X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42769
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: MAGDALENA FRANCISZKIEWICZ
Stanowisko: NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Nazwa placówki: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9 W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU
Data rozpoczęcia stażu: 1 WRZEŚNIA 2017
Data zakończenia stażu: 31 MAJA 2020

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania Sposoby realizacji Terminy Sposób dokumentacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i odbycie stażu. • Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.

• Przygotowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i złożenie go do Dyrektora placówki.

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego

• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2017r.

Wrzesień 2017r.

Wrzesień 2017r.

Okres stażu

Czerwiec 2020r.

-Wniosek
o rozpoczęcie stażu

-Plan rozwoju zawodowego

-zaświadczenia, potwierdzenia, scenariusze zajęć, zdjęcia itp.

-sprawozdanie
z realizacji planu zawodowego

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola. • Uczestniczenie w różnych (wewnętrznych
i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych
i przedszkola;

• Ukończenie studiów podyplomowych „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”
• Systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi; korzystanie z biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych
Okres stażu

Październik 2017 – sierpień 2018

Okres stażu -zaświadczenia

-dyplom ukończenia studiów

-wykaz publikacji
i stron internetowych
3. Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola. • Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej dla poszczególnych grup wiekowych.

• Opracowywanie i realizowanie harmonogramów: współpracy ze środowiskiem lokalnym, współpracy z rodzicami, spacerów i wycieczek oraz uroczystości

• Opracowanie rozkładów materiałów do pracy korekcyjno – kompensacyjnej z dziećmi

• Opracowanie propozycji tematów do planu rocznego; praca w zespołach powołanych do tego celu. Okres stażu

Wrzesień 2017r., 2018r., 2019r.

Okres stażu

Wrzesień 2017r., 2018r., 2019r.
- miesięczne plany pracy

-harmonogramy

-rozkłady materiałów

-opracowane dokumenty
4. Wykorzystywanie w pracy programów realizowanych przez placówkę oraz prowadzenie zajęć innowacyjnymi metodami
• Realizacja w pracy programów: Optymistyczne Przedszkole, Bezpieczne Przedszkole, Dziecięca Kraina Kreatywności

• Opracowywanie i prowadzenie zajęć metodą projektów
Okres stażu

Okres stażu -scenariusze zajęć i imprez, zdjęcia

-projekty edukacyjne, zdjęcia
5.
Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami

• Opracowanie harmonogramów współpracy z rodzicami.

• Prowadzenie konsultacji indywidualnych.

• Organizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych

• Organizowanie spotkań Klubu Kreatywnego Rodzica

• Zapraszanie rodziców do czytania dzieciom książek, założenie grupowego „Klubu Czytających Rodziców”
Wrzesień 2017r., 2018r., 2019r.

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu -harmonogramy

-wpisy potwierdzające obecność
-scenariusze, zdjęcia

-scenariusze, zdjęcia

-potwierdzenia, zdjęcia

6. Organizowanie konkursów przedszkolnych i międzyprzedszkolnych
• Opracowywanie regulaminu konkursu, przeprowadzenie go, pozyskiwanie środków na nagrody
Okres stażu
-regulaminy konkursów, potwierdzenia dyrektora

7. Przygotowywanie wychowanków do udziału w konkursach organizowanych w przedszkolu lub przez inne placówki
• Kierowanie przygotowaniami wychowanków do uczestnictwa w konkursach, stymulowanie ich aktywności twórczej Okres stażu -dyplomu, nagrody

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Sposoby realizacji Terminy Sposób dokumentacji
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
• Opracowywanie dokumentów, planów miesięcznych, scenariuszy, sprawozdań, harmonogramów

• Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań oraz materiałów na gazetki ścienne dla rodziców

• Przygotowywanie prezentacji multimedialnych promujących placówkę oraz wykorzystywanych do pracy z dziećmi

• Wykonywanie pomocy dydaktycznych
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu -opracowana dokumentacja

-wzory dyplomów, podziękowań, gazetki ścienne

-prezentacje multimedialne

-przykładowe pomoce dydaktyczne, karty pracy

2. Korzystanie z Internetu.
• Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu

• Korzystanie z publikacji innych nauczycieli zamieszczonych w Internecie

• Wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do przygotowania i realizacji planów miesięcznych pracy z dzieckiem

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu -dokumentacja stażu

-przykładowe materiały zaczerpnięte z Internetu
3. Prowadzenie strony internetowej przedszkola
• Systematyczne aktualizowanie strony internetowej przedszkola
Okres stażu -strona internetowa przedszkola
4. Wykorzystanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
• Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, DVD)
i wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi

• Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
Okres stażu

Okres stażu -płyty CD i DVD, zaświadczenie dyrektora

-zdjęcia
5. Wykorzystywanie poczty e-mail do kontaktów z rodzicami.
• Założenie skrzynki pocztowej na portalu internetowym.

• Przesyłanie rodzicom informacji związanych
z grupą.
Okres stażu -adres poczty e-mail, zaświadczenie dyrektora

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczyciel w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Sposoby realizacji Terminy Sposoby dokumentacji

1. Opublikowanie na stronie internetowej dla nauczycieli „Planu rozwoju zawodowego”
• Publikacja na portalu internetowym zatwierdzonego przez dyrektora „Planu rozwoju zawodowego”.
I półrocze roku szkolnego 2017/2018 -zaświadczenie, publikacja na stronie internetowej
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
• Prowadzenie zajęć koleżeńskich prezentując różne metody pracy

• Publikacja na stronach internetowych dla nauczycieli autorskich scenariuszy zajęć
i uroczystości

• Prowadzenie rad szkoleniowych w ramach WDN – opracowywanie i wygłaszanie referatów szkoleniowych dla nauczycieli

• Udział w spotkaniach sieci STAR – wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych placówek.
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu -scenariusze zajęć

-zaświadczenie, publikacja na stronie internetowej

-opracowane materiały

-zaświadczenie, materiały ze spotkań
3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod
i sposobów pracy
• Udostępnianie nauczycielom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, wiersze, pomoce dydaktyczne.

• Współpraca z innymi nauczycielami dotycząca przygotowywania uroczystości przedszkolnych
i dekoracji Okres stażu

Okres stażu

-opracowane materiały

-zaświadczenie dyrektora

§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania Sposoby realizacji Terminy Sposoby dokumentacji

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć profilaktyki logopedycznej „Wszystkie dzieci mówią poprawnie”
• Opracowanie programu; przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia go.

• Realizowanie programu według ustalonego planu pracy.
Rok szkolny 2018/2019 -program zajęć

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania Sposoby realizacji Terminy Sposoby dokumentacji

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
• Obserwacje dzieci na tle grupy

• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami

• Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy

• Stosowanie różnorodnych metod aktywizujących i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu -obserwacje

-scenariusze zajęć

-scenariusze zajęć

2. Praca z dziećmi z trudnościami
• Opracowanie planu zajęć kompensacyjno – wyrównawczych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
• Prowadzenie zajęć kompensacyjno – wyrównawczych
Okres stażu -plan zajęć
-wpisy do dziennika
-dokumentacja pracy z dzieckiem z trudnościami
3. Prezentowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym
• Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości
i imprez (Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Pożegnanie przedszkola)

• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
Okres stażu

Okres stażu -scenariusze, zdjęcia

-scenariusze, zdjęcia

4. Organizacja i współorganizacja projektów edukacyjnych
• Przygotowanie i przeprowadzenie projektów edukacyjnych
Okres stażu -scenariusze zajęć, zdjęcia

§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Sposoby realizacji Terminy Sposoby dokumentacji

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
• Nawiązanie współpracy ze specjalistami poradni. Korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych.
Okres stażu -potwierdzenia dyrektora, zaświadczenia
2. Współpraca ze szkołami podstawowymi nr 1, 6, 9
• Udział w zajęciach, konkursach i imprezach organizowanych przez szkoły
Okres stażu -potwierdzenia, zaświadczenia, zdjęcia
3. Współpraca z przedszkolami
• Udział w imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkola

• Zorganizowanie „Festiwalu optymistycznej piosenki” i zaproszenie wybranych grup z kędzierzyńskich Optymistycznych Przedszkoli
Okres stażu

Maj 2017r.

-potwierdzenia, zdjęcia

-potwierdzenie, zdjęcia, scenariusz imprezy

4. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną
• Udział w akcji czytelniczej „Przyjaciel przyrody i książek”

• Czytanie dzieciom książek wypożyczonych w MBP

• Organizowanie spotkań z bibliotekarką, udział w lekcjach bibliotecznych

• Organizowanie w MBP wystaw prac plastycznych dzieci
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu -zaświadczenia

-lista wypożyczonych książek

-zaświadczenia, zapis w dzienniku, zdjęcia

-zaświadczenia, zdjęcia

5. Współpraca z Policją, Strażą Pożarną i Strażą Miejską • Zapoznanie ze specyfiką pracy policjanta, strażnika miejskiego i strażaka.

• Organizowanie pogadanek z funkcjonariuszami na temat bezpieczeństwa

• Zorganizowanie wycieczki przedszkolnej do Straży Pożarnej
Okres stażu

Okres stażu

Październik 2017r. -potwierdzenia, zdjęcia

-potwierdzenia, zdjęcia

-plan wycieczki, potwierdzenie, zdjęcia

6. Współpraca z OTOZ Animals
• Zapraszanie przedstawicieli Towarzystwa wraz z psami do przedszkola

• Organizowanie zbiórek karmy dla zwierząt
i przekazywanie jej przedstawicielom
Okres stażu

Okres stażu -potwierdzenia, zdjęcia

-potwierdzenia

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

Lp. Zadania Sposoby realizacji Terminy Sposoby dokumentacji

1. Opis i analiza dwóch przypadków – rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych.
• Identyfikacja problemu

• Geneza i dynamika zjawiska

• Znaczenie problemu

• Prognoza

• Propozycje rozwiązania

• Wdrażanie oddziaływań

• Efekty oddziaływań Okres stażu -opis przypadków

Ze względu na długi czas trwania stażu, plan ma charakter otwarty i w trakcie jego realizacji może podlegać modyfikacji.

Opracowała: mgr Magdalena Franciszkiewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.