X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42248
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wiosenna łąka - praca plastyczna. Scenariusz zajęć koleżeńskich

Scenariusz zajęć koleżeńskich
grupa 3 (4-5-latki)

Data: 17.05.2018r.
Prowadząca: Nina Kowalczyk
Materiał programowy:
I. 5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśla-dowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skocz-ne, z czworakowaniem, rzutne;
I. 7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształ-towanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
II.11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satys-fakcji estetycznej.
III. 7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;
III. 8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
III. 9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziec-ka, grupy.
IV. 1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
IV. 5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolej-ność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
IV.8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyja-śnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, prze-twarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed za-pisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

Temat: Wiosenna łąka- praca plastyczna.

Cele ogólne:
- wzbogacanie doświadczeń plastycznych,
- utrwalenie wiadomości dotyczących roślin i zwierząt występujących na łące,
- dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego,
- wdrażanie do estetycznego wykonania prac,
- wdrażanie do przestrzegania umów i norm obowiązujących w grupie.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- wyraża swoje spostrzeżenia w ekspresji plastycznej,
- potrafi słuchać z uwagą i odpowiadać na postawione pytania,
- potrafi odgadnąć zagadki,
- starannie wykonuje pracę plastyczną,
- potrafi prawidłowo reagować na sygnał słowny, muzyczny,
- przestrzega umów w czasie zabawy ruchowej.

Metody pracy:
- słowne – zagadki, test, rozmowa,
- czynne – zadania stawiane dziecku do wykonania,
- oglądowe – pokaz, ilustracje.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa.

Środki dydaktyczne: farby, pędzle, folia bąbelkowa, blok techniczny, płyta CD z muzyką, zagadki z ilustracjami zwierząt, kartony białe i czarne, ręczniki.

Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie do zajęć.

2. Rozwiązywanie zagadek Mieszkańcy łąki.
Nauczycielka czyta zagadki, po uzyskaniu prawidłowej odpowiedzi pokazuje ilu-stracjie.

3. Zabawa ruchowa Wyżywaniec wg A. Chartanowicz.
Dzieci siedzą naprzeciwko siebie w parach trzymając za rogi ręcznik. Najpierw koły-szą się trzymając ręcznik w rękach, na zmianę tempa muzyki dzieci ciągną ręcznik w swoją stronę.

4. Test wiedzy Prawda czy fałsz?
Dzieci określają czy zdania wypowiadane przez nauczyciela są zgodne czy niezgodne z prawdą. Jeśli są prawdziwe, podnoszą do góry białą kartkę; jeśli nieprawdziwe- czarną kartkę.

Stokrotki mają czerwone środki.
Skowronek to ptaszek mały, ale śpiewak doskonały.
Mrówki budują mrowiska, to rzecz jest oczywista.
Ryby mówią ludzkim głosem i śpiewają czasem basem.
Maki to kolorowe ptaki.
Od chodzenia po rosie rosną muchy w nosie.
Na łące o poranku spotkasz grzyby w dzbanku.
Pracowite pszczoły robią miodek doskonały.
Dzięcioł stuka w korę drzewa i korniki z niej wybiera.
Kiedy świeci słońce, jest zimno na łące.

5. Praca plastyczna Wiosenna łąka. Dziecko maluje wypukłą powierzchnię folii bąbelkowej, odbija na kartce papieru, zwracają uwagę na staranne wykonanie pracy.

6. Porządkowanie miejsca pracy, podsumowanie zajęć.
Podziękowanie za wspólną zabawę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.