X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42470
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO*

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Sylwia Dymek
Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
ul. Głowackiego 7d
76-020 Bobolice
Dyrektor: mgr Dariusz Michalak
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.
CEL GŁÓWNY:
 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
CEL SZCZEGÓŁOWY:
 Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
 Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
 Osobisty rozwój;
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
 Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego. I semestr roku szkolnego 2019/2020
Wrzesień 2019
Cały okres stażu
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.  Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2019
Wrzesień 2019
Cały okres stażu

Maj 2022
3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia.  Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
 Udział w Radach Pedagogicznych.
 Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki i portali internetowych.
 Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych.. Cały okres stażu

4. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły  Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
 Protokołowanie rad pedagogicznych Cały okres stażu
5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
 Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
 Pedagogizacja rodziców.
 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
 Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych .
 Zajęcia otwarte dla rodziców.

 Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach szkolnych.
 Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody.
 Rozmowa, poznanie interesujących zawodów. Cały okres stażu
6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka , poczta, straż pożarna itp.
 Zapraszanie na lekcję wychowawczą przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
 Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną .
 Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy, nauczycielami przedmiotów.
 Współpraca z Ośrodkiem Kultury oraz Biblioteką Miejską w Bobolicach– udział w konkursach, akcjach. Cały okres stażu
7. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.  Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy lekcji, kart pracy dla uczniów korzystając z komputera.
 Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
 Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
 Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu.
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
 Protokołowanie rad pedagogicznych w formie elektronicznej. Cały okres stażu
8.

Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.

 Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audioboki plansze interaktywne wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi).
Cały okres stażu

9. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące .  Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
 Praca z uczniem mającym problemy w nauce.
 Udział w projekcie "Lekcje z klasą. - Jak odczytywać emocje?"

Cały okres stażu

Październik 2019 – Maj 2020

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji
1. Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”.  Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Październik 2019 r.

2. Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.  Opublikowanie na portalach strony internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
 Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. Cały okres stażu

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.  Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
 Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. Cały okres stażu

4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.  Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
 Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
 Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
 Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń. Cały okres stażu

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.  Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
 Obserwacja dzieci na tle klasy.
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami. Cały okres stażu
2. Praca z dziećmi z trudnościami.  Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych
 Opracowanie uczniom z orzeczeniem Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego zgodnie z zaleceniami PPP oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
Cały okres stażu

3. 5. Praca na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły Opieka nad Samorządem Uczniowskim.
 Współorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej;
 Ogólnopolska akcja pisania kartek i listów do powstańców warszawskich – Bohater ON - włącz historię.
 Organizowanie Światowego Dnia Żywności;
 Zbiórka karmy dla kotów w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Zwierząt;
 Współorganizowanie Dnia Tolerancji, Życzliwości i Pozdrowień;
 Organizowanie Dnia Pluszowego Misia;
 Organizowanie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego ;
 Upamiętnianie rocznicy śmierci Jana Pawła II;
 Organizowanie plastycznych konkursów pt. „Najładniejsza kartka bożonarodzeniowa” i
„Najładniejsza karta wielkanocna”;
 Opracowanie regulaminu i przygotowywanie oraz przeprowadzanie konkursu plastycznego pt. „Moje miasto Bobolice – makieta”
Według planu Samorządu Uczniowskiego

Listopad 2022 r.

4. Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania..  Organizowanie: wyjazdów do centrum zabaw dla dzieci, teatru oraz wycieczek edukacyjno – krajoznawczych.
 Organizowanie spotkań z:ciekawymi ludźmi. Cały okres stażu
5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.  Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności szkoły oraz na stronie internetowej szkoły
 Organizowanie uroczystości szkolnych. Cały okres stażu

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.  Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej pt. „Zostańmy przyjaciółmi”

 Opracowanie i wdrożenie własnego Programu z zakresu socjoterapii dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Wrzesień 2019

Wrzesień 2020

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.  Przygotowanie stosownych dokumentów.
 Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela mianowanego.
 Obserwacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela mianowanego. Cały okres stażu

2. Organizacja konkursów i akcji charytatywnych.  Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów oraz przygotowywanie dzieci do udziału w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
 Promocja szkoły w środowisku lokalnym poprzez wystawianie swoich prac plastycznych
 Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących, zbieranie nakrętek, WOŚP itp.). Cały okres stażu

3. Praca w zespole nauczycieli.  Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
 Realizacja przydzielonych zadań.
 Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
 Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów. Cały okres stażu

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.