X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 4149
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Program naprawczy po egzaminie gimnazjalnym z części matematyczno - przyrodniczej.

I. WSTĘP.

Program naprawczy powstał na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego z części
matematyczno- przyrodniczej,.
Egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
sprawdzał poziom opanowania przez uczniów umiejętności i wiadomości określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz w standardach wymagań
egzaminacyjnych.

Zadania badały cztery obszary standardów:

I – umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu
II – wyszukiwanie i stosowanie informacji
III – wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych
IV – stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów


Wyniki w roku szkolnym 2008/2009

KLASA III GIMNAZJUM
Średni wynik klasy z testu wyniósł: 22,44 pkt 44,89%
W I standardzie wynik średni wyniósł: 4,61/15 31%
W II standardzie wynik średni wyniósł: 6,94pkt/12 58%
W III standardzie wynik średni wyniósł: 7,72 pkt/15 51%
W IV standardzie wynik średni wyniósł: 1,83 pkt/8 23%
Są to wyniki poniżej wyników średnich w powiecie o 3,76 pkt zaś w województwie o 4,27 pkt.

Dokonując ogólnej analizy wyników testu klasyfikacji rocznej można stwierdzić, że wyniki testu różnią się od wyników klasyfikacji rocznej o 16,81%.

Najgorzej wypadł standard I – umiejętne stosowanie terminów, pojęć
i procedur oraz IV a mianowicie stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu.

II. CEL OGÓLNY BUDOWANIA PROGRAMU NAPRAWCZEGO.

Wyszczególnienie umiejętności, które nie zostały opanowane w sposób dostateczny
przez uczniów oraz wskazanie metod i sposobów ich doskonalenia.

III. OKREŚLENIE CELÓW DZIAŁANIA.

Po dokonaniu analizy wyników egzaminu zewnętrznego klas trzecich gimnazjalnych w porównaniu z wynikami rocznej klasyfikacji – części matematyczno-przyrodniczej i zaobserwowaniu istnienia rozbieżności między rzeczywistością a pożądanym stanem ustalono główny cel działania i opracowano procedurę osiągnięcia tego celu.
Za cel główny uznano:
Ciągłe i systematyczne doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu dwóch obszarów
standardów egzaminacyjnych I i IV „Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno –przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej”
oraz ” Rozumowanie, stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania
problemów” oraz zwrócenie uwagi na opanowanie rzeczywistej wiedzy i umiejętności przy klasyfikacji semestralnej i rocznej.

Osiągnięcie celu głównego jest możliwe poprzez realizację celów szczegółowych.

Cele szczegółowe z zakresu standardu I.

1. Stosuje terminy i pojecia przyrodniczo matematyczne:
a) Czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze,
b) Wybiera odpowiednie terminy i pojecia do opisu zjawisk, właściwości, zachowań obiektów i organizmów,
c) Stosuje teminy dotyczace racjonalnego użytkowania środowiska.
2. Wykonuje obliczenia w róznych sytuacjach praktycznych:
a) Stosuje w praktyce własności działań,
b) Operuje procentami,
c) Posługuje się przybliżeniami,
d) Posługuje się jednośtkami miar.
3. Posługuje się własnościami figur:
a) Dostrzega kształty figur geometrycznych otaczjącej rzeczywistości,
b) Oblicza miary figur płaskich i przestrzennych,
c) Wykorzystuje własności miar.

Cele szczegółowe z zakresu standardu IV.

1. Stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów:
a) Formułuje i sprawdza hipotezy,
b) Kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski.
2. Analizuje sytuację problemową:
a) Dostrzega i formułuje problem,
b) Określa wartości, dane i szukane (określa cel).
3. Tworze modele sytuacji problemowej:
a) Wyróżnia istotne wielkości i cechy sytuacji problemowej,
b) Zapisuje je w terminach nauk matematyczno-przyrodniczych.
4. Tworzy i realizuje plan rozwiązania:
a) Rozwiązuje równania i nierówności stanowiące model problemu,
b) Układa i wykonuje procedury osiągania celu.
5. Opracowuje wyniki:
a) Ocenia wyniki,
b) Interpretuje wyniki,
c) Przedstawia wyniki.

Oczekiwany sukces odniesie ten uczeń, który potrafi samodzielnie
(bez naprowadzenia lub dodatkowych wyjaśnień) zaprezentować na egzaminie zdobytą wiedzę i umiejętności oraz praktyczne zastosowania w ujęciu między przedmiotowym w bloku: matematyczno – przyrodniczym, z uwzględnieniem ścieżek między przedmiotowych.


Lp Rodzaj działania Osoby odpowiedzialne Formy pracy Uwagi
S
T
A
N
D
A
R
D

I 1. a) Czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze,
Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Czyta teksty zawarte w podręcznikach, literaturze, czasopismach
b)Wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości, zachowań obiektów i organizmów,
c)Stosuje terminy dotyczące racjonalnego użytkowania środowiska.
Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Operuje terminologią, pojęciami, które stosuje w swoich wypowiedziach Nauczyciel zwraca uwagę na poprawność używanego słownictwa, poprawia, napomina, kontroluje
2. a) Stosuje w praktyce własności działań,
b) Operuje procentami,
c) Posługuje się przybliżeniami,
d) Posługuje się jednostkami miar.

Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Stosuje kolejność wykonywania działań, zna zasady dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia sposobem pisemnym na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych,
Zna zasady działań na ułamkach zwykłych.

Wykonuje obliczenia procentowe, posługuje się jednostkami miar, potęgami i wykorzystuje to sytuacjach praktycznych. W widocznym miejscu umieszczone są plansze tematyczne ,
nauczyciel dobiera odpowiednie zadania i ćwiczenia.
3. a) Dostrzega kształt figur geometrycznych w otaczającej rzeczywistości,
b) oblicza miary figur płaskich i przestrzennych,
c) wykorzystuje własności miar. Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, nauczyciel techniki i plastyki. Rozróżnia figury geometryczne, opisuje ich własności oblicza pola, obwody i objętości. Zna i stosuje własności miar. Zdobyte umiejętności stosuje w praktyce.
S
T
A
N
D
A
R
D

IV 1. a) Formułuje i sprawdza hipotezy,
b) kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski. Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, Analizuje i rozwiązuje nietypowe zadania problemowe.
2. a) Dostrzega i formułuje problem,
określa wartości dane i szukane. Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Mając do dyspozycji opis sytuacji problemowej wyróżnia w nim istotne wielkości dane i szukane. Nauczyciel dobiera odpowiednie zadania i ćwiczenia.
3. a) Wyróżnia istotne cechy i wielkości sytuacji problemowej,
b) Zapisuje je w terminach nauk matematyczno-przyrodniczych.
Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
nauczyciel informatyki Potrafi zaplanować proste doświadczenia zmierzające do wyjaśnienia problemu. Umie stworzyć model teoretycznej sytuacji problemowej i zapisać go w postaci równania, schematu bądź rysunku. Nauczyciel stosuje na lekcjach metodę projektu.
4. a) Rozwiązuje równania i nierówności stanowiące model problemu,
b) Układa i wykonuje procedury osiągania celu. Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
nauczyciel informatyki Zna i stosuje sposoby rozwiązywania równań.
5. a) Ocenia wyniki,
b) Interpretuje wyniki,
c) Przedstawia wyniki. Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
nauczyciel informatyki Potrafi analizować i interpretować wyniki eksperymentu. Formułuje wnioski i opracowuje wyniki przedstawiając je w czytelnej formie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.