X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42938
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Joanna Kończyk
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2019r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2022 r.
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Kwalifikacje:
 Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza /studia magisterskie/
Studia podyplomowe:
 Wychowanie przedszkolne
 Edukacja wczesnoszkolna
 Oligofrenopedagogika

Cel główny:

 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe:

 Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej
 Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych
 Osobisty rozwój
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 3 pkt. 1
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

Zadania do
realizacji Formy realizacji zadań Termin Sposoby
realizacji
1. Systematyczne pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu służącemu własnemu rozwojowi i oraz podnoszeniu jakości pracy szkoły
1. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły
 Studia podyplomowe –kierunek: wychowanie do życia w rodzinie

2. Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej oraz stron internetowych poświęconych tematyce

Cały okres stażu

Zaświadczenia , dyplomy o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
1. Stosowanie aktywizujących metod nauczania

2. Stosowanie nowatorskich rozwiązań w pracy pedagogicznej tj.: elementy pedagogiki M. Montessorii, elementy metody Ruchu Rozwijającego według W. Sherborne, gimnastyka twórcza według R. Labana i C. Orffa, pedagogika zabawy Klanza, metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss, edukacja matematyczna według E. Gruszczyk – Kulczyńskiej, elementy kinezjologii edukacyjnej P. Denissona

3. Opracowywanie własnych pomocy dydaktycznych

4. Stosowanie elementów oceniania kształtującego w bieżącej pracy z uczniami

5. Dokonywanie ewaluacji zajęć pod kątem wiadomości i nastroju na zajęciach celem poprawy jakości pracy i wyników nauczania Cały okres stażu Scenariusze zajęć
Zapis w dzienniku
3. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej na zajęciach edukacyjnych / korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, e –booków, platformy edukacyjnej /Scholaris, Superkid, Zdobywccy Wiedzy. Mat zoo, Squla, Pisu-pisu, Edupolis/ prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, tablicy interaktywnej/

2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych, uatrakcyjniających lekcje oraz w celu dekoracji sali zgodnie z dana porą roku

3. Opracowanie dokumentacji nauczycielskiej z wykorzystaniem komputera i Internetu

4. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową

5. Publikowanie w Internecie własnych prac- Plan rozwoju zawodowego, scenariusze zajęć na portalu www.edukacja.edux.pl , szkola-podstawowa.edu.p

6. Kontakty z rodzicami w formie internetowej

7. Udział w e- konferencjach organizowanych przez wydawnictwa pedagogiczne /Wsip i Mac/ oraz e- warsztatach i innych formach doskonalenia zewnętrznego /platforma Edumach/
Cały okres stażu Zapis w dzienniku,
Zaświadczenia o publikacji prac w Internecie
Zaświadczenia o ukończeniu e warsztatów
4. Prowadzenie szkolnej strony internetowej

1. Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły artykułów z różnych wydarzeń szkolnych, własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą dydaktyczno – wychowawczą
Cały okres stażu Artykuły na stronie internetowej szkoły

§ 8 ust. 3 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
1. Przeprowadzenie zajęć otwartych / z naciskiem na zastosowanie oceniania kształtującego, technik multimedialnych oraz ewaluacji/
-lekcje koleżeńskie dla zainteresowanych nauczycieli
(w szczególności dla nauczycieli kontraktowych)
Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, scenariusze lekcji,

2. Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotowo-wychowawczego
1. Pełnienie roli lidera przedmiotowego zespołu nauczycieli
2. Udział w pracach zespołu podczas tworzenia planów pracy, opracowywania diagnoz, pomiarów osiągnięć edukacyjnych ucznia; wspólne rozwiązywanie bieżących problemów dydaktyczny i wychowawczych uczniów
3. Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami koleżeńskiego zespołu przedmiotowego
Cały okres stażu
Notatki, sprawozdania

3.Prowadzenie Rady Pedagogicznej
1. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkolenia według potrzeb
Cały okres stażu
Zapis w protokole Rady Pedagogicznej, potwierdzenie Dyrektora Szkoły

4. Współpraca z innymi nauczycielami i specjalistami w szkole
1. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z innymi nauczycielami, nauczycielem wspomagającym oraz pedagogiem, psychologiem, logopedą
Cały okres stażu
Notatki,

§ 8 ust. 3 pkt. 3
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
1. Praca z uczniem zdolnym
1. Diagnoza potrzeb i możliwości uczniów

2. Wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów

3. Opieka nad uczniem zdolnym – podczas codziennych zajęć; przygotowanie do udziału w konkursach Cały okres stażu Opis działania, dyplomy

2. Praca z uczniem słabym
1. Diagnoza potrzeb i możliwości uczniów
2. Codzienna praca z uczniem posiadającym trudności w nauce przy użyciu stosownych metod i technik
3. Stały kontakt z rodzicami uczniów o spe
Cały okres stażu
Zapis w dzienniku

3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
1. Prowadzenie zajęć koła czytelniczego dla kl. 1-3 /raz w tygodniu/
2. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów o spe z klasy
3. Prowadzenie zajęć świetlicy szkolnej
4. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku
Programy pracy, karty pracy ucznia

4. Organizowanie konkursów
1. Organizowanie konkursów: opracowanie tematyki i regulaminów konkursów. Zorganizowanie nagród i sporządzenie dyplomów
2. Wyszukiwanie konkursów pozaszkolnych i przygotowanie uczniów do udziału
Cały okres stażu.
Zdjęcia, dyplomy

5. Organizowanie wycieczek
1. Organizowanie wycieczek, spacerów krajoznawczych, rekreacyjnych
2. Organizowanie wyjść do kina, teatru, muzeum jako spotkania z kulturą
Cały okres stażu
Karta wycieczki

6. Udział w programach i projektach ogólnopolskich profilaktyczno- wychowawczych i edukacyjnych oraz akcjach
1. Udział w projektach, programach ogólnopolskich o charakterze:
 profilaktyczno-wychowawczym, prozdrowotnym:
- Akademia Bezpiecznego Puchatka
- Śniadanie daje moc
- Sieciaki pl.
 edukacyjnym:
- Cała Polska czyta dzieciom
- Uniwersytet Dzieci
- Program edukacyjny „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”
 proekologicznym
- Sprzątanie świata
 charytatywnym:
- zbiórka karmy
- Podaruj Pluszowego Misia
2. Koordynowanie akcji, dokumentowanie działań
Cały okres stażu
Zaświadczenia , dyplomy, zdjęcia, sprawozdania

7. Promowanie szkoły w środowisku
1.Organizacja zajęć otwartych dla rodziców /integracja zespołu klasowego/

3. Prezentowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym /podczas wyjść, wyjazdów, pikników, festynów/
Cały okres stażu
Zdjęcia, scenariusze spotkań

8. Współpraca z rodzicami
1. Zebrania z rodzicami
2. Współpraca z Radą rodziców
3. Zajęcia otwarte dla rodziców
4. Spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb
5. Rozmowy bieżące, indywidualne
6. Zaangażowanie rodziców w uroczystościach klasowych i szkolnych
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku,
scenariusze

9.Współorganizowanie i przygotowywanie imprez szkolnych
1. Imprezy szkolne okolicznościowe
2. Festyny, imprezy środowiskowe, kiermasze
Cały okres stażu
Scenariusze imprez, zdjęcia

10. Współpraca z instytucjami związanymi z oświatą
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną w Sępólnie Krajeńskim
2. Współpraca z GOPS w Sośnie
3. Współpraca ze szkolną pielęgniarką
4. Współpraca z lokalnymi instytucjami kultury /Biblioteka w Wąwelnie, Dom kultury w Więcborku, Teatr w Więcborku/
5. Współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Leśnictwem
Cały okres stażu
Zapis w dzienniku

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
1. Opracowanie i wdrożenie:
 Programu innowacji pedagogicznej pt.” Z książką na Ty”
 programu zajęć rewalidacyjnych
 programu zajęć wyrównawczych
 programu zajęć świetlicowych dla uczniów kl. 0-3
2. Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu Cały okres stażu Program pracy

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU

1.Pełnienie funkcji lidera przedmiotowego zespołu nauczycieli
1. Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń

2. Realizacja przydzielonych zadań

3. Współtworzenie wymaganej dokumentacji

4. Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów
Cały okres stażu
Sprawozdania z działalności zespołu
2.Pełnienie roli koordynatora projektów, programów profilaktyczno-wychowawczych realizowanych w szkole /pierwszy etap edukacyjny/
1. Włączenie się do różnego rodzaju projektów i programów o charakterze profilaktyczno- wychowawczym proponowanych szkole w danym roku szkolnym

2. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, realizacja i dokumentowanie działań
Cały okres stażu
Sprawozdania z projektu, zdjęcia

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.