X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41119
Przesłano:
Dział: Języki obce

Migration issue in European countries. Problem migracji w krajach europejskich - konspekt lekcji języka angielskiego

Konspekt lekcji
Przedmiot: Język angielski poziom B1
Nauczyciel prowadzący: Magdalena Hinca

Temat lekcji: Migration issue in European countries. Problem migracji w krajach europejskich - ćwiczenia leksykalne i komunikacyjne (dział Państwo i społeczeństwo).

Cel główny lekcji: Przyswojenie i utrwalanie słownictwa w temacie Państwo i społeczeństwo; wyrażanie opinii na temat aktualnych problemów społecznych – problemu imigracji do krajów europejskich.
Cele operacyjne lekcji:
Rozumienie wypowiedzi: uczeń rozumie czytany teks i wykonuje na jego podstawie zadania, uczeń rozumie słuchany tekst i oglądany przekaz (film) i wyraża swoje opinie na temat przedstawionego w nim problemu;

Tworzenie wypowiedzi: uczeń wyraża swoje przypuszczenia odnośnie imigrantów przedstawionych na zdjęciach, uczeń wypowiada się w rozmowie z kolegami na podane tematy związane ze współczesną imigracją do krajów europejskich, negocjuje w grupie treść wpisów w karcie pracy – drzewo decyzyjne, rozważa problem, możliwe rozwiązania oraz pozytywne i negatywne skutki; uczniowie przedstawiają wyniki swojej pracy;

Reagowanie na wypowiedzi: uczeń udziela odpowiedzi na pytania do quizu, uczeń negocjuje w grupie treść wpisów w karcie pracy – drzewo decyzyjne, rozważa problem, możliwe rozwiązania oraz pozytywne i negatywne skutki;

Przetwarzanie wypowiedzi: uczeń wypowiada się na temat problemu imigracji do krajów europejskich przedstawionego w filmie; wypowiada się na podstawie zdjęć imigrantów;
Uczeń planuje i negocjuje z kolegami treść wpisów w karcie pracy – drzewo decyzyjne; samodzielnie dobiera środki językowe (słownictwo i struktury gramatyczne) potrzebne do wykonania zadania, w razie potrzeby korzysta z zasobów internetu, ze słownika internetowego lub pomocy nauczyciela.

Środki dydaktyczne: karty pracy z wyrażeniami dotyczącymi migracji, karty pracy: statystyki, czynniki determinujące migrację materiały British Council https://www.teachingenglish.org.uk/article/opencities-%E2%80%93-lesson-2-why-do-people-migrate, drzewo decyzyjne; tablica, projektor, komputer z dostępem do internetu, quiz na temat współczesnej immigracji do krajów europejskich „How much do you really know about migration?” źródło: https://www.spiegel.de/international/tomorrow/migration-quiz-what-country-attracts-the-most-immigrants-a-1213596.html, film YouTube: Europe’s Migration. Tradgedy: Life and death in the Mediterranean Sea, źródło: https://www.youtube.com/watch?v=u8cg5hhHJlA

Formy pracy: praca indywidualna, praca w parach, nauczyciel – uczniowie, praca w grupach – drzewo decyzyjne

Metody pracy:
Metoda komunikacyjna, która postuluje użycie języka w sytuacjach komunikacyjnych zbliżonych do życia codziennego; nacisk na uczenie się poprzez interakcję, nacisk na skuteczne przekazywanie informacji, realizację funkcji językowych; powstrzymanie się od analizy struktur językowych.
Ponadto na lekcji zostanie wykorzystane podejście leksykalne, które zaleca podawanie słownictwa w kontekście i ścisłym powiązaniu z konkretnym tematem i sytuacjami komunikacyjnymi, w związkach frazeologicznych czyli utartych zwrotach i kolokacjach. Ekspozycja na język obcy używany w nakreślonym kontekście jest również charakterystyczna dla metody naturalnej postulującej ekspozycję na język obcy używany w nakreślonym kontekście zbliżonym do osobistych doświadczeń uczniów.

Indywidualizacja: uczniowie samodzielnie dobierają środki językowe do wykonania zadania; nauczyciel monitorując pracę uczniów w grupach udziela potrzebnego danym uczniom wsparcia, korekty, wskazówek, zachęty, uczniowie zdolni mogą prezentować wyniki pracy grupy na forum klasy.

Kształcenie kompetencji kluczowych:
1. porozumiewanie się w języku ojczystym – polecenie w języku polskim, niezbędne komentarze, wyjaśnienia w języku polskim;
2. porozumiewanie się w językach obcych – rozumienie filmu i quizu w języku angielskim, zadanie wymagające interakcji w grupie;
3. kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne – rozumienie danych statystycznych;
4. kompetencje informatyczne- korzystanie z zasobów internetowych np. słowników internetowych, filmu z portalu YouTube, quizu internetowego;
5. umiejętność uczenia się – planowanie wykonania zadania, podział ról, dobór środków językowych potrzebnych do wykonania zadania;
6. kompetencje społeczne i obywatelskie – współpraca w grupach, negocjowanie podziału ról, sposobu wykonania zadania, treści oraz doboru środków językowych;
7. inicjatywność i przedsiębiorczość - planowanie wykonania zadania, podział ról, dobór środków językowych potrzebnych do wykonania zadania;
8. świadomość i ekspresja kulturalna – wykorzystanie materiałów autentycznych z zasobów internetu na temat imigracji do krajów europejskich.
Przebieg lekcji:
1. Nauczyciel podaje temat/ cel lekcji oraz kryteria sukcesu.
2. Uczniowie łączą terminy związane z migracja z ich definicjami na kartach pracy.
3. Uczniowie w oparciu o swoją wiedzę łączą dane statystyczne związane z migracją na świecie z opisami.
4. Uczniowie określają charakter czynników determinujących migrację (push and pull factors).
5. Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania w internetowym quizie związane ze współczesną imigracją do krajów europejskich.
6. Uczniowie na podstawie zdjęć imigrantów odpowiadają na pytania dotyczące ich zawodu, powodu migracji, planów na przyszłość.
7. Uczniowie oglądają fragment filmu na temat imigracji z krajów subsaharyjskich do Europy.
8. Uczniowie odpowiadają na pytania związane z filmem: 1. Should European countries admit immigrants and grant access to the social help system and other services? 2. Should Poland participate in the relocation agreement?
3. Would you mind sharing a flat with an immigrant? 4. Would you hire an immigrant in your company?
9. Uczniowie podzieleni na grupy wypełniają kartę pracy drzewo decyzyjne na tamat: „Should Poland admit immigrants?”(Czy Polska powinna przyjmować imigrantów?)
10. Uczniowie prezentują opinie członków grupy zawarte w karcie pracy drzewo decyzyjne.

Planowana ocena umiejętności uczniów: Ocena aktywności uczniów w trakcie lekcji oraz prezentacji karty pracy; słownictwo sprawdzane na kartkówce;
Praca domowa: Dokończyć wypełnianie karty pracy – drzewo decyzyjne „Should Poland admit immigrants?”(Czy Polska powinna przyjmować imigrantów?), przygotować się do prezentacji opinii grupy zawartych w karcie pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.