X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42458
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sylwia Błocińska
nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
w Zespole Szkół w Chojnicach

Data rozpoczęcia stażu:
1 września 2017 r.

Data zakończenia stażu:
31 maja 2020 r.

Cele stażu
Cel ogólny:
● uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,

Cele szczegółowe:
● zdobywanie dalszego doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
● doskonalenie umiejętności pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
● rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego,
● pogłębienie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
● doskonalenie warsztatu i metod pracy w celu podwyższenia jakości pracy,
● ewaluacja własnych działań,
● podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań,
● aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły,
● kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

Podstawa prawna
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 0, poz. 393 z 26 marca 2013 r.).
● Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity – Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19 z dnia 10 stycznia 2014).

Plan rozwoju zawodowego uwzględnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.03.2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Zadania Formy realizacji zadań Termin Dowody realizacji i uwagi
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją
Analizowanie przepisów prawnych dotyczących procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006. 97. 674) z późn. zm.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu IX 2018r.
Cały okres stażu.
Znajomość procedury awansu zawodowego.

Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły
1.Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
2.Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną
3. Samokształcenie – literatura, internet
Okres stażu
-Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
-Wydruki, notatki

Analiza dokumentacji szkolnej

Bieżące analizowanie dokumentów szkoły
Cały okres stażu
Kserokopie dokumentów/notatki własne

Praca w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach
Praca w komisji egzaminacyjnej jako przewodnicząca bądź członek komisji
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły

Współpraca z Samorządem Szkolnym
Współorganizowanie Drzwi otwartych szkoły, warsztatów dla młodzieży, targów edukacyjnych –innych działań angażujących młodzież technikum
Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

Promocja szkoły

1.Aktualizowanie informacji na strony Facebook
2.Aktualizacja strony internetowej szkoły
3.Przygotowanie materiałów promocyjnych : ulotek, plakatów, zakładek do książek, kalendarzy banera szkolnego, losów z sentencją
4.Przygotowanie i aktualizowanie szczegółowych informacji z podziałem na moduły nauczania dla poszczególnych zawodów
5.Przygotowanie i rozdysponowanie materiałów promocyjnych szkoły
6.Odwiedzanie poszczególnych szkół podstawowych z prezentacją oferty szkoły
7.Współorganizowanie Dnia Przedsiębiorczości
8.Współpraca ze środowiskiem lokalnym (Szkolny Ośrodek Karier „Kreator” ,Centrum Edukacji Wdrożeniowej Młodzieżowe Centrum Kariery”. Nawiązuję ścisłą współpracę z przedsiębiorcami zapraszając przedstawicieli lokalnych firm na warsztaty tematyczne dla uczniów technikum.
9.Organizowanie warsztatów, lekcji otwartych - „Dzień Biznesu” dla uczniów technikum
10.Udział w „Dniach Nauki” pod patronatem CEW
11.Przygotowanie stoiska i materiałów promocyjnych na Targi Edukacyjne dla młodzieży oraz udział w targach
12.Warsztaty tematyczne np. z polityki jakości ISO oraz audytu wewnętrznego – współpraca z Przychodnią Wiejską Gminy Chojnice, Przedsiębiorstwem Restrukturyzacji Rolnictwa w Chojnicach
13.Zortganizowanie warsztatów ekonomicznych dla przedszkolaków – rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności ekonomiczno – handlowych wśród najmłodszych Cały okres stażu – według harmonogramu przygotowanego na początku każdego roku szkolnego Dokumenty zespołu ds. promocji - sprawozdania końcoworoczne

Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi:

1.Działania dotyczące objęcia pomocą psychologiczną i pedagogiczną uczniów, którzy potrzebują tego rodzaju pomocy, ustalenie form udzielania pomocy oraz czasu
i okresu – szczególnie tych, którzy objęci zostali Indywidualnym Programem Edukacyjno - Terapeutycznym. Koordynacja podjętych działań.
2.Organizowanie pomocy dla uczniów wymagających wsparcia w nauce – notatki służbowe z uczniem wymagającym pomocy jego rodzicami, a także w miarę potrzeb
z psychologiem bądź pedagogiem szkolnym, zebrania z rodzicami.
2.Motywowanie do udziału w konkursach przedmiotowych oraz programie
stypendialnym dla osób zdolnych.
3.Kółko menadżerskie rozwijające zainteresowania ucznia zdolnego – rozwijanie zainteresowań uczniów
Cały okres stażu –
w miarę potrzeb - Opis działania
- Dyplomy

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Szkolny Ośrodek Karier „Kreator” ,Centrum Edukacji Wdrożeniowej Młodzieżowe Centrum Kariery” .Wszystkie wymienione jednostki związane są z promowaniem przedsiębiorczości w środowisku lokalnym. Pomagają w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi pracodawcami . Podejmuję ścisłą współpracę z przedsiębiorcami zapraszając przedstawicieli lokalnych firm na warsztaty tematyczne dla uczniów technikum.
Okres stażu
Dokumenty zespołu ds. promocji

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Przygotowywanie i organizowanie własnego warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych - wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1 Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej na zajęciach edukacyjnych. Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych - prowadzenie zajęć w oparciu o oprogramowanie finansowo – księgowe i kadrowo - płacowe oraz pakiet Office
2. Opracowywanie scenariuszy warsztatów, targów ekonomiczno – handlowych
3. Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami
4. Prowadzenie analiz wychowawczych.
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
6. Przygotowywanie plany promocji szkoły na dany rok szkolny oraz sprawozdania z podjętych działań
7. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych
8. Opracowywanie analiz egzaminów zawodowych
na bieżąco
w okresie
trwania stażu
- Scenariusze warsztatów, targów
- Sprawozdania
- Inne opracowane materiały i dokumenty

Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
1.Analizowanie i monitorowanie aktualizacji przepisów prawnych prawa oświatowego
2.Korzystanie z portali edukacyjnych,
WWW – publikacje
3.Korzystanie z pomocy dydaktycznych dostępnych w internecie
4.Wykorzystanie materiałów dostępnych w, encyklopedii multimedialnych do opracowywania lekcji i zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz warsztatów
5.Korzystanie z materiałów szkoleniowych dostępnych w Internecie dotyczących samokształcenia w zawodzie nauczyciela i wychowawcy klasowego
6. Wykorzystywanie Internetu w kontaktach z innymi nauczycielami, rodzicami, przedsiębiorcami itp.
na bieżąc
w okresie
trwania stażu
- Wydruki
- Notatki
- Adresy stron www

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Prowadzenie lekcji otwartych

Przeprowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli 2017/2018
2018/2019
2019/2020 Zapis w dzienniku lekcyjnym i protokole nauczycieli przed-miotów ekonomicznych
Wymiana doświadczeń, uwag z nauczycielami zespołu ekonomicznego
Spotkania zespołowe
Raz w miesiącu
w okresie
trwania stażu - notatki własne
- protokolarz
Uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotowego – przedmioty ekonomiczne
1.udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego, wymiana doświadczeń
2.realizowanie przydzielonych zadań
3.współtworzenie wymaganej dokumentacji (plany pracy, analizy egzaminów zawodowych)
4.przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów
5.bieżące analizowanie wyników nauczania oraz egzaminów zawodowych w poszczególnych klasach
6. analizowanie uczestnictwa młodzieży w projekcie „Programy motywacyjne dla szkół”
7.Systematyczne przeprowadzanie i analizo-wanie wyników egzaminów próbnych zawodowych.
na bieżąco
w okresie
trwania stażu - dokumentacja
- sprawozdania z działalności zespołu przedmiotowego
- notatki własne
- materiały zdobyte na szkoleniach
- wyniki egzaminów zawodowych
- dokumenty zespołu przedmiotowego

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

Praca w zespole ds. promocji szkoły
1.Opracowanie działań promujących szkołę
2.Przygotowywanie materiałów promocyjnych
3. Organizowanie warsztatów zawodowych dla dzieci i młodzieży
4. Przygotowywanie stoiska, materiałów na targi edukacyjne
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym: CEW, SZOK, CKM, uczelnie wyższe, praco-dawcy
Okres stażu
Dokumenty zespołu ds. promocji
Praca w zespole ds. statutu szkoły
Opracowanie statutu szkoły zgodnie z przepisami prawnymi 2018/2019 Statut szkoły

Opracowanie programu oraz regulaminu konkursu dla uczniów „Logo mojej firmy”

Opracowanie i wdrożenie programu
oraz regulaminu konkursu
Okres stażu
Program i regulamin konkursu
Opracowanie programu zajęć kółka menedżerskiego
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dodatkowych
Okres stażu
Program zajęć
Opracowanie programu warsztatów zawodowych dla dzieci i młodzieży
Opracowanie i wdrożenie programu warsztatów
Okres stażu
Program warsztatów
§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Prowadzenie dodatkowych zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności zainteresowanych uczniów
• opracowanie programu zajęć
• prowadzenie zajęć pozalekcyjnych według opracowanego programu
• przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych czas trwania stażu - program
- dziennik zajęć
- notatki
- materiały i pomoce dydaktyczne
- zdjęcia
Prowadzenie konkursu ekonomicznego
• Konkurs dla uczniów – komiks ekonomiczny czas trwania stażu - regulamin
- sprawozdanie
- zdjęcia

Zadania Formy realizacji zadań Termin Dowody realizacji i uwagi
§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę w procesie wychowawczym Współpraca z:
• Policją
• Ośrodkiem Pomocy Społecznej
• Urzędem Pracy
• Ośrodkiem ds. uzależnienia od alkoholu
• Uczelniami wyższymi w razie potrzeb - potwierdzenia
- korespondencja
- materiały z instytucji
Pomoc doradcy edukacyjno-zawodowemu
• współpraca z Urzędem Pracy, CEW, uczelniami w razie potrzeb - potwierdzenia
- korespondencja
- biblioteczka
- materiały z instytucji współ-pracujących

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
• identyfikacja zjawisk powstałych w klasie
• analiza zjawiska
• ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
• kontakty z pedagogiem, psychologiem, rodzicami i uczniem
• wyciągnięcie wniosków zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami - notatki własne
- zapiski w dzienniku lekcyjnym

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacjom.

Opracowała:
Sylwia Błocińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.