X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42806
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego - pedagog

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

im. .............................

w .........................

Nauczyciel: ....................................

Imię i nazwisko: .............................

Stanowisko: Nauczyciel Pedagog

Placówka: Publiczna Szkoła Podstawowa
im........................ w ................................

Data rozpoczęcia
stażu: 01 wrzesień 2019r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Opiekun stażu: ...........................

Kwalifikacje:

Studia podyplomowe: Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna w Elblągu, Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Studia magisterskie: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną

Studia licencjackie: Pomorska Szkoła Wyższa, Wczesna Edukacja z rewalidacją indywidualną

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe:
1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły;
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018r. poz. 1574)
z późn. zm.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta nauczyciela Dz.U. 2019, poz. 1287 z późn. zm.

§ 7. ust 2. pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;

Zadania do realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego
Forma realizacji
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta nauczyciela Dz.U. 2019, poz. 1287, oraz innych dostępnych materiałów, śledzenie stron internetowych

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
• Analiza przygotowanego planu rozwoju zawodowego
• Analiza opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

2. Planowanie pracy pedagogicznej
• Roczny plan pracy pedagoga

3. Doskonalenie warsztatu pracy
• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, konferencjach, szkoleniach, warsztatach, zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły
• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury przedmiotowej. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli pedagogów
• Udział w posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej

• wzbogacanie warsztatu pracy o nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne
• uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych i innych materiałów (testy, ankiety, karty pracy dla uczniów itp.)
• opracowanie zasad/programów pomocy uczniom z różnymi problemami edukacyjnymi.

4. Udział w pracach związanych z realizacją zadań szkoły oraz podniesieniem jakości pracy szkoły
• udział w posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej
• Wprowadzenie autorskiego programu dot. bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych „Bezpieczni w sieci”
• Opracowanie programu profilaktyczno – wychowawczego
• Opracowanie wewnątrzszkolnego programu doradztwa zawodowego
• Zorganizowanie wewnątrzszkolnego konkursu dla klas IV –VIII na najciekawszy folder/plakat pt. „PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO – czyli jak bezpiecznie korzystać z Internetu”
• Udział w pracach zespołu ds. bezpieczeństwa – współorganizowanie próbnego alarmu przeciwpożarowego połączony z ewakuacją budynku szkolnego

5. Współpraca przy organizowaniu uroczystości szkolnych
• Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych, np. wigilia, walentynki, dzień babci, matki, itp

§ 7. ust 2. pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

1. Poznanie środowiska uczniowskiego i sytuacji rodzinnej uczniów • Rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, wnioski wyciągnięte z Rad Pedagogicznych
Forma realizacji
• Współpraca z psychologiem i logopedą szkolnym oraz wychowawcami klas
• Konsultacje z rodzicami uczniów, którzy wymagają dodatkowego wsparcia.

2. Prowadzenie zajęć dodatkowych
• Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zgodnie z możliwościami psychoedukacyjnymi ucznia w oparciu o zalecenia z PPP
• Doradztwo zawodowe kl. VII -VIII

3. Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów
• Gromadzenie przedmiotowej literatury
• Analiza opinii wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i uwzględnienia ich w pracy z dzieckiem
• Współpraca ze specjalistami
• Konsultacje z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.
• Opieranie się na opiniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozpoznania potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych uczniów
• Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne

§ 7. ust 2. pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

1. Wykorzystanie metod aktywizujących uczniów
• Korzystanie z portali, stron internetowych i publikacji przeznaczonych dla nauczycieli pedagogów w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych
• Stosowanie metod opartych na działaniu, przeżywaniu i poznawaniu: gry dydaktyczne, burza mózgów, quizy, mapa myśli, drama, memory, metody oglądowe, praca w grupach, gry karciane – utrwalanie materiału, muzyka
• Opracowywanie pomocy dydaktycznych, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem zadań aktywizujących
• Organizacja zajęć poza salą klasową: organizowanie wycieczek edukacyjnych do teatru, muzeów, kina, oraz różnych grup zawodowych

§ 7. ust 2. pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

1. Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy
• Analiza mocnych i słabych stron prezentowanego warsztatu pracy (autorefleksja i samoocena)
• Analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej
• Analiza efektów udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej
• Krótkie formy zbierania informacji zwrotnej po zajęciach: Podobało mi się/nie podobało mi się, dyskusja, itp

2. Ewaluacja prowadzonych zajęć
• Dokonanie ewaluacji przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna
• Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora oraz ich omówienie
• Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli, dokonanie ich ewaluacji

§ 7. ust 2. pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Ustalenie terminów oraz tematyki prowadzonych zajęć
• Przedstawienie opiekunowi stażu scenariusza zajęć (konsultacja)
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

2. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora
• Ustalenie terminu zajęć
• Przedstawienie scenariusza zajęć do konsultacji
• Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli szkoły • Ustalenie terminów oraz tematyki prowadzonych zajęć
• Przedstawienie zaproszonemu nauczycielowi scenariusza zajęć
• Prowadzenie zajęć w obecności innego nauczyciela

4. Dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami
• Prowadzenie zajęć w obecności innego nauczyciela – wymiana doświadczeń
• Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania innym nauczycielom materiałów dydaktycznych, np.: pomoce dydaktyczne, karty pracy, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne

• Spotkania z nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły

§ 7. ust 2. pkt 6
Umiejętność uwzględniania problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska wychowanków oraz ich rodziców/opiekunów
• Obserwacja uczniów w różnych sytuacjach pobytu w szkole
• Spotkania z rodzicami/opiekunami
• Kontakty z rodzicami – rozmowy indywidualne, rozwiązywanie problemów
• Udział w zespole ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

2. Działania związane z profilaktyką dopalaczy, używek, uzależnień od komputera, Internetu
• Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego świata
• Poruszanie tematyki dopalaczy, środków psychoaktywnych, cyberprzemocy, fonoholizmu, uzależnień
Praca na rzecz środowiska lokalnego
• Udział uczniów w akcjach organizowanych przez różne organizacje na rzecz innych ludzi lub zwierząt
• Współpraca z GOPS

3. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształcenie obywatelskich i patriotycznych postaw młodzieży.
• Udział w apelach
• Udział w wydarzeniach rocznicowych

§ 7. ust 2. pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej • Systematyczna analiza aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela i aktualizowanie wiedzy na ten temat poprzez śledzenie stron MEN:
- Ustawa o systemie oświaty
- Ustawa Prawo oświatowe
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

2. Analiza dokumentacji szkolnej
• Statut szkoły
• Program wychowawczo-profilaktyczny
• Regulamin wycieczek

3. Analiza dokumentacji pedagoga szkolnego
• Systematyczna analiza aktów prawnych dotyczących pracy pedagoga szkolnego i aktualizowanie wiedzy na ten temat poprzez śledzenie stron MEN

4. Organizacja wycieczek
• Opracowanie niezbędnych dokumentów
• Przestrzeganie procedur

§ 7. ust 2. pkt 8.
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, narzędzi multimedialnych i informatycznych

1. Korzystanie z narzędzi multimedialnych i informatycznych
• Korzystanie z technologii informacyjnej do tworzenia pomocy i materiałów dydaktycznych
• Dzielenie się drogą elektroniczną z innymi nauczycielami, pomocami dydaktycznymi oraz różnymi materiałami
• Przygotowywanie ogłoszeń lub dyplomów na potrzeby uczniów oraz ich rodziców
• Uczestnictwo w e-konferencjach
• Opracowywanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej
• Sporządzanie planów pracy, scenariuszy zajęć oraz dokumentów z pomocą komputera
• Tworzenie prezentacji multimedialnych z zastosowaniem programu Microsoft Office PowerPoint
• Dbanie o zapoznanie rodziców z informacjami dotyczącymi wychowania i rozwoju dzieci - systematyczne umieszczanie informacji, ciekawych artykułów na tablicy informacyjnej dla rodziców
• Prowadzenie dziennika elektronicznego
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami na portalach związanych ze szkolnictwem
• Wykorzystywanie komputera i tablicy multimedialnej oraz innych dostępnych narzędzi
• Dokumentowanie przebiegu stażu

2. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
• Zamieszczenie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego, wybranych scenariuszy i ćwiczeń w Internecie

3. Korzystanie ze środków audiowizualnych
• Projekcja filmów edukacyjnych
Swobodne posługiwanie się komputerem, wykorzystanie go do poprawy jakości swojej pracy
• Przygotowanie bazy danych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Korzystanie z edukacyjnych stron internetowych
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela
• Korzystanie ze stron: www.men.gov.pl, www.publikacje.edu.pl

Zatwierdzam do realizacji

Podpis Dyrektora
Podpis nauczyciela

........................................
Data

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.