X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4155
Przesłano:

Zajęcia integracyjne

TEMAT: BUDOWANIE POCZUCIA WSPÓLNOTY GRUPOWEJ. UŚWIADAMIANIE ZNACZENIA REGUŁ I NORM GRUPY DLA WSPÓŁŻYCIA I WSPÓŁPRACY

Cele:
- zapoznanie z problemami pojawiającymi się w grupach i znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego grupy bywają nieudane

- sporządzenie podstawowych reguł obowiązujących w grupie

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. „Burza mózgów” na temat cech nieudanej grupy (oznaki i objawy a nie przyczyny). Nauczyciel wypisuje je na dużej kartce.
2. Grupa dzieli się na 3-osobowe zespoły. Każdy zespół zastanawia się nad kilkoma z wyróżnionych cech, podaje ich przyczyny oraz sposoby przeciwdziałania i zwalczania.
3. Zespoły przedstawiają wyniki swojej pracy, wymieniając wszystkie podstawowe reguły, które mają przeciwdziałać powstawaniu nieudanej grupy, a nauczyciel wypisuje je na tablicy. Pozostałe osoby też mogą wyrazić swoją opinię o nich
4. Dyskusja na temat wypisanych reguł:
- Czy można je zastosować w odniesieniu do naszej klasy?
- Jakie wymienione wcześniej problemy nie zostały uwzględnione w tych regułach?
5. Lista podstawowych reguł zostaje zatwierdzona przez wszystkie dzieci i wywieszamy
Ją w widocznym miejscu na ścianie.
6. Podsumowanie zajęć: Dowiedziałem się, że........


KONSPEKT ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH REALIZOWANYCH DNIA 23.10.2008

TEMAT: KSZTAŁTOWANIE WRAŻLIWOŚCI NA NIETOLERANCJĘ LUDZKĄ. BAJKA PROFILAKTYCZNA „GRUBY, CHUDSZY” ELŻBIETY PYKA.

Cele:
- zrozumienie pojęcia nietolerancja
- zapoznanie z objawami nietolerancji ludzkiej
- kształtowanie wrażliwości na nietolerancję
- kształtowanie świadomości tolerancyjnego zachowania wobec innych

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Co to jest nietolerancja i jakie są jej objawy?
2. Przeczytanie przez nauczyciela bajki profilaktycznej
3. Omówienie bajki:
- Dlaczego chłopcy nie byli akceptowani przez środowisko?
- Co się stało, że ludzie zaczęli patrzeć na chłopców inaczej?,
- Co tak naprawdę jest ważne, czy wygląd człowieka świadczy o jego wartości?
4. Wyciągnięcie wniosków płynących z bajki
5. Ćwiczenie zamykające pracę z grupą:
Uczestnicy stają w kole i kładą ręce na ramionach sąsiadów. Na dany sygnał wszyscy obejmują lub ściskają swoich sąsiadów


KONSPEKT ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH REALIZOWANYCH DNIA 30.10.2008

TEMAT: ROZPOZNAWANIE I NAZYWANIE PRZEŻYWANYCH UCZUĆ. SŁUCHANIE MUZYKI RELAKSACYJNEJ.

Cele:
- umiejętność nazywania przeżywanych uczuć
- rozpoznawanie przeżywanych uczuć

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. „Burza mózgów” na temat znanych już uczuć. Wypisujemy podane przez dzieci uczucia na tablicy.
2. Jakie objawy towarzyszą nam przy poszczególnych uczuciach?
3. Jak zachowujemy się?
4. Chwila relaksacji. Dzieci układają się na dywanie w wygodnej dla siebie pozycji. Słuchają muzyki wyciszającej.
5. Dzieci starają się opisać uczucia jakie towarzyszyły im podczas słuchania muzyki.
6. Uczestnicy dopisują zakończenia do poniższych zdań, po czym omawiają je w
kilkuosobowych grupach.
- Kiedy muszę zabrać głos przed całą klasą czuję się...
- Kiedy jestem sam, czuję się...
- Kiedy muszę porozmawiać z rodzicami, czuję się...
- Kiedy muszę poprosić nauczyciela o pomoc, czuję się...
- Kiedy jestem z przyjaciółmi, czuję się...

7.Na zakończenie można zadać uczestnikom następujące pytania:
- Dlaczego często trudno jest powiedzieć co czujemy?
- Czy w towarzystwie pewnych osób jest nam łatwiej wyrażać nasze uczucia?
- Jeśli tak to jak można to wyjaśnić?

KONSPEKT ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH REALIZOWANYCH DNIA 6.11.2008

TEMAT: UŚWIADOMIENIE SWOICH MOCNYCH STRON. LUBIĘ CIĘ ZA...

Cele:
- wzmocnienie poczucia własnej wartości
- wzmocnienie wiary we własne siły
- uświadomienie swoich mocnych stron
- rozwijanie umiejętności mówienia o innych

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Dzieci wypełniają kartę pracy MOJE ZALETY .
2. Uczestnicy omawiają wypełnione karty w 5 osobowych zespołach
3. Następnie dzieci mówią sobie nawzajem kto jakie ma zalety. Podane zalety dopisują do kart pracy.
4. Omówienie:
- Czy zdziwiła was ilość zalet?
- Jak czujecie się wiedząc, że posiadacie tyle zalet?
- Jak się czujecie, kiedy ktoś prosi was o opowiedzenie o zaletach innej osoby?
- Dlaczego czasem trudno jest powiedzieć komuś o jego zaletach?
5. Dzieci siadają w parach i starają się odpowiedzieć na zdania:
- Dwie cechy własnego wyglądu, które ci się podobają
- Umiejętność lub talent, który posiadasz
- Szczególnie dobre relacje z jakąś osobą
- Marzenie, w którym realizują się twoje najlepsze cechy.
6. Podsumowanie zajęć: Lubię Cię za....


KONSPEKT ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH REALIZOWANYCH DNIA 13.11.2008

TEMAT: DOSTARCZENIE WIEDZY NA TEMAT SKUTECZNEJ I NIESKUTECZNEJ KOMUNIKACJI. „KOSZYK SŁÓW ZAGUBIONYCH”.

Cele:
- uświadomienie zniekształcenia informacji przekazywanej przez kolejnych nadawców
- rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania
- uświadomienie znaczenia niewerbalnego porozumiewania się
- zaobserwowanie jak pewne słowa stwarzają bariery komunikacyjne

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Osoba siedząca jako pierwsza przekazuje szeptem osobie siedzącej obok pewną informację, którą ta z kolei przekazuje następnej. Gdy informacja dotrze do ostatniego uczestnika w rzędzie, wypowiada on ją głośno.
- Co można zrobić by informacja nie uległa zniekształceniu, Co wpływa na znaczenie przekazu?
2. Prowadzący zadaje grupie następujące pytania:
- Skąd wiemy, czy ktoś nas słucha?
- Pomyślmy o osobie słuchającej. Jakie jej zachowania świadczą o tym, że jest ona
dobrym słuchaczem?
- Kiedy jest nam trudno kogoś słuchać?
Na podstawie uzyskanych informacji na papierze pakowym sporządza się listę pożądanych i niepożądanych zachowań podczas słuchania i umieszcza ją w widocznym miejscu.
- Czy podczas rozmowy korzystaliście ze sporządzonej listy?,
- Jak można poprawić umiejętność słuchania?

3. Dzielimy grupę na 3 osobowe zespoły. Informujemy, że będą się teraz komunikować za pomocą języka „Gucio Gucio” Język ten jest bardzo łatwy, ponieważ istnieje w nim jedno słowo- Gucio. Jedna osoba w każdym zespole ma za zadanie opowiedzieć innym o czymś ważnym. Pozostali starają się odgadnąć kontekst wypowiedzi i komunikat. Następnie zmieniają się rolami.

4. Podsumowanie zajęć: Pozdrowienie bez słów


KONSPEKT ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH REALIZOWANYCH DNIA 20.11.2008

TEMAT: ROZWIJANIE EMPATII. UMIEJĘTNOŚĆ DOSTRZEGANIA I NAZYWANIA UCZUĆ U INNYCH.

Cele:
- zapoznanie z pojęciem empatii
- budowanie zaufania i samoświadomości


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Co to jest empatia?
2. Czy na co dzień liczymy się z odczuciami innych osób?
3. Nauczyciel mówi uczestnikom, że wybierają się na wycieczkę na Mazury.
4. Klasa dzieli się na 5 osobowe zespoły
5. W ciągu 15 minut każdy zespół powinien ustalić, co zabrać ze sobą na wycieczkę.
6. Omówienie:
- W jaki sposób zdecydowaliście co ze sobą zabrać?
- Czy słuchaliście głosów innych?
- Jakie role z wykonaniem zadania i kontaktami między ludźmi przyjmowaliście?
7. Podsumowanie : uuuuh- Stojąc w kole robimy wdech i wydech podnosząc ręce.
Ćwiczenie powtarzamy kilka razy


KONSPEKT ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH REALIZOWANYCH DNIA 27.11.2008

TEMAT: UCZENIE SIĘ RÓŻNYCH SPOSOBÓW ODREAGOWANIA NEGATYWNYCH EMOCJI.

Cele:
- zapoznanie z negatywnymi emocjami
- zapoznanie ze sposobami odreagowania negatywnych emocji
-umiejętność przedstawienia swojego zdania bez agresji

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Jakie negatywne emocje towarzyszą ci w życiu?
2. Jak reagujesz kiedy jesteś zły?
3. Jakie znasz sposoby odreagowania złych emocji ,tak by nie robić krzywdy innym osobom? Zapisujemy pomysły na tablicy.
4. Piszemy „listy złości”
5. Jak czuliście się pisząc swoje listy?
6. Czy jest to dobry sposób na odreagowanie?
7. Dokończenie zdań:
- Kiedy jestem zły....
- Złoszczę się kiedy.....


KONSPEKT ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH REALIZOWANYCH DNIA 4.12.2008

TEMAT: NAUKA ŚWIADOMEGO I WOLNEGO OD AGRESJI RADZENIA SOBIE Z KONFLIKTAMI.

Cele:
- opracowanie nowych kreatywnych pomysłów na rozwiązywanie konfliktów
- poznanie sposobów eliminowania niewłaściwych zachowań w grupie

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Nauczyciel podaje przykłady niewłaściwych zachowań i przeprowadza „burze mózgów” na temat strategii radzenia sobie z nimi. Zapisuje na tablicy.
2. Grupa dzieli się na 5 osobowe grupy. W każdym zespole jeden z uczestników prezentuje wybrane przez siebie niewłaściwe zachowanie
3. Ktoś inny stara się interweniować, stosując jeden ze sposobów wypisanych na tablicy bądź własną strategie.
4. Kiedy dzieci ponownie zbiorą się w dużej grupie, omawiają zachowania interwencyjne i ich skuteczność.
5. Podsumowanie: Na dzisiejszych zajęciach dowiedziałem się...........


KONSPEKT ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH REALIZOWANYCH DNIA 11.12.2008

TEMAT: WZBUDZANIE ZAUFANIA MIEDZY DZIECMI. GRY I ZABAWY.

Cele:
- wzmocnienie więzi miedzy uczniami
- wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów w klasie

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Kiedy komuś ufamy?
2. Ciuciubabka- uczestnicy tworzą pary. Jedna osoba z pary zakłada opaskę na oczy, po czym prowadzi ja po sali, nie dotykając jej, a tylko posługując się słowami. Następnie zmiana rol.
3. Czy łatwo było słuchać instrukcji z opaska na oczach?
4. Czy mieliście do tych osób zaufanie?
5. Jedna osoba staje za druga. Na sygnał osoba z przodu spada tyłem, a osoba stojąca za nią łapie ja.
6. Czy łatwo zaufać osobie?
7. Podsumowanie: Puszczenie iskierki przyjaźni.


KONSPEKT ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH REALIZOWANYCH DNIA 18.12.2008

TEMAT: ZAKONCZENIE ZAJEC W POZYTYWNEJ ATMOSFERZE. CZEGO NAUCZYLEM SIĘ NA ZAJECIACH.

Cele:
- integracja klasy
- udzielanie pozytywnych informacji zwrotnych

PRZEBIEG ZAJEC:
1. Czego nauczyliście się na zajeciach?
2. Czy te zajecia były wam potrzebne?
3. Prowadzący kładzie karton na podłodze i wyjaśnia, że przedstawia on tratwę ratunkową. Wszyscy członkowie zespołu mają zmieścić się na tratwie, stojąc na niej przynajmniej jedną nogą i wytrzymać w tej pozycji 30 sekund. Grupę można podzielić na zespoły.
4. Dzielimy grupę na 3 osobowe zespoły. Zadaniem każdego zespołu jest zbudowanie maszyny, w której każdy uczestnik będzie stanowił jakąś część. Każdy element musi być połączony z innym, musi też wydawać jakiś dźwięk. Współpraca poszczególnych części maszyny powinna być widoczna.
5. Wezel grupowy. Dzieci staja w kole i zamykaja oczy. Na sygnal lapia się za rece. Ich zadaniem jest rozwiązać powstaly wezel.
6. Podsumowanie: Będzie mi brakowalo................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.