X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42606
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Jesienne inspiracje - warsztaty dla rodziców i dzieci

Warsztaty dla rodziców i dzieci - scenariusz zajęć warsztatowych

Data: 10. 10 2019
Grupa dzieci: 4 –latki
Temat: „Jesienne inspiracje dla mamy i taty”
Cele główne:
- zachęcenie dzieci i rodziców do wspólnej zabawy, współpracy i współdziałania w kształtowaniu postaw i wartości dzieci
Cele operacyjne:
Dziecko:
- tańczy w rytm muzyki
- słucha, rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela
- liczy i przelicza w zakresie 6
- rozróżnia kierunki w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu
- zna jesienne kolory
- maluje, rysuje, lepi, klei ozdoby jesienne
Treści z podstawy programowej:
I Fizyczny obszar rozwoju dziecka:
• uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
• inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:
• przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;
• przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
• szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
• zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;
• wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
III Społeczny obszar rozwoju dziecka
• przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
• odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
• ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
• nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
• komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka
• wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
• wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
• wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;
• wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;
• określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
• przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
METODY PRACY:
- podające: rozmowa, objaśnienia, pogadanka
- problemowe: zadań stawianych do wykonania;
- praktyczne: samodzielnych doświadczeń;
Formy pracy;
- indywidualnie
- praca w grupach
- z całą grupą
Przebieg zajęć:
1. Zabawa muzyczna na powitanie „Taniec jesienny”. Rodzice wraz z dziećmi tańczą jesienny taniec. Nauczyciel udziela instrukcji w jaki sposób tańczyć.

2. Zabawa logiczno – matematyczna. Rodzice wraz z dziećmi muszą odnaleźć drogę do wiewiórki kierując się jedynie wskazówkami nauczyciela (w prawo, w lewo, do przodu do tyłu równocześnie przeliczając z dziećmi w zakresie 6. Kto odnajdzie drogę do wiewiórki zdobywa odznakę wiewiórki.

3. Zabawa ruchowo – zwinnościowa. Rodzice wraz z dziećmi tańczą w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce wykonują polecenia nauczyciela (skaczemy jak wiewiórki, szukamy ukrytych w klasie orzeszków i wrzucamy je do wspólnego koszyka, idziemy w parach na jesienny spacer, szukamy czegoś pomarańczowego, chodzimy jak jeże).

4. Zabawa „Rysuję jesienne drzewa”. Rodzice na dużych kartkach papieru obrysowywują sylwety swoich dzieci symbolizujące drzewa i wspólnie kolorują je farbami w kolorach jesieni.

5. Zabawy twórczo – plastyczne. Rodzice otrzymują dary jesieni, kolorowe papiery, bibułę, kleje, nożyczki, zapałki itp. ze zgromadzonych materiałów wykonują wspólnie z dziećmi jesienne ludziki, jeże, wiewiórki, jesienne obrazki, opaski itp. po skończonej pracy następuje prezentacja wspólnych wytworów.

6. Pożegnalny jesienny taniec. Rodzice wraz z dziećmi i innymi rodzicami tańczą pożegnalny taniec w rytm jesiennej muzyki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.