X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42346
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program preorientacji zawodowej

PROGRAM PREORIENTACJI ZAWODOWEJ
Dla Punktu Przedszkolnego w Płoskach 2018/2019

I. Podstawy prawne
Prowadzenie działań związanych z preorientacją zawodową w przedszkolu reguluje-
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.16.08.2018 w sprawie doradztwa zawodowego..

II. Założenia ogólne programu
1. Preorientacja zawodowa, rozumiana jako ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczyciela i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy.
2. Uwzględnienie zróżnicowanych zdolności i zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym.
3. Uwzględnienie indywidualnych preferencji dziecka np. matematycznych, językowych, przyrodniczych, społecznych, ruchowych.
4. Przedszkole rozumiane jako przestrzeń wspierająca dziecko w kształtowaniu preorientacji zawodowej, minimalizująca jego lęki i frustrację.
5. Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa

III. Cel ogólny preorientacji zawodowej
Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń.

IV. Treści programowe
1. Poznawanie własnych zasobów.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.
2. Świat zawodów i rynek pracy: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych: planowanie
ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.

V. Cele szczegółowe programu
Kończąc wychowanie przedszkolne, w obszarach:
1. Poznawanie własnych zasobów – dziecko:
1.1 określa, co lubi robić,
1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań,
1.3 określa, co robi dobrze,
1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych,
1.5. opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.
2. Świat zawodów i rynek pracy – dziecko:
2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie,
2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i te, które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby,
2.3 opisuje różne funkcje pracy wykonywanej przez człowieka na wybranych przykładach,
2.4 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których uczestniczy (zakupy, koncert, poczta...),
2.5 wskazuje związki pomiędzy zainteresowaniami a pracą zawodową na wybranym przez siebie przykładzie,
2.6 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie – dziecko:
3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej),
3.2 nazywa czynności, których lubi się uczyć.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych – dziecko:
4.1 opowiada, kim chciałoby zostać,
4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania (lub działania grupy) poprzez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu,
4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach (indywidualnie i w ramach grupy).

VI. Plan realizacji działań przez cały rok

Zadania
Sposób realizacji
Poznawanie własnych zasobów
Zabawy, rozmowy, scenki
Świat zawodów i rynek pracy
Wystawy, układanki, zagadki, rysunki, kąciki zainteresowań,
Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Wypowiedzi, zaproszenie gości, wyjazdy do zakładów pracy
Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
Rysunki, zabawy,wystawy, spotkania z rodzicami.

VII. Formy realizacji
-Wycieczki,
-Spotkania z różnymi ludźmi,
-Wizyty w zakładach pracy,
-Konkursy,
-Wystawy, pokazy multimedialne.

VII. Ewaluacja
• Pytania ewaluacyjne do dzieci (dotyczące zrozumienia przekazywanych treści, potrzeby kontynuowania/poszerzenia tematu, atrakcyjności zajęć),
• Autorefeksja i samoocena nauczyciela,
• Zbieranie opinii i informacji zwrotnych od rodziców,
• Analiza prac dzieci, wykonanych w ramach działań z zakresu preorientacji zawodowej,
• Analiza dziennika i dokumentacji.

Realizator nauczyciel Punktu Przedszkolnego Barbara Kopeć-Figas
Elementy preorientacji odbywają się w czasie zajęć edukacyjnych oraz różnych zabaw.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.