X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4156
Przesłano:

Indywidualny program edukacyjny

Orzeczenie nr XXXXX- nadpobudliwość psychoruchowa

1. Dane osobowe ucznia:

Imię i nazwisko ucznia: ..........................
Adres zamieszkania ucznia: .............................
Data i miejsce urodzenia: ..............................
Imiona rodziców...................

2. Krótka charakterystyka ucznia:

Mocne strony ucznia:

- wysoki poziom intelektualny
- posiada zdolność uogólniania, formułowania abstrakcyjnych wniosków i logicznych skojarzeń
- bardzo wysoko rozwinięta wiedza i umiejętność jej wykorzystania
- bardzo wysoko rozwinięty poziom słownictwa
- prawidłowy rozwój analizy i syntezy w obrębie analizatora słuchowego
- czyta w bardzo dobrym tempie, rozumie tekst czytany
- wykonuje podstawowe działania matematyczne
- przejawia dużą ciekawość poznawczą

Słabe strony ucznia:
- występowanie silnych reakcji emocjonalnych
- labilność emocji i zachowania
- trudności we współdziałaniu z rówieśnikami
- negatywizm wobec poleceń nauczycieli
- niskie tempo grafomotoryczne uczenia się wzrokowo- ruchowego
- słabość koncentracji uwagi
- trudności z graficzną stroną pisma
- zły uchwyt przyboru do pisania
- niepokój ruchowy w obrębie motoryki dużej
- brak umiejętności pracy w grupie

3. Krótka charakterystyka klasy do której uczeń uczęszcza:
Klasa, do której uczęszcza A.... liczy 20 osób. Jest to klasa integracyjna. Poza A..... są jeszcze 2 osoby posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Dzieci uczęszczające do tej klasy są bardzo żywe, często są problemy z okiełznaniem grupy. A...... przejawia trudności w relacjach z rówieśnikami, posiada duże problemy związane z empatią. Nie rozumie, że za swoje złe zachowanie wobec innych dzieci powinien przeprosić. Sprawia mu to ogromną trudność.

4. Tygodniowy rozkład zajęć ucznia:

godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 8:00-8:45 Nz Nz (s) .....
2 8:55-9:40 Nz Nz NZ
3 9:50-10:35 Nz Nz NZ
4 10:50-11:35 j.angielski Nz Z......
5 11:45-12:30 Nz religia n.ind
6 12:40-13:25 zdw j.angielski Nz
7 13:35-14:20 religia Nz
8 14:30-15:15 Nz Nz
9 15:25-16:10 Nz Nz
10 16:15-17:00 Nz

Oprócz podstawowych zajęć lekcyjnych A...... chodzi na zajęcia wyrównawcze oraz nauczanie indywidualne.

5. Rodzice ...................... wyraziła zgodę na realizację programu

........................................
(podpis rodzica)

6. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie programu jest mgr ....................

........................................
(podpis)

7. Zatwierdzenie programu przez Radę Pedagogiczną

........................................
(data i podpis)

8. Cele edukacyjne:
- poprawienie relacji społecznych z rówieśnikami w klasie
- rozwijanie umiejętności społecznych
- wypracowanie społecznie akceptowanych sposobów rozładowywania napięć emocjonalnych

9. Treści nauczania:
Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w klasach I- III „................”
10. Procedury osiągania celów:
- prowadzenie dziennika obserwacji ucznia. W dzienniku zapisywane są negatywne zachowania A................................... jak również jego sukcesy
- system wzmacniania polega na założeniu przez dziecko zeszytu, w którym będzie wklejało naklejki. Naklejki otrzymywać będzie za dobre zachowanie na lekcjach. Na koniec zajęć dziecko stara się samo ocenić swoje zachowanie- co zrobiło dziś dobrze a co źle. Jeżeli
uczeń uzbiera 5 naklejek tygodniowo otrzyma nagrodę i miano „mistrza tygodnia”.
- sporządzenie z uczniem zasad jakie będą obowiązywały go w szkole. Nieustanne przypominanie uczniowi o zasadach panujących w klasie. Zasady klasy, do której uczęszcza uczeń wywieszone są w widocznym miejscu.
- przygotowywanie uczniowi zadań, które będzie wykonywał, gdy skończy zadania „ogólnie polecone”. W przypadku A................ są to „szlaczki” ,lub zdania do przepisania, aby mógł ćwiczyć graficzną stronę pisma oraz zadania matematyczne.
- możliwość wyjścia z klasy z nauczycielem wspierającym w celu rozładowania negatywnych emocji
- ze względu na dużą motorykę w obrębie własnego ciała uczeń siedzi sam w ławce
- zajęcia integracyjne w klasie podczas lekcji WF, praca w grupach na lekcji
- szybkie reagowanie na sytuacje problemowe
- kierowanie jasnych, krótkich komunikatów

11. Rodzaje wspierania i pomocy:
- nauczyciel wspierający, który jest na wszystkich zajęciach lekcyjnych
- kontrola na zajęciach wyrównawczych
- pomoc psychologa i pedagoga

12. Przewidywane osiągnięcia:
- dziecko będzie przejawiało poprawne funkcjonowanie podczas zajęć szkolnych
- dziecko będzie umiało przeprosić za swoje zachowanie
- dziecko będzie miało świadomość tego co zrobiło dobrze a co źle
- dziecko nie będzie miało problemów z pracą w grupie

13. Ocena osiągnięć ucznia:
Ważną rolę stanowią zeszyty obserwacji, w których opisywane jest zachowanie dziecka i jego postępy. Innym miernikiem postępów w zachowaniu A...... jest zeszyt z naklejkami. Następnie dziennik lekcyjny, który przedstawia oceny za przyswojony materiał jak również na koniec semestru ocena opisowa.

14. Ewaluacja programu:
Rejestracja postępów i zmian ucznia widoczna jest w zeszytach obserwacji, dzienniku lekcyjnym jak również w zeszycie z naklejkami za dobre zachowanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.