X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42480
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja pedagogiczna "Wielkie księgi małych przedszkolaków"

Innowacje pedagogiczne w oddziałach przedszkolnych

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem,
a puste serca wzruszeniem”
- Kornel Makuszyński

Nazwa szkoły: Oddziały przedszkolne
Nazwa innowacji: ,,Wielkie księgi małych przedszkolaków”
Rodzaj innowacji: programowa organizacyjna
Termin wdrożenia: paździenik 2017 - kwiecień 2018
Organizator:
Osoby współprowadzące :
Adresaci innowacji: grupa dzieci 5 i 6 - letnich
Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: zajęcia wychowawczo - dydaktyczne

Opis innowacji: Lata przedszkolne to dla każdego dziecka czas intensywnego poznawania świata, gromadzenia wiedzy, rozwijania i doskonalenia wielu umiejętności. Kluczowym narzędziem poznawczym, a zarazem warunkiem dobrego funkcjonowania w społeczeństwie jest język. Pozwala on myśleć, opisywać świat, wyrażać swe opinie i zadawać pytania.
Ciekawość jako chęć poznania czegoś, pragnienie zdobycia wiedzy, doświadczenie otaczającego świata, jest naturalną potrzebą i aktywnością małego człowieka.
Inspiracją do wprowadzenia innowacji w oddziałach przedszkolnych jest wyjście naprzeciw
potrzebom poznawczym i emocjonalnym dzieci. Zapewnienie im większych możliwości
do zaspokojenia tych potrzeb, a także wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, poprzez dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest najskuteczniejszą
strategią wychowawczą, a jednocześnie przynosi dziecku wielką radość i pozostawia niezapomniane wspomnienia, a także buduje więź z rodzicami.
Celem nadrzędnym innowacji jest zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą, rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Cel ten będzie realizowany podczas zajęć dydaktycznych, zajęć w bibliotece szkolnej, a także dzięki współpracy z Biblioteką Publiczną w Rzgowie.

Cele szczegółowe:
• Wprowadzenie dzieci w świat literatury.
• Budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne, wycieczki oraz wyeksponowany i atrakcyjny kącik książek w sali przedszkolnej.
• Budowanie bogatego języka.
• Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i ich szanowania.
• Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
• Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, rozbudzanie ciekawości świata
• Rozbudzanie wyobraźni.
• Ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania.
• Wspólne przeżywanie z bohaterami książek emocjonujących przygód.
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
• Zaznajomienie dzieci z utworami znanych autorów wierszy, baśni i bajek dla dzieci, np. Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, W. J. Grimm i twórczością patrona szkoły – Kornela Makuszyńskiego.
• Zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom.
• Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych - uczenie myślenia i wartości moralnych.
• Uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.
• Przygotowanie dzieci do późniejszego, samodzielnego wyboru książek;
• Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

Nowatorstwo: rozbudzanie wrażliwości na piękno literatury oraz uświadomienie jak ważną rolę pełni książka w życiu dziecka – wzbogaca wiadomości, uczy poprawnych zachowań, buduje wrażliwość dziecka, przygotowuje do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi, często pełni funkcję terapeutyczną - wycisza w zgiełku dzisiejszego świata.
Procedury osiągnięcia celów:
W celu przeprowadzenia prawidłowej realizacji innowacji istotne jest stosowanie metod i technik aktywizujących przy jednoczesnym ograniczaniu metod podających.
Metody słowne- swobodna rozmowa, dialog, pogadanka, słuchanie czytanych baśni, legend, bajek, opowiadanie treści utworów, objaśnianie , instrukcja słowna.
Metody poglądowe- pokaz, wzór, przykład.
Metody aktywizujące – pedagogika zabawy, gry i zabawy integracyjne, aktywność ruchowa, odkrywanie, poszukiwanie, przeżywanie i działanie.
Metody słowne i poglądowe będą podporządkowane metodom czynnościowym, angażującym dziecko do działania.

Przewidywane efekty: wsparcie całościowego rozwoju dziecka, wzbogacanie języka i słownictwa dzieci, poznanie uniwersalnych wartości moralnych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki, poznanie pracy bibliotekarza, uściślenie współpracy z biblioteką S.P. oraz Biblioteką Publiczną w Rzgowie, przygotowanie dzieci do późniejszego, samodzielnego wyboru książek, wprowadzenie codziennego głośnego czytania książek, wzbogacenie biblioteki przedszkolnej w literaturę dziecięcą, stworzenie wspólnej biblioteczki – ,,Drugie życie książki”.
Finansowanie innowacji: Nie wymaga dodatkowego finansowania.

Treści dydaktyczne:
Innowacja zakłada prowadzenie zajęć zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Program zawiera wybrane treści z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Do najważniejszych punktów należą:

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
- rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
- szanuje emocje swoje i innych osób;
- przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
- rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że
odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
- wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

Społeczny obszar rozwoju dziecka.
Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
- przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
- odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
- używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
- ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych;
- nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
- obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
- komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;

Poznawczy obszar rozwoju dziecka.
Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych;
- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy,
- odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
- rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
- odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
- wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
- czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
- wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe
(godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte
w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim,
- podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

Terminy planowanych zajęć/ spotkań/wyjazdów:
Termin Temat Forma realizacji

październik
Wiersze J.Tuwima i J. Brzechwy
o tematyce jesiennej. Czytanie wierszy, krótkie rozmowy kierowane sprawdzające stopień rozumienia tekstu, Wykorzystywanie fragmentów utworów do ćwiczeń ortofonicznych:
„Lokomotywa” i „Ptasie radio”, powtarzanie fragmentów wiersza z wykorzystaniem zmiennej tonacji głosu, według własnej interpretacji.
Uzupełnienie biblioteczki o ulubione pozycje dzieci. Stworzenie wspólnej biblioteczki - ,,Drugie życie książki”.

listopad
Misiowe opowieści Czytanie fragmentów książek i wierszy związanych z postaciami misiów np.: Miś Uszatek, Kubuś Puchatek.
Dzień Pluszowego Misia z książeczkami i z ulubionym pluszowym Misiem - 25 listopada.

grudzień Wyjazd do Biblioteki Publicznej, wizyta w bibliotece, poznanie pracy bibliotekarza oraz pomieszczeń bibliotecznych przedstawienie teatralne.

styczeń
Tydzień z biblioteką Wizyty w bibliotece szkolnej. Historia książki. Przybliżanie książki jako źródła informacji. Zapoznanie z różnymi rodzajami książek. Wyrabianie szacunku do książki, by mogła długo służyć a także umiejętności dzielenia się nią z innymi: naprawianie zniszczonych książek. Wykorzystanie literatury (bajek, baśni, wierszy) do zabaw relaksacyjnych:
słuchanie bajek relaksacyjnych w celu eliminowania zmęczenia, napięć, czasem agresji.
Dzień Patrona – zapoznanie dzieci z twórczością K. Makuszyńskiego

luty
Baśnie i legendy polskie Poznawanie baśni i legend związanych z powstaniem państwa polskiego, miejsca zamieszkania lub stolicy Polski. Słuchanie legendy „Wars i Sawa” związanej z powstaniem stolicy Polski – Warszawy. Słuchanie legendy „O Lechu, Czechu i Rusie” związanej z powstaniem państwa polskiego. Wykonanie ilustracji do wysłuchanych legend.

marzec
Spotkanie z baśniami braci Grimm Czytanie najpiękniejszych baśni braci Grimm, rozmowy na temat baśni, wykorzystywanie wybranych jako wzorców postaw i wartości moralnych, prace plastyczne, oglądanie fragmentów baśni. Wykonanie zakładki do książki.

kwiecień
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
Czytanie w plenerze – bajki terapeutyczne.
,,Tort dla książki” z okazji Światowego Dnia Książki - 23 kwietnia, połączony z konkursem plastycznym dla rodziców z aktywnym udziałem dzieci – nt. „Moja książeczka” z własnym tekstem i ilustracjami. Umieszczanie książek w kąciku czytelniczym.
Podsumowanie projektu.

Przewidywane osiągnięcia dzieci – ewaluacja: w/w program, w swoich założeniach ma sprzyjać osiąganiu następujących rezultatów:
- doskonaleniu umiejętności językowych oraz wzrostowi zrozumienia tekstów i poleceń;
- nauce myślenia, rozwijaniu pamięci i wyobraźni;
- poprawie koncentracji, wydłużeniu przedziału uwagi;
- wyciszeniu i większej gotowości do nauki;
- rozwojowi inteligencji emocjonalnej;
- poprawie poczucia własnej wartości dzieci;
- wzrostowi czytelnictwa.
W ewaluacji wytyczonych działań na etapie kształcenia przedszkolnego, pomocą będą przede wszystkim rodzice, którzy we współpracy z nauczycielami będą wraz z dziećmi w domu kontynuować rozwój zainteresowania czytelnictwem.
Ewaluacja końcowa oparta będzie na uzyskaniu informacji zwrotnej od dzieci, rodziców i nauczycieli. Proponowane narzędzia badawcze to kwestionariusz rozmowy z dzieckiem, kwestionariusz ankiety dla rodziców i nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.