X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41490
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
Nauczyciela Mianowanego Ubiegającego się o Awans
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Beata Długaszek
Stopień awansu zawodowego : nauczyciel mianowany
Miejsce pracy : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie
Nauczane przedmioty : zawodowe geodezyjne
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31 maj 2019r.

Wrzesień 2016

Cele :

•zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
•dalszy rozwój swoich umiejętności zawodowych jako nauczyciela przedmiotów geodezyjnych z uwzględnieniem zadań realizowanych przez szkołę w drodze po awans na nauczyciela dyplomowanego
•podniesienie jakości pracy szkoły
•podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno-wychowawczych
•dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
•wspieranie rozwoju szkoły

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

§ 8 ust.2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programu nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.

§ 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 8 ust.2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

§ 8 ust.2 pkt. 4f
Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA 1

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.

FORMY PRACY
•Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym doskonaleniu nauczycieli, kursach doskonalących, radach pedagogicznych - szkoleniowych, lekcjach otwartych, konferencjach, warsztatach metodycznych).
•Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki i dydaktyki w celu poszukiwania nowych rozwiązań w tych sferach przy wykorzystywaniu fachowej literatury oraz w źródłach internetowych.

TERMIN REALIZACJI
Okres stażu wg potrzeb

DOWODY REALIZACJI

•zaświadczenia
•świadectwa
•dyplomy
•zapisy w e-dzienniku
•lista obecności na radach pedagogicznych

ZADANIA 2
Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji wynikających z nich zadań.

FORMY PRACY
•Udział w pracach mających na celu udoskonalanie przedmiotowego systemu oceniania z przedmiotów geodezyjnych.
•Praca w komisjach nadzorujących przebieg egzaminów maturalnych i zawodowych.
•Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych.
•Promowanie szkoły na zewnątrz.
•Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
•Współpraca z wychowawcami innych klas.
Wrzesień każdego roku

TERMIN REALIZACJI
Okres stażu wg potrzeb

DOWODY REALIZACJI
•sprawozdania
•zaświadczenia
•powołanie do komisji
•lista obecności na radach pedagogicznych
•zapisy w e-dzienniku
•delegacje potwierdzające wyjazdy służbowe, na rzecz promocji szkoły

ZADANIE 3
Kierowanie i zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim.

FORMY PRACY
•Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.
•Spotkania i współpraca z rodzicami - zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, uroczystości klasowe.
•Przeprowadzanie ankiet, kontakty indywidualne z uczniami i ich rodzicami w celu poznawania sytuacji rodzinnej wychowanków, pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów, rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych we współpracy z rodzicami i pedagogiem szkolnym.
•Zapoznanie uczniów oraz rodziców ze statutem szkoły w tym m.in. z PSO.
•Organizacja wycieczek klasowych tematycznych oraz imprez ujętych w planie wychowawczym klasy sprawując jednocześnie opiekę nad uczniami.
•Pomoc w przygotowaniach imprez klasowych, szkolnych z udziałem uczniów klas geodezyjnych.
•Tworzenie gazetek tematycznych w klasach geodezyjnych oraz na korytarzu szkolnym.
•Opieka nad klasami i zapleczami ze sprzętem geodezyjnym.

TERMIN REALIZACJI
Na bieżąco
w trakcie stażu

DOWODY REALIZACJI
•wpisy w e-dzienniku lekcyjnym (dokumentacja szkolna)
•karty wycieczek
•kalendarz szkolny
•plan pracy wychowawcy
•zdjęcia

ZADANIE 4
Udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentacji wewnątrzszkolnej.
FORMA PRACY
•Praca w zespołach powołanych przez Dyrektora Szkoły do
tworzenia i modyfikacji dokumentacji szkolnej.
•Praca z uczniem zdolnym oraz posiadającym trudności w nauce poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych (dodatkowych).
Okres stażu, wg potrzeb

TERMIN REALIZACJI

Okres stażu, wg potrzeb

DOWODY REALIZACJI
•dokumentacja szkolna
•wpisy w e-dzienniku lekcyjnym
•notatki

ZADANIE 5

Organizowanie i współorganizowanie olimpiad, konkursów przedmiotowych organizowanych w szkole i poza nią.

FORMY PRACY
•Przeprowadzanie szkolnych etapów Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.
•Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z uczniami w ramach przygotowania do OWGiK.
•Przeprowadzanie etapów szkolnych i nadzór nad Mazowieckim Konkursem Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej.
•Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z uczniami w ramach przygotowania do MKPWG.

TERMIN REALIZACJI
Październik każdego roku

Okres stażu, wg potrzeb

Okres stażu, wg potrzeb

Okres stażu, wg potrzeb

DOWODY REALIZACJI
•wpisy w e-dzienniku
•sprawozdania
•delegacje potwierdzające wyjazdy z uczniami w ramach reprezentacji szkoły w olimpiadach, konkursach

ZADANIE 6
Współorganizowanie próbnych egzaminów zawodowych z przedmiotów geodezyjnych.

FORMY PRACY
•Udział w próbnych egzaminów zawodowych z przedmiotów geodezyjnych (kwalifikacja B.34, B.35, B.36) z części teoretycznej i praktycznej.

TERMIN REALIZACJI
Okres stażu, wg potrzeb

DOWODY REALIZACJI
•wpisy w e-dzienniku lekcyjnym
•sprawozdania
•analiza wyników

§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIE 1
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

FORMY PRACY

•Przygotowanie materiałów dydaktycznych do pracy z uczniami - testy, sprawdziany, kartkówki
•Tworzenie prezentacji w programie Power Point.
•Korzystanie ze sprzętu multimedialnego na zajęciach w tym z projektora oraz tablicy interaktywnej.
•Prowadzenie dziennika elektronicznego.
•Wypisywanie świadectw.
•Korzystanie z programów geodezyjnych: WinKalk, Mikromapa.
•Opracowywanie zadań na egzaminy próbne potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
•Opracowanie dokumentacji związanej z awansem.
•Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnorodnych materiałów.

TERMIN REALIZACJI

Na bieżąco okres stażu

Okres stażu wg potrzeb

Na bieżąco okres stażu

Czerwiec każdego roku

Okres stażu wg potrzeb

Okres stażu wg potrzeb

Okres stażu

Okres stażu wg potrzeb

DOWODY REALIZACJI
•zapis tematów w e-dzienniku lekcyjnym
•prace uczniów
•dokumentacja szkolna
•plan rozwoju zawodowego
•sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
•przykładowe testy, zadania egzaminacyjne
•przykładowe konspekty z lekcji geodezji ogólnej, technologii inżynierskich, terenowych ćwiczeń geodezyjnych

ZADANIA 2
Wykorzystanie Internetu jako źródło materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej.Posługiwanie się pocztą elektroniczną

FORMY PRACY

•Udział w e-szkoleniach.
•Korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych (MEN, OKE, itp.).

TERMIN REALIZACJI
Okres stażu wg

DOWODY REALIZACJI
•zaświadczenia
•dyplomy
•adresy stron www.
•notatki własne

FORMY PRACY
Korespondencja z nauczycielami.
•Korespondencja z uczniami.

TERMIN REALIZACJI
Okres stażu

DOWODY REALIZACJI
notatki własne

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIE 1
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

•Opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych.
•Prowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli w tym w ramach zespołu przedmiotowego.
•Obserwacja lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli w szczególności geodetek.
•Współpraca z pedagogiem szkolnym.
•Konsultacje na temat uwag i wniosków po przeprowadzanych testach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz po próbnych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
•Aktywny udział w posiedzeniach RP.
•Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie
internetowej.

TERMIN REALIZACJI
Okres stażu
2016 rok

DOWODY REALIZACJI

•potwierdzenia nauczycieli
•notatki własne
•lista obecności na RP
•sprawozdanie z działań
•adres strony

§ 8 ust.2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programu nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.

ZADANIA
•Uzyskanie tytułu egzaminatora OKE.
•Wykonanie zadań egzaminatora.
•Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

FORMY PRACY
•Złożenie dokumentów do OKE w Warszawie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów potwierdzających kwalifikacje zawodowe geodezyjne.
•Uczestniczenie w szkoleniu i wpis.
•Udział w pracach komisji egzaminacyjnej.
•Przygotowanie młodzieży do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

TERMIN REALIZACJI
Okres stażu
Okres stażu po powołaniu przez OKE

DOWODY REALIZACJI
•potwierdzenie dyrektora
•zaświadczenia
•powołanie z OKE

§ 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,wychowawczych lub opiekuńczych.

FORMY PRACY
•Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z rodzicami uczniów.
•Organizowanie i sprawowanie opieki nad młodzieżą podczas wycieczek szkolnych tematycznych i zawodowych, zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu geodety w terenie oraz uroczystości szkolnych.
•Promowanie wizerunku ZSP w Żelechowie, w szczególności technikum geodezyjne pośród szkół podstawowych, gimnazjów:
- udział w dniach otwartych szkoły,
- udział w targach edukacyjnych.
•Sprawowanie opieki nad powierzonymi gablotami, tablicami (zorganizowanie grupy uczniów/klas do współpracy w prowadzeniu gablot, tablic).
•Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego w tym wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez udział w ewentualnych kursach kwalifikacyjnych.
•Projekcja filmów edukacyjnych na godzinach wychowawczych – profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznych.
•Prowadzenie dodatkowych zajęć.
•Organizacja Dnia Geodety w szkole.
•Organizacja szkolnych konkursów o tematyce geodezyjnej.
•Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów na godz. wychowawczej na temat sytuacji rodzinnej ucznia.

TERMIN REALIZACJI

Okres stażu wg potrzeb

DOWODY REALIZACJI
•wpis w e-dzienniku tematyki spotkań z rodzicami
•wpis tematów z zajęć terenowych w e-dzienniku wg planu lekcji
•karty wycieczek
•relacja z dni otwartych szkoły w formie zdjęć
•rozmowy z uczniami, rodzicami
•ankiety
•Spotkania i rozmowy z pedagogiem szkolnym -
m.in. konsultacje w celu rozwiązywania ewentualnych problemów wychowawczych.
•Włączanie się w akcje charytatywne przeprowadzane w szkole.
•Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
(m.in. pomoc w zorganizowaniu pomocy materialnej bądź rzeczowej dla uczniów).
•Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
•Współpraca z zakładami pracy, w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne.
•Współpraca z policją i strażą.

TERMIN REALIZACJI

Okres stażu wg potrzeb

DOWODY REALIZACJI
•zdjęcia
•potwierdzenia
•sprawozdanie
•wpisy w e-dzienniku

§ 8 ust.2 pkt. 4f
Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

ZADANIA
Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

FORMY PRACY
•Nagrody dyrektora ZSP i inne znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.
•Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów posiadających trudności w nauce oraz dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem.
•Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i poza szkolnych
•Osiągnięcia uczniów w konkursach.
•Publikacja planu rozwoju zawodowego w internecie.

TERMIN REALIZACJI
Okres stażu

2016 rok

DOWODY REALIZACJI
•podziękowania
•dyplomy
•wpisy w e-dzienniku
•adres strony

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

ZADANIA

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

FORMY PRACY

Udział warsztatach lub szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
Sporządzenie planu pracy wychowawczej klasy.
•Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych w klasie (np. niska frekwencja, agresja, używki itp.) z wykorzystaniem własnych kompetencji i materiałów oraz z wdrożenie odpowiedniego programu profilaktycznego.
•Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki.
•Współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami.
•Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród określającej sytuację rodzinną ucznia.

TERMIN REALIZACJI
Okres stażu
Wrzesień każdego roku
Okres stażu wg potrzeb

DOWODY REALIZACJI
•zaświadczenia
•dokumentacja szkolna
•opis i analiza podjętych działań
•plan pracy wychowawczej klasy

Powyższy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i podczas jego realizacji może ulec modyfikacji w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły, a także potrzeb własnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.