X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41783
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

TĘCZOWE PRZEDSZKOLE W DZIERZGONIU

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Daria Zima

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko: mgr Daria Zima
Placówka oświatowa: Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy ( 13.09.2016r. – 12.06.2019r.)
Opiekun stażu: mgr Małgorzata Bernacka
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Barbara Koszewska
Podstawa prawna
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr z 26.03.2013 r. poz. 393).

L.p.
Zadania podejmowane w okresie stażu
Formy realizacji
Termin realizacji, osoby wspierające
Sposób dokumentowania
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły ( przedszkola) związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły( przedszkola) i środowiska lokalnego.
(§ 7 ust.1 pkt.1) 1. Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej:
- udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych,
- współpraca z gronem pedagogicznym,

2. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych.

3. Współpraca z rodzicami:
- zebrania z rodzicami,
- organizowanie warsztatów z rodzicami oraz zajęć otwartych dla rodziców,

4. Czynne uczestniczenie w realizacji priorytetów edukacyjno – wychowawczych wynikających z planu rozwoju przedszkola.

5. Podejmowanie dodatkowych zadań i pełnienie funkcji wykraczających poza obowiązki:
- wykonywanie dekoracji zdobiących salę i holl ( artystyczne malowidła ścienne ),
- przygotowywanie strojów dla dzieci na występy,
- udział w akcjach charytatywnych i społecznych,
6. Praca w zespole do spraw wychowawczych. w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu
potwierdzenie obecności

potwierdzenie współorganizacji

plan współpracy z rodzicami

potwierdzenie dyrektora

potwierdzenie dyrektora, zapisy w dzienniku zajęć, zdjęcia, artykuły w gazecie/Internecie

potwierdzenie obecności, ankiety, notatki

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
( § 7 ust. 1 pkt.2) 1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli:
-udział w pracach zespołu wychowawczego przedszkola
-udział w pracach zespołu samokształceniowego
-uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

2. Udział w warsztatach
metodycznych – konferencjach, kursach, szkoleniach organizowanych przez m. In. WSiP, Nowa Era, MAC, JUKA i inne.

3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach kwalifikacyjnych.

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali, itp.

5. Samodoskonalenie poprzez:
- dyskusje na edukacyjnych forach internetowych, samodzielne studiowanie publikacji i czasopism edukacyjnych.

w okresie stażu
zgodnie z terminami WDN

w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu

w miarę potrzeb

potwierdzenie obecności, notatki

zaświadczenia, notatki

dokument poświadczający posiadane kwalifikacje

zbiór pomocy dydaktycznych

zaświadczenia , materiały

3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
( § 7 ust.1 pkt.3)

1. Analiza dokumentacji:
- USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 12.02. 2014 r. poz. 191 i 1198)
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 393).
- inne dostępne materiały, śledzenie stron internetowych

2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego ( publikacje w prasie oświatowej, Internet).

3. Udział w konferencjach dotyczących zmian w prawie oświatowym.

4. Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych podejmujących w/w temat.

5. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu

systematycznie
notatki

notatki, zbiór przeanalizowanych dokumentów

zaświadczenia

potwierdzenie obecności,

notatki

4. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
( § 7 ust. 2 pkt. 1) 1. 1. Współpraca z opiekunem stażu
- nawiązanie współpracy z opiekunem
stażu oraz sporządzenie kontraktu,

-ustalenie terminów spotkań z opiekunem,

-obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji,

-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu ( konsultacja , opracowanie konspektów i scenariuszy zajęć oraz ich analiza),

-określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Współpraca z dyrektorem:
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora – konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć, ich analiza.

3. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej:
- systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (dziennik zajęć, diagnozy, plany pracy indywidualnej,
- sprawdzenie osiągnięć dzieci za pomocą arkusza obserwacji,
- przygotowywanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej.

4. Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego:
- kompletowanie, opracowanie, uporządkowanie materiałów,

- autoanaliza dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego: wyłonienie zadań, które nie zostały zrealizowane lub uległy modyfikacji (autorefleksja, określenie słabych i mocnych stron własnej działalności),

- przygotowanie sprawozdania.

5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy:
- tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych,

- opracowanie pomocy dydaktycznych,

- studiowanie literatury pedagogicznej,
czasopism, nowości wydawniczych ,

- odwiedzanie stron internetowych,

- poszukiwanie i realizowanie nowatorskich metod pracy dydaktycznej np:
- bajko terapia,
- drama,
- pedagogika zabawy,
- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
- zabawy wg "KLANZY",
- aktywne słuchanie muzyki B. Strauss,
- Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona.

6. Publikacja własnych prac:
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW;
- publikacja scenariuszy zajęć.
wrzesień 2016
wrzesień 2016

wrzesień 2016

2 razy w semestrze

2 razy w semestrze

w miarę potrzeb

wg harmonogramu hospitacji

systematycznie

1 raz w semestrze

1 raz w miesiącu

w czasie trwania stażu

na bieżąco oraz po zakończeniu stażu

po zakończeniu stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

październik 2016

systematycznie kontrakt

harmonogram spotkań

przykładowe scenariusze zajęć, zdjęcia

przykładowe scenariusze zajęć, zdjęcia

notatki

scenariusze

dziennik zajęć, diagnozy, plany pracy indywidualnej

arkusz obserwacji

plan pracy

teczka dorobku zawodowego (świadectwa, scenariusze, opisy, zaświadczenia, zdjęcia)

opis i analiza efektów własnej pracy

pisemne sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

zbiór pomocy dydaktycznych, notatki

gromadzenie materiału

notatki
wykaz stron

notatki
wykaz stron

przykładowe konspekty, zdjęcia, notatki

adres stron
internetowych
5. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
( § 7 ust. 2 pkt.2) 1. Współorganizowanie z innymi nauczycielami cyklicznych uroczystości i różnorodnych imprez okolicznościowych, festynów oraz imprez środowiskowych oraz przygotowanie dzieci do udziału w uroczystości tj.: scenariuszy uroczystości, upominków, dekoracji, strojów, rekwizytów :
-Dzień Przedszkolaka ,
- Pasowanie na Przedszkolaka ,
- Święto Niepodległości ,
- Światowy Dzień Pluszowego Misia ,
- Andrzejkowe ,
- Mikołajki,
- Jasełka ,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Zabawa karnawałowa,
- Pierwszy dzień Wiosny,
- Światowy Dzień Wody,
- Dzień Ziemi,
- Święto Flagi ,
- Dzień Mamy i Taty,
- Dzień Dziecka,
- Festyn Rodzinny ,
- Zakończenie roku szkolnego.

2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
-Obserwacja dziecka
-Rozmowy z dziećmi
-Zebrania z rodzicami
-Spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania i potrzeb rodziców

3. Współpraca ze specjalistami – korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedów.

4. Promowanie placówki przez udział dzieci w konkursach, festiwalach organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje – przygotowywanie dzieci.

5. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy.

6. Udział w pracach Rady Pedago¬gicznej i współpraca z gronem peda¬gogicznym przy układaniu Programów autorskich.

7. Prowadzenie zajęć otwartych i rad szkoleniowych dla nauczycieli.

8. Udział w akcjach:
a) Udział w akcji zbierania plastikowych nakrętek na rzecz osób niepełnosprawnych

b) „Cała Polska czyta dzieciom” - włączenie się do ogólnopolskiej akcji i obchodów światowego tygodnia książki.

9. Organizacja konkursów wewnętrznych i zewnętrznych.

10. Współpraca ze środowiskiem lokalnym - nawiązanie współpracy z organizacjami wspomagającymi pracę przedszkola:
- Policją (zajęcia z zakresu bezpieczeństwa)
- Strażą Pożarną, (m.in. udział w pokazach organizowanych przez strażaków),
- Służbą Zdrowia,
-Organizowanie spotkań i wyjść do środowiska lokalnego m.in. Biblioteką (zajęcia biblioteczne).

11. Promocja placówki:
- udział w konkursach organizowanych przez środowiska lokalne,
- publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie internetowej,
- zamieszczanie ciekawych artykułów dla rodziców, zabaw itp.
w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu, systematycznie.

w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu

w trakcie trwania stażu

w miarę potrzeb

w trakcie trwania stażu

w trakcie trwania stażu
scenariusze spotkań, imprez okolicznościowych, sprawozdania, zdjęcia

kwestionariusz wywiadu z rodzicami
karty obserwacji dziecka, notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań listy obecności

rozmowy indywidualne, notatki

zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania, dyplomy, potwierdzenie dyrektora

karty wycieczek

potwierdzenie obecno¬ści.
potwierdzenie współpracy

scenariusze zajęć i referaty

potwierdzenie współpracy, zdjęcia

potwierdzenie udziału, zdjęcia

zdjęcia, artykuły w gazecie i Internecie

zapisy w dzienniku zajęć, zdjęcia, kopie podziękowań. potwierdzenie, zdjęcia

zapisy w dzienniku zajęć, zdjęcia

zdjęcia, dyplomy, podziękowania,

scenariusz, publikacja wydarzenia w lokalnej prasie oraz stronie internetowej przedszkola,
6. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
( § 7 ust. 2 pkt. 3) 1. Doskonalenie własnych umiejętności w zakresie technologii komputerowej i informacyjnej.

2. Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy – opracowanie pomocy, dokumentów, scenariuszy, planów miesięcznych.

3. Współredagowanie strony internetowej przedszkola – umieszczanie informacji o grupie.

4. Wykorzystywanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami:
– zamieszczanie scenariuszy zajęć, planów w portalach edukacyjnych,
- komunikacja elektroniczna z innymi nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną.

5. Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji, środków audiowizualnych
( komputer, radio, DVD, telewizja).

6. Wykorzystanie na zajęciach multimedialnych programów edukacyjnych
w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu
według potrzeb

cały okres stażu

w czasie trwania stażu

opracowane materiały

adres strony internetowej

adres strony internetowej

scenariusze zajęć

scenariusze, prezentacje, zdjęcia

spis wykorzystywanych prezentacji multimedialnych
7. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
( § 7 ust. 2 pkt. 4) 1. Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki przez udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.

2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

3. Realizowanie zebrań z rodzicami:
-pedagogizacja rodziców ,
-zorganizowanie spotkań otwartych.

-umieszczenie ciekawostek i artykułów dla rodziców na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej,
-zorganizowanie spotkań otwartych.
4. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami:
- korzystanie z doświadczenia psychologów, pedagogów i logopedy,
- wspólne rozwiązywanie problemów pedagogiczno-psychologicznych zaistniałych w przedszkolu,

-współpraca wspomagająca pracę wychowawczą nauczyciela z logopedą.

5. Stosowanie zdobytej wiedzy podczas pracy z dziećmi:
- planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną,

- rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, integrowanie grupy, przełamywanie barier u dzieci nieśmiałych poprzez wprowadzanie poznanych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
systematycznie

systematycznie

dwa razy w roku szkolnym

w czasie trwania stażu

w czasie trwania stażu

w czasie trwania stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

notatki

listy obecności rodziców

adres strony internetowej przedszkola

notatki

przykładowe scenariusze zajęć

zapisy w dzienniku zajęć
8. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 7 ust. 2 pkt. 5) 1. Udział w konferencjach o systemie oświaty.

2. Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w temat.

3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

4. Pogłębianie wiedzy dotyczącej organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Przedszkola:

- poznanie aktów prawnych regulujących działalność przedszkola,
- analiza dokumentacji Przedszkola:
 Statutu Przedszkola
 Koncepcji Pracy Przedszkola
 Programu Wychowawczego Przedszkola
 Programu Profilaktyki
 obowiązujących regulaminów i procedur

-przestrzeganie przepisów BHP, udział w szkoleniach poświęconych bezpieczeństwu pracy,
w okresie stażu

w okresie stażu

systematycznie

w czasie trwania stażu

na bieżąco

na bieżąco

zaświadczenie

potwierdzenie dyrektora

umiejętność korzystania z prawa

notatki, wykazy

notatki

potwierdzenie,
zaświadczenia

Data zatwierdzenia do realizacji planu rozwoju zawodowego ........................................
( data i podpis nauczyciela)
........................................
( podpis i pieczęć dyrektora przedszkola)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.