X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42412
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja pedagogiczna "Przedszkolaki na szlaku wygasłych wulkanów"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Przedszkolaki na szlaku wygasłych wulkanów”

Dla uczniów oddziału przedszkolnego 0A
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Henryka Brodatego w Złotoryi

Czas realizacji: rok szkolny 2019/2020

Koordynatorzy innowacji: Małgorzata Cetera, Kamila Kramek

WSTĘP

Planując i organizując aktywności uwzględnione w programie innowacji pedagogicznej pt.: „Przedszkolaki na szlaku wygasłych wulkanów” należy dążyć do wyposażenia wychowanków w określony zasób wiadomości, umiejętności i sprawności z zakresu edukacji regionalnej i turystycznej, ucząc i utrwalając określone nawyki, sposoby zachowania i postępowania. Osiąganie przez dzieci coraz wyższego stopnia samodzielności i sprawności działania, myślenia, rozumowania będzie służyło bezpośrednio rozbudzeniu ich zainteresowań poznawczych i kształtowaniu pozytywnej motywacji w zdobywania wiedzy. Poznanie ciekawych miejsc w najbliższej okolicy, ukazanie piękna Pogórza Kaczawskiego. Wypracowanie u dzieci nawyków związanych z korzystaniem ze świeżego powietrza i słońca jest istotnym zakresem materiału programowego niniejszej innowacji pedagogicznej związanego z kształtowaniem przyzwyczajeń higieniczno-kulturalnych. Założenia programowe innowacji pedagogicznej zawierają harmonogram wyjść, spacerów i wycieczek dydaktycznych wdrażających dzieci do higienicznego trybu życia, wyrabiających zamiłowanie do wycieczek, sportu, jako źródła zdrowia i radości. Wycieczki wynikają z treści programowych dotyczących poznania przez dziecko otaczającej rzeczywistości przyrodniczej, regionalnej i turystycznej oraz kształtowanie tą drogą postaw emocjonalnych, patriotycznych i społeczno-moralnych. Kształtowanie dziecięcej wiedzy, umiejętności i przekonań dotyczących przyrody ożywionej i nieożywionej trzeba rozpocząć od bezpośredniego poznawania otaczającej rzeczywistości, od stwarzania dzieciom okazji do gromadzenia osobistych doświadczeń. Plan aktywności zawartych w programie i harmonogramie innowacji został przygotowany ze szczegółowym doborem treści edukacji regionalnej i turystyki.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU INNOWACJI

Działania innowacji pedagogicznej zakładają następujące zadania wyznaczające kierunek pracy nauczycieli z dziećmi:
• stwarzanie warunków, w których dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami i zdolnościami, z nastawieniem na rozbudzenie ciekawości poznawczej;
• kształtowanie postaw moralnych, poczucia sensu i wartości życia, tożsamości narodowej, wartości uniwersalnych i uczenie rozróżniania dobra od zła;
• kształtowanie postaw patriotycznych;
• propagowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych;
• organizowanie warunków edukacyjnych umożliwiających dzieciom prezentowanie swojej indywidualności, odnoszenie sukcesów i odczuwanie radości z podejmowanej aktywności (udział w zajęciach z zakresu omawianych tematów dotyczących poznawania regionu,
turystyki, aktywność i poczucie sprawstwa podczas uczestnictwa w konkursach tematycznie związanych z założeniami innowacji pedagogicznej;
• podejmowanie współpracy z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
• przygotowanie dzieci do nauki w szkole i rozbudzanie zainteresowań rolą ucznia.

MIEJSCE I ZAKRES WDRAŻANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ
TERMIN REALIZACJI INNOWACJI

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi.
Przedszkole posiada odpowiednie warunki organizacyjne, kadrowe oraz zaplecze dydaktyczne niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych. Innowacja pedagogiczna będzie wdrażana w grupie 0A dzieci 6-letnich w roku szkolnym 2019/2020.
W przypadku dużego zainteresowania przewiduje się kontynuowanie w kolejnych latach z uwzględnieniem modyfikacji według potrzeb i możliwości indywidualnych dzieci.

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH

Przebieg realizacji działań innowacyjnych będzie dokumentowany w formie zapisów w dzienniku zajęć grupy 0A.
Planowane formy dokumentowania działalności turystycznej dzieci:
• zamieszczanie fotografii na stronie internetowej szkoły w zakładce grupy przedszkolne;
• zamieszczanie fotografii w zasobach poczty elektronicznej grupy 0A na stronie Facebook;
• zamieszczanie filmów z udziałem dzieci w zasobach poczty elektronicznej grupy 0A;
• zorganizowanie kącika turystycznego w sali grupy 0A;
• prezentowanie wytworów dzieci na bazie doświadczeń zdobytych w bezpośrednim wielozmysłowym poznaniu regionu Pogórza Kaczawskiego.

CELE GŁÓWNE INNOWACJI

• budowanie poczucia przynależności narodowej oraz do własnej miejscowości;
• budowanie poczucia przynależności regionalnej;
• przybliżanie historii i tradycji regionu;
• rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka w kontekście nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi;
• doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczeniem;
• motywowanie do aktywności fizycznej;
• wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych oraz do bycia odpowiedzialnym za własne postępowanie;
• rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno sztuki;
• kształtowanie postaw proekologicznych;
• doskonalenie umiejętności dekodowania informacji zapisanych za pomocą umownych znaków i symboli dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka np. znaki na szlakach turystycznych;
• ukazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

CELE SZCZEGÓŁOWE INNOWACJI

Dziecko:
• wie, że mieszka w Polsce w regionie Dolnego Śląska;
• gromadzi informacje na temat Polski: słucha ciekawostek, ogląda zdjęcia, ilustracje, foldery, mapy, filmy edukacyjne sprzyjające poznawaniu charakterystycznych cech – krainy wygasłych wulkanów, zabytki, budowle, pomniki, wybitne postaci;
• uczestniczy w sytuacjach dających możliwość bezpośredniego poznania Polski, swojej miejscowości oraz regionu: bierze udział w wycieczkach do wybranych miejsc, warsztatach, spacerach po okolicy, dostrzega piękno poznanych okolic, nazywa charakterystyczne cechy, poznaje tradycje i zwyczaje , gromadzi informacje na temat swojej miejscowości i regionu, dostrzega zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu, zna wybrane fakty z historii swojej miejscowości, rozpoznaje elementy charakterystyczne (herb, obiekty, zabytki, okoliczne miejsca, instytucje);
• dostosowuje (na miarę swoich możliwości) ubiór do warunków pogodowych;
• dostosowuje na miarę swoich możliwości sposób ruchu, ustawień ciała do warunków w przestrzeni i określonych poleceń (zatrzymuje się, ustawia w parach, szeregu) ;
• zgłasza nauczycielkom wszelkie zauważone zagrożenia;
• przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego;
• przestrzega zasad właściwego zachowania się w trakcie pobytu w muzeum, na wycieczkach;
• aktywnie uczestniczy w odbiorze sztuki (wystawy, plenery, zwiedzanie zabytków);
• prezentuje postawy proekologiczne;
• rozumie, że symbole i umowne znaki graficzne mogą nieść treść informacyjną (WC, wyjście ewakuacyjne, znaki drogowe, uproszczone rysunki, napisy).

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

• Wycieczka po Złotoryi – „Zabytki złotego miasta”. Utworzenie w sali grupy 0A Kącika Małego Turysty.
• Wystawa prac plastycznych dzieci „Złotoryja moje miasto”
• Wycieczka do Czapli „Wioska piasku i kamienia”
• Wycieczka do Dobkowa „Sudecka Zagroda Edukacyjna”
• Konkurs plastyczny „Mój wulkan”
• Zwiedzanie Muzeum Złota
• Wycieczka do Rzeszówka „Zielony wulkan”
• Zwiedzanie zasobów Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej
• Wycieczka na Ostrzyce Proboszczowicką
• Wycieczka na Zamek Grodziec „Życie dawniej i dziś”
• Rajd pieszy „Wilcza Góra bez tajemnic”
• „ Przedszkolaki na szlaku wygasłych wulkanów”- podsumowanie innowacji- wystawa zdjęć.

MIEJSCE I RODZAJ AKTYWNOŚCI WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

W innowacji szczególną uwagę zwrócono na rozwój twórczej aktywności dziecka, rozwijanie talentów organizatorskich, kształtowanie emocjonalnego związku z regionem i krajem. Osiągnięcie takich postaw byłoby niemożliwe bez bezpośrednich i aktywnych kontaktów z rodzicami. Współpraca rodziców z nauczycielami powinna przejawiać się w następujących działaniach:
• pomoc w organizowaniu wyjść i wycieczek;
• współudział w organizowaniu różnorodnych aktywności;
• zapewnienie pomocy rodziców w upowszechnianiu osiągnięć i prac uczniów związanych z edukacją regionalną;
• pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych do realizacji innowacji
(koszty własne, darowizny sponsorów);
• obecności na wyznaczonych spotkaniach grupowych, uroczystościach, zajęciach otwartych;
• obecność na spotkaniach indywidualnych w ramach porad i konsultacji z rodzicami;
• włączanie i angażowanie rodziców do życia grupy i przedszkola;
• angażowanie rodziców do opieki w czasie wycieczek zorganizowanych;
• zachęcanie do zgłaszania propozycji warsztatów, zajęć, wycieczek;
• informowanie i pedagogizacja rodziców;
• organizowanie zabaw, konkursów i przedsięwzięć angażujących dzieci i bliskich do współpracy;
• współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

EWALUACJA DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH

NARZĘDZIA BADAWCZE WYKORZYSTANE DO EWALUACJI DZIAŁAŃ:
• rozmowa z dziećmi;
• bieżąca obserwacja dzieci w warunkach naturalnych oraz podczas działalności praktycznej w trakcie realizacji założeń innowacji;
• wywiad z rodzicami;
• analiza wytworów dzieci.
Na podstawie pozyskanych informacji zostanie opracowany raport, który będzie zaprezentowany dyrektorowi placówki pani Danucie Boroch.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.