X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42479
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja pedagogiczna "Mały patriota"

Innowacja pedagogiczna w oddziałach przedszkolnych
Nazwa szkoły: Oddziały przedszkolne
Nazwa innowacji: ,,MAŁY PATRIOTA”
Rodzaj innowacji: programowa organizacyjna
Termin wdrożenia: październik 2018 - marzec 2019
Organizator:
Osoby współprowadzące : Anna Fabiszak - nauczyciel – bibliotekarz, Dorota Eltman – dyrektor Biblioteki Publicznej w Rzgowie
Adresaci innowacji: dzieci 5 i 6 - letnie
Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: zajęcia wychowawczo - dydaktyczne

Opis innowacji: Innowacja ,, Mały patriota” obejmuje zakres edukacji patriotycznej skoordynowanej ze wszystkimi obszarami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
Patriotyzm to umiłowanie historii, tradycji, języka oraz krajobrazu ojczystego. Oddziaływanie w zakresie kształtowania postaw patriotycznych powinno być dostosowane do wieku osób i stopnia ich dojrzałości. W kształtowaniu patriotyzmu u dzieci ważne role spełniają: przedszkole, szkoła, rodzina, literatura, obrazy, pieśni i muzyka, wycieczki turystyczno- krajoznawcze, poznawanie tradycji, rozmowy. Podobnie jak dom rodzinny przedszkole formuje odpowiednią postawę wobec ludzi i otoczenia. Od najmłodszych lat uczy pierwszych postaw i wzorców patriotycznych. Uczy szanować godło państwowe, flagę i język polski. Innowacja ,,Mały patriota” wzbogaca podejmowane działania pedagogiczne, rozwijając rozumienie bycia patriotą, poszerza treści wychowania patriotycznego. Ma za zadanie wzbogacenie wiedzy dzieci na temat edukacji patriotycznej, poznanie tradycji oraz ważnych wydarzeń z historii Polski. Realizacja treści polegać będzie na kształceniu właściwych postaw społecznych i patriotycznych. Podczas realizacji wykorzystywane będą środki dydaktyczne stwarzające optymalne, naturalne sytuacje.

Celem nadrzędnym jest zapoznanie dzieci z historią i tradycją regionu, zwyczajami ludowymi, a także budzenie w nich dumy i patriotyzmu lokalnego, regionalnego oraz narodowego.
Innowacja służy kształtowaniu postawy przywiązania do kraju, wprowadzeniu dziecka w świat wartości uniwersalnych, wzbogaca wiedzę na temat edukacji patriotycznej, umożliwia poznanie ważnych wydarzeń z historii Polski.
Kształtowanie postawy miłości i przywiązania do Ojczyzny u dziecka przedszkolnego należy rozpocząć od postaw wobec jego najbliższego otoczenia - rodziny. By tak się stało innowacja zakładała ścisłą współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Cel ten będzie realizowany podczas zajęć dydaktycznych, wizyty w bibliotece szkolnej, a także dzięki współpracy z Biblioteką Publiczną w Rzgowie.

Cele szczegółowe:
• rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich dzieci
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych
• poznanie historii Święta Niepodległości Polski
• poznanie prawidłowych zachowań w trakcie słuchania i śpiewania hymnu Polski
• wzbogacenie wiedzy na temat historii Polski oraz zamieszkiwanej miejscowości
• rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz narodowej
• pozytywne ocenianie i naśladowanie uznanych tradycją zachowań podczas uroczystości przedszkolnych i państwowych
• kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz kształtowanie więzi z krajem, regionem, miejscowością
• stwarzanie okazji do uczestnictwa w konkursach o tematyce patriotycznej
• rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci inspirowanej tematyką historyczną.

Nowatorstwo: Innowacja pedagogiczna „Mały patriota” w nowatorski sposób rozszerza treści programowe z zakresu edukacji patriotycznej o tematykę związaną z miejscowością (Sławsk), naszym regionem (Wielkopolska) i Ojczyzną - Polską, przez co urozmaica ofertę edukacyjną przedszkola.
Procedury osiągnięcia celów:
W celu przeprowadzenia prawidłowej realizacji innowacji istotne jest stosowanie metod i technik aktywizujących przy jednoczesnym ograniczaniu metod podających. Dzieci zdobywają doświadczenie przede wszystkim poprzez własną działalność i kontakty z innymi ludźmi.
Metody słowne - swobodna rozmowa, dialog, pogadanka, słuchanie czytanych baśni, legend, bajek, opowiadanie treści utworów, objaśnianie , instrukcja słowna.
Metody poglądowe- pokaz, wzór, przykład, prezentacje multimedialne, ekspozycja prac plastycznych
Metody aktywizujące – pedagogika zabawy, gry i zabawy integracyjne, aktywność ruchowa, odkrywanie, poszukiwanie, przeżywanie i działanie, spacery po okolicy, poznanie środowiska geograficzno - przyrodniczego. Udział w konkursach, przedstawieniach, programach artystycznych.
Umiejętności dzieci będą osiągane poprzez:
• zapoznanie z mapą fizyczną naszego kraju,
• poznawanie legend dotyczących historii ojczystej,
• słuchanie literatury dziecięcej polskich autorów,
• spacery i wycieczki po bliższej i dalszej okolicy,
• oglądanie fotografii, albumów przedstawiających różne piękne miejsca w Polsce,
• założenie kącika patriotycznego,
• udział w konkursach mających na celu kształtowanie poczucia wspólnoty
• wykonywanie wystawy konkursowej prac plastycznych o tematyce patriotycznej.

Przewidywane efekty:
• ukształtowanie u dzieci poczucia przynależności do wspólnoty i więzi z regionem i narodem, kształtowanie patriotyzmu,
• zaspokojenie potrzeb poznawczych i poszerzenie zainteresowań dzieci,
• poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola,
• poszerzenie współpracy ze środowiskiem lokalnym,
• zapoznanie z tradycjami i zwyczajami świątecznymi.
Przyjęte w innowacji założenia, cele, treści kształcenia i metody sprzyjają wzbogaceniu wiedzy przedszkolaków o ich regionie, jego historii jak i teraźniejszości, uwzględniając naturalną potrzebę identyfikowania się z najbliższym otoczeniem i twórczego uczestnictwa w jego rozwoju.
Finansowanie innowacji: Nie wymaga dodatkowego finansowania.
Treści dydaktyczne:
Innowacja zakłada prowadzenie zajęć zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
Do najważniejszych punktów należą:
Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1. przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
2. odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
3. posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
4. używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
5. nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
6. obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
7. komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
2. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
3. odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
4. odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
5. wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
6. czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
7. wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;
8. podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

Terminy planowanych zajęć/ spotkań/wyjazdów:
Termin Temat Forma realizacji

październik
W Polsce mieszkamy i w godle orła mamy

Założenie kącika patriotycznego, pogadanka pod hasłem „Patriotyzm na co dzień” zapoznanie z mapą fizyczną naszego kraju, przedstawienie godła i flagi Polski. Układanie flagi i godła z pociętych części. Spacery i wycieczki po bliższej i dalszej okolicy, oglądanie fotografii, albumów przedstawiających różne piękne miejsca w Polsce.

listopad
100 – lecie niepodległości Polski Poznanie historii Święta Niepodległości, udział w obchodach 100 – lecia Niepodległości Polski.
Czytanie wiersza W. Bełzy pt. ,,Katechizm polskiego dziecka”. Wysłuchanie hymnu i nauka postawy zasadniczej podczas słuchania hymnu. Wykonanie kotylionów.

grudzień
Wizyta w Bibliotece Publicznej/ wizyta w Gminie Rzgów Wyjazd do Biblioteki Publicznej w Rzgowie - słuchanie literatury dziecięcej polskich autorów, wizyta w gminie.

styczeń
Nasz Patron Wizyta w bibliotece szkolnej.
Dzień Patrona Szkoły – zapoznanie dzieci z twórczością K. Makuszyńskiego, poznanie hymnu szkoły. Wykonanie zakładek do książek.

luty
Baśnie i legendy polskie
Poznawanie baśni i legend związanych z powstaniem państwa polskiego, miejsca zamieszkania lub stolicy Polski.
Słuchanie legendy „Wars i Sawa” związanej z powstaniem stolicy Polski – Warszawy.
Słuchanie legendy „O Lechu, Czechu i Rusie” związanej z powstaniem państwa polskiego. Wykonanie ilustracji do wysłuchanych legend.

marzec
Sławsk – moja mała Ojczyzna
Konkurs dla dzieci i rodziców ,, Sławsk – moja mała Ojczyzna”. Podsumowanie innowacji.

Przewidywane osiągnięcia dzieci – ewaluacja:
Ewaluacja końcowa oparta będzie na uzyskaniu informacji zwrotnej od dzieci, rodziców i nauczycieli.
Podejmowane działania wychowawcze i pedagogiczne mają za zadanie wyposażyć dziecko poprzez edukację patriotyczną w następujące umiejętności:
Dziecko
• współdziała w grupie w sposób bezkonfliktowy i efektywny,
• poprawne i zrozumiałe wyraża się w mowie i środkach wyrazu artystycznego (prace plastyczne)
• wykazuje od najmłodszych lat zainteresowanie swoim regionem, jego kulturą i historią,
• samodzielnie wykonuje prace o tematyce patriotycznej,
• prezentuje swoje prace przed społecznością przedszkolną i rodzicami, opiekunami placówki,
• jest współorganizatorem uroczystości z okazji Święta Niepodległości,
• właściwie zachowuje się podczas uroczystości państwowych, koncertów, itp.
• zna obrzędy i zwyczaje swojego regionu, symbole narodowe (godło, flaga, hymn Polski),
• zna właściwą hierarchię wartości i postaw społecznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.