X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42549
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program własny z zakresu edukacji plastycznej - "Mały artysta - wielki florysta''

Program własny
z zakresu edukacji plastycznej
„Mały artysta – wielki florysta”
Przedszkole Samorządowe nr 139 w Krakowie

Opracowała : Ewa Migut

Kraków 2019 r.

Spis treści

1.Wstęp........................................ 3
2. Założenia ogólne........................................ 5

3.Treści programowe ........................................ 7

4. Cele główne i szczegółowe programu ...................... 8

5. Kryteria osiągnięcia zamierzonych celów.................. 10

6. Dyrektywy nauczyciela ........................................ 11

7. Metody i formy pracy ........................................ 12
8. Etapy działania i techniki plastyczne przewidziane na
poszczególne miesiące........................................ 14
9. Ewaluacja realizacji programu.............................. 20

10.Bibliografia........................................ ... 22

Wstęp

Przedszkole jako instytucja realizuje zdania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne.
Określa to Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego nakreślając cel jako:
,,... wsparcie całościowe rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki,
wychowania i nauczania– uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna’’. Zadania te realizują w codziennej pracy nauczyciele wychowania przedszkolnego, do których się zaliczam. Pracując jako nauczyciel w przedszkolu na co dzień obserwuję rozwój dzieci w różnych sferach. Diagnozując grupę przez cały rok szkolny staję się świadkiem rozwoju dzieci, ich zainteresowań i możliwości. Dostrzegam rodzące się pasje, zdolności i talenty. Te ostatnie szczególnie ujawniają się na zajęciach o charakterze artystycznym. Plastyka w wychowaniu przedszkolnym spełnia przede wszystkim funkcję stymulującą ogólny rozwój dzieci. Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka. Ma także duże znaczenie dla zdrowia psychicznego i rozwoju sprawności ruchowych dzieci zaspokajając ich potrzebę przeżyć, działania i manipulowania przedmiotami. Własna twórczość stanowi ujście dla energii dziecka, uspakaja, daje odprężenie, rozładowanie napięć emocjonalnych i mięśniowych. Teorie te zostały przeze mnie zweryfikowane podczas pracy w przedszkolu o artystycznym profilu. Potwierdzam ogromną wartość tych zajęć, które pełnią szczególną rolę.
Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej i percepcji otaczającego świata , dziecko gromadzi doświadczenia poznawcze i twórcze. Temat ten szczególnie jest mi bliski dlatego postanowiłam podnieść swoje kompetencje w tym zakresie a zdobytą wiedzę przekładam na pomysły w codziennej pracy w przedszkolu.
Tak właśnie zrodził się pomysł zorganizowania koła plastycznego w przedszkolu. Przedszkolaki podczas zajęć ujawniają szereg cech : oryginalność, elastyczność,wytrwałość, estetykę, poczucie własnej wartości, ekspresywność, tolerancyjność, akceptację i samorealizację. Kształtują i rozwijają wrażliwość na piękno kształtów i barw otaczającej rzeczywistości. Wzbogacają aktywność umysłową, pobudzają wyobraźnię i wyzwalają inicjatywę twórczą, kształtują osobowość oraz wzbogacają przeżycia.
Wszystkie wymienione wyżej cechy uczestnicy zajęć będą rozwijać także na warsztatach florystycznych , które będą stanowić integralną część pracy koła plastycznego.Poznanie zawodu florysty - tworzenie dekoracji roślinnych o różnych kompozycjach dodatkowo uatrakcyjni wartość zajęć.

Założenia ogólne

Program jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, gdzie zaleca się ,,..tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. ...’’
Program z zakresu edukacji plastycznej został poszerzony o wybrane treści z zakresu florystyki i opracowany dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do oddziału zerowego. Jednym z założeń programu jest praca z dzieckiem tak by wyrażało ono ...’’swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego...’’
Program dodatkowo oparty jest na literaturze przedmiotu ( np.,, Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym’’,, Twórcza aktywność dziecka’’,, Dzieci lubią rysować”’). Program został przystosowany do możliwości manualnych i rozwojowych dzieci na tym etapie edukacji przedszkolnej tak by nie przemęczyć dzieci podczas zajęć i zapewnić im swobodę wypowiedzi, przemyślenia i przeżycia istoty zadania plastycznego. Zawarte w nim treści będą realizowane w określonej kolejności, według miesięcy kalendarza roku szkolnego.
Program zakłada unikanie monotonności poprzez wprowadzanie nowych, ciekawych, oryginalnych zadań i technik plastycznych stworzenie odpowiedniego klimatu sprzyjającego pracy twórczej, w szczególności zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa, akceptacji i uznania. Tematyka programu dostosowana jest do zmieniających się pór roku.
Program przewiduje półgodzinne spotkania raz w tygodniu w przedszkolnych salach i pomieszczeniach dydaktycznych, a także na terenie ogrodu przedszkolnego z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju materiałów przewidzianych w programie. Istnieje również możliwość realizacji planu w,, Domu Harcerza”, gdzie odbędzie się wystawa prac dzieci. Udział w zajęciach będzie dobrowolny i ogólnodostępny. Wezmą w nim udział dzieci nie tylko uzdolnione, ale te które wykazują zainteresowania plastyczne. Dodatkowo program zakłada organizację spotkań tematycznych z osobami związanymi ze sztuką: malarzem ,architektem, rzeźbiarzem, grafikiem, florystą. W miarę możliwości
organizowane będą wycieczki pozwalające na rozwijanie wiedzy z zakresu sztuki.

Treści programowe

Treści edukacyjne programu ,,Mały artysta – wielki florysta’’ zostały podzielone na ośrodki tematyczne. Na każdy miesiąc przewiduje się cztery prace : trzy prace plastyczne wykonane różnymi technikami i jedną kompozycję florystyczną. Kolejność realizacji – zgodna z następstwem pór roku. Przyswajanie wiadomości o sztuce ma charakter zabawowy. Na zajęciach przewidziano również wykorzystanie tablicy interaktywnej.

Priorytety treści programowych:

1.Umożliwienie dzieciom działalności plastycznej z wykorzystaniem podstawowych narzędzi plastycznych.
2. Działania plastyczne różnymi technikami i materiałami codziennego użytku.
3. Zapoznanie z różnymi środkami wyrazu plastycznego i dziedzinami plastyki (barwa, linia, plama, przestrzeń).
4. Poznawanie i rozumienie pojęć plastycznych: (malarz, obraz, dzieło sztuki, portret, krajobraz, martwa natura, rzeźba, rzeźbiarz).
5.Łączenie działalności plastycznej z tworzeniem kompozycji florystycznych.
6.Zapoznanie dzieci z zawodem florysty podstawowymi pojęciami z tej dziedziny.
7.Ukazywanie dzieciom różnorodności w zakresie malarstwa, rzeźby i fotografii artystycznej.
8. Aktywny udział w konkursach plastycznych, kiermaszach przedszkolnych i innych działaniach plastycznych.

Cele główne i szczegółowe programu

Cele główne:

1.Kształtowanie i rozwijanie umiejętności twórczych oraz uzdolnień plastycznych dzieci poprzez różnorodne działania artystyczne.
2.Wykorzystanie uzdolnień plastycznych tworząc oryginalne kompozycje florystyczne
3.Poznawanie artystycznych zawodów.

Cele szczegółowe:

1.Aktywizowanie procesów poznawczych.
2.Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i ekspresji twórczej, oraz twórczej postawy i kreatywności.
3.Wyrażanie własnych obserwacji i doświadczeń w formie plastycznej.
4.Stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnymi materiałami.
5.Rozwijanie poczucia estetyki.
6.Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz sprawności manualnej.
7.Nazywanie podstawowych materiałów plastycznych.
8.Bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyborami.
9.Malowanie i rysowanie na różnego rodzaju powierzchniach.
10.Uwrażliwianie na piękno otoczenia w zakresie wiadomości dotyczących środków wyrazu: nazywanie podstawowych barw, tworzenie barw pochodnych, rozróżnianie ich na ciepłe i zimne.
11.Spotkania z artystami, osobami związanymi ze sztuką.
12.Nazywanie technik charakterystycznych dla danej dziedziny plastyki.
13.Wydzieranie różnych kształtów z papieru, wycinanie, klejenie.
14.Wykonywanie pół przestrzennych oraz przestrzennych prac z wykorzystaniem papieru.
15.Poznanie rodzajów kompozycji i materiałów stosowanych we florystyce, właściwe nazywanie narzędzi stosowanych w tym zawodzie.
16.Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.

Kryteria osiągnięcia zamierzonych celów

Dziecko:
-zna swoje możliwości twórcze i chętnie uczestniczy na zajęciach
- wykorzystuje różnorodne materiały i techniki plastyczne
- wykorzystuje swoje talenty plastyczne, wyobraźnię i zdolności manualne do tworzenia kompozycji florystycznych
- poznaje zawód florysty
-jest aktywne, chętnie podejmuje działania
-jest pełne inwencji i oryginalnych pomysłów
-prawidłowo posługuje się różnymi przyborami plastycznymi
-zna terminy plastyczne
- wyraża swoje przeżycia, emocje w różnorodnych formach plastycznych
-chętnie bierze udział w tworzeniu prac na konkursy i przeglądy
-umie pracować w zespole
-dostrzega różnorodność barw w otoczeniu
-rozpoznaje i nazywa odcienie kolorów
-posługuje się różnymi rodzajami linii
-dostrzega różnice fakturalne różnych powierzchni
-potrafi komponować prace na różnych formatach
-interesuje się sztuką i jej wybranymi dziełami

Dyrektywy nauczyciela

Nauczyciel jest podstawowym ogniwem zajęć plastycznych gdyż warunkuje powodzenie procesu twórczego ich uczestników. Zasadą dominującą podczas pracy koła plastyczno – florystycznego jest podmiotowość działań wychowawczych, czyli akceptowanie, szanowanie wszystkich dzieci jako niepowtarzalnych osób. Planując zajęcia rozwijające aktywność plastyczną rozważane były zróżnicowane zadania związane z wyobraźnią i ćwiczeniami plastycznymi jak: malowanie, rysowanie, modelowanie, rzeźbienie oraz konstruowanie przestrzenne. Nauczyciel poprzez znajomość potrzeb dzieci inspiruje, pozwala na samodzielne poszukiwania, pobudza ciekawość dzieci staje się aktywnym partnerem procesu rozwoju ich uzdolnień.

Główne zadania nauczyciela:

- inspirowanie oraz pobudzanie do wypowiadania się w różnych technikach plastycznych, wykorzystujących podstawowe środki wyrazu, proste kompozycje oraz różnorodne formy konstrukcyjne
-aktywizowanie do zabawy plastyką poprzez rozwijanie ciekawości, wyobraźni i fantazji
-tworzenie sytuacji sprzyjającej twórczej i aktywnej działalności plastycznej

Metody i formy pracy

Metoda kształcenia to „wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności nauczycieli i uczniów, realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów”. Dobór metod nauczania zależy od:
- wieku uczniów i treści nauczania
- kwalifikacji i doświadczenia nauczyciela
- czasu nauczania i celów i zadań pracy dydaktyczno-wychowawczej
- organizacji i środków, których zamierza użyć nauczyciel
Metody pracy podczas spotkań koła plastyczno – florystycznego:
działań praktycznych
doświadczeń i eksperymentowania (np. mieszanie barw )
pokazu i obserwacji
zadań inspirujących
praca według wzoru
doświadczeń i ekspresji
konkursy
warsztaty plastyczne

"Forma nauczania (łac. forma - kształt, postać), termin oznaczający organizacyjną stronę nauczania w odróżnieniu od metody nauczania, która dotyczy sposobu pracy nauczycieli i uczniów. Forma nauczania obejmuje zewnętrzne warunki tego nauczania, a więc dobór uczniów i nauczycieli, połączenie ich w odpowiednie grupy, współpracę grup i jednostek ze sobą, rodzaj zajęć oraz warunki miejsca i czasu pracy dydaktycznej.’’ ( Słownik Pedagogiczny W. Okoń).

Formy pracy podczas spotkań koła plastyczno – florystycznego:

praca dzieci: indywidualna , zespołowa, grupowa
spotkania z artystami
wystawa prac

Etapy działania i techniki plastyczne przewidziane na poszczególne miesiące

TERMIN REALIZACJI
TEMATY I TECHNIKI WYKORZYSTYWANYCH PODCZAS ZAJĘĆ

WRZESIEŃ 2019
Główne dziedziny plastyki:
malarstwo (tematy: portret, pejzaż, martwa natura.). Techniki malarskie: tempera, akwarela, malowanie na szkle.
I.Prezentacja na tablicy multimedialnej obrazów ,,Słoneczniki ‘’ Vincenta van Gogha. Poznanie podziału na barwy podstawowe i pochodne ciepłe, zimne, kontrastowe ,wprowadzenie pojęcia gama barwna i jej rodzaje. Podstawy malowania obrazów – stworzenie koła barw.
,,Na płótnie malowane...’’ – malowanie farbami plakatowymi lub kryjącymi, temperą na przygotowanej kartce obklejonej lnianym płótnem ( próba rekonstrukcji obrazu Słoneczniki - martwa natura. uznawane są za najbardziej rozpoznawalne arcydzieła malarstwa światowego.)
II. ,,Malowanie na szkle’’– malowanie przezroczystych talerzyków lub szklanych słoiczków specjalną farbą do szkła. Przypomnienie informacji o barwach podstawowych i pochodnych, Tworzenie barw pochodnych, użycie ich w pracy.
III. Aranżacja kwiatowa na kuli z pianki florystycznej- zapoznanie z zawodem florysty i narzędziami, które wykorzystuje w swojej pracy. Krótka charakterystyka tworzenia kompozycji kwiatowych – prezentacja multimedialna. Wykonanie kompozycji z żywych sezonowych kwiatów na piankowej kuli – poznanie nazw wybranych gatunków kwiatów.

PAŹDZIERNIK 2019
Główne dziedziny plastyki: rysunek -podstawa wszystkich innych dziedzin plastyki (techniki: ołówek, węgiel, pastele, kredki, tusz). Prezentacja rodzajów kresek w plastyce – pokaz.
I .Rysunek węglem na papierze ściernym.
Wykonanie :odbijanie węglem konturów dużych liści na arkuszu drobnoziarnistego papieru ściernego (najlepiej w jasnym kolorze). Zamiennie zamiast węgla można użyć kredek ołówkowych lub czarnego mazaka. Wypełnianie odbitych konturów ,,warzywnymi farbami’ ,ścieranie warzyw na ściernym papierze.
II. Rysowanie ołówkiem i gumką
Kartkę z bloku technicznego pokrywamy
przy pomocy ołówka. Następnie gumką do
gumowania, gumujemy na niej dowolne
wzory.
III. ,,Jesienne drzewo’’ - technika plastyczna rysowanie patykiem i tuszem -kreślenie kształtów patykiem maczanym w tuszu. Grubość pozostawianego śladu zależy od ustawienia patyka przy zetknięciu z papierem. Walor kreski (od czarnej po jasnoszarą) zmienia się gdy tusz "schodzi" z patyka podczas rysowania drzewa. Korona drzewa – stemplowanie gąbkami zamoczonymi w kolorowych tuszach (barwy jesiennych liści.)
IV. ,,Z dynią w roli głównej’’ – Kompozycja dekoracyjna -zestawienie kolorów i roślin z wykorzystaniem dyni i jesiennych darów : szyszek , kasztanów , żołędzi
pomarańczowej organzy .Kompozycja
rytmiczna i swobodna za zachowaniem kształtu i proporcji złotego podziału. Kompozycja dekoracyjna jest symetryczna wykonana z wykorzystaniem dużej ilości materiału .

LISTOPAD 2019
Główne dziedziny plastyki : rzeźba - dzieło sztuki w trzech wymiarach - glina. Prezentacja najsłynniejszych rzeźb świata – tablica interaktywna.
I. Praca przestrzenna - mini rzeźba z gliny samoutrwardzalnej – jesienny jeż.
II. Jesienny grzybek – praca przestrzenna (wykorzystanie papierowych rolek umalowanych farbą żółtym kolorze i posypki z kawy na kapelusze przygotowane z koła).Umocowanie grzybków na styropianowym podłożu.
III. Kompozycje z warzyw na ograniczonej
powierzchni.
Przyklejanie na kartce brystolu lub tektury
pokrytej farbą plakatową przygotowane warzywa przekrojone na połówki: marchewka ,pietruszka, burak, por, rzodkiewka. Warzywa umieszczane są w wyciętym wcześniej elemencie – koszu przyklejonym na kartce. Układanie dowolnej kompozycji/ Rzeźby z ciastoliny z wykorzystaniem patyczków kreatywnych. Formułowanie z masy solnej kształtów warzyw - malowanie farbami.
IV ,,Jesienna kompozycja na styropianowym kole. Układanie kompozycji z jesiennych liści, owoców, warzyw, grzybków na drucikach przytwierdzonych do styropianowego koła.

GRUDZIEŃ 2019
Grafika –dzieli się na artystyczną i użytkową (sztuka w życiu codziennym .Projektowanie plakatów, czasopism).
I. Stworzenie plakatu pt ,,Święty Mikołaj’’ techniką collage polegającą na
komponowaniu obrazów z różnych
materiałów i tworzyw naklejanych na płótnie
lub papierze. Niektóre fragmenty kolażu są dorysowane inne domalowane.
Puentylizm (Pointylizm)
Technika polegająca na zbudowaniu
kompozycji obrazu poprzez zapełnianie gęsto
rozmieszczonymi, różnobarwnymi punktami
i kreskami kładzionymi na kartkę lub płótno
czubkiem pędzla. Malowanie patyczkami
kosmetycznymi na przygotowanym na
kartce szkicu postaci Świętego Mikołaja za pomocą patyczka do uszu stemplowanie– “kuleczkowanie” obrazu.
II. „Świąteczne życzenia” – przygotowanie świątecznych kart z gotowych elementów. Kompozycje z papierowych kół z elementami techniki origami (origami sztuka
składania papieru, pochodząca z Chin).
Z białych lub kolorowych kartek papieru
składanie kółek , kwadratów tak by tworzyły piętra w choince, ułożenie kompozycji,
przyklejanie kolejnych elementów kompozycji na kartkę. Dekorowanie choinki cekinami. Tworzenie kart świątecznych wg innych pomysłów dzieci z wykorzystaniem techniki wycinania.
III. Ozdoby choinkowe - wykonywanie różnych ozdób choinkowych z wykorzystaniem różnych materiałów:
słomy, bibułek, papieru kolorowego, obklejanie styropianowych kul i innych kształtów kaszą i makiem .
IV. Wykonanie stroiku świątecznego -stworzenie kompozycji świątecznej wykorzystując ozdoby ( bombki, szyszki cynamon, suszone owoce i inne).
Przymocowanie elementów w gąbce florystycznej przyklejonej do przygotowanej podkładki z brzozy.

STYCZEŃ 2020
I „Zimowy krajobraz” – malowanie pastą do zębów na folii ogrodniczej lub malarskiej przyklejonej do czarnych kartonów.
Tworzenie zimowej scenerii. Ozdabianie pracy srebrnymi gwiazdkami.
II .Bałwanek – praca z płatków kosmetycznych , filcu lub pianki plastycznej wykonana na przykrywce pudełka po butach. Ułożenie postaci bałwanka, udekorowanie koralikami i cekinami , wycinanie potrzebnych elementów .Przyklejenie uchwytu do powieszenia obrazka na ścianie.
III. Prezent dla babci i dziadka - kolorowe wazoniki. Posmarowane klejem butelki po soczkach, zostają owinięte wełną wokół całego szklanego naczynia. Powstanie kolorowego flakonika. Wycięcie z kolorowego papieru kwiatków wg szablonu, umieszczenie na patyczku . Umieszczenie gotowych kwiatów w wykonanym wcześniej wazonie.
IV . Prezent dla babci i dziadka - kompozycje w stylu dekoracyjnym w naczyniu lud donicach, szerokich masywnych wazach z wykorzystanie sztucznych kwiatów i innych materiałów florystycznych.

LUTY 2020 I.Maska karnawałowa - wykonanie maski karnawałowej poprzez obrysowanie i wycięcie gotowych szablonów. Ozdabianie maski według własnego pomysłu.
II ,,.Zima, zima, zima ‘’–Rysowanie kolorową świecą ( rysunek jest bardziej widoczny na białym papierze).Rysowanie na kartce papieru różnych kształtów śnieżynek. Całość zamalowana ciemną farbą akwarelową, dobrze rozpuszczoną w wodzie. / Pokrycie klejem magicznym przygotowanych kształtów śnieżynek. Posypanie warstwy kleju cukrem lub kaszą manną.
III. Zabawa na domalowywanie.
Technika ta polega na „współpracy” z fotografem. Połowa obrazka
jest zrobiona z pociętych fotografii
pochodzących z czasopism, dotyczących zwierząt z bieguna północnego- drugą
domalowuje dziecko. Technika ta uczy
wyczucia proporcjonalności. Zmusza do
mieszania kolorów i dopasowywania odcieni
do tych na zdjęciu.
IV. Florystyczne inspiracje walentynkowe - kompozycja symetryczna oznaczająca lustrzane odbicie, zgodność dwóch połówek, które rozdziela założona oś symetrii -ułożenie materiału roślinnego na wiklinowym serduszku.

MARZEC 2020
I.,,W marcu jak w garncu – zjawiska atmosferyczne w przyrodzie. Wykonanie pracy plastycznej przy użyciu technik mieszanych .
II.,, Pani Wiosna’’ -stworzenie portretu postaci kobiecej ( wykorzystanie sztucznych kwiatów jako wianek na włosach).
III. Wiosenne kwiaty do wyboru ; hiacynty – praca na przygotowanych wcześniej z bibuły paskach uformowanych jako ruloniki( kwiat, doklejenie liści łodyg wyciętych z zielonego kartonu, tulipany – porozcinane wytłoczki po jajkach pomalowane wiosennymi kolorami z umocowanym patyczkiem na szaszłyki, krokusy – praca z pestek dyni -uformowanych jako kwiat
IV. Praca florystyczna - kompozycja z wiosennych kwiatów wg pomysłów dzieci.

KWIECIEŃ 2020
I.Oglądanie reprodukcji dzieł plastycznych znanych twórców – analiza ich treści, wykorzystana technika, rozplanowanie na powierzchni – pokaz na tablicy interaktywnej. Malowanie akwarelami znanych reprodukcji.
II. ,,Wiosenne drzewko’’ .Pocięte na kawałki ok. 15-20 cm druciki. Zostają równo ułożone, a3cm od dołu owinięte w stronę góry, aby otrzymać konar drzewa. Resztę drucików rozłożyć formując gałązki, na końcach umieszczamy guziki, koraliki, mały makaron, kwiatki itp. Całe drzewko umieszczone zostaje na przykrywce od słoika i przymocowane plasteliną.
III. Ozdoby wielkanocne – wykonanie kurczaczka wielkanocnego na patyczku na szaszłyki - praca przestrzenna. Głowę stanowi -pomalowana na żółto mała kulka styropianowa przyozdobiona piórkiem oczkami i dziobem. Poniżej doklejona pisanka składająca się z dwóch części- w środku patyczek.
IV. Wielkanocna kompozycja florystyczna. Wykonanie dekoracyjnej kompozycji opartej na zaaranżowaniu plastikowego jajeczka na gałązce.

MAJ 2020 I.
,,Maj to kwiaty- maj to bzy’’. Stworzenie pracy plastycznej z wykorzystaniem popcornu. Przyklejenie popcornu na szkic przedstawiający kwiat bzu. Wycięcie liści i łodygi z kolorowego papieru.
II. Papierowe witraże – na majowej łące.
Wycięcie pewnych elementów
rysunku i podklejeniu tych miejsc kolorową
gładką bibułą. Jest to technika trudna.
Wymaga dokładności i cierpliwości , sprawnego wycinania.
III. Frottage to technika polegająca na odbijaniu przedmiotów o wyraźnej fakturze na powierzchni papieru. Do pracy przewidziano wykorzystanie przedmiotów
codziennego użytku ( haftowane tkaniny,
firanki, serwetki, grube tkaniny
obiciowe itp.) Wybrane przedmioty namoczone w farbie lub tuszu zostają nakryte
kartką papieru i mocno dociśnięte ręką.
IV. ,,Kolorowy cud’’ –kompozycja z żywych kwiatów prezent dla mamy i taty .Bukiet do tzw. „ręki” ułożony poprzez trzymanie w dłoni a po związaniu przycięcie na równo łodyg.

CZERWIEC 2020
I.”Niebo i morze ”- tworzenie waloru barwy przez dodawanie bieli. Tworzenie pracy z wykorzystaniem tylko jednej barwy niebieskiej w kilku odcieniach. Dokończenie kompozycji poprzez doklejenie na kartce statku. II. Na kartce papieru stawiamy kilka kropli tuszu lub rozwodnionych farb plakatowych i słomką rozdmuchujemy je w różnych kierunkach. Propozycja-po domalowaniu oczek mogą być duszki, fajerwerki, wulkan.
III. Projektowanie kartki z wakacji technika collage .
IV.,, Wakacji już czas’’. Kompozycja dekoracyjna z muszli, kamieni, ozdobnych kamyczków przymocowanych do drewnianej ramki.

Ewaluacja realizacji programu

Ewaluacja programu jest prowadzona na bieżąco oraz po zakończeniu programu.
Dotyczy punktów :
1.Systematyczne organizowanie przedszkolnej galerii małych artystów
2.Prezentacja zdobytych umiejętności w różnych formach
3. Udział dzieci w konkursach plastycznych.
4. Obserwacja zaangażowania dzieci podczas zajęć.
5.Umieszczanie zdjęć z pracy koła plastyczno – florystycznego na stronie internetowej przedszkola.
6. Analiza frekwencji.
7.Opinia rodziców na temat prezentowanych umiejętności przez dzieci – ankieta do wypełnienia po zakończeniu programu.
8.Obserwacje własne.
9. Dyplom uczestnictwa na zajęciach.

Po zakończeniu realizacji programu dokonana zostanie refleksji na temat przeprowadzonych zajęć w formie sprawozdania złożonemu Dyrektorowi przedszkola. W razie potrzeby prowadzący wprowadza potrzebne zmiany.

Podsumowanie
Prace plastyczne dzieci to źródło wiedzy o ich myślach i przeżyciach. Dziecko w sposób naturalny jest twórcą a zostawiona swoboda w zakresie sposobu widzenia, odczuwania i tworzenia kształci smak artystyczny. Wierzę ,że opracowany przeze mnie plan da uczestnikom zajęć dużo zadowolenia i radości płynących z wiary we własne możliwości twórcze. Poszerzy horyzonty myślowe i rozbudzi potrzebę obcowania ze sztuką.

Bibliografia

1.Ładysława Bobrowska ,,Nauczyciel i wychowanie plastyczne’’ Wydawnictwo Szkolne i
Pedagogiczne ,Warszawa 1978
2.Zofia Czerwosz ,,Dzieci lubią rysować’’ – Nasza Księgarnia, Warszawa 1986
3.Jadwiga Cybulska – Piskorek,, Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym’’, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976
4.Robert Gloton Claude Clero ,,Twórcza aktywność dziecka’’, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszaw 1985
5.Anna Klim – Klimaszewska ,,Pedagogika przedszkolna’’ – Polski Instytut Wydawniczy Warszawa 2005
6.Maria ,,Podstawy pedagogiki przedszkolnej’’, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 1988
7. Słownik Pedagogiczny W. Okoń, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984
8.H.Rudolph Schaffer ,,Psychologia dziecka’’, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
9.Podstawa programowa wychowania przedszkolnego z dn.14.02.2017 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.