X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 42007
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Aneta Płoskonka
Placówka oświatowa: Publiczne Przedszkole nr 1
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2016 r. – 31.05.2019r.)
Opiekun stażu: mgr

............................... ........................................
Data zatwierdzenia planu Podpis i pieczęć dyrektora

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

CEL GŁÓWNY:
1. Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
1. Uczestnictwo w pracach organów Przedszkola Publicznego nr 1 w Paczkowie związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego,
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego – Analiza przepisów prawa oświatowego;- Śledzenie strony internetowej MEN. Wrzesień 2016
Cały okres stażu – Kserokopie aktów prawnych;- Wydruki istotnych informacji ze stron internetowych
2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu – Złożenie wniosku do dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu;- Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2016 – Wniosek o rozpoczęcie stażu;- Plan rozwoju zawodowego
3. Współpraca z opiekunem stażu – Ustalenie zasad współpracy;- Analiza planu rozwoju zawodowego;- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
– Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć. Cały okres stażu (według harmonogramu) – Kontrakt i harmonogram współpracy;- Plan rozwoju zawodowego;- Harmonogram i arkusze hospitacji;- Scenariusze prowadzonych zajęć
4. Aktywne uczestnictwo w WDN – Udział w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego; Cały okres stażu – Notatki z form doskonalenia zawodowego;-
5. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego – Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje. Cały okres stażu – Zaświadczenia,
6. Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych – Podjęcie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą;- Ukończenie studiów podyplomowych z Logopedii Wrzesień 2016

Marzec 2017
– Dyplom ukończenia studiów podyplomowych
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy – Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych;- Czytanie literatury pedagogicznej;- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
Cały okres stażu – Materiały oraz pomoce dydaktyczne;- Scenariusze zajęć;- Kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych;- Wykaz przeczytanych lektur
8. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej – Wpisy w dzienniku, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji, plan współpracy z rodzicami. Cały okres stażu – Dziennik;- Arkusze obserwacji- Zeszyt współpracy z rodzicami
9. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego – Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.;- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego;- Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.

Maj 2019 – Teczka zawierająca zebrane dokumenty;- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców – Obserwacja, rozmowy z dziećmi;- Zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami;- Zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci Cały okres stażu – Arkusze obserwacji, listy obecności z zebrań i uroczystości;- Scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych – Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami;- Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym. Cały okres stażu – Listy obecności z zebrań grupowych i konsultacji;- Kserokopie ciekawych artykułów przygotowanych dla rodziców
3. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem – Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami;- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod:
• Pedagogika Zabawy Klanza,
• Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej,
• Ruch Rozwijający W. Sherborne
• Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss
• Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej itd. Cały okres stażu – Wpisy w dzienniku zajęć;- Scenariusze zajęć;- Dokumentacja fotograficzna;- Prace dzieci
4. Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci – Współ organizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola. Cały okres stażu – Dokumentacja fotograficzna;- Zaświadczenia o przeprowadzonych imprezach
5. Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola – Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych;- Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów). Cały okres stażu – Scenariusze i dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych
6. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu Opieka nad stroną internetową http://www.przedszkole1paczkow.szkolnastrona.pl/ Tworzenie dekoracji. Cały okres stażu Wydruki zaktualizowanej strony internetowej
7. Współpraca ze specjalistami – Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, logopedy do rozwiązywania bieżących problemów. Cały okres stażu – Notatki;- Arkusze obserwacji dziecka
8. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole – Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką itp. Cały okres stażu – Wpisy w dzienniku;- Sprawozdania, dokumentacja fotograficzna
§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego – Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego. Cały okres stażu – Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej oraz obsługi komputera – Udział w kursach i szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Cały okres stażu – Zaświadczenia ukończonych kursów
3. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej – Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera;- Pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze. Cały okres stażu – Opracowane materiały i pomoce dydaktyczne
4. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami – Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i kontraktu zawartego z opiekunem stażu na stronie portalu edukacyjnego;- Zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych;- Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych. Cały okres stażu – Wydruki;- Zaświadczenia o publikacjach
5 Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego – Dokumentacja stażu w formie elektronicznej (prezentacja w programie Prezi lub PowerPoint). Kwiecień – maj 2019 – Dokumentacja realizacji planu rozwojuzawodowego – prezentacja na płycie CD

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami – Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych;- Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców. Cały okres stażu – Arkusze obserwacji dzieci;- Wpisy w dzienniku,- Scenariusze zajęć otwartych dla rodziców, listy obecności
2. Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej – Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną. Cały okres stażu – Scenariusze zajęć
3. Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców – Zebrania dla rodziców – pogadanki i prelekcje dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo – dydaktycznych;- Opracowanie ankiety dla rodziców. Cały okres stażu – Listy obecności ze spotkań z rodzicami;- Ankieta
4. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach – Udział w wewnątrz- i zewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki;- Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami. Cały okres stażu – Własne notatki;- Zaświadczenia ukończonych kursów
5. Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej – Aktywne samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi;- Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej i tworzenie notatek z przeczytanych pozycji;- Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki;
– Sporządzenie wykazu przeczytanej literatury. Cały okres stażu – Wykaz lektur, notatki
6. Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami – Zamieszczanie artykułów z zakresu wychowania na stronie internetowej przedszkola i w gazetce przedszkolnej. 3 artykuły w okresie stażu – Wydruk zamieszczonych publikacji

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego – Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenia MEN,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Cały okres stażu – Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Przeanalizowanie Konwencji Praw Dziecka – Opracowanie Kodeksu Praw i Obowiązków Przedszkolaków. Listopad 2019r. – Kodeks Praw i Obowiązków Przedszkolaków
3. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w radach szkoleniowych – Przygotowywanie na posiedzenia Rady Pedagogicznej notatek dotyczących zmian w przepisach prawa oświatowego;- Prezentacja zmian innym nauczycielom. Cały okres stażu – Własne notatki
4. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej – Analiza dokumentacji przedszkolnej:
• Statut przedszkola,
• Roczne plany pracy,
• Regulaminy,
• Programy autorskie. Cały okres stażu – Wykaz dokumentów;- Notatki
5. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań – Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy;- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN. Cały okres

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.