X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41487
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Anna Jakóbczak
Stanowisko: nauczyciel przedszkolny
Nazwa i adres placówki: Samorządowe Przedszkole w Izbicy
Ul. Klinkierniana 1, 22-375 Izbica
Czas trwania stażu: 01.09.2016 r. – 31.05.2019 r.
Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie pracy szkoły.

L.p. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.  Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Dokumentowanie realizacji planu.
 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym. IX.2016 r.

IX.2016 r.

IX.2016 r.

Okres stażu

VI. 2019 r.

Okres stażu

 Wniosek
o rozpoczęcie stażu
 Plan rozwoju zawodowego.
 Teczka stażu

 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

2. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu.  Udział i prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych
 Udział w konferencjach,
warsztatach, kursach
 Nauka języka angielskiego -
kurs i studia podyplomowe
 Systematyczne śledzenie literatury pedagogicznej, korzystanie z portali internetowych
 Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji.
 Wykorzystywanie w pracy poznanych na szkoleniach nowatorskich metod
i form pracy z dziećmi
Okres stażu  Zaświadczenia
potwierdzające uczestnictwo

 Materiały, pomoce, zdjęcia

 Scenariusze zajęć
3. Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu.  Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej
 Praca w komisji rekrutacyjnej
 Praca w komisji wnioskowej
 Opracowanie regulaminu ZFŚS
 Inne 2016/2017

Okres stażu

Okres stażu  Potwierdzenie dyrektora

 Protokoły

 Protokoły zebrań Rady Pedagogiczn.
 Potwierdzenie dyrektora

4. Udział i organizacja przedszkolnych konkursów, akcji. Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach organizowanych przez inne placówki  Opracowanie regulaminów konkursów.
 Rozesłanie zaproszeń
 Wyłonienie zwycięzców
 Pozyskanie środków na nagrody
 Przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w konkursach, akcjach, stymulowanie ich aktywności twórczej. Okres stażu  Regulaminy konkursów
 Potwierdzenia dyrektora
 Dyplomy
 Nagrody
5. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela wychowawcy  Udział w imprezach przedszkolnych
 Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych
 Włączanie rodziców w organizację uroczystości
 Organizowanie zebrań z rodzicami, indywidualnych konsultacji
 Włączanie rodziców do udziału w akcjach
 Organizowanie warsztatów świątecznych dla rodziców
 Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody, w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
 Organizacja zajęć otwartych
 Organizacja wycieczek
Okres stazu

Wg. harmonogramu
uroczystości

Okres stażu

Okres stażu

Raz na kwartał

Okres stażu

 Scenariusze imprez

 Protokoły zebrań, listy obecności

 Wpisy w dzienniku zajęć

 Karty wycieczek

6. Systematyczne tworzenie dokumentacji przedszkola  Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć
 Pisanie miesięcznych planów pracy dyd.- wych. – opiekuńczej
 Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dzieci
 Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków
 Pisanie protokołów zebrań z rodzicami
 Pisanie sprawozdań z realizacji podstawy programowej za I i II półrocze Okres stażu  Dzienniki zajęć

 Teczka wychowawcy
7. Wspieranie dzieci ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi.  Współpraca z pedagogiem i logopedą przedszkolnym w zakresie wyrównywania szans i pokonywania problemów edukacyjnych dzieci Wg potrzeb Karty obserwacji dziecka

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1.  Wykorzystanie technologii informacyjnej jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno – wychowawczej
 Śledzenie aktualności na portalach internetowych Okres stażu  Scenariusze zajęć
2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej  Opracowanie dokumentów, planów pracy, sprawozdań, scenariuszy zajęć
 Przygotowywanie ogłoszeń, zaproszeń, dyplomów, podziękowań
 Pisanie informacji dla rodziców
 Tworzenie prezentacji multimedialnych
 Wysyłanie prac konkursowych w formacie pdf
 Wykorzystanie poczty elektronicznej do kontaktu z rodzicami
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
 Opracowanie dokumentów i materiałów związanych z awansem zawodowym Okres stażu
Na bieżąco

Okres stazu  Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany pracy, protokoły, dyplomy, zaproszenia, podziękowania

 Teczka awansu zawodowego
3. Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola  Aktualizowanie strony internetowej przedszkola, prezentacja dokonań grupy Okres stażu  Strona Przedszkolowo.pl

4. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej.  Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych: płyty CD, DVD – wykorzystanie ich w pracy z dziećmi
 Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego Okres stażu  Płyty CD, DVD
 Potwierdzenia dyrektora przedszkola
 Zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejetność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami  Prowadzenie koleżeńskich zajęć otwartych dla nauczycieli
 Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, uroczystości, karty pracy, pomoce dydaktyczne
Okres stażu  Scenariusze, potwierdzenia dyrektora

 Opracowane materiały

2. Własna publikacja w internecie.  Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania materiałów edukacyjnych na portalu internetowym Okres stażu  Wydruk publikacji, zaświadczenie
3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu  Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela. Dzielenie się doświadczeniem zawodowym. Okres stażu  Scenariusze zajęć
 Potwierdzenie dyrektora

4. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN  Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
 Dzielenie się wiedza zdobytą na kursach, szkoleniach
 Udostępnianie materiałów ze szkoleń Okres stażu  Referaty
 Potwierdzenie dyrektora

§8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Współopracowanie i wdrożenie Programu profilaktycznego przedszkola  Konsekwentne wdrażanie programu do realizacji
 Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu IX.2016 r.

2018/2019  Zatwierdzony program i inna dokumentacja z nim związana

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Lp. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.  Obserwacja dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami
 Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych Okres stażu  Karty obserwacji

 Scenariusze zajęć
2. Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola.  Organizowanie wycieczek pieszych np. do cukierni, parku, gospodarstwa wiejskiego i autokarowych np. do ZOO
 Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz instytucjami użyteczno-społecznymi Okres stażu
 Adnotacje w dzienniku
 Zdjęcia
 Karty wycieczek

3. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym  Zamieszczanie informacji dotyczącej działalności przedszkola w prasie lokalnej i na stronie internetowej przedszkola
 Organizowanie i współorganizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych, kiermaszów, festynów Na bieżąco

Okres stazu  Wycinki z prasy lokalnej

 Scenariusze, zdjęcia
4. Wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania edukacyjnego w ramach zajęć dydaktyczno - wychowawczych  Kontynuacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – lider akcji „Cała Gmina czyta dzieciom” na terenie placówki
 Organizowanie kolejnych edycji Konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków z całej gminy Okres stażu

Okres stażu  Zaproszenia, podziękowania, wpisy czytających gości

 Regulamin, zaproszenia, dyplomy

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Lp. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN SPOSÓB REALIZACJI
1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, przedsiębiorcami, zakładami pracy , mieszkańcami Izbicy w ramach akcji „Cała Gmina czyta dzieciom”  Zaproszenie do udziału w akcji przedstawicieli różnych instytucji, mieszkańców gminy 2016/2017  Zaproszenia, podziękowania, wpisy czytających gości
2. Współpraca z pedagogiem przedszkolnym i logopedą  Wspieranie dzieci z wadami wymowy, pomoc w pokonywaniu problemów Okres stażu  Notatki
3. Aktywna współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami  Współpraca ze Szkoła Podstawową w Izbicy, udział w zajęciach, dniach otwartych organizowanych w szkole
 Współpraca z OSP w Izbicy: organizowanie pogadanek, pokazów gaszenia pozaru oraz sprzętu pożarniczego
 Współpraca z Komendą Policji w Izbicy i Krasnymstawie: zapoznanie z pracą policjanta, prelekcje nt. bezpiecznego poruszania się po drogach
 Współpraca z PPP w Krasnymstawie
 Współpraca z SOKiS w Tarnogórze: udział w organizowanych konkursach
 Współpraca z Domem Spokojnej Starości „Pogodna Jesień” w Tarnogórze Okres stażu  Potwierdzenia zaświadczenia zdjęcia
wpisy w dzienniku
Potwierdzenia dyrektora

 Wystawienie jasełek, występ z okazji Dnia Babci i Dziadka
§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB REALIZACJI
1. Zachęcanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola  Pomoc rodziców w drobnych naprawach
 Pozyskiwanie funduszy – finansowa lub rzeczowa pomoc rodziców w wyposażeniu przedszkola
 Zadbany i sprawny sprzęt i pomoce dydaktyczne
 Pomoc w przygotowaniach uroczystości Okres stażu
Na bieżąco
W miarę możliwości  Potwierdzenie dyrektora przedszkola
2. Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej  Otrzymywanie dodatków motywacyjnych
 Nagrody dyrektora Okres stażu  Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Lp. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN SPOSÓB REALIZACJI
1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych  Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych
 Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych
 Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu we współpracy z rodzicami i specjalistami. Okres stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i problemami  Opis przypadków
 Ewaluacja oddziaływań
Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.
Opracowała: Anna Jakóbczak Zatwierdził do realizacji:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.