cały staż
Konspekty lekcji
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
· Udział w kursach, konferencjach, kongresach i szkoleniowych radach pedagogicznych Według potrzeb Zaświadczenie, certyfikat
3. Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej
· Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki.
· Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego przez Internet.
· Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
Cały staż
Cały staż
Cały staż
Spis portali
Spis portali
Spis portali
4. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
· Przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla uczniów.· Przygotowywanie sprawdzianów, testów, ćwiczeń.
· Przeprowadzanie lekcji z wykorzystaniem opracowanej i przygotowanej przeze mnie prezentacji Power Point.
· Przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej lub ekranu multimedialnego.· Opracowywanie dokumentacji awansu zawodowego, scenariuszy zajęć, dyplomów, podziękowań, zaproszeń, świadectw i pomocy dydaktycznych.
· Przygotowanie zajęć przy użyciu technik komputerowych, Power Point, filmów, muzyki, dziennika elektronicznego.
Cały staż – według potrzeb
Dokumentacja szkolna, materiały dydaktyczne
5. Budowanie sprawnego systemu komunikacji · Korzystanie z dziennika elektronicznego.· Wykorzystanie dziennika elektronicznego do komunikacji z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami.· Obsługa dziennika elektronicznego z panelu wychowawcy i nauczyciela przedmiotu.
Cały staż – według potrzeb Dziennik elektroniczny

§ 8 ust. 3, pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
lub innych zajęć dla nauczycieli

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
· Opracowanie scenariusza zajęć. Ustalenie terminu zajęć otwartych. Przeprowadzanie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów. Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć.
1 godzina w każdym roku stażu
Scenariusz zajęć
2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy
· Opublikowanie na portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.
· Udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych na edukacyjnych portalach internetowych
Wrzesień 2019
Cały staż
Plan rozwoju zawodowego
Konspekty lekcji oraz inne materiały dydaktyczne
3. Współpraca wewnątrzszkolna
· Współpraca z nauczycielami w zespołach przedmiotowych i wychowawczych.
· Współpraca z nauczycielami w ramach projektu „Ogarnij inżynierię”.
Cały staż
Rok szkolny 2019/2020
Listy obecności
4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołu przedmiotowego i wychowawczego.
· Przekazywanie wybranych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń zainteresowanym nauczycielom.
· Wymiana doświadczeń z nauczycielami polonistami i nauczycielami przedmiotów pokrewnych.
· Aktywny udział w pracach zespołu humanistycznego.
· Opracowanie i zreferowanie wybranych zagadnień i problemów zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły.
Cały staż
Cały staż – według potrzeb
Zgodnie z harmonogramem
Protokoły, listy obecności, materiały
5. Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz nauczycielami wspomagającymi, analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych
· Udział w spotkaniach i pracach zespołu wychowawczego.
· Omawianie i rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów.
Cały staż – według potrzeb
Protokoły – listy obecności
Zapisy w dzienniku elektronicznym
6. Współpraca z nauczycielami polonistami
· Organizacja wspólnych spotkań uczniów (konkursy, apele, festyn rodzinny).
Cały staż – według potrzeb
Zdjęcia, sprawozdania ze spotkań
7. Współpraca z innymi nauczycielami
· Opracowywanie dokumentów dla ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym
· Opracowywanie dokumentów dla uczniów posiadających opinie PPP
· Wspólne opracowywanie zadań
Cały staż – według potrzeb
Cały staż – według potrzeb
Dokumenty w teczce polonisty
Dokumenty w teczce wychowawcy
8. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
· Udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli.
· Wymiana swoich spostrzeżeń i dzielenie się doświadczeniami.
Cały staż – według potrzeb

§ 8 ust. 3, pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży.
· Przygotowywanie akademii, uroczystości szkolnych
· Prowadzenie koła polonistycznego
Cały staż – zgodnie z harmonogramem
Zgodnie z harmonogramem – według potrzeb
Scenariusz uroczystości
Program zajęć pozalekcyjnych, sprawozdanie z zajęć
2. Praca z uczniem mającym trudności w nauce
· Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce.
Na bieżąco w trakcie odbywania stażu
Dokumentacja szkolna
3. Akcje i zbiórki charytatywne.
· Organizacja kiermaszu na rzecz chorego ucznia
· Akcje w ramach działań SU
Cały staż – według potrzeb
Protokoły z akcji
4. Rozwój czytelnictwa
· Szerzenie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez zapraszanie Rodziców na lekcje w celu czytania opowiadań, baśni.
· Nauka szanowania książek.
· Umiejętność czytania ze zrozumieniem
Cały staż
5. Organizowanie konkursów szkolnych
· Organizowanie i współorganizowanie konkursów polonistycznych
Cały staż
Protokoły z konkursów, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania
6. Działania w ramach samorządu uczniowskiego
· Dzień Teatru
· Działania wynikające z potrzeb szkoły i SU
Luty 2020
Cały staż – według potrzeb
Scenariusz uroczystości, prezentacja
7. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych
· Organizowanie wycieczek dydaktycznych, krajoznawczych i wyjść oddziału
Cały staż
Karty wycieczek
8. Włączanie uczniów w działania na rzecz szkoły i środowiska
· Zaangażowanie uczniów w działania sekcji wolontariatu· Wykonywanie pomocy dydaktycznych dla szkoły (gazetki, plakaty)
Cały staż – według potrzeb
Dokumentacja szkolna, zaświadczenia, zdjęcia
9. Aktywny udział w promocji szkoły
· Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły artykułów promujących szkołę w środowisku lokalnym.
· Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych w celu reprezentowania szkoły.
· Udział w przygotowaniach związanych z Edukacyjnym Dniem Dziecka – Festynem Rodzinnym.
Cały staż – według potrzeb szkoły
Strona internetowa szkoły, zdjęcia, dokumentacja szkolna

§ 8 ust. 3, pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Opracowanie i wdrożenie własnych programów
· Opracowanie i wdrożenie własnego programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego.
· Opracowanie i wdrożenie własnego programu zajęć indywidualnych z języka polskiego z uczniem oddziału 6g Łukaszem Zawadzkim.
· Opracowanie tabeli dostosowań edukacyjnych sporządzonych na podstawie opinii PPP oraz innej dokumentacji specjalistycznej.
Cały staż – według przydziału godzin dyrektora i według potrzeb
Wrzesień 2019, 2020, 2021
Program zajęć, sprawozdanie
Tabele dostosowań

§ 8 ust. 3, pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
· Ustalenie zasad współpracy z nauczycielem stażystą.
· Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego.
· Prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty, omawianie przebiegu zajęć, stosowanych metod aktywizujących.
· Obserwacja zajęć prowadzonych przez stażystę, omówienie przebiegu lekcji, ewentualne wnioski do pracy.
· Współorganizowanie z nauczycielem stażystą zebrań z rodzicami.
· Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
wrzesień 2019
wrzesień 2019
raz w miesiącu
raz w miesiącu
według potrzeb
Maj 2020 Zbiór dokumentacji
Tematyka zebrania
Ocena dorobku zawodowego nauczyciela
2. Pełnienie funkcji protokolanta
· Protokołowanie zebrań rad pedagogicznych.
Cały staż
Księgi protokołów, listy obecności
3. Pełnienie funkcji egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
· Szkolenie z zakresu egzaminatora po egzaminie ósmoklasisty.
Według potrzeb
Zaświadczenie

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Podpis nauczyciela Zatwierdzam do realizacji
................................. ................................. .................................
data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.