X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41598
Przesłano:

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej w Bychawie

Uchwalono na podst. art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
oraz Statutu Szkoły Podstawowej w Bychawie.

§ 1

I CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski jest organem szkoły, którego celem jest:
1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności
szkolnej.
4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
i Dyrektorem Szkoły.
5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery
w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.
II UPRAWNIENIA I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
d. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
f. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

2. Kompetencje stanowiące Samorządu Uczniowskiego:
a. uchwalanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
b. przedstawienie sporządzonych przez Samorząd Uczniowski wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.
3. Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego:
a. opiniowanie programu wychowawczego szkoły,
b. wnioskowanie o nadanie imienia szkole,
c. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
d. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 z r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603)
e. wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
f. opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
g. opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju,

§ 2

III ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
1) na szczeblu klas - samorządy klasowe,
2) na szczeblu szkoły – Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
3. Zarząd składa się z następujących funkcji:
1) przewodniczący ,
2) zastępca przewodniczącego,
3) sekretarz,
4) przewodniczący sekcji
4. Członkowie samorządów klasowych wybierani są przez uczniów poprzez wyłanianie gospodarzy klas na godzinach wychowawczych.
5. Przewodniczący SU wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów.
6. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
7. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu.
8. Członka Zarządu można odwołać, jeżeli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach Samorządu.
9. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
10. Kadencja Zarządu trwa rok.
11. Samorząd pracuje w sekcjach, przy czym liczbę, skład i zadania sekcji opracowywane są na ogólnym zebraniu SU, gdzie wybierani są członkowie sekcji.
12. Samorząd Uczniowski używa pieczęci - „ Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Bychawie”.
13. Nad przebiegiem prac Samorządu czuwa opiekun Samorządu Uczniowskiego.
14. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania
z zakresu wolontariatu.
15. Samorząd ze swojego składu wyłania Radę Wolontariatu.

IV OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do obowiązków opiekuna SU należy:
1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli
i Dyrektora Szkoły.

2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu,
3. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
4. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielanie mu pomocy w jego
działalności.
5. Wyboru opiekuna dokonuje społeczność uczniowska zgodnie z ustanowioną ordynacją.
6. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
7. Kadencja opiekuna trwa rok.

V ORDYNACJA WYBORCZA

1. Wybory do Zarządu SU są tajne i odbywają się we wrześniu.
2. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VIII.
3. Do Zarządu SU mogą kandydować wszyscy uczniowie klas IV – VIII spełniający wymienione poniżej kryteria.
4. Kandydat do Zarządu SU powinien:
•posiadać ocenę co najmniej dobrą z zachowania
•być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym
•umieć współpracować w grupie
•umieć podejmować decyzje, negocjacje
•chętnie działać na rzecz uczniów
•nie mieć problemów w nauce
•odznaczać się wysoką kulturą osobistą
5. Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza.
6. Kampania trwa do dnia wyborów.
7. Nad przebiegiem wyborów czuwa komisja złożona z uczniów klas IV - VIII wybranych losowo. Zadaniem komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów, liczenie głosów oraz ogłoszenie wyników wyborów.
8. Każdy uczeń ma prawo do oddania jednego głosu na kandydata do Zarządu i jednego głosu na opiekuna SU.
9. W skład Zarządu SU wchodzi pięć osób, które uzyskały największą liczbę głosów. Funkcje w Zarządzie przydziela się wg liczby uzyskanych głosów (przewodniczący, zastępca, sekretarz i przewodniczący poszczególnych sekcji).
10. Kandydatami na opiekuna SU są wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej w Bychawie.
11. Opiekunem SU zostaje nauczyciel z największą liczbą głosów.

§ 3

VI RADA WOLONTARIATU
1. Rada Wolontariatu stanowi jedną z sekcji Samorządu Uczniowskiego i jest wyłaniana spośród jego członków.
2. Rada Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym,
reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym,
wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

3. Cele działania Rady Wolontariatu:
a) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu;
b) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
c) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości,
otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
d) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na
terenie szkoły i w środowisku lokalnym;
e) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
f) promowanie idei wolontariatu.

4. Skład Rady Wolontariatu:
a) przewodniczący
b) członkowie
5. Przewodniczący Rady Wolontariatu wybierany jest spośród Zarządu SU.
6. Przewodniczący dobiera sobie współpracowników – członków rady.
7. Rada Wolontariatu w porozumieniu z Zarządem SU tworzy plan pracy na cały rok szkolny.
8. W realizacji działań Rady mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły.
9. Radą Wolontariatu opiekuje się opiekun Samorządu Uczniowskiego.
10. Opiekun Rady może angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc rodziców.
11. Formy działalności Rady Wolontariatu:
a) działania na rzecz środowiska szkolnego;
b) działania na rzecz środowiska lokalnego;
c) udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły.
12. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność woluntarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia.

§ 4.

1 . Wszystkie decyzje Samorządu podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
2 . Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.