X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42119
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Kółko zuchowe "Tygryski". Innowacja programowo-metodyczna

Kółko zuchowe
„Tygryski”
Innowacja programowo - metodyczna

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8
w Bytomiu

Opracowały:
mgr Małgorzata Szypulska
mgr Beata Urbaniak
Rok szkolny 2018 – 2019
Spis treści:
1. Wstęp.
2. Opis innowacji.
3. Metryczka innowacji.
4. Uzasadnienie potrzeb innowacji
5. Cele innowacji.
6. Metody i formy pracy.
7. Przewidywane efekty podejmowanych działań.
8. Ewaluacja innowacji.
9. Harmonogram realizacji innowacji.

W codziennej pracy kształtujemy młody charakter.
Opieramy się na takich celach i wartościach,
które pozwolą każdemu dziecku świadomie wybrać dobro,
przyjąć odpowiedzialność za siebie, za innych.
Platon

Wstęp
Dzieci w wieku przedszkolnym wykazują naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju ciekawość poznawania świata, potrzebę kontaktów z rówieśnikami oraz ekspresji twórczej. Charakteryzują się aktywnością, ciekawością, skłonnością do naśladownictwa, łatwością czerpania wiedzy z otoczenia, a także wrażliwością emocjonalną. Każdy przedszkolak posiada wrodzony potencjał, tworzy własny niepowtarzalny świat. Wszystko to stwarza korzystne warunki do osiągnięcia pozytywnych efektów zamierzonych działań. Ideą towarzyszącą powstaniu innowacji pedagogicznej była wieloletnia obserwacja dzieci, ich ciekawość świata i chęć działania na wciąż nowych płaszczyznach. Było również próbą odpowiedzenia sobie na kilka istotnych pytań – Jak oderwać dzieci od komputerów, telefonów, telewizorów? Jak kształtować pozytywne cechy charakteru? Jak pogłębiać znajomość tradycji, historii własnego kraju? Jak wychowywać zdolnych
i wartościowych członków społeczeństwa? Jak nauczyć dzieci współdziałania i wspierania się nawzajem? Jak zawiązywać przyjaźnie być może na całe życie? Jak wyzwolić pierwsze uczucia patriotyczne w tak małych dzieciach? Być może odpowiedzią na te i wiele innych pytań jest właśnie kółko zuchowe, które będzie pierwszym krokiem do wielkiej przygody harcerskiej, którą przedszkolaki być może będą kontynuować w następnych latach szkolnych.
Opis innowacji
Motywem powstania innowacji było poszerzenie oferty przedszkola wzbogacając zadania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego a także promowanie działalności przedszkola jako placówki dbającej o twórczy i wszechstronny rozwój dzieci. Jest ona odpowiedzią na zapotrzebowanie dzieci ciekawych świata, odważnych w swoich działaniach, rozśpiewanych, roztańczonych ale także tych nieśmiałych i mniej samodzielnych. Nie jest ona nakierowana na efekt końcowy, lecz na sam proces tworzenia i działania, który ma przynosić radość i zadowolenie. Innowacja uwzględnia istotne dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzeby: potrzebę ruchu i zabawy, potrzebę aktywności, potrzebę tworzenia, potrzebę samodzielności oraz kontaktu z rówieśnikami. Jej celem jest wspieranie rozwoju kluczowych kompetencji poprzez działania praktyczne oraz zdobywanie nowych umiejętności poprzez zabawę. Zaprezentowany pomysł jest idealną propozycją na zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu, rozwijania pasji i zainteresowań przyczyniającą się do integracji dzieci z wszystkich grup przedszkolnych. To właśnie tutaj dziecko może być jednocześnie artystą, aktorem, odkrywcą, przyrodnikiem, opiekunem zwierząt czy pomocnikiem świętego Mikołaja. Myślą przewodnią tego programu jest dbałość o zapewnienie najpełniejszego rozwoju umiejętności i poczucia wartości każdego dziecka, umożliwiając mu jednocześnie osiągnięcie gotowości do podjęcia obowiązku szkolnego, jak również podniesienia wśród rodziców świadomości znaczenia edukacji przedszkolnej.

Metryczka innowacji:
Rodzaj innowacji: Innowacja programowo - metodyczna
Tytuł innowacji: Kółko zuchowe „Tygryski”
Miejsce realizacji: Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8
w Bytomiu
Czas realizacji: październik 2018- czerwiec 2019
Zakres innowacji: 1 godzina tygodniowo
Uczestnicy programu: dzieci przedszkolne 4 – 6 lat
Autorki i realizatorki innowacji: Małgorzata Szypulska, Beata Urbaniak
Cele innowacji:
- zapoznanie z tematyka zuchową- znaczek zucha, mundur zuchowy, piosenki zuchowe
- budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzenie szacunku do innych osób;
- wyzwalanie pierwszych uczuć patriotycznych, budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotycznej;
- zachęcanie do pełnienia różnych ról społecznych, rozwijanie inicjatyw, samodzielności i zaradności;
- rozwijanie zainteresowania otaczającym światem;
- zachęcanie do wykorzystywania swoich talentów i zdolności, - wyzwalanie radości z efektów własnej działalności;
- kształtowanie u dzieci odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach;
- zdobywanie sprawności;
- rozwijanie sprawności manualnych z wykorzystaniem majsterki i innych technik plastycznych;
- udział w akcjach charytatywnych;
- rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole

Metody pracy:
Metoda samodzielnych doświadczeń – stwarzanie dzieciom warunków do swobodnego wypowiadania się, poszukiwania i bezpośredniego przeżywania;
Metoda zadań stawianych do wykonania – pobudzenie aktywności, mobilizowanie dzieci do skupienia uwagi, zachęcanie do podejmowanie określonych zadań;
Metoda ćwiczeń utrwalających – pozytywna motywacja dzieci do samorzutnego utrwalania poznanych czynności i treści;
Inscenizacja – umożliwia realizację wielu ćwiczeń w mówieniu; przygotowanie inscenizacji wymaga zaangażowania wszystkich dzieci, a przez to umożliwia każdemu dziecku zapewnienie poczucia sukcesu, ośmielenie i zaktywizowanie;
Elementy metody harcerskiej - prawo zucha, obietnica zucha, uczenie w działaniu, system małych grup
Metoda harcerska :
Cechują ją: pozytywność, indywidualność, wzajemność oddziaływań, dowolność i świadomość celów, pośredniość, naturalność.

Formy pracy:
- zuchowe znaki, zwyczaje, obrzędy i tajemnice
- gawędy (dyskusje, rozmowy podejmowane z dziećmi na tematy im bliskie) formy wymienne gawędy- czytanie fragmentu książki, oglądanie filmu, przedstawienia, albumu
- majsterki zuchowe (zajęcia manualne wyrabiające zręczność, kształtujące wyobraźnię)
- zwiad (wycieczka, obserwacja, aktywne poznawanie świata)
- gry i ćwiczenia (ruchowe, orientacyjne, umysłowe)
- pożyteczne prace (prace pomagające zdobyć sprawności, prace samodzielne)
- piosenki i pląsy
- zabawy tematyczne

Przewidywane efekty podejmowanych działań
Głównym celem innowacji, podobnie jak całościowego oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego przedszkola, jest wspieranie wielostronnego rozwoju dziecka.
Dziecko będzie:
- rozpoznawało znaczek zucha, znało piosenki i pląsy zuchowe
- znało symbole narodowe i hymn państwowy (będzie wiedziało jak się zachować w czasie śpiewania hymnu)
- czerpać radość z samodzielnego wykonywania prezentów i obdarowywania najbliższych
z okazji różnych okazji i świąt
- chętnie i odważnie brać udział w występach i konkursach
- umieć współpracować i współdziałać z rówieśnikami w grupie
- rozumieć potrzebę dzielenia się z innymi oraz pomagania innym
- aktywny, ciekawy świata i ludzi, odważny w prezentowaniu swoich pomysłów

Ewaluacja innowacji
Formy ewaluacji:
- analiza wytworów dzieci, wypowiedzi dzieci
- obserwacje i zadania kierowane do dzieci
- udział dzieci w konkursach, apelach, piknikach
- przedstawienie całorocznej działalności kółka w formie -prezentacji multimedialnej dla całego przedszkola.

Narzędzia ewaluacji:
- Ankiety dla rodziców na koniec roku szkolnego;
- Wywiady – zbieranie opinii dzieci, obserwacje;
- Obserwacja dyrektora placówki;
- Fotorelacja na stronie internetowej.
Wyniki ewaluacji będą opracowywane w formie sprawozdania na zakończenie roku szkolnego
w celu weryfikacji innowacji oraz w celu przedstawienia go na forum Rady Pedagogicznej.

Harmonogram realizacji innowacji:

Październik
1. Zbiórka integracyjna-powitanie nowych zuchów, tworzenie regulaminu obowiązującego podczas spotkań kółka. Zapoznanie
z tematyką zuchową.
Gawęda na temat ZHP.

2. Zapoznanie z tematyka zuchową- omówienie wyglądu
i symboliki znaczku zucha, munduru zucha.
Nauka pląsów zuchowych „Idzie zuch”.
Znaczek zucha- majsterka zuchowa.

3. Nauka piosenki zuchowej „Idzie zuch” Nasza ojczyzna- przygotowania do apelu z okazji odzyskania niepodległości.
Gawęda na temat święta patriotycznego.

4. Pamiętamy o grobach naszych bliskich- udział w akcji „Podaruj znicz na Kresy”.

Listopad
1. Przygotowanie zuchów do obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości – „Kto Ty jesteś – Polak mały”.
Nauka piosenek i wierszy patriotycznych.

2.Utrwalenie znajomości symboli narodowych.
Majsterka- wykonanie flagi Polski.

3.Zorganizowanie apelu z okazji odzyskania niepodległości.
Występ zuchów dla całego przedszkola.

4. Zdobywanie sprawności „Śpiewaka”.

Grudzień
1. Witamy św. Mikołaja- przygotowania do świąt- tradycje
i zwyczaje.
Wykonanie ozdób choinkowych i ubieranie choinki – majsterka zuchowa.

2. Pieczenie świątecznych pierników.

3. Zdobywanie sprawności „Dobrego kolegi- pomocnika św. Mikołaja”- pomysł na prezent, miłą niespodziankę dla kolegi/koleżanki.
Rozmowy na temat przyjaźni, pomysły na własnoręcznie wykonane prezenty i niespodzianki dla kolegi/koleżanki.

4. Wigilia w gromadzie.
Śpiewanie kolęd przy choince, dzielenie się opłatkiem.

Styczeń
1. Pomagamy zwierzętom zimą- zapoznanie ze sposobami pomagania zwierzętom- oglądanie filmu.
Wykonanie karmnika dla ptaków – majsterka zuchowa.

2. Zdobywanie sprawności „Opiekun zwierząt”.
Wycieczka do parku- zawieszenie karmnika, dokarmianie ptaków, wiewiórek.

3. Nasi kochani dziadkowie.
Rozmowy na temat dziadków. Wykonanie laurki dla babci
i dziadka- majsterka zuchowa.

4. Przygotowanie do zabawy karnawałowej – majsterka zuchowa.
Projektowanie i wykonanie masek karnawałowych, kotylionów.

Luty
1. Zabawy zimowe na śniegu.
Wyjście na sanki do parku.

2. Walentynki dla przyjaciela.
Rozmowy na temat przyjaźni, wykonanie „Walentynki” dla kolegi/koleżanki.

3. Dbamy i troszczymy się o zwierzęta zimą.
Wycieczka do parku- zawieszenie karmnika, dokarmianie ptaków, wiewiórek.

Marzec
1. W poszukiwaniu wiosny- zwiad terenowy.
Wycieczka do ogrodu przedszkolnego. Pląsy i zabawy zuchowe.

2. Przygotowania do świąt wielkanocnych- tradycje i zwyczaje.
Ozdabianie pisanek różnymi technikami. Wykonanie stroików wielkanocnych.

3. Zdobywanie sprawności „Odkrywcy”.

4. Przygotowania do festiwalu piosenki harcerskiej- nauka piosenek harcerskich.
Piosenki i pląsy zuchowe.

Kwiecień
1. Założenie „zuchowego ogródka” w ogrodzie przedszkolnym.
Prace użyteczne – sianie nasion i sadzenie cebulek kwiatów.

2. Zdobywanie sprawności „Przyrodnika”

3.Wiosna na dworze- zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
Tor przeszkód, zabawy i gry ruchowe.

4. Przygotowania do apelu z okazji Święta Flagi.
Piosenki i pląsy zuchowe.

Maj
1. Zorganizowanie apelu z okazji Święta Flagi.
Występ zuchów dla całego przedszkola.

2. Udział w miejskich uroczystościach z okazji konstytucji
3 Maja- delegacja gromady zuchowej pod pomnik.

3. Udział w ogólnopolskim maratonie przedszkolaków „Sprintem do maratonu” Zdobywanie sprawności „Sportowca”.

4. Dzień Mamy- prezenty i niespodzianki dla naszych mam.
Gawęda, majsterka zuchowa.

Czerwiec
1. Zdobywanie sprawności „Wzorowego zucha” .

2. Witamy wakacje- przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku.
Gawęda, oglądanie filmów o tematyce wakacyjnej.

3. Spotkanie z zuchami z zaprzyjaźnionej gromady zuchowej „Wilczki morskie”.
Wspólne zabawy, pląsy i piosenki. Przedstawienie prezentacji multimedialnej dla gości i całego przedszkola.

4. Rozstania nadszedł czas - podsumowanie pracy gromady
w roku szkolnym.
Pląsy, piosenki i zabawy ruchowe, wręczenie pamiątkowych dyplomów.

Literatura:
1. Beat Kowalska „Pierwsze zbiórki w nowo założonej drużynie zuchowej”
2. „W krainie zabawy. Poradnik drużynowego gromady zuchowej”
3. „Zuchwalstwo jest fajne”- płyta CD

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.