X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42693
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Jaki to klocek? Klasyfikowanie i segregowanie figur geometrycznych według wielkości, kształtu i koloru. Arkusz obserwacji zajęć

ARKUSZ OBSERWACJI (D)
zajęć dydaktycznych
(arkusz dla dyrektora do analizy)

Data 10. 10. 2019
grupa wiekowa/uczestnicy –dzieci 4-letnie „ MOTYLKI”
Nauczyciel prowadzący Karolina Maślanka, Beata Nowicka
Czas obserwacji: 25minut
Rodzaj zajęcia: zajęcie dydaktyczne
Temat kompleksowy: Kształtowania pojęć matematycznych

Temat zajęcia: „ Jaki to klocek?’’. Klasyfikowanie i segregowanie figur geometrycznych według wielkości , kształtu i koloru.

Cele podjętej obserwacji:
 Związek zajęcia z realizowanym programem i ustalenie, czy cele zajęcia dotyczą kompetencji w zakresie wiadomości, umiejętności oraz kształtowania postaw (realizacja podstawy programowej)
 Sposób uwzględniania potrzeb i możliwości dzieci podczas realizacji zajęć (indywidualizacja)
 Tworzone przez nauczyciela warunki m.in. metody i środki dydaktyczne do osiągania założonych celów, aktywizacja dzieci, budowanie samodzielności i kreatywności
 Czas trwania zajęć dydaktycznych,
 Poprawność merytoryczno-metodyczna zajęcia
 Nowatorstwo pedagogiczne i wykorzystanie kompetencji z doskonalenia zawodowego
 Gromadzenie informacji do oceny pracy nauczyciela

Zamierzenia nauczyciela i uzyskane efekty
zaplanowane przez N umiejętności dzieci- cele operacyjne zajęcia uzyskane efekty
-Używa nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt. tak

-Klasyfikuje i segreguje figury według wielkości, kształtu, koloru . tak

-Wychwytuje i kontynuuje powtarzający się rytm. tak

-Koduje regularność rytmiczną – układa szlaczek z figur geometrycznych tak

-Kształtuje odporność emocjonalną na sytuacje trudne. Tak
- Wykorzystuje swoją wiedzę w praktyce tak

Spostrzeżenia w trakcie obserwacji:
Zakres analizy D
Spostrzeżenia , uwagi
Poprawność formułowania tematu zajęcia
Temat zajęć sformułowany poprawnie.

Poprawność formułowania celów zajęcia (operacyjność)
Prawidłowy sposób formułowania celów

Dobór celów do potrzeb i możliwości dzieci
Cele zostały dostosowane do możliwości dzieci

Związek celów z realizowanym programem
Cele założone do zrealizowania podczas zajęcia są zgodne z założeniami programu wychowania, który został zatwierdzony do realizacji w pracy z dziećmi uczęszczającymi do oddziału

Uwagi na temat organizacji zajęcia
(wstęp, cz. główna, podsumowanie, formy i zmienność aktywności, aktywność ruchowa, ...)
Zajęcia zostały zorganizowane właściwie.
Nauczycielka stosując różne metody, formy pracy i środki dydaktyczne zainteresowała dzieci poruszaną tematyką. Poprzez ciekawe zabawy ruchowe i plastyczne zobrazowała dzieciom w przystępny sposób określoną tematykę. Aktywizowała dzieci do myślenia i działania, poprzez wywoływanie konkretnych sytuacji.

Aktywizowanie wychowanków, w tym pomoce dydaktyczne, metody aktywizujące, multimedia...
Zachęcanie wszystkich dzieci do działania. Przygotowane środki dydaktyczne przyczyniły się do uatrakcyjnienia przekazywanej treści

Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć
Zajęcie zostało przeprowadzone poprawnie pod względem metodycznym i merytorycznym

Czas trwania zajęć dydaktycznych 25min.
Indywidualizacja - sposób uwzględniania potrzeb , możliwości, zainteresowań dzieci, wspieranie dz.,
Dostrzeganie i zrozumienie zróżnicowania poziomu rozwoju dzieci w grupie z uwzględnieniem ich potrzeb oraz zainteresowań

Bezpieczeństwo w trakcie zajęć
Wszelkie zasady bezpieczeństwa podczas zajęć zastały zachowane

Komunikowanie się z dziećmi – metody, czytelność komunikatów, poprawność języka N, zachęcanie do wypowiadania się przez dz.
N-lka zachęca wszystkie dzieci do udziału w zajęciach. Prawidłowo zorganizowana praca w grupie umożliwiła właściwe relacje, komunikowanie i współdziałanie między n-lem i dziećmi.

Budowanie kompetencji społecznych dz. i wzajemnego szacunku NDz., Dz.Dz.
Dobry kontakt n-la z dziećmi.
Dzieci są aktywne, otwarte, słuchają poleceń i właściwie na nie reagują

Nowatorstwo pedagogiczne – metodyczne, programowe, organizacyjne
Podczas zajęć nie wykorzystano nowatorskich metod pracy z dziećmi ani nowatorskich rozwiązań programowych

Samodzielność, działania twórcze dzieci
Dzieci mogły wykazać się pomysłowością oraz swoimi zainteresowaniami. Podejmowały działania twórcze.

Kącik, wystawa tematyczna do tematu kompleksowego, projektu, uwagi na temat sali przedszkolnej Przygotowany wystrój sali przyczynił się do uatrakcyjnienia odbytych zajęć oraz przekazania treści.
Sala urządzona funkcjonalnie i estetycznie dostosowana do potrzeb dzieci.

Informacje dla rodziców –gazetka grupowa, inne N-l wprowadza na gazetkę grupy informacje dotyczące aktualnych wydarzeń ,treści wierszy i piosenek, których dzieci będą się uczyć.
Informacje ustne przekazywane są na bieżąco.

Zapisy w dzienniku
Zapis w dzienniku odnotowano na bieżąco, uwzględniając zadania przewidziane do realizacji w planie pracy. Zapis zgodny z ramowym rozkładem dnia.

Inne uwagi
Dzięki wysokiej koncentracji dzieci oraz efektywnej pracy nauczycielek zamierzone cele zostały zrealizowane.

mocne strony N :
-dostrzeganie i zrozumienie zróżnicowania poziomu rozwoju dzieci w grupie
-tworzenie warunków do rozwoju dziecka zgodnego z jego własnym tempem
-odpowiednie podejście n-la do dzieci
-pomysłowość
-wspieranie dzieci, pomaganie w wykonaniu zadań
-właściwie wykorzystany czas zajęć
wnioski, uwagi . Kontynuowanie przyjętego kierunku pracy z dziećmi w grupie

Potwierdzenie dokonania analizy zajęcia przez nauczyciela

........................................

data .................................. ........................................
(podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.