X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42529
Przesłano:
Dział: Obserwacja

Sprawozdanie z obserwacji końcowej

Miejskie Przedszkole nr
SPRAWOZDANIE Z OBSERWACJI KOŃCOWEJ
W GRUPIE I „Smerfiki”
Opracowała: Marta Grzywińska

W grupie I w maju i czerwcu 2019 r. została przeprowadzona obserwacja końcowa na podstawie wcześniej opracowanego arkusza przez nauczycielki Martę Grzywińską. Badanie to umożliwiło poznanie mocnych i słabych stron dzieci oraz dało obraz reprezentowanego przez dzieci poziomu wiadomości i umiejętności. Ponadto niniejsza obserwacja ukazała postępy jakie poczynili podopieczni od września 2018r. Podstawową metodą w badania była obserwacja pedagogiczna, która dokonywana była podczas: zabawy, wykonywania ćwiczeń ruchowych, zadań, działań, czynności porządkowych i samoobsługowych, relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Co więcej obserwacja umożliwiła pełniejsze poznanie cech osobowościowych, potrzeb, zachowań, uzdolnień podopiecznych. Uzyskane informacje wykorzystywane będą do planowania pracy indywidualnej oraz pracy z całą grupą.
Grupa liczy 23 dzieci: 10 chłopców, 14 dziewczynek. 19 dzieci z rocznika 2015, 6 dzieci z rocznika 2016. Powyższe badanie miało na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych wychowanków oraz dokumentowanie tych spostrzeżeń w arkuszach obserwacji. Niniejsza obserwacja zbadała poziom umiejętności dziecka w czterech sferach jego rozwoju zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

W grupie I dzieci są sprawne ruchowo, bardzo lubią wszystkie zabawy angażujące ruch. Bardzo lubią zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Większość dzieci potrafi samodzielnie przebrać się w piżamę, za wyjątkiem dwóch chłopców wszyscy podopieczni zgłaszają potrzeby fizjologiczne.
MOCNE STRONY:
. dzieci są sprawne ruchowo, chętnie uczestniczą we wszystkich formach ruchu,
. dzieci sprzątają salę po skończonej zabawie,
. prawie wszystkie dzieci samodzielnie jedzą, używając łyżki,
. większość dzieci sygnalizuje potrzeby fizjologiczne.
SŁABE STRONY:
. większość dzieci potrzebuje pomocy nauczyciela podczas ubierania i rozbierania się oraz zakładania obuwia,
. niektóre dzieci wymagają przypominania o porządkowaniu przestrzeni wokół siebie,
. niektóre dzieci źle trzymają przybory.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Dzieci z grupy I przeżywają emocje w sposób umożliwiający im adaptację w grupie. Dzieci przekraczają próg sali przedszkolnej z uśmiechem na twarzy, chętnie rozstając się z rodzicami.
MOCNE STRONY:
. dzieci zwracają się do nauczyciela o pomoc w trudnych sytuacjach
. dzieci sygnalizują i pokazują emocje adekwatnie do swojego wieku
. dzieci szanują emocje swoje i innych
SŁABE STRONY:
. niektóre dzieci trudno znoszą rozstanie z rodzicami.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Wszystkie dzieci wyrażają postawę szacunku w stosunku do osoby dorosłej, z łatwością nawiązują pozytywne kontakty z dorosłymi i rówieśnikami. W większości nawiązują poprawne relacje w grupie, lubią bawić się wspólnie podejmując zabawy tematyczne i konstrukcyjne. Podczas zabaw dowolnych zdarzają się jednak sytuacje konfliktowe, lecz w odróżnieniu od początków roku szkolnego są rzadkie. Dzieci poznały zasady i normy panujące w grupie starają się je przestrzegać.
MOCNE STRONY:
. dzieci potrafią przedstawić się,
. łatwo i chętnie nawiązują kontakt z dorosłymi i między sobą,
. większość dzieci stara się wykonać proste zadanie,
. większość uczestniczy w zajęciach organizowanych.
SŁABE STRONY:
. wymagają ciągłego przypominania o regułach zgodnej zabawy,
. dzieci nie potrafią czekać na swoją kolei.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach, podczas których starają się obdarzać uwagą nauczyciela. Jednak potrafią krótkotrwale skupić na nich uwagę.
MOCNE STRONY:
. dzieci bardzo chętnie uczą się nowych rzeczy, chętnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych,
. dzieci potrafią dłużej skupić się na wykonywanym zadaniu,
. dzieci w większości śpiewają proste piosenki i recytują krótkie wierszyki.
SŁABE STRONY:
. niektóre dzieci mają problemy ze skupieniem uwagi na zajęciach,
. sześcioro dzieci ma nadal problemy z komunikacją ze względu na słabo rozwinięty aparat mowy.

Wnioski

Analizując i porównując wyniki obserwacji wstępnej, śródrocznej i końcowej, dokonanej w grupie I, pod względem rozwoju fizycznego, społecznego jak i poznawczego dzieci dokonały zdecydowanych postępów. Całoroczna obserwacja dzieci wykazała znaczy wzrost wiedzy i umiejętności w poszczególnych sferach rozwojowych. Większość dzieci posiada umiejętność łatwego zapamiętywania piosenek i wierszyków. Dzieci 3 letnie chętnie podejmują różne formy prac plastycznych, działania do postawionych przed nimi zadaniami, chętnie opowiadają o tym, co przeżyły, co zobaczyły. Wykazują się również dużą sprawnością ruchową, chętnie biorą udział w zajęciach gimnastycznych i zabawach ruchowych, potrafią organizować sobie zabawy dowolne zarówno w sali jak i w ogrodzie przedszkolnym, konstruują z różnego rodzaju materiałów. Przejawiają dużą inicjatywę, wypróbowują różne sposoby działania podczas zajęć oraz zabaw dowolnych, konstrukcyjnych, badawczych, plastycznych.

Kierunki do dalszej pracy:
. praca nad dyscypliną w grupie, przestrzeganie kontraktu grupowego;
. praca nad wydłużeniem koncentracji uwagi;
. rozwijanie sprawności manualnych, rozwoju mowy, zdolności i zainteresowań dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.