X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 42235
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Justyna Polak – nauczyciel języka rosyjskiego, świetlicy szkolnej, pedagog szkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy ( w tym 10 miesięcy w PG w Kruszewie oraz 1 rok 11 miesięcy w PSP w Kruszewie )
Przewidywana data ukończenia stażu: 31 lipca 2019 r.
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

ZADANIA
FORMY PRACY
EFEKTY PERZYJĘTYCH DO REALIZACJ ZADAŃ
TERMIN REALIZACJI
SPOSOBY REALIZACJI

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

• Wstępna analiza i ocena własnych umiejętności.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
• Śledzenie zmian w prawie oświatowym.
• Wyznaczenie kierunku rozwoju zawodowego
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
Sierpień 2017r.

Sierpień/
wrzesień 2017r.

wrzesień 2017r.

Na bieżąco
Autorefleksja

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych w planie rozwoju zadań
Dokumenty zaświadczające realizacje zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentów:
• świadectw
• zaświadczeń
• planów pracy
• regulaminów
• scenariuszy
• konspektów
• programów, zdjęć itp.
Przez cały okres stażu
Zgromadzona dokumentacja
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju - dokonanie czynności ewaluacyjnych swojej pracy
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu
Lipiec 2019
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodoweg
Autorefleksja
Autoanaliza
Ocena dorobku
zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust.2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy
• Powiększanie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
• Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki nauczyciela rusycysty
• Podniesienie jakości nauczania
• Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
Przez cały okres stażu
Zbiór pomocy dydaktycznych: tablice gramatyczne, testy, krzyżówki, scenariuszy zajęć
Teczki tematyczne, czasopisma, literatura fachowa, poradniki

Doskonalenie zawodowe- kontynuacja i podejmowanie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego
- doskonalących wiedzę i umiejętności dydaktyczne z zakresu nauczanego przedmiotu
-podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze
• Udział w wewnątrzszkolnym
doskonaleniu nauczycieli – rady
szkoleniowe
• Uczestnictwo w
pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły ( kursy doskonalące, konferencje, warsztaty metodyczne, szkolenia)
• Zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń
• Wzbogacenie warsztatu pracy W trakcie całego stażu
Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia

Kształtowanie prawidłowych relacji koleżeńskich i postaw społecznych.
Kształtowanie postaw patriotycznych
• Organizacja i współorganizacja wycieczek oraz imprez szkolnych
• Współpraca z uczniami podczas imprez szkolnych
• Wdrożenie uczniów do otwartego i świadomego poruszania się w świecie uznanych wartości
• Wzrost świadomości uczniów na temat przynależności narodowej
Na bieżąco
w trakcie stażu Wpisy w dzienniku
Notatki
Zdjęcia
Współpraca z rodzicami
• Systematyczne spotkania z rodzicami na wywiadówkach, spotkania indywidualne.
• Nawiązanie prawidłowych relacji z rodzicami służących wspomaganiu w wychowaniu i nauczaniu młodzieży
Na bieżąco
w trakcie stażu
Notatki ze spotkań z rodzicami
Udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentacji wewnątrzszkolnej
• Praca w zespołach powołanych przez Dyrektora Szkoły do tworzenia i modyfikacji dokumentacji szkolnej
• Podniesienie jakości pracy szkoły W trakcie stażu
Dokumentacja szkolna

Współtworzenie procedur wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.
• Przeprowadzenie testów diagnozujących w klasach siódmych
• Przeprowadzenie testów semestralnych
• Podniesienie jakości pracy szkoły
W trakcie stażu
Kopie testów

Dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań
Samoocena
Rozmowy z Dyrektorem lub sprawozdanie składane do Dyrektora szkoły
Rozmowy z uczniami
Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych wśród uczniów
Wnioski do dalszej pracy W trakcie stażu Autorefleksja
Ankiety ewaluacyjne
Sprawozdanie

§ 8 ust. 2 pkt. 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną.
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalących z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej
• Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych w praktyce
W trakcie stażu
Zaświadczenia

Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej • Prowadzenie dziennika elektronicznego

• Korzystanie podczas lekcji ze słowników multimedialnych
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera, Internetu
• Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnych materiałów
• Wykorzystanie telefonu komórkowego i skrzynki e-mail do korespondencji z wydawnictwami, rodzicami i nauczycielami
• Wykorzystanie technologii komputerowej w praktyce, komunikowanie się z uczniami, rodzicami

• Wykorzystanie narzędzi multimedialnych przez uczniów
• Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego

• Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w praktyce
Na bieżąco
w trakcie stażu

Zapisy w dzienniku

Prace uczniów
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik
komputerowych
• Opracowanie dokumentacji szkolnej ( rozkładów materiału, planów pracy, PSO, sprawozdań, itd.)
• Przygotowywanie materiałów dydaktycznych (testów, konkursów, dyplomów, kart pracy, itd.)
• Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego

• Wzbogacenie własnego warsztatu pracy
Na bieżąco
W trakcie stażu
Dokumentacja szkolna

Materiały dydaktyczne
Wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej
• Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki
• Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet
• Pozyskiwanie nowych wiadomości przydatnych w pracy

• Znajomość przepisów i aktów prawa oświatowego Na bieżąco trakcie stażu

§ 8 ust.2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami
• Wymiana doświadczeń z wychowawcami oraz nauczycielami
• Prowadzenie lekcji otwartych
• Przekazywanie wybranych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń zainteresowanym nauczycielom
• Podniesienia jakości nauczania
Przez cały okres stażu
Lista udostępnionych materiałów
Scenariusze zajęć

Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem
• Omawianie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów
• Rozwiązywanie na bieżąco problemów psychologicznych, pedagogicznych i społecznych uczniów
Na bieżąco w trakcie stażu
Notatki
Współpraca z nauczycielami
innych przedmiotów
• Wspólne przygotowywanie imprez szkolnych
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Wymiana doświadczeń
Przez cały okres stażu
Zdjęcia
Praca w zespole języków obcych
• Organizacja wspólnych spotkań
• Wymiana doświadczeń
• Integracja
• Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego
W trakcie stażu
Protokoły ze spotkań

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli w ramach lekcji otwartych
• Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem
• Wymiana doświadczeń
W trakcie stażu
Notatki własne

§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. a opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie programu własnego
• Opracowanie, wdrożenie i realizacja programu zajęć koła języka rosyjskiego
• Wzrost efektywności kształcenia
• Dostosowanie programu zajęć do możliwości i zainteresowań uczniów
W trakcie stażu Opracowany program zajęć

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. b
wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wykonywanie zadań przewodniczącego lub członka zespołu nadzorującego prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty Udział w pracach komisji egzaminacyjnej
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce – lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów w trakcie stażu Protokoły z egzaminu

§ 8 ust 2 pkt. 4 lit. c poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych - okolicznościowych • Współorganizowanie okolicznościowych imprez szkolnych (wynikających z kalendarza szkolnego)
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim • Integracja uczniów
• Uatrakcyjnienie procesu nauczania Według kalendarza imprez szkolnych Scenariusze imprez

Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek szkolnych
• Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych, wyjść i wyjazdów pozaszkolnych
• Wzrost poziomu wiedzy u uczniów
• Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego
• Wyrobienie wśród uczniów właściwych postaw społecznych
W trakcie stażu
Sprawozdania z wycieczek
Organizacja szkolnych oraz międzyszkolnych konkursów języka rosyjskiego
• Organizacja międzyszkolnego konkursu recytatorskiego poezji rosyjskiej
• Rozwijanie współzawodnictwa między uczniami szkoły
• Pozytywne wzmocnienie uczniów
W każdym roku szkolnym w trakcie stażu
Protokoły z konkursów
Zdjęcia z konkursów
Aktywny udział w promocji szkoły
• Udział w przygotowaniach uroczystości szkolnych
• Organizacja międzyszkolnego konkursu
• Pozytywny wizerunek szkoły w lokalnym środowisku
• Wzrost chętnych uczniów do kształcenia w naszej szkole
W trakcie stażu
Praca z uczniem mającym trudności w nauce
• Prowadzenie konsultacji, zajęć wyrównawczych z języka rosyjskiego
• Poprawa wyników w nauce
Na bieżąca w trakcie stażu
Dokumentacja
szkolna

§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. e wykonywanie zadań na rzecz oświaty,
pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z pedagogiem szkolnym
• Spotkania i rozmowy z pedagogiem szkolnym
• Rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych, wspólne poszukiwanie alternatyw dla danego problemu W zależności od potrzeb Dokumentacja szkolna

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartych w opiniach i orzeczeniach uczniów
• Rozwiązywanie bieżących problemów psychologicznych, pedagogicznych i społecznych uczniów
Na bieżąco w trakcie stażu
Dokumentacja szkolna

Współpraca z rodzicami
• Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu
• Kontakty indywidualne
• Rozwiązywanie bieżących problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów
Okres stażu

W zależności od potrzeb Notatki ze spotkań
Współpraca z wydawnictwami językowymi
• Stały kontakt z konsultantami wydawnictw w celu pozyskiwania pomocy dydaktycznych dla uczniów
• Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego W okresie stażu Plakaty, tablice gramatyczne

§ 8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży
• Udział w warsztatach lub szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki
• Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży
Cały okres stażu
Zaświadczenia ze szkoleń

Wykaz literatury

Opracowanie dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych
• Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
• Podjęcie działań naprawczych w celu rozwiązania problemu W trakcie stażu
Opis i analiza

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły
i własnymi.

Kruszew, 20.09.2017 ........................................
data Opracowała mgr Justyna Polak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.