X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42009
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja pedagogiczna "Nudy nie znamy, jesteśmy sportowcami!”

„Każde dziecko ma w sobie ziejącą pustkę nastawioną na pobudzenie
i jeżeli jej nie wypełnimy czymś co jest dla niego ekscytujące,
ciekawe i dobre dla niego, ono samo wypełni ją czymś co jest ekscytujące,
a co nie jest dla niego dobre"

Carla Hannaford

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
„NUDY NIE ZNAMY, JESTEŚMY SPORTOWCAMI!”

Autor innowacji: mgr Małgorzata Pasieka

Czas realizacji: 15 marzec 2019 – 31 maj 2019

Miejsce innowacji: Miejskie Przedszkole Nr 3 przy ul. Grotthusów 1 w Hrubieszowie

Adresat innowacji: Dzieci 5-6 letnie z grupy „Skrzaty” z Miejskiego Przedszkola Nr 3 przy ul. Grotthusów 1 w Hrubieszowie

Rodzaj innowacji: Organizacyjno-programowa

Finansowanie: Brak

Hrubieszów 2019
SPIS TREŚCI:

I. Podstawa prawna innowacji
II. Przyczyny wprowadzenia innowacji
III. Zasady innowacji
IV. Cele ogólne innowacji
V. Cele szczegółowe innowacji
VI. Oczekiwane efekty
VII. Tematyka
VIII. Metody realizacji
IX. Formy pracy
X. Ewaluacja programu
XI. Literatura

I. PODSTAWA PRAWNA INNOWACJI
Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – art. 41 ust. 1 pkt 3, art. 50 ust. 2.
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) – art. 15 pkt 29b.
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1.

II. PRZYCZYNY WPROWADZENIA INNOWACJI

„ Ruch jest przejawem życia. Aktywność fizyczna jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje.(...) Człowiek potrzebuje aktywności fizycznej tak samo, jak pożywienia i powietrza. Jest to szczególnie ważne u dzieci, które znajdują się w fazie intensywnego rośnięcia, wzmacniania i doskonalenia”. Cytat ten jest główną myślą i mottem mojej innowacji. W skrócie zawiera wszystko na temat potrzeby ruchu dziecka i jego wpływu na całościowy rozwój przedszkolaka. Pracując wiele lat z dziećmi zdrowymi i o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogę potwierdzić tę prawidłowość. Dzieci poruszają się dużo, spontanicznie, trudno im wysiedzieć na zajęciach. Dlatego postanowiłam zaspokoić tę potrzebę, ale także zaszczepić chęć do aktywnego trybu życia. Ponadto nauczyć właściwie wykonywać ćwiczenia, przyjmować prawidłową postawę ciała i zachowywać przy tym zasady bezpieczeństwa. Dodatkowym motywem mojej działalności był fakt, iż rozwój dzisiejszego świata często odciąga dzieci od aktywności fizycznej. Telewizja, komputer, tablet, telefon, przemieszczanie się samochodem, zakłócają naturalną potrzebę ruchu każdego człowieka.
W związku z obserwowaną dużą potrzebą ruchu dzieci w przedszkolu oraz licznym uczęszczaniem na zajęcia z warsztatów sportowych „Gimnastyczne figle” postanowiłam opracować i wdrożyć innowację zajęć ruchowych „Nudy nie znamy, jesteśmy sportowcami!”. Innowacja ta jest zgodna z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017 r., ponadto realizuje jej wytyczne dotyczące zaspokajania aktywności ruchowej oraz dbania o prawidłową postawę ciała.
Jednym z atutów tej innowacji jest nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, miedzy innymi ze Szkołą Podstawową Nr 2 w Hrubieszowie, Hrubieszowskim Domem Kultury oraz Hrubieszowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, na których to terenie będą odbywały się niektóre z zajęć, w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań wychowawczych i edukacyjnych. Dzieci będą miały możliwość bezpośredniego kontaktu z różnymi formami aktywności ruchowej, poznania różnych miejsc z tym związanych. Do walorów wychowawczych powyższej innowacji należy kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności fizycznej, respektowania zasad, regulaminu organizacji imprez sportowych i zasad fair play oraz rozwijania współpracy w zespole. "Każde dziecko może zostać mistrzem, bo każdy mistrz był kiedyś dzieckiem" - ten tytuł ma na celu zmotywować dzieci do osiągania zamierzonych celów, do pracy nad swoimi mocnymi i słabymi stronami, oraz wspomaga je w indywidualnym rozwoju, powinien dać im wiarę w to, że każdy może osiągnąć cel, jeżeli wytrwale i systematycznie pracuje nad jego realizacją.

III. ZASADY INNOWACJI

Innowacja została opracowana dla dzieci 5-6 letnich z grupy Skrzaty, uczęszczających do Przedszkola Nr 3 przy ul. Grotthusów 1 w Hrubieszowie w roku szkolnym 2018/2019. Zajęcia te będą się odbywać raz w tygodniu, od 15 marca do 31 maja, mogą być realizowane w grupie przedszkolnej na zajęciach popołudniowych, podczas spacerów i wycieczek lub w ramach ćwiczeń gimnastycznych. Wprowadzona innowacja obejmuje uczestnictwo dzieci w różnych formach aktywności fizycznej oraz możliwość bezpośredniego poznania różnych miejsc z tym związanych. Grupa dzieci biorących w innowacji liczy maksymalnie 24 dzieci.
Dzięki podjęciu współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 2 w Hrubieszowie, odbędą się trzy spotkania na terenie szkoły, raz w miesiącu według ustalonych wcześniej z nauczycielką terminów. Zajęcia ruchowe będą odbywać się za zgodą Pani mgr Eweliny Winiarskiej podczas jej lekcji. Przedszkolaki będą brały udział w kilku spotkaniach z uczniami klasy I, na których nauczycielka zapozna je z zasadami obowiązującymi podczas lekcji wychowania fizycznego, prawidłową i bezpieczną obsługą sprzętu sportowego. Przedszkolaki będą miały także możliwość spróbowania własnych sił w rożnych dyscyplinach sportowych, grach i zabawach. Wspólne zajęcia mają na celu integrację dzieci przedszkolnych z uczniami, uświadomienie sobie faktu, że naprawdę każdy z nas może się czegoś nauczyć od innych. Oprócz tego dzieci 5-6 letnie będą miały dodatkowe korzyści płynące z tych spotkań:
Stworzenie atmosfery poczucia bezpieczeństwa, wspólnej dobrej zabawy oraz pozytywnego nastawienia do szkoły.
Stworzenie możliwości bliższego poznania placówki szkolnej oraz jej oferty edukacyjno –wychowawczej i opiekuńczej.
Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.
Ułatwienie, kandydatom na uczniów, startu poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w aspekcie społecznym zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

Planowane terminy i zadania do zrealizowania:
1. Marzec 2019 - spotkanie integracyjne z kl. I, zapoznanie z terenem szkoły, zwłaszcza boiska szkolnego, sali gimnastycznej i korekcyjnej, obserwacja lekcji, gry i zabawy integracyjne.
2. Kwiecień 2019 - nauka ustawień (rząd, szereg, dwuszereg) oraz okrzyku grupowego na koniec zajęć, tor przeszkód, ćwiczenia na nietypowych przyborach i sprzętach sportowych,
3. Maj 2019 - wprowadzenie zasad gry zespołowej „Dwa ognie”, wprowadzenie elementów lekkoatletyki (skoki w dal, biegi sztafetowe), spróbowanie swoich sił na ściance wspinaczkowej

Nawiązałam również kontakt z Panią Jolantą Głowacz instruktorką zumby w Hrubieszowskim Domu Kultury, która zgodziła się przeprowadzić cykl trzech zajęć dla mojej grupy. Polegać one będą na wprowadzeniu prostego układu aerobowego do energicznej muzyki. Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu na terenie HDK i będą trwać 30 minut. Podczas tańca dzieci uczą się wykorzystywania w ruchu całego ciała w miejscu i przestrzeni, uczą się wypełniać ruchem bliższą i dalszą przestrzeń, poruszać w określonym kierunku. Ćwiczenia muzyczno - ruchowe podnoszą ogólną sprawność ruchową, regulują napięcia mięśniowe, przyczyniają się do osiągnięcia swobody i płynności ruchów podstawowych i ich łączeń, poprawy w orientacji przestrzennej, kierunkowej i czasowej, doskonalą koordynację ruchową, słuchowo- ruchową i wzrokowo – ruchową, rozwijają wrażliwość percepcyjną w zakresie: melodii, tempa, ekspresji w muzyce i w mowie, wdrażają dzieci do zajęć zespołowych, ułatwiają nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami.

Planowane terminy:
1. Marzec 2019
2. Kwiecień 2019
3. Maj 2019

Dzięki współpracy z Hrubieszowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji dzieci biorące udział w innowacji odbędą wycieczkę na teren Ośrodka. Podczas wycieczki Przedszkolaki będą miały możliwość zwiedzenia stadionu sportowego, siłowni, hali sportowej, siłowni na powietrzu, oraz skateparku pod przewodnictwem Pana Marka Watrasa. Oprócz tego każdy spróbuje swoich sił na torze przeszkód w parku linowym pod okiem instruktora. Korzyści wynikające z ćwiczeń i zabaw na przejściach linowych to między innymi:
– wzrost poczucia własnej wartości,
– poprawienie umiejętności podejmowania decyzji,
– ćwiczenie umiejętności bycia liderem,
– umiejętność podejmowania i oceny ryzyka,
– nauka budowania zaufania do innych ludzi,
– poprawa strategicznego i kompromisowego poszukiwania rozwiązań dla konkretnych problemów,
– ćwiczenie kreatywności,
– poprawa motywacji do nauki poprzez zabawę,
– uwrażliwienie na otaczającą przyrodę,
Planowany termin maj 2019

Przy współpracy z HOSiR weźmiemy udział w III Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków „Sprintem do Maratonu”. Zorganizowanym przez miesięcznik „Bliżej przedszkola” . Maraton odbędzie się z udziałem rodziców i dzieci na terenie ośrodka. Celem SPRINTEM DO MARATONU jest popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu.
Planowany termin realizacji 29 maj 2019

W ramach prowadzonej innowacji zorganizuję wyjazd integracyjny z udziałem rodziców do Chełmskiego Parku Wodnego w Chełmie przy ul. Lubelskiej. Podczas pobytu na basenie, dzieci będą miały możliwość doskonalenia umiejętności pływania oraz aktywne spędzenie czasu wolnego z rodzicami i rówieśnikami. Ponieważ systematyczne pływanie to zdecydowanie jedna z najczęściej rekomendowanych dyscyplin sportowych. Nie ma drugiej takiej aktywności, która dba o prawidłową postawę ciała dziecka oraz w tak bezpieczny i skuteczny sposób pozwala skorygować u dzieci nieprawidłową sylwetkę.
Planowany termin realizacji kwiecień 2019

W realizacji innowacji warto zwrócić uwagę na współpracę z rodzicami, którzy
w znacznym stopniu odpowiadają za właściwą postawę i rozwój koordynacji ruchowej dziecka. Ważne jest, by rodzice i opiekunowie pamiętali, że wykształcenie u dziecka w wieku przedszkolnym nawyku codziennej aktywności fizycznej wytworzy w nim potrzebę aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, co będzie kontynuowane w dorosłym życiu. Dlatego przedszkole może angażować rodziców w rozwój ruchowy ich dzieci poprzez organizację wycieczek, olimpiad, zawodów sportowych, a także prelekcji, dyskusji i pogadanek na temat zdrowia i właściwego zaspokajania potrzeby ruchu u dziecka w wieku przedszkolnym.

IV. CELE OGÓLNE INNOWACJI

Umożliwienie uczniom zbierania różnego rodzaju doświadczeń;
Promowanie przez przedszkole zdrowego stylu życia poprzez uprawianie aktywności fizycznej;
Integracja dzieci szkolnych z przedszkolakami;
Wzajemne wspieranie się w grupie;
Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci;
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniami;
Rozwiązywanie problemów i współpraca w grupie;
Zapoznanie z regułami zabaw i gier;

V. CELE SZCZEGÓŁOWE

Zapoznanie dzieci z poszczególnymi dyscyplinami sportu;
Usprawnienie dzieci 5-6 letnich;
Nauka przyjmowania prawidłowej postawy ciała;
Poznanie wybranych pozycji wyjściowych do ćwiczeń gimnastycznych;
Przestrzeganie ustalonych zasad bezpiecznej i zgodnej zabawy;
Poprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych;
Zainteresowanie kulturą fizyczną i rekreacją na co dzień;
Rozładowanie agresji poprzez rywalizację sportową, działając zgodnie z zasadami „fair play”;
Nabywanie lub doskonalenie umiejętność pływania;
Poznanie techniki i zasady gry w kręgle;
Poznanie różnych odmian gry terenowej;

VI. OCZEKIWANE EFEKTY

Rozbudzenie zainteresowania sportem wśród najmłodszych dzieci.
Wzrost sprawności ruchowej wśród najmłodszych uczniów.
Większy poziom sprawności fizycznej;
Poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej;
Stosowanie ćwiczeń relaksacyjnych i uspokajających, redukujących poziom stresu;
Współpraca w grupie - pomaga innym i umie poprosić o pomoc;
Stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć ruchowych w tym zajęć prowadzonych na pływalni;
Udoskonalenie lub nabycie umiejętności w pływaniu;
Samodzielne i aktywne, organizowanie sobie czasu wolnego;
Kontrolowanie postawy swojego ciała oraz swojego zachowania;
Rozumienie, że rywalizacja sportowa jest środkiem do rozładowania napięć emocjonalnych, jest sterowana zasadami „fair play”, których potrafi przestrzegać;
Nabywanie umiejętności gry w kręgle, poznanie zasad tej gry, potrafi czerpać radość ze
współdziałania w grupie;
Pokonywanie własnych słabości;
Wzmocnienie poczucia własnej wartości poprzez osiąganie małych sukcesów;
Dbanie o higienę ciała;

VII. TEMATYKA
W ramach innowacji zrealizowane będą zajęcia sportowe na terenie placówki, ale również zorganizowane będą wycieczki i wyjścia, w trakcie których dzieci będą uczestniczyły w zajęciach rekreacyjno -ruchowo-sportowych.
Podczas zajęć na terenie przedszkola będę wykorzystywała gry i zabawy ruchowe dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka:

Zabawy ze śpiewem
Zabawy te wpływają korzystnie na umuzykalnienie dzieci oraz kształtowanie ich poczucia rytmu i koordynacji ruchowej. Ruch stosowany w toku zabawy ze śpiewem nie stanowi zasadniczej ich wartości- powinien być umiarkowany i mało intensywny. Za to główna ich wartość polega na zharmonizowaniu ruchu z rytmem i tempem piosenki oraz dostosowaniu go do treści zabawy. Sprzyja to koordynacji ruchu z rytmem oraz wyrażaniu indywidualności i inwencji twórczej, jak też ujawnianiu zdolności obserwacyjnych i naśladowczych. Dużym walorem zabaw ze śpiewem jest to, że sprzyjają dobremu nastrojowi, wyzwalają radość i uśmiech, odprężają psychicznie.

Zabawy orientacyjno-porządkowe
Ich celem jest ćwiczenie umiejętności skupiania uwagi podczas zabawowych czynności ruchowych a także opanowanie określonych umiejętności. Ruch wykonywany podczas zabawy tej odmiany jest ściśle podporządkowany charakterowi postawionych zadań. Jest więc często szybki i precyzyjny, niekiedy powolny i nierytmiczny, czasami nieoczekiwany i zaskakujący, ale zawsze wymagający skupienia uwagi. Dzięki owym walorom zabawy orientacyjno- porządkowe sprzyjają kształtowaniu szybkiej i celowej reakcji, spostrzegawczości i orientacji oraz kojarzeniu określonych form ruchu z ustalonymi sygnałami i znakami. Sprzyjając działaniu dostosowanemu do aktualnych potrzeb, wprowadzają w świat realny ucząc reguł, prawideł i norm zachowania się. Pomagają w doskonaleniu zwinności i zręczności, niekiedy także szybkości, co podnosi ich wartość i znaczenie w procesie adaptacji organizmu do różnych sytuacji występujących w życiu.

Zabawy i gry bieżne
Stanowią podstawową i najczęstszą postać aktywności ruchowej dzieci. Ten rodzaj ruchu dominuje w spontanicznych zabawach oraz stanowi najczęściej stosowaną formę kierowanych zajęć ruchowych. Wiąże się to z wielką ruchliwością dzieci i ich niepokojem ruchowym, jak też z obserwowanym głodem ruchu, zaspokajanym najpełniej w biegu. Gry i zabawy bieżne, dzięki swemu wszechstronnemu oddziaływaniu, stanowią pożądaną formę czynnego wypoczynku dzieci. Sprzyjają kształtowaniu takich cech motoryki jak: szybkość, wytrzymałość, zręczność, zwinność, a także cech charakteru jak ambicja i wytrwałość, umiejętność współdziałania w zespole oraz odpowiedniego zachowania się w toku współzawodnictwa i walki.

Gry i zabawy rzutne
Należą do najbardziej interesujących i atrakcyjnych form ruchu. Wykorzystanie rzutów podczas zabaw i gier ruchowych wymaga, poza umiejętnością rzucania i celowania, także wszechstronnego usprawnienia fizycznego, zwłaszcza siły. Wiemy z doświadczenia i obserwacji, iż wykonywanie rzutów z rozbiegu sprawia dzieciom, a często i dorosłym, wiele trudności. W pokonywaniu ich dużą rolę odgrywają właśnie zabawy i gry rzutne. Spośród nich, rzuty do celu sprzyjają kształtowaniu koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz umiejętności skupienia uwagi i koncentracji. Gry drużynowe, oparte w większości na wykonywaniu rzutu odpowiednimi przyborami (zwłaszcza piłką) stanowią wyśmienitą formę czynnego wypoczynku. „Dwa ognie”, „Podaj dalej” itp. należą do gier sprzyjających nie tylko wszechstronnemu usprawnieniu fizycznemu, lecz także odprężeniu psychicznemu.

Zabawy i gry skoczne
Cechą charakterystyczną tej odmiany zabawy jest wykonywanie ruchów pozwalających oderwać ciało od podłoża. Należą do nich podskoki, wyskoki, zeskoki, przeskoki itp. Gry i zabawy skoczne cieszą się dużym zainteresowaniem ćwiczących, zwłaszcza, gdy są oparte o coraz trudniejsze i złożone zadania ruchowe. Rozwijają one takie cechy charakteru jak pewność siebie, wiarę we własne siły, odwagę. Podobnie jak zabawy rzutne sprzyjają kształtowaniu koordynacji ruchowej. Umożliwiają też opanowywanie szeregu umiejętności, które mogą być bardziej przydatne w różnych sytuacjach codziennych (np. uskok przed nagle pojawiającym się niebezpieczeństwem) oraz mogą stanowić podstawę do dalszego rozwijania i doskonalenia ruchowego.

Gry i zabawy kopne
Stanowią szczególny przedmiot zainteresowania chłopców. Kopanie piłki, a gdy jej braknie kamienia, puszki itp, jest powszechnie obserwowane. Dzieje się tak pewnie dlatego, iż ten typ zabawy umożliwia wykazanie się zręcznością, sprzyja wykonywaniu ruchów, które nie są stosowane na co dzień. Gry i zabawy kopne organizowane w zespołach mają wpływ na kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania, a także karności i świadomej dyscypliny, zwłaszcza wtedy, gdy gra wymaga zachowania odpowiednich zasad postępowania i liczenia się z istniejącymi przepisami.

Gra w kręgle
Zadaniem uczestnika jest strącenie kręgli stojących na końcu drewnianego toru. Do dyspozycji ma tylko kulę o obwodzie 27 cali. W zależności od osobistych preferencji gracz może wybrać cięższą lub lżejszą kulę, ale niezależnie od wagi wszystkie one mają tę samą wielkość. Celem gracza jest strącenie wszystkich kręgli "za jednym zamachem", tzn. rzucając tylko raz. Jeśli się to jednak nie uda, może rzucić ponownie. Gra w kręgle ma 10 rund (kolejek) w których każdy z graczy może rzucić dwa razy. Gra w kręgle to świetny sposób na aktywne spędzanie czasu z rodziną albo przyjaciółmi. Dostarcza rozrywki, a przy tym uaktywnia specyficzne partie mięśniowe.

Tor przeszkód w ogrodzie przedszkolnym
Pokonywanie toru przeszkód ma na celu rozwijanie motoryki w zakresie zwinności, szybkości i mocy, utrwalenie orientacji w schemacie swojego ciała i przestrzeni. Dzieci przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa. Zabawy i ćwiczenia  wyrabiają umiejętności współpracy w zespole. W czasie ćwiczeń dzieci wyrabiają poczucie równowagi oraz inicjują ruchy kreatywne niekonwencjonalne oraz ruchy wiodące do wytwarzania związku z drugim dzieckiem. Dzieci mają okazję do gromadzenia wielu doświadczeń psychoruchowych, do podniesienia ogólnej sprawności ruchowej, rozwijania twórczej inwencji za pomocą ruchu a przede wszystkim nabywają przeświadczenie o potrzebie ruchu i wyzwalania radości   z czynnego uprawiania sportu. Wpojone w dzieciństwie nawyki na pewno zaprocentują w dalszym życiu każdego z nich.

Gry i zabawy podwórkowe
Guma
Dwie osoby stają na przeciw siebie w odległości około metra i między sobą mają rozciągniętą gumę do skakania, którą zahaczają za kostki. Trzecia osoba natomiast ma za zadanie, skacząc na tej gumie, wykonać bardzo konkretny, wcześniej ustalony układ. Jeśli jej się uda, zwiększamy trudność i podnosimy gumę za kolana, a później za uda. Jeśli się jednak nie uda, to zmienia się z jedną z pozostałych osób i one próbuje.
Klasy
Prosta gra, w której rysujemy kredą na ziemi siedem kwadratów i jedno kółko na ich szczycie, a następnie skaczemy po całej trasie w odpowiedniej kolejności. Za pomocą kapsli lub kamieni, trzeba najpierw trafić na pole, na które chce się dotrzeć (a trzeba na każde po kolei, od 1 do 8) i dopiero można skakać.
Skakanka/Szczur
Trzymanie rozciągniętej skakanki przez dwie osoby i kręcenie nią, podczas gdy pozostałe osoby skakały. Jeśli skakanka była dość długa, spokojnie mogło skakać kilka osób jednocześnie. Drugim zastosowaniem skakanki jest szczur. Jest to nieco mniej znana gra, która polegała na tym, że jedna z osób bierze skakankę (lub dwie skakanki związane ze sobą) i kręci nią nisko nad ziemią dookoła siebie, a pozostałe osoby stojące w kręgu muszą nad nią przeskakiwać. Komu się nie udało, zostaje szczurem i trafia do środka.
Podchody
Do podchodów wymagana jest w zasadzie kreda, kamienie, patyki lub jeszcze cokolwiek innego, z czego da się zrobić strzałki na ziemi (lub na ścianach). Jedna drużyna się przemieszcza i zostawia za sobą ślady w postaci strzałek (czasem bardzo dobrze ukrytych), a druga drużyna cierpliwie czeka ustalony czas i po tym czasie, stara się odnaleźć pierwszą drużynę wykorzystując pozostawione wskazówki. Im bardziej kreatywna jest drużyna pierwsza, tym trudniejsze zadanie stoi przed drugą.

Gra w krowę
Ten rodzaj gry sprzyja rozwojowi aktywności fizycznej, a co najważniejsze, jest przy nim dużo śmiechu i radości. Do gry potrzeba minimum czterech osób. Jeden uczestnik gry staje przed pozostałymi. Pozostali łapią jego palce u rąk i powtarzają rymowankę: „Krowo, krowo, jakie mleko dajesz?”. Jeśli padnie słowo „białe”, wszyscy zaczynają uciekać przed dzieckiem udającym krowę.
Osoba dotknięta przez goniącego staje w rozkroku i nie bierze udziału w grze. Żeby ją uwolnić, inny uczestnik zabawy musi przejść jej pod nogami. Gra kończy się, gdy "krowa" złapie wszystkich.

Zajęcia te mają na celu udział w aktywności ruchowej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport, poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych.

VIII. METODY REALIZACJI

Metody odtwórcze
Zabawy naśladowcze
Metoda zabawowo-naśladowcza.
Metoda bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa).
Metoda ścisła

IX. FORMY PRACY:
Zespołowa
Grupowa
Indywidualna

X. EWALUACJA INNOWACJI:

Obserwacja zajęć.
Wywiad obrazkowy z dziećmi biorącymi udział w innowacji
Sprawozdanie z ewaluacji

XI. LITERATURA:

Owczarek S.: „ Gimnastyka przedszkolaka”, WSiP, Warszawa 2001, s. 7
Wlaźnik K.: „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” ,Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
Bondarowicz M., Staniszewski T: „Wielka księga zabaw i gier ruchowych. Jesienno - zimowe chłodne dni”, Wydawnictwo B.K., Wrocław 2003
H.U.Nawara: „Gry Zabawy Integracyjne”,Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław 2003
Demel M., Skłas A., „Teoria wychowania fizycznego”, PWN, Warszawa, 1973.
Gniewkowski W., Wlaźnik K., „Wychowanie fizyczne”, WSiP, Warszawa, 1985.
Gniewkowski W., Wlaźnik K., „Proces wychowania fizycznego w klasach początkowych”, WSiP, Warszawa, 1991.
Gniewkowski W., „Gimnastyka rytmiczna”, w „Życiu Szkoły”, 1987, nr 11.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.