X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42751
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.
Cel: Rozwijanie umiejętności zawodowych, zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Zadania organizacyjne
Przypomnienie procedury awansu zawodowego nauczycieli
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, strony internetowe, analiza „Poradnika dla nauczyciela dyplomującego się”
Złożenie wniosku
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie materiałów i dokumentów
Przygotowanie projektu sprawozdania
Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne Analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły

Doskonalenie metod i warsztatu pracy Samokształcenie w oparciu o dostępną literaturę fachową oraz artykuły z prasy oświatowej

Udział w szkoleniach, kursach i warsztatach metodycznych poza szkołą

Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej
Organizowanie imprez bibliotecznych oraz współorganizowanie imprez szkolnych Zebranie materiałów
Opracowanie scenariuszy
Wykonanie dekoracji
Przeprowadzenie imprez, konkursów.
Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie konkursów: Znam lektury – rozpoznawanie fragmentów lektur.
Konkurs na najładniejszą zakładkę.
Przeprowadzenie konkursu pod hasłem „Znam twórczość naszego patrona”.
Konkurs recytatorski poezji Ks. Jana Twardowskiego.
Konkurs biblioteczny na „Dni Oświaty Książki i prasy” oraz innych akcji czytelniczych (zgodnie z corocznym kalendarzem imprez).
Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I.
Spotkania autorskie z poetami.
Dbanie o wystrój sali bibliotecznej
Dekoracje okolicznościowe, wystawy prac dzieci
Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

Cykliczna obserwacja i analiza poziomu czytelnictwa oraz preferencji uczniów i pracowników szkoły
Analizowanie stanu wypożyczeni wśród uczniów i nauczycieli;
Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej pracy biblioteki i zainteresowań czytelniczych uczniów (ewaluacja podejmowanych działań biblioteki)
Udział w badaniu jakości pracy szkoły
Praca w zespole ewaluacyjnym
Praca z uczniem z trudnościami i zdolnym
Podejmowanie działań na rzecz uczniów z trudnościami w nauce i zdolnymi
Zorganizowanie pomocy uczniowskiej w zespole bibliotecznym
Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych

& 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.
Wykorzystanie komputera i Internetu podczas zajęć edukacyjnych.
Tworzenie prezentacji multimedialnych na zajęcia dydaktyczne
Korzystanie z projektora i tablicy multimedialnej
Opracowanie druków ozdobnych Opracowanie dyplomów, zaproszeń, listów pochwalnych przy pomocy komputera
Wykonanie pomocy dydaktycznych na zajęcia biblioteczne Opracowanie kart pracy, rebusów, łamigłówek za pomocą programów komputerowych i z wykorzystaniem sieci Internet

Tworzenie nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela biblioteki poprzez samodzielne studiowanie literatury z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki
Śledzenie nowych wydawnictw oraz witryn www adresowanych do nauczycieli – wychowawców w celu pogłębienia swojej wiedzy

Pozyskiwanie za pomocą Internetu bieżących materiałów metodycznych
Opracowanie dokumentacji biblioteki Opracowanie materiałów (plany, sprawozdania, scenariusze) za pomocą specjalistycznych programów komputerowych

Tworzenie strony internetowej biblioteki
Stała aktualizacji strony internetowej na temat działalności szkoły i biblioteki

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem i innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Publikacja własnych materiałów.
Kontakty z prasą.
Opublikowanie na portalach internetowych zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych Aktywna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych: współpraca z wychowawcami
Udostępnienie swojego warsztatu pracy innym nauczycielom
Uczestnictwo w pracach zespołów, komisjach
Zajęcia otwarte dla innych nauczycieli Gromadzenie i udostępnienie wzorów, szablonów, materiałów dydaktycznych, prac i innych materiałów innym nauczycielom

§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć "Mały czytelnik". Prowadzenie zajęć czytelniczych dla uczniów w bibliotece szkolnej w oparciu o program własny.
Opracowanie własnych pomysłów dotyczących pracy biblioteki Wdrożenie własnych pomysłów do planu pracy z dziećmi w bibliotece.
Ewaluacja przeprowadzonych działań.
Wycieczka do Bibliotek Pułtuskich – Lelewela i Pedagogicznej – zajęcia biblioteczne.

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.
Prowadzenie zajęć dodatkowych:

a) Zajęcia koła bibliotecznego

b) Zajęcia rozwijające zainteresowania

Opracowanie programu zajęć „W Bajkolandii” i jego realizacja
Przygotowanie wystawy połączonej z kiermaszem prac dzieci wykonanych w ramach zajęć w bibliotece szkolnej
Promowanie działalności biblioteki Przygotowanie wystaw prac uczniów w szkole i promowanie działalności biblioteki poza szkołą

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły i międzyszkolnych Opracowanie tematyki i regulaminu
Powiadomienie środowiska (zakres konkursu)
Zorganizowanie miejsca na konkurs
Zorganizowanie nagród
Przeprowadzenie konkursu
Wyłonienie zwycięzców
Podsumowanie
Udział w akcji ramach ogólnopolskiej akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”
Prowadzenie zajęć czytelniczych
Współpraca z bibliotekami Lelewela oraz Pedagogiczną w Pułtusku oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Pokrzywnicy.

§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Współpraca z wychowawcami Organizowanie różnorakich imprez i konkursów

Wymiana doświadczeń między nauczycielami różnych szkół

Współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi

Współpraca z Bibliotekami – Biblioteką im. Joachima Lelewela w Pułtusku oraz Biblioteką Pedagogiczną w Pułtusku
Współpraca ze szkołami z terenu Gminy Pokrzywnica
Współpraca z Policją, Urzędem Gminy
Współorganizowanie akcji charytatywnych
Organizowanie pogadanek na temat nałogów, używek, agresji, itp.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
Diagnozowanie problemów wychowawczych oraz stosowanie środków zaradczych
Współpraca z gronem pedagogicznym przy rozwiązywaniu problemów wychowanków.
Współpraca z wydawnictwami i księgarniami.
Prowadzenie Kiermaszu Taniej Książki
Pozyskiwanie darmowych egzemplarzy książek, płyt DVD do biblioteki.

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Dokonanie opisu i analizy dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych Zdiagnozowanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
Podsumowanie i wnioski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.