X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 42011
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Organizacja stażu.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących
awansu zawodowego:
 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz.U. z dnia 26 marca 2013 r.)
2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym

3. Udział w szkoleniu dotyczącym rozwoju zawodowego nauczyciela.

4. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Wrzesień 2015 rok

Podczas stażu

Wrzesień 2015 rok.

 Notatki własne

 Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu
 Wniosek o rozpoczęcie stażu

2. Współpraca z opiekunem stażu.

1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.

Wrzesień 2015 rok.
.

Podczasstażu

 Wniosek o rozpoczęcie stażu.
 Kontrakt

 Plan rozwoju zawodowego
 Harmonogram współpracy
 Własne notatki (wnioski z obserwacji)

 Scenariusze zajęć, karty pracy

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, fotografii itp.).
2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Podczas stażu.
Maj 2018 rok
Czerwiec 2018 rok

 Świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, itp.
 Sprawozdanie

 Wniosek wraz z dokumentacją formalną

§ 7 ust. 2. pkt. 1.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym i zewnętrznymdoskonaleniu.

1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN).
3. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
5. Studiowanie czasopism i literatury logopedycznej oraz psychologiczno – pedagogicznej.

Okres stażu

 Zaświadczenia o ukończeniu kursów

 Notatki własne

 Spis literatury

2. Tworzenie własnego warsztatu pracy

1. Prowadzenie badań przesiewowych i wyselekcjonowanie dzieci wymagających objęcia opieką logopedyczną
2. Prowadzenie zajęć ortofonicznych
3. Działanie na rzecz profilaktyki logopedycznej (spotkania z rodzicami, tworzenie gazetki ściennej z artykułami z zakresu tej problematyki)

Na bieżąco
 Materiały, scenariusze uroczystości, przedstawień

4. Prowadzenie zajęć logopedycznych z zakresu dyslalii
5. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli mianowanych i dyplomowanych w przedszkolu w różnych grupach wiekowych
6. Współpraca z rodzicami (omówienie trudności dziecka, nakreślenie planu terapii, przekazanie wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem w domu)
7. Współpraca z nauczycielami w poszczególnych grupach wiekowych
8. Prowadzenie dokumentacji terapii logopedycznej (indywidualne karty pracy dziecka, zeszyty ćwiczeń domowych)
9. Kierowanie dzieci na badania specjalistyczne: laryngologiczne, audiologiczne, neurologiczne,
ortodontyczne, psychologiczne i inne
10. Dbałość o gabinet logopedyczny, inicjowanie wyposażenia gabinetu w nowe pomoce dydaktyczne
11. Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych
12. Rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się i zdolności interpersonalnych (rozwijanie kontaktów z kadrą pedagogiczną i rodzicami, literatura, autorefleksja, samoocena)

3. Prowadzenie 1. Wpisy w dzienniku zajęć
 Dziennik zajęć dokumentacji
2. Prowadzenie zeszytów ze wskazówkami dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu
3. Semestralne plany pracy

Na bieżąco
 Zeszyty
 Plany pracy

§ 7 ust. 2 pkt. 2.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz

współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców

1. Obserwacja
2. Spotkania z rodzicami
3. Zajęcia otwarte dla rodziców
5. Przeprowadzenie ankiet

Okres stażu
 Notatki

 Protokoły spotkań
 Listy obecności
 Ankiety

2. Współorganizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych

1. Opracowywanie z nauczycielami grup przedszkolnych scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez.
2. Praca z dziećmi

Wg harmonogramu

 Scenariusze
 Adnotacje w dzienniku zajęć
 Zdjęcia
3. Wdrażanie
1. Studiowanie literatury i czasopism
 Spis literatury nowatorskich form
pracy z dziećmi

2. Udział w warsztatach i szkoleniach
3. Surfowanie w Internecie

Okres stażu
 Zaświadczenia
 Notatki

§ 7 ust. 2 pkt. 3.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1 Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.

1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera

2. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: karty obserwacji, plany współpracy, plany pracy

3. Komputerowe opracowywanie:
 Scenariuszy i konspektów zajęć.

 Przygotowywanie pomocy dydaktycznych
(obrazki, karty pracy, rebusy, ankiety, dyplomy) itp.
 Przygotowanie informacji dla rodziców

4. Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)

5. Wymiana doświadczeń z logopedami i nauczycielami poprzez przekazywanie informacji
drogą internetową.

W ciągu stażu

 Plany pracy
 Karty obserwacji
 Scenariusze
 Wykaz stron internetowych

2.
Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.

1. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.

2. Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, awans-zawodowy.org, portaloswiatowy.pl www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, i innych.
3. Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.

4. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.

5. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.

6. Dokumentowanie przebiegu stażu.

Wrzesień 2015
W ciągu stażu

 Spis wykorzystanych stron internetowych.

 Dokumentacja stażu, płyta z zapisem elektronicznym.

3.Publikacje w Internecie.

1. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju
zawodowego na stronie.
2. Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy.
3. Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu: przesyłanie dokumentów drogą internetową.

Listopad 2015

W ciągu stażu

 Plan rozwoju zawodowego
 Scenariusze zajęć

§ 7 ust. 2 pkt. 4.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1 Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.

1. Udział w kursach, warsztatach służących pedagogiki.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

3. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

W ciągu stażu
 Zaświadczenia

 Wykaz książek i czasopism
 Spis stron internetowych

2 Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów

1. Motywowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, rozbudzenie pozytywnego myślenia dziecka o sobie, wzmacnianie silnych stron dziecka, pomoc w występujących trudnościach, niwelowanie kompleksów.

W ciągu stażu
 Wpisy w dzienniku
 Wykaz literatury i stron internetowych dotyczących tego zagadnienia

3 Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

1. Podjęcie współpracy z psychologiem odnośnie rozwoju mowy dzieci, występujących wad wymowy oraz profilaktyki logopedycznej- informowanie rodziców i nauczycieli

W ciągu stażu
 Wykaz tematyki spotkań
 Potwierdzenie dyrektora

§ 7 ust. 2 pkt. 5.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1 Analiza przepisów prawa oświatowego

Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa
oświatowego.

Okres stażu
 Wykaz aktów prawnych

2 Studiowanie dokumentacji przedszkolnej

Dokładna analiza dokumentów przedszkola– statutu, planów, regulaminów i programów.

Okres stażu
 Notatki

 Wykaz dokumentów

3 Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku

Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Okres stażu
 Wykaz literatury

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

Plan sporządziła: Plan zatwierdził:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.