X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41772
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: mgr Małgorzata Urbańczyk
MIEJSCE ZATRUDNIENIA: Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu
ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel matematyki
STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel mianowany
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2016 r.
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata 9 miesięcy
PRZEWIDYWANA DATA UKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2019

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
ZADANIA
1.Doskonalenie własnego warsztatu pracy:
- Powiększanie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych.
- Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotowej.
- Przygotowywanie uczniów do udziału w różnego typu konkursach matematycznych
- Organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych
2.Doskonalenie zawodowe- kontynuacja i podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego
- Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli – rady szkoleniowe, zespół samokształceniowy
- Uczestnictwo w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (kursy doskonalące, konferencje, warsztaty, szkolenia itp.)
3.Praca nad integracją zespołu klasowego. Kształtowanie prawidłowych relacji koleżeńskich i postaw społecznych. Kształtowanie postaw patriotycznych.
- Lekcje wychowawcze
- Organizacja wycieczek klasowych oraz imprez ujętych w planie wychowawczym klasy jak Dzień Chłopaka, Andrzejki, Dzień Kobiet, Wigilia itp.
- Współpraca z uczniami podczas imprez szkolnych
4.Systematyczna współpraca z rodzicami
- Nawiązanie ścisłej i systematycznej współpracy z rodzicami –zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, uroczystości klasowe.
- Przeprowadzanie ankiet, kontakty indywidualne z uczniami i ich rodzicami w celu poznawania sytuacji rodzinnej wychowanków, pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów.
5.Udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentacji wewnątrzszkolnej
6.Dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań
7.Bieżące zainteresowanie wszelkimi zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły Analiza podstawowej dokumentacji szkolnej, w tym m.in.: STATUTU SZKOŁY, WSO,PSO, PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY, współpraca nad aktualizacją w/w dokumentów
8. Opracowanie materiałów diagnostycznych – w klasach 4, 5,
Uczestnictwo w projekcie edukacyjnym „LEPSZA SZKOŁA” wydawnictwa GWO
§ 8 ust. 2pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną
- Uczestniczenie w różnych formach doskonalących z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej
2. Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej
- Prowadzanie zajęć w pracowni komputerowej, wykorzystywanie programów multimedialnych tj. Matlandia, tablicy interaktywnej
- Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnych materiałów
3. Organizowanie swojego warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
- Opracowanie dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej
4. Wykorzystywanie zasobów różnych portali edukacyjnych w celu doskonalenia pracy własnej
- Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki
- Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami
- Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów
- Prowadzenie lekcji otwartych
- Aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego –
- Przekazywanie wybranych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń zainteresowanym nauczycielom
- Udział w pracach zespołu wychowawczego omawianie i rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów
2.Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
3.Dzielenie się wiedzą z zakresu wychowawczego podczas spotkań wychowawców
- Opieka wychowawcza nad klasą
- Opracowany program wychowawczy klasy
- Bieżąca analiza punktowego systemu oceniania
4.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
- Opracowywane scenariusze imprez
- Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. konkursy, wycieczki, wyjścia)

§ 8 ust.2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
1. Wykonywanie zadań egzaminatora sprawdzianu z matematyki
- Udział w pracach komisji egzaminacyjnej

§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Organizowaniei współorganizowanie imprez szkolnych – okolicznościowych
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim
- Współorganizowanie okolicznościowych imprez szkolnych (wynikających z kalendarza szkolnego)

2.Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych
3. Organizacja konkursów szkolnych
4. Aktywny udział w promocji szkoły
5. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb lub zainteresowań uczniów

§ 8 ust.2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1.Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
2.Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
3.Nawiązanie współpracy z wydawnictwem GWO
4.Współorganizacja akcji charytatywnych dla dzieci z domu dziecka,osób potrzebujących

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów dzieci
- Udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki
2 Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- Rozpoznanie, opis i analiza dwóch przypadków problemu edukacyjnego lub wychowawczego
- Znalezienie konstruktywnego rozwiązania i zastosowanie go

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Opracowała mgr Małgorzata Urbańczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.