X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41818
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Akcja promująca czytelnictwo: Sleeveface - niekonwencjonalny portret książki

Regulamin międzyszkolnej akcji promującej czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży

Sleeveface to zdjęcia, których elementem jest okładka książki (lub ilustracja książkowa) wmontowana w taki sposób, że widoczna jest jako część twarzy, ciała bądź całej sylwetki, stanowiąca z nią spójną całość. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne połączenie fotografowanej osoby z postacią i tłem z okładki (bądź ilustracji). Sleeveface jest niekonwencjonalnym i zabawnym pomysłem na popularyzację czytelnictwa i bibliotek.

I. Organizatorzy akcji
Organizatorem akcji jest biblioteka/szkoła/ ........................................

II. Cel akcji
Celem akcji jest:
- promocja czytelnictwa i książki w niekonwencjonalny sposób
- zachęcenie uczniów do czytania oraz korzystania z zasobów bibliotek
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych
- zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczej aktywności
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów
- popularyzacja twórczości uczniów
- upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki

III. Przebieg akcji promującej czytelnictwo
1. Akcja promocyjna „Sleeveface – niekonwencjonalny portret książki” składa się z 4 zasadniczych etapów:
- przygotowań i wykonania fotografii zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora
- wewnątrzszkolnego etapu konkursu
- międzyszkolnego etapu konkursu
- ekspozycji prac.
2. Pierwszy etap akcji promującej czytelnictwo przebiega w poszczególnych szkołach, które uczestniczą w akcji „Sleeveface – niekonwencjonalny portret książki”.
3. Za prawidłowy przebieg akcji oraz ustalenie szczegółowych warunków uczestnictwa na terenie poszczególnych placówek odpowiedzialni są ........................................
4. Prace nad przygotowaniem fotografii konkursowych powinny być dokumentowane w postaci zdjęć i publikowane na stronie internetowej szkoły i/lub w innych mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) w celu promocji wydarzenia.
5. Akcja promocyjna trwa w dniach: od ............ - do ............ (określić zakres dat)
do dnia ............ – przygotowanie prac konkursowych
do dnia ............ – termin zgłaszania prac w etapie wewnątrzszkolnym
do dnia ............ – wyłonienie laureatów pierwszego etapu
do dnia ............ – termin zgłaszania prac do drugiego etapu (międzyszkolnego)
do dnia ............ – wyłonienie laureatów drugiego etapu
do dnia ............ – przygotowanie ekspozycji prac konkursowych
w dniu ............... – uroczyste otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników drugiego etapu konkursu

IV. Zasady udziału w konkursie:
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii w formie sleeveface, czyli zdjęcia, którego elementem jest okładka (lub ilustracja) książki częściowo zasłaniająca fotografowaną osobę – w taki sposób, aby stanowiły spójną całość.
2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie ze szkół, które są współorganizatorami akcji.
3. Zespół uczniów przygotowujących jedną pracę konkursową może liczyć maksymalnie 3 osoby.
4. Każdy zespół może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych w etapie wewnątrzszkolnym.
5. Sesję fotograficzną można wykonać w bibliotece lub w dowolnym miejscu wybranym przez uczestników konkursu.
6. Prace konkursowe (fotografie) należy wydrukować na papierze błyszczącym w formacie 30x40 cm (fotografia nie może zawierać dodatkowych elementów, takich jak ramka, data itp.).
7. Zdjęcia nie mogą być efektem montażu w programie graficznym.
8. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie te zdjęcia, które dotychczas nie były nigdzie publikowane.
9. Do zgłaszanych na konkurs fotografii należy dołączyć informacje o autorach pracy (tzw. metryczkę)
10. Prace w pierwszym etapie konkursu należy dostarczyć Organizatorowi etapu wewnątrzszkolnego do dnia................
11. Prace wyłonione w pierwszym etapie należy dostarczyć do.................. (określić miejsce/nazwę placówki) osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia ................
12. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
13. Przekazane prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora. Na prośbę autorów prace mogą być im zwrócone po zakończeniu ekspozycji.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1. Konkurs ma charakter dwuetapowy.
2. W pierwszym wewnątrzszkolnym etapie uczniowie mogą zgłaszać dowolną liczbę prac. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora etapu wewnątrzszkolnego z każdej szkoły wyłoni trzy prace, które przejdą do drugiego międzyszkolnego etapu.
3. Spośród prac zakwalifikowanych do drugiego etapu komisja powołana przez Organizatora wyłoni trzy zwycięskie prace. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Podczas oceny prac będą brane następujące kryteria:
- zgodność z tematem
- oryginalność
- twórcze podejście do tematu
- walory artystyczno-wizualne
- jakość techniczna pracy.
5. Decyzje jury na każdym etapie konkursu są ostateczne.
6. Wyniki konkursu zostaną podane do ogólnej wiadomości.
7. Prace konkursowe zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w .................. oraz w różnych środkach przekazu.
8.Organizatorzy będą traktowali prace z największą starannością, jednak nie biorą odpowiedzialności za ich uszkodzenie w czasie przesyłki.

VI. Postanowienia końcowe:
1. Udział niepełnoletniego Uczestnika w akcji, a tym samym w konkursie wymaga zgody rodziców lub prawnych opiekunów i podpisania przez nich stosownego oświadczenia.
2. Przystępując do udziału w akcji promocyjnej, której zasadniczą cześć stanowi konkurs, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że: posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz dóbr prawnie chronionych, wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych w procesie przeprowadzenia i promocji konkursu, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zdjęć ze swoim wizerunkiem oraz wizerunkami osób znajdujących się na fotografii.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i ostatecznej interpretacji Regulaminu akcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.