X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41550
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO –
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2016 – 31.05.2019 r.)

Cele główne:

• rozwijanie swoich umiejętności zawodowych,
• dalszy rozwój zawodowy jako nauczyciela technologii informacyjnych z uwzględnieniem zadań realizowanych przez szkołę w drodze po awans na nauczyciela dyplomowanego,
• podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły,
• zachęcenie do stosowania komputera jako narzędzia do wzbogacania własnego warsztatu pracy wśród nauczycieli,
• upowszechnienie kultury informatycznej wśród uczniów,
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją .

Lp. Zadania Sposób realizacji Dokumentacja Terminy
1 Poznanie procedur awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
IX. 2016
2 Odbycie stażu
dotyczącego awansu
zawodowego.
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Dokumentacja.
Sprawozdanie z realizacji planu. IX. 2016
IX.2016
Okres stażu

V.2019
3 Podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy szkoły - udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego , adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły,
- systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi,
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy.
Potwierdzenie przez dyrektora uczestnictwa w warsztatach lub zaświadczenia o ukończeniu szkoleń.
4 Czynny udział w
tworzeniu dokumentacji
szkoły.
- dokonywanie wpisów do dziennika zajęć,
- okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
- praca w zespole wychowawczym klas IV-VI.
Dziennik zajęć.
Dokumentacja szkolna.
Protokoły. Okres stażu
5 Doskonalenie warsztatu pracy. - stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania,
- wystawy prac fotograficznych,
- tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali,
- przygotowanie i prowadzenie uroczystości grupowych, zajęć otwartych dla rodziców,
- konsultacje indywidualne z rodzicami.
Scenariusze.
Zdjęcia.
Prace plastyczne dzieci.
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Sposób realizacji Dokumentacja Terminy
1 Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. - Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem programu PowerPoint.
- Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych.
- Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno –wychowawczych.
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii, Internetu.
- Umieszczenie opracowanych materiałów na stronie internetowej.
- Przygotowanie prezentacji na potrzeby szkoły.
– wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych

Przykładowe materiały, arkusze, konspekty zajęć, scenariusze uroczystości. Okres stażu
2 Korzystanie z internetu. - korzystanie z Internetu – wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej,
- poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet,
- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu,
- śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie,
- korzystanie z encyklopedii i programów multimedialnych.
- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń,
Przykłady materiałów z internetu. Dokumentacja stażu. Okres stażu
3 Wykorzystanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy. - uzupełnianie i wzbogacanie własnego
zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, DVD, tablica multimedialna) – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi,
- relacjonowanie ważnych wydarzeń
szkolnych za pomocą aparatu
cyfrowego.
- Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej. Płyty CD, DVD.
Potwierdzenia dyrektora szkoły.
Zdjęcia. Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Sposób realizacji Dokumentacja Terminy
1 Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami. – prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli,
- udostępnianie opracowanych konspektów, scenariuszy lekcji, testów materiałów,
- wspólne rozwiązywanie problemów
(podejmowanie decyzji, opracowywanie
dokumentów).
- współpraca z pedagogiem szkolnym Konspekty zajęć, scenariusze, przykładowe materiały.
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli. Okres stażu
2 Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych. – uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń,
- prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego. Potwierdzenie dyrektora.
Opracowane materiały Okres stażu
3 Udział w pracach zespołu przedmiotowego - wymiana opinii, doświadczeń nauczycieli - realizowanie zadań wg harmonogramu prac zespołu
Potwierdzenie uczestnictwa w posiedzeniach Okres stażu
4 Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje. – opublikowanie na stronach internetowych: planu rozwoju, przykładowych konspektów zajęć i scenariuszy uroczystości. Teksty publikacji- adresy strony internetowej Okres stażu
5 Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli - szkolenie z zakresu: elektronicznego dziennika; programu do wypełniania świadectw; wykorzystania szkolnego sprzętu fotograficznego
- opracowanie i wdrożenie programu warsztatów/kursów dla nauczycieli Potwierdzenie dyrektora.

Potwierdzenie dyrektora. Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. Zadania Sposób realizacji Dokumentacja Terminy
1. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu koła informatycznego Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opra-cowania programu oraz merytoryczne opracowa-nie jego treści.
Wspólny program Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania Sposób realizacji Dokumentacja Terminy
1 Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. - stosowanie różnorodnych aktywnych
metod i form pracy z uwzględnieniem
różnic rozwojowych,
- organizowanie zajęć na interesujące dzieci
tematy. Scenariusze zajęć.
Obserwacje.

Okres stażu
2 Organizacja uroczystości i konkursów na terenie szkoły. – przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy uroczystości i konkursów według kalendarza zawartego w planie rocznym. Scenariusze, zdjęcia. Okres stażu

3 Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury Wyjazdy do kina , teatru, na wystawy Adnotacje w dzienniku.
Potwierdzenie dyrektora. Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Sposób realizacji Dokumentacja Terminy
1 Współpraca ze szkolnym pedagogiem i logopedą.
- prowadzenie konsultacji z pedagogiem i
logopedą,
- wykorzystanie sprzętu słuchawkowego do indywidualnej pracy z uczniem Potwierdzenie współpracy.
Potwierdzenie dyrektora Okres stażu
2 Współpraca ze środowiskiem lokalnym. - organizowanie wyjść dla dzieci z kółka fotograficznego po najbliższej okolicy,
- nawiązanie współpracy z biblioteką szkolną, Ochotniczą Strażą Pożarną,
Fabryką Sztuk w Tczewie
- współpraca z nauczycielami z innych szkół,
- organizowanie wycieczek poza teren szkoły. Adnotacje dzienniku.
Zdjęcia. Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Sposób realizacji Dokumentacja Terminy
1 Rozpoznawanie i rozwiązywanie
problemów wychowawczo-edukacyjnych dzieci w wieku
szkolnym z wykorzystaniem własnych kompetencji i materiałów dydaktycznych - studium przypadku – opis i analiza dwóch
problemów wychowawczych lub
edukacyjnych
a) zdiagnozowanie wybranych problemów
b) ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
c) podsumowanie oraz wnioski,
d) wprowadzenie działań naprawczych Opis i analiza przypadków. Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.