X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 42216
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357 i 1268)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

Dane osobowe nauczyciela:
Imię i nazwisko: Paweł Binerat
Dyrektor szkoły: Paweł Rybak
Staż pracy: 4 lata
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Nauczany przedmiot: religia i język angielski
Data nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego: 03 .07.2014 r.
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2016 r.
Planowa data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.

§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestnictwo w pracach organów szkoły, realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które wynikają ze statutu oraz potrzeb szkoły.
L. p. Zadania Formy realizacji Terminy Sposoby dokumentowania Uwagi
1
Uczestnictwo w pracach organów szkoły, związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
• Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Uczestnictwo w stałych szkolnych komisjach przedmiotowych oraz doraźnie powoływanych np. Komisja ds. ewaluacji wewnętrznej.
• Współpraca z Dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym, dotycząca współorganizowania imprez, konkursów, wycieczek.
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizacji imprez szkolnych, środowiskowych, konkursów.
• Kontakty z rodzicami.
• Konsultacje z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym w sprawach opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz orzeczeń o niepełnosprawności.
• Współpraca z biblioteką szkolną. Cały okres stażu
• Listy obecności na posiedzeniach RP.
• Zapisy w dokumentacji Szkoły.
• Scenariusze imprez i wspólnych przedsięwzięć szkolnych
i lokalnych.
• Sprawozdania ze zorganizowanych imprez i przedsięwzięć.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie
lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
• Uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego – kursy, rady szkoleniowe, warsztaty metodyczne, dni skupienia, rekolekcje, konferencje rejonowe i dekanalne.
• Samokształcenie – lektura publikacji metodycznych, pedagogicznych, psychologicznych i innych. Cały okres staż
• Zaświadczenia z odbytych kursów.
• Zapisy w dokumentacji szkoły.
• Zaświadczenia wydane przez władze kościelne.
3. Poznawanie przepisów, dotyczących systemu oświaty.
• Bieżąca lektura zmian w przepisach prawa oświatowego.
• Analiza zapisów Ustawy Oświatowej, Karty Nauczyciela, Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej
• Zapoznanie się z publikacjami, dotyczącymi zasad ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (prasa oświatowa, Internet).
• Uzupełnianie wiedzy na temat, obowiązującego prawa oświatowego, w oparciu o lekturę czasopism oświatowych i publikacji na stronach www. Cały okres stażu
• Notatki.
• Zmodyfikowana dokumentacja szkolna.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w tej dziedzinie.
L. p. Zadania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania Uwagi
1. Wstępna ocena własnych umiejętności.
• Autorefleksja.
• Samoocena. Wrzesień
2016
• Opracowanie Planu rozwoju zawodowego.

2. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu.
• Ustalenie terminów spotkań i konsultacji z opiekunem.
• Obserwacje lekcji opiekuna stażu i ich omówienie.
• Omówienie lekcji obserwowanych u innych nauczycieli.
• Pomoc w przygotowaniu dokumentacji szkolnej.
• Samoocena pracy i osiągnięć – określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
• Podsumowanie corocznej realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. wrzesień 2016
Raz w miesiącu
Raz na 2 miesiące
Cały okres stażu
• Kontrakt.
• Terminarz spotkań.
• Notatki z obserwacji lekcji.
• Notatki ze spotkań z opiekunem.
• Dokumentacja w postaci:
prowadzonej teczki stażu,
przygotowanych pomocy dydaktycznych,
opracowanych programów, planów wynikowych,
rozkładów materiału nauczania,
wymagań edukacyjnych z przedmiotu,
zdjęć ilustrujących efekty działań.

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – kursy, rady szkoleniowe, warsztaty metodyczne, dni skupienia, rekolekcje, konferencje rejonowe i dekanalne. Cały okres stażu
• Gromadzenie świadectw, zaświadczeń.

4 Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń.
• Poszerzanie wiedzy pedagogicznej poprzez studiowanie najnowszej literatury, różnych czasopism specjalistycznych oraz śledzenie nowości na wybranych stronach internetowych.
• Uczestniczenie w lekcjach otwartych. Cały okres stażu
• Notatki z refleksjami po lekturze literatury.
• Notatki z obserwacji lekcji.

5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania pod kątem ich wartości merytorycznych.
• Opracowanie planów wynikowych pracy dydaktycznej na dany rok szkolny.
• Gromadzenie i analizowanie gotowych rozkładów materiału nauczania i planów wynikowych.
• Tworzenie rozkładów materiału.
• Opracowanie i stosowanie wymagań edukacyjnych z religii korelujących z warunkami i sposobami oceniania zawartymi w Statucie Szkoły.
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, prezentacje multimedialne, testy.
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami i kontakty międzyszkolne.
Cały okres stażu
• Opracowane dokumenty szkolne:
plany wynikowe,
rozkłady materiału nauczania,
wymagania edukacyjne z przedmiotu,
• Notatki i sprawozdania z realizacji pozostałych elementów pracy.

6. Publikowanie autorskich tekstów i innych efektów pracy
• Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego w Internecie.
• Publikacja scenariuszy lekcji.
• Publikacja osiągnięć na stronie szkoły.
• Publikowanie nagrań przedstawień szkolnych. Cały okres
stażu • Publikacje w Internecie,
• Lista publikacji.

7. Podejmowanie dodatkowych zadań na rzecz szkoły i środowiska
• Przygotowywanie przedstawień szkolnych
• Przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad wiedzy Cały okres stażu
• Zdjęcia, ilustrujące dbanie o es-tetyczny wygląd pomieszczeń szkolnych, przygotowanie deko¬racji adekwatnych do uroczystości, spektaklu.
• Scenariusze i zdjęcia z uroczystości.
• Sprawozdanie z realizacji imprez, konkursów.

8. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
• prowadzenie dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych, oraz dokumentacji informacyjno - sprawozdawczej. Cały okres stażu
• Dokumentacja szkolna.

9. Ewaluacja własnej pracy
• Opracowanie arkusza ewaluacyjnego dla uczniów i rodziców.
• Dokonanie samooceny pracy. Koniec roku szkol.
• Arkusz ewaluacyjny.
• Arkusz samooceny pracy zawodowej.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
L. p. Zadania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania Uwagi
1. Diagnoza środowiska uczniowskiego
• Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym.
• Zapoznanie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole (wywiady środowiskowe, opinie oraz orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej),
• Obserwowanie uczniów w sytuacjach pozaszkolnych. Cały okres stażu.
• Sporządzanie notatek.

2. Poznanie środowiska lokalnego
• Wywiad z rodzicami,
• Nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami kulturalnymi Cały okres stażu
• Notatki własne
• Ankieta dla rodziców.

3. Współpraca z rodzicami uczniów
• Zebrania, konsultacje z rodzicami,
• Spotkania indywidualne z poszczególnymi rodzicami,
• Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców Cały okres stażu
• Notatki własne.
• Scenariusze spotkań.

5. Rozwijanie zainteresowań uczniów
• Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych
• Przeprowadzenie eliminacji szkolnych konkursów przedmiotowych.
• Przygotowywanie uczniów do przedstawień Cały okres stażu
• Zdjęcia.
• Sprawozdania.
• Publikacje w internecie.

6. Realizowanie zadań zgodnych ze szkolnym programem wychowawczym • Przygotowanie ściennych gazetek klasowych
• Udział w pracach zespołów wychowawczego, zespołu przedmiotowego nauczycieli języka angielskiego
• Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce zgodnie ze wskazaniami opinii psychologów lub orze-czeń lekarskich.
• Organizacja wycieczek klasowych Cały okres stażu
• Gazetka ścienna.
• Zdjęcia z wyjazdów.
• Dokumentacja szkolna.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
L. p. Zadania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania Uwagi

1. Opracowanie dokumentacji nauczyciela z wykorzystaniem komputera
• Gromadzenie dokumentacji wykonanej z wykorzysta-niem edytorów tekstu, programu Power Point.
• Przygotowanie na komputerze materiałów metodycznych. Cały okres stażu
• Wzory kart pracy.
• Plany działań dydaktycznych, wychowawczych.
• Sprawozdania.
• Dokumentacja materiałów metodycznych.

2. Korzystanie ze stron internetowych
• Opracowanie materiałów, artykułów na stronę internetową szkoły.
• Korzystanie ze stron internetowych Cały okres stażu
• Opracowania materiałów.

3. Korespondencja pocztą elektroniczną
• Kontakt elektroniczny (przepływ informacji) z ucznia-mi, nauczycielami, dyrekcją.
• Przesyłanie materiałów, np. tematów prac domo¬wych, testów, przykładów scenariuszy i innych. Cały okres stażu
• Wydruki komputerowe.
• Przykłady korespondencji.

4. Technologia komunikacyjna
• Korzystanie na zajęciach z słowników, aplikacji komputerowych
• Wykonanie dyplomów okolicznościowych, zaproszeń, plakatów.
• Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, płyt CD i DVD. Cały okres stażu • Przykłady scenariuszy lekcji z wykorzystaniem technologii komunikacyjnej.

5. Wykorzystanie technologii komputerowej, audiowizualnej, informacyjnej w pracy pedagogicznej • Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, programów graficznych.
• Opracowanie technikami komputerowymi narzędzi pomiaru dydaktycznego (testów, sprawdzianów, kartkówek). Cały okres stażu
• Wykorzystywanie programów na zajęciach.
• Gromadzenie materiałów powstałych przy pomocy komputera.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania Uwagi

1. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły
i określenie zadań własnych
• Analiza programu wychowawczego szkoły, planu współpracy z rodzicami i środowiskiem. Początek
stażu
• Opracowanie zasad współpracy z rodzicami.

2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
• Rozmowy indywidualne z rodzicami.
• Uczestnictwo w zebraniach ogólnych. Cały okres stażu
• Zeszyt kontaktów z rodzicami.
• Zdjęcia.

3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• Studiowanie fachowej literatury.
• Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, w szkoleniach WDN, konferencjach dydaktycznych Cały okres stażu
• Zaświadczenia z udziału w szkoleniach.
• Notatki z lektur.

4. Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
• Prowadzenie zajęć otwartych.
• Opieka wychowawcza podczas wycieczek i wyjazdów szkolnych.
• Współpraca ze środowiskiem lokalnym
• Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami, dotyczącymi specyficznych trudności uczniów w nauce. Cały okres stażu
• Gromadzenie scenariuszy zajęć.
• Zdjęcia.
• Sprawozdania z wyjazdów i wycieczek.

5. Rozwiązywanie problemów zespołu klasowego, integracja grupy
• Diagnozowanie problemów.
• Rozwiązywanie konfliktów.
• Przeprowadzenie rozmów z uczniami i ich rodzicami.
• Stosowanie na lekcji religii zróżnicowanych metod i form pracy. W czasie stażu
• Notatki z rozmów.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
L. p. Zadania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania Uwagi

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Wrzesień/ Październik
2016 • Wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Plan rozwoju zawodowego.

2. Uczestnictwo w realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które wynikają ze statutu szkoły
• Realizacja Planu rozwoju zawodowego.
• Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
• Kontrakt.
• Obserwacje zajęć. Cały okres stażu
• Określenie zasad współpracy.
• Dokumentacja prowadzonych działań.

3. Poznanie zasad funkcjonowania organizacji i zadań szkoły oraz przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej w zakresie funkcjonowania szkoły
• Analiza dokumentacji szkoły:
Plan pracy szkoły,
Statut szkoły,
Regulamin szkoły,
Procedury szkolne,
Programy wychowawczy i profilaktyczny.
• Analiza przepisów, dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich – Ustawa o systemie oświaty, Karta nauczyciela, rozporządzenia MEN. Cały okres stażu
• Notatki własne.
Określenie własnych obowiązków i praw zawodowych wynikających z analizy dokumentów

4. Aktywne i systematyczne uczestniczenie w pracach szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań, a także ze strukturami samorządowymi i organizacjami
• Uczestnictwo w zespołach zadaniowych,
• Współpraca z rodzicami,
• Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
• Pomoc w realizacji programów szkolnych,
• Współpraca z pedagogiem szkolnym,
• Aktywny udział w zebraniach RP. Cały okres stażu
• Notatki ze spotkań z rodzicami.
• Dokumentacja dotycząca podjętych działań.

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego • Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, świadectw, programów, scenariuszy, nagrań, zdjęć, wytworów pracy uczniów. Cały okres stażu • Scenariusze zajęć.
• Notatki z przeczytanych lektur.
• Zeszyt kontaktów z rodzicami.
• Zdjęcia.

6. Przygotowanie projektu sprawozdania
• Autorefleksja.
• Autoanaliza.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu rozwoju zawodowego. maj
2019
• Pisemne sprawozdanie.

Plan ma charakter otwarty i za zgodą Pana Dyrektora może w trakcie realizacji podlegać modyfikacjom.

Zatwierdzam do realizacji
........................................
Malbork, .............................. 2016 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.