X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41557
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Planowane działania i zadania w okresie odbywania stażu służące rozwojowi kompetencji nauczyciela

Powinności i wymagania nauczyciela w okresie odbywania stażu zgodnie z rozporządzeniem MEN 
z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
ZADANIA 
FORMY REALIZACJI 
TERMIN 
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(Tabela)

§7 ust.1 pkt 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

1/Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły związanych z realizacją podstawowych funkcji wynikających z ich zadań 
• Udział w pracach Rady Pedagogicznej.
• Współpraca z gronem pedagogicznym.
• Konsultacje z pedagogiem szkolnym
Udział w pracach Zespołu ds. Specjalnych Potrzeb Uczniów.

Cały okres stażu 
• Potwierdzenie uczestnictwa.

§7 ust.1 pkt 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia ustawicznego.

1/ Poszerzanie wiedzy i umiejętności w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego – szkoleniach, radach szkoleniowych.
• Uczestniczenie w szkoleniach w ramach zespołu ds Specjalnych potrzeb Uczniów
Cały okres stażu. 
Potwierdzenie uczestnictwa.
2/Udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalacych wiedzę i umiejętności w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
-kurs instruktorski z gimnastyki korekcyjnej
-kursy poszerzające umiejętności fizjoterapeutyczne
-nauka nowych technik fizjoterapeutycznych na specjalistycznych kursach szkoleniowych
3/Tworzenie własnego warsztatu pracy
- systematyczne uzupełnianie własnego ksiegozbioru w nowe pozycje dotyczące fizjoterapii dzieci
• poszerzanie wiedzy przez samodzielne studiowanie literatury z wybranych zagadnień rewalidacji, psychologii i pedagogiki dotyczących rozwoju i zachowań dziecka z niepełnosprawnością
• korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. 
Cały okres stażu. 
Notatki własne, spis literatury.

§7 ust.1 pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.
1. Analiza dokumentów dotyczących ustawy o systemie oświaty, aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
Karta Nauczyciela
Rozporządzenia MEN z dnia 10.06.2015 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy, oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych
zasady organizowania kształcenia i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi
kształcenie specjalne
ustawa z dnia 26.01.1982 Karta nauczyciea
ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991
aktualne rozporządzenie MEN
2. Analiza dokumentacji i zapoznanie się z procedurami ubiegania się o stopnie awansu zawodowego nauczycieli
• Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu. z dnia 1 marca 2013
• Adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego -materiały RODN „WOM”, Internet,
Wrzesień 2016 
• Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
3/analiza dokumentacji szkoły
• Statut szkoły
• Europejski Plan rozwoju szkoły 2016-2020
• Program Wychowawczy Szkoły
-Program Profilaktyki

Cały okres stażu. 
• Notatki własne.

§7 ust.2 pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1/ współpraca z opiekunem stażu
-zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
-przygotowanie planu rozwoju zawodowego
-ustalenie terminów spotkań z opiekunem
-hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli -wnioski z obserwacji
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu-konsultacja opracowanie konspektów zajęć, analiza
-określenie mocnych i słabych stron swojej działalności 
Wrzesień 2016 i cały okres stażu 
• Kontrakt.i przykładowe konspekty z zajęć i scenariusze lekcji

2/Doskonalenie warsztatu i planowanie pracy pedagogicznej
• Opracowanie indywidualnych rocznych programów rehabilitacji dla uczniów w oparciu o zalecenia lekarskie i orzeczenia PPP-P
• półroczne i roczne sprawozdania z pracy z dzieckiem
-prowadzenie dzienników zajęć i indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Cały okres stażu. 
3/ publikowanie własnych prac
opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej

7 ust.2 pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Poznanie środowiska ucznia niepełnosprawnego
• Obserwacja.
• Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami.
• Wnioski wyciągane z posiedzeń Rady Pedagogicznej poświęconej trudnościom wychowawczym w wieku wczesnoszkolnym i problemom wychowawczym w naszej szkole. 
Cały okres stażu. 

Inspirowanie rodziców do udziału w życiu wraz z dzieckiem.
-wyjścia na przedstawienia w MGOK, imprezy mikołajkowe i świąteczne
-rozmowy z rodzicami o konieczności uczestnictwa ich dzieci w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy
-pokazanie możliwości korzystania z dofinansowania leków, sprzętu ortopedycznego przez fundacje
-pokazywanie dobrych stron korzystania ze wspólnych działań w stowarzyszeniach rodziców dzieci niepełnosprawnych
-pomoc w doborze sprzętu ortopedycznego

Cały okres stażu. 
• Notatki.

§7 ust.2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Doskonalenie umiejętności obsługi komputera. 

• Korzystanie z własnego komputera i drukarki.
• udział w szkoleniach dotyczących e-dziennika
Cały okres stażu. 
• Zaświadczenia.

Korzystanie z programów komputerowych i Internetu w praktyce szkolnej. 
• Opracowywanie dokumentacji pracy rehabilitacyjnej
• Plan rozwoju zawodowego.
-opracowywanie materiałów dla rodziców – opracowanie zestawów ćwiczeń
• Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej. 
-www.edux.pl
-www.edunews.pl
-www.profesor.pl
-www.niepełnosprawni.pl
www.portaloswiatowy.pl
Cały okres stażu. 
• Opracowane materiały

§7 ust.2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii. 
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych.
• Wykorzystywanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki i psychologii w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
.Aktualizowanie wiedzy z zakresu rewalidacji , pedagogiki i psychologii przez studiowanie literatury fachowej , oraz współpracę z zespołami wychowawczymi w szkole
• Udział w pracach zespołu do spraw Specjalnych Potrzeb Uczniów
Cały okres stażu.
-realizacja zaleceń Poradni w pracy ,rozmowy przeprowadzone z pedagogiem szkolnym
-analiza opinii z PPP-P
Cały okres stażu. 
• Notatki.

§7 ust.2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Analiza przepisów prawa oświatowego i przepisów wewnątrzszkolnych : statut szkoły, program profilaktyczny, szkolny program wychowawczy
• Uwzględnianie zadań określonych przez wymienione dokumenty w planowaniu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
-monitorowanie zmian zachodzących w przepisach prawa oświatowego dotyczących dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Cały okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.