X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41513
Przesłano:

Ocena opisowa - klasa III

Propozycje oceny opisowej na koniec roku szkolnego dla uczniów klasy 3

Uczniowie wyróżniający się w nauce:

Dziewczynka

Uczennica miła, pogodna i koleżeńska. Reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji. Koncentruje się na wykonywanym zadaniu, pracuje samodzielnie, szybko, starannie, zawsze kończy powierzone zadanie. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Zawsze grzecznie zwraca się do kolegów i dorosłych. Uczennica jest bardzo obowiązkowa. Chętnie przygotowuje dodatkowe zadania. Wzorowo zachowuje się podczas wyjść, na wycieczkach oraz uroczystościach szkolnych. Chętnie bierze udział w różnych konkursach organizowanych na terenie szkoły.

Uczennica wypowiada się spontanicznie, swobodnie i logicznie na określony temat. Czyta płynnie i wyraźnie teksty oddając ich nastrój i przeżycia bohaterów, uwzględnia znaki interpunkcyjne. Rozumie czytane cicho teksty. Pisze w zeszycie płynnie, czytelnie, estetycznie i w bardzo dobrym tempie. Pisze z pamięci i ze słuchu teksty, przestrzegając reguł ortograficznych. W zakresie języka angielskiego bardzo dobrze opanowała słownictwo oraz wybrane zwroty i wyrażenia. Prezentuje rozległą wiedzę na temat przyrody oraz otaczającego środowiska. Biegle dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie stu. Samodzielnie rozwiązuje proste i złożone zadania tekstowe. Aktywnie uczestniczy w zajęciach muzycznych. Świetnie śpiewa poznane piosenki z pamięci i tworzy inscenizacje ruchowe. Wykonuje staranne, przemyślane i bogate w szczegóły prace plastyczne i techniczne. Bardzo sprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe. Chętnie bierze udział w zabawach i grach zespołowych. Bardzo sprawnie wykonuje wszystkie ćwiczenia z zakresu zajęć komputerowych.

Chłopiec

Uczeń miły i koleżeński. Potrafi panować nad swoimi emocjami. Koncentruje się na wykonywanym zadaniu i pracuje samodzielnie. Zadania wykonuje po kolei, w dobrym tempie. Zgodnie współpracuje w grupie, chętnie pomaga innym, dzieli się z innymi. Jest inicjatorem wielu gier i zabaw. Potrafi cieszyć się z sukcesów własnych i innych. Jest obowiązkowy i sumienny. Ma zawsze przygotowane przybory i pomoce. Przygotowuje dodatkowe materiały. Właściwie zachowuje się podczas wyjść, na wycieczkach oraz uroczystościach szkolnych.

Uczeń wypowiada się na temat treści tekstu, własnych przeżyć i otaczającej rzeczywistości. Czyta w doskonałym tempie, uwzględnia znaki interpunkcyjne. Rozumie czytane cicho teksty. Pisze w zeszycie bardzo estetycznie, płynnie, czytelnie i w dobrym tempie. Pisze bezbłędnie teksty z pamięci i ze słuchu. W zakresie języka angielskiego bardzo dobrze opanował słownictwo oraz wybrane wyrażenia. Prezentuje rozległą wiedzę na temat przyrody oraz otaczającego środowiska. Potrafi wyjaśnić poznane pojęcia przyrodnicze. Biegle dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie stu. Bardzo sprawnie i samodzielnie rozwiązuje proste i złożone zadania tekstowe. Bardzo ładnie śpiewa poznane piosenki. Wykonuje ciekawe, pomysłowe prace plastyczne i techniczne. Jest zdyscyplinowany na zajęciach ruchowych. Sprawnie i poprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe. Uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Bardzo sprawnie wykonuje wszystkie ćwiczenia z zakresu zajęć komputerowych.

Uczniowie osiągający dobre wyniki w nauce

Dziewczynka

Uczennica miła, pogodna i koleżeńska. W sytuacjach konfliktowych wyraża swoje emocje w sposób akceptowany przez innych. Wykonuje prace w miarę dokładnie i w dobrym tempie. Zawsze chętnie współdziała w grupie, a czasami nią kieruje. Szanuje poglądy innych, a jednocześnie potrafi zaprezentować własne. Grzecznie zwraca się do kolegów i dorosłych. Chętnie dzieli się wiedzą z innymi, przygotowuje dodatkowe materiały. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Właściwie zachowuje się podczas wyjść, na wycieczkach oraz uroczystościach szkolnych.

Uczennica wypowiada się spontanicznie, swobodnie i logicznie na określony temat. Czyta w prawidłowym tempie, uwzględnia znaki interpunkcyjne. Rozumie czytane cicho teksty. Pisze w zeszycie płynnie, czytelnie, estetycznie i w dobrym tempie, prawidłowo rozmieszczając tekst na stronie. Przy pisaniu ze słuchu uczennica stara się stosować poznane reguły ortograficzne. W zakresie języka angielskiego dobrze opanowała słownictwo oraz wybrane zwroty i wyrażenia. Prezentuje dobrą wiedzę na temat przyrody oraz otaczającego środowiska. Dobrze dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie stu. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Aktywnie uczestniczy w zajęciach muzycznych. Ładnie śpiewa poznane piosenki i tworzy improwizacje ruchowe. Wykonuje ciekawe, pomysłowe i staranne prace plastyczne i techniczne. Sprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe. Chętnie bierze udział w zabawach i grach zespołowych. Sprawnie wykonuje ćwiczenia z zakresu zajęć komputerowych.

Chłopiec

Uczeń miły, uczynny i koleżeński. Zazwyczaj panuje nad swoimi emocjami. Ma pozytywny obraz samego siebie. Wierzy we własne siły. Pracuje samodzielnie, ale nie zawsze starannie wykonuje zadania. Uczeń zwykle jest skoncentrowany na wykonywanych czynnościach, zadania wykonuje po kolei, w równym tempie. Zawsze chętnie współdziała w grupie, a czasami nią kieruje. Systematycznie odrabia zadania domowe. Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach. Stara się przestrzegać regulaminu klasy. Właściwie zachowuje się podczas wyjść, na wycieczkach oraz uroczystościach szkolnych.

Uczeń wypowiada się na temat treści tekstu, własnych przeżyć i otaczającej rzeczywistości. Dobrze czyta nieznane wcześniej teksty. Rozumie czytane cicho teksty. Pisze w zeszycie w miarę estetycznie, czytelnie i w dobrym tempie. Zna reguły ortograficzne, ale nie zawsze je stosuje. W zakresie języka angielskiego dobrze opanował słownictwo oraz wybrane wyrażenia. Prezentuje dobrą wiedzę na temat przyrody oraz otaczającego środowiska. Potrafi wyjaśnić poznane pojęcia przyrodnicze. Dobrze dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie stu. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Aktywnie uczestniczy w zajęciach muzycznych. Potrafi zaśpiewać poznane piosenki z pamięci. Jego prace plastyczne i techniczne są ciekawe, pomysłowe, ale nie zawsze starannie wykonane. Chętnie uczestniczy w zabawach i grach zespołowych. Stara się dbać o bezpieczeństwo w czasie zajęć ruchowych. Sprawnie wykonuje wszystkie ćwiczenia z zakresu zajęć komputerowych.

Uczniowie z trudnościami w nauce

Dziewczynka

Uczennica miła i koleżeńska. Coraz lepiej potrafi panować nad swoimi emocjami. Koncentruje się na krótki czas. Łatwo rozprasza się na lekcji. Ma ogromne trudności z utrzymaniem porządku wokół siebie. Często oczekuje pomocy nauczyciela. Pracuje w wolnym tempie, niezbyt starannie wykonując zadania. Stara się zgodnie i aktywnie współpracować w grupie. Często zapomina o odrabianiu zadań domowym i przygotowani przyborów szkolnych. Stara się właściwie zachowywać podczas wyjść, na wycieczkach oraz uroczystościach szkolnych.

Uczennica jasno i komunikatywnie wyraża swoje myśli i potrzeby. Czyta proste wyrazy w całości, a trudniejsze dzieli na sylaby, w bardzo wolnym tempie. Ma trudności w rozumieniu czytanego cicho tekstu. Pisze w zeszycie mało estetycznie, popełnia wiele błędów. Pisząc z pamięci lub ze słuchu uczennica popełnia liczne błędy. W zakresie języka angielskiego w stopniu dopuszczającym opanowała słownictwo oraz wybrane wyrażenia. Posiada podstawową wiedzę na temat przyrody oraz otaczającego środowiska. Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 20. Ma trudności w samodzielnym rozwiązywaniu prostych zadań tekstowych. Potrafi zaśpiewać niektóre poznane piosenki z pamięci. Wykonuje zadane prace plastyczne i techniczne. Poprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe przygotowane przez nauczyciela, zwracając uwagę na bezpieczeństwo. Stara się aktywnie uczestniczyć w zabawach i grach zespołowych. Z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia z zakresu zajęć komputerowych.

Chłopiec

Uczeń nie potrafi zapanować nad swoimi emocjami, nie zawsze potrafi właściwie ocenić swoje zachowanie. Nie koncentruje się na wykonywanym zadaniu i nie pracuje samodzielnie. Nie kończy zadań i nie wykonuje poleceń nauczycieli. Jego prace są mało staranne. Chętnie współdziała w grupie. Nie zawsze grzecznie zwraca się do kolegów i koleżanek, czasem popada w konflikty z rówieśnikami i nauczycielem. Z trudem znosi porażki. Wymaga stałego nadzoru i pomocy. Stara się poprawnie zachowywać podczas wyjść, na wycieczkach oraz uroczystościach szkolnych.

Uczeń wypowiada się spontaniczni. Często wypowiedzi ucznia są niespójne logicznie. Czyta zbyt wolno. Nie zawsze rozumie czytany tekst. Pisze w zeszycie mało estetycznie, w miarę czytelnie, w bardzo wolnym tempie. Pisząc z pamięci lub ze słuchu uczeń popełnia liczne błędy. W zakresie języka angielskiego w stopniu dopuszczającym opanował słownictwo oraz wybrane wyrażenia. Posiada podstawową wiedzę na temat przyrody oraz otaczającego środowiska. Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 10, na konkretach. Umiejętność mnożenia i dzielenia nie wykształciła się. Z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe. Niechętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych i śpiewa poznane piosenki. Wykonuje prace plastyczne i techniczne, niestarannie i niedokładnie. Sprawnie, ale nie zawsze dokładnie wykonuje ćwiczenia ruchowe. Nie zawsze panuje nad emocjami w czasie zabaw i gier opartych na rywalizacji. Z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia z zakresu zajęć komputerowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.