X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42737
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 i 2245 oraz Dz. U. 2019r. poz. 730)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019r. poz. 1287)

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Klaudia Trestka

Nazwa i adres placówki: Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu
ul. Słowackiego 18
47-420 Kuźnia Raciborska

Dyrektor: mgr Renata Domańska

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019 r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.

Posiadane kwalifikacje:
1. Uniwersytet Opolski w Opolu na kierunku Pedagogika – specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z wychowaniem fizycznym
2. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – kierunek: pedagogika
3. Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego w Opolu – specjalność: Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
4. Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Łodzi - z zakresu oligofrenopedagogiki (edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.)
5. Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi – studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
6. Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi - rozpoczęte studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

CEL GŁÓWNY:

 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

 Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
 Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola;
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno–wychowawczych;
 Osobisty rozwój;
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
 Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego. Wrzesień 2019

Wrzesień 2019

Wrzesień 2019  Sformułowanie wniosku
o rozpoczęcie stażu.
 Plan rozwoju zawodowego.
 Zaświadczenia.
 Analiza powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
i uwzględnienie ich w planie.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Wrzesień 2019
Wrzesień 2019
Cały okres stażu

Maj 2022  Wniosek o rozpoczęcie stażu.
 Plan rozwoju zawodowego.
 Dokumentacja.
 Sprawozdanie z realizacji planu.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
 Hospitacje zajęć przez dyrektora.
Cały okres stażu
 Harmonogram spotkań.
 Scenariusze zajęć.
 Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
4. Samodzielne samokształcenie lub przez udział w różnych formach doskonalenia.
 Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego
i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
Cały okres stażu

 Dyplom
 Zaświadczenia.
 Referaty.
 Wykaz interesujących książek.
 Wykaz stron internetowych.
 Materiały, pomoce, zdjęcia.
 Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
 Systematyczne śledzenie literatury metodycznej
i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki
 Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
 Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
Cały okres stażu
 Dzienniki zajęć.
 Plany współpracy.
 Teczka obserwacji dzieci.
 Plany pracy.
 Semestralne sprawozdania.
 Protokoły.
 Opracowanie i realizowanie planu współpracy
ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
 Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
 Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
 Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
 Pisanie protokołów.
 Inne.
6. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
 Stosowanie w pracy metod aktywizujących
i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, C. Orffa, R. Labana, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze, burza mózgów, stacje zadaniowe, gry dydaktyczne itp.
Cały okres stażu
 Scenariusze zajęć.
 Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
 Zaświadczenia.
 Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
 Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, akcjach.
– Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich
i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
7. Wykonywanie czynności dodatkowych.
 Prowadzenie strony internetowej przedszkola
Cały okres stażu

 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
 Scenariusze uroczystości.
 Zdjęcia.
 Prowadzenie strony przedszkola na portalu społecznościowym
 Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych.
8. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputer.

 Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
Cały okres stażu
 Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
 Dokumentacja.
 Sprawozdania.
 Scenariusze, plany.
 Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.
 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, ankiet, planów miesięcznych korzystając z komputera.
 Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
 Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych
z Internetu.
 Wykorzystywanie na zajęciach narzędzi multimedialnych i Internetu.
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli.
 Wykorzystanie internetu do zapoznawania się
z ofertami szkoleń i warsztatów on-line.
 Zapoznanie się z projektami i konkursami ogólnopolskimi ogłaszanymi na portalach edukacyjnych.
 Zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach, konkursach za pomocą internetu.
9. Współpraca w prowadzeniu strony Internetowej przedszkola.
 Aktualizowanie strony internetowej przedszkola.
Cały okres stażu
 Strona przedszkola zamieszczona w Internecie.
10. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
 Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audioboki plansze interaktywne wykorzystywanie ich w pracy
z dziećmi).
 Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
 Używanie na zajęciach z dziećmi: tabletów, tablicy multimedialnej, komputera, smartfona.
 Płyty DVD i CD, audioboki, plansze interaktywne.
 Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.
 Zdjęcia.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Opublikowanie w internecie ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”.
 Opublikowanie na portalu edukacyjnym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Październik 2019 r.
 Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
2. Opracowywanie
i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
 Opublikowanie na portalach scenariuszy zajęć
i uroczystości.
Cały okres stażu

 Zaświadczenie, publikacja
w Internecie.
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
 Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej.
 Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych.
3. Prowadzenie szkoleń
w ramach WDN.
 Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.
Cały okres stażu
 Referaty.
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
 Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy
z dziećmi.
Cały okres stażu
 Scenariusze.
 Lista obecności nauczycieli.
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
5. Dzielenie się wiedzą
i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
 Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów). Cały okres stażu
 Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
 Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami
 Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
 Udostępnianie swoich opracowań, materiałów
ze szkoleń.
 Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.  Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych. Cały okres stażu
 Scenariusze zajęć.
 Obserwacje.
 Obserwacja dzieci na tle grupy.
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
 Prowadzenie kółka komputerowego
2. Praca z dziećmi
z trudnościami.
 Prowadzenie zajęć wyrównawczych.
Cały okres stażu

 Wpisy do dziennika.
 Dokumentacja pracy
z dzieckiem słabym.
 Współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka.
3. Praca z dzieckiem zdolnym.
 Prowadzenie zajęć z dzieckiem zdolnym
Cały okres stażu
 dokumentacja
 Dyplomy, podziękowania.
 Aktywne wspieranie dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich i innych organizowanych w placówce i poza nią.
4.

Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki
i spotkania.
 Organizowanie: wyjazdów do centrum zabaw dla dzieci, kina lub teatru.
Cały okres stażu
 Adnotacje w dzienniku,
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.
 Organizowanie wycieczek edukacyjno – krajoznawczych.
 Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka Publiczna, poczta, straż pożarna itp.
1. Współpraca z rodzicami
i środowiskiem rodzinnym.
 Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
Cały okres stażu

 Adnotacje w dzienniku,
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia
 Strona internetowa przedszkola
 Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
 Pedagogizacja rodziców.
 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
 Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
 Zajęcia otwarte dla rodziców.
 Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców,
dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
 Włączanie rodziców do organizowania
i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych, festynach, akcjach.
 Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub
w miejscu pracy rodzica.
6.

Współpraca przedszkola
ze środowiskiem lokalnym.  Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Cały okres stażu
 Wycinki z prasy lokalnej.
 Strona internetowa.
 Scenariusze,
 Zdjęcia.
 Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.
 Organizowanie uroczystości przedszkolnych,
 Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant, leśnik itp.
 Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną..
 Współpraca z logopedą, psychologiem
 Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu
i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej – udział
w konkursach, akcjach.
 Współpraca z gminnymi przedszkolami
7. Działalność społeczna – rozwijanie u dzieci uczucia empatii i pomocy potrzebującym
 Zorganizowanie zbiórki karmy, kocyków, i innych akcesoriów dla potrzebujących zwierząt.
Listopad 2020

Cały okres stażu
 Strona internetowa
 podziękowania
 Udział w akcjach charytatywnych: zbiórka plastikowych nakrętek, „Góra grosza”, WOŚP i inne.
 Nawiązanie współpracy z Mawo-med Zakładem pielęgnacyjno- opiekuńczym w Kuźni Raciborskiej.
 Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
 Opracowanie i wdrożenie własnego programu Dobre Praktyki „Klub Małego Europejczyka”
Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2021/2022
 Programy i inna dokumentacja z nimi związana.
 Opracowanie i wdrożenie programu adaptacyjnego dla dzieci 3-letnich.
 Opracowanie i wdrożenie programu
o tematyce ekologicznej „Eko-przedszkolaki”
2. Działania na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 Ukończenie studiów podyplomowych
w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Czerwiec 2020

Rok szkolny 2020/2021 oraz 2021/2022

15.09.2019
15.09.2020
15.09.2021

2.04.2020/2021

21.03.2020/2021
 Dyplom
 Dzienniki specjalistyczne
 zdjęcia
 Prowadzenie zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju, kształcenia specjalnego lub zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 Zorganizowanie Dnia Kropki- inicjatywa ma na celu pobudzać kreatywność, zachęcać ich do tworzenia, uwierzenia we własne możliwości.
 Dzień Niebieski - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 Dzień Kolorowej Skarpetki - Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
 Przygotowanie stosownych dokumentów. Od 1.09.2020

 Potwierdzenie współpracy
z nauczycielem – stażystą.
 Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
 Hospitacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela stażystę.
2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych.
 Przygotowanie stosownych dokumentów.
Cały okres stażu
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
 Prowadzenie zajęć w obecności studentów.
3. Organizacja konkursów
i akcji charytatywnych.
 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
Cały okres stażu
 Dyplomy, podziękowania.
 Adnotacje w dzienniku,
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.
4. Koordynowanie projektów  Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek”
Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020
 Fotorelacje
 Strony internetowe projektów
 podziękowania
 Ogólnopolskiego „Podróże Jeża ze Zgierza”

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

Plan zatwierdziła: ........................................ Data i pieczęć dyrektora...................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.