X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40990
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program edukacyjny z zakresu bajkoterapii "Niezwykła moc bajek"

Program edukacyjny
z zakresu bajkoterapii

„Niezwykła moc bajek”

Autor: Aleksandra Zmarzły
Przedszkole nr 1 w Świerklanach

„Baśń to elementarz, z którego dziecko uczy się czytać we własnym umyśle,
elementarz napisany w języku obrazów. Jest to jedyny język, dzięki któremu
możemy zrozumieć siebie i innych, zanim dojrzejemy intelektualnie”.

Bruno Bettelheim

Wstęp
Wiek przedszkolny to ważny okres w życiu dziecka, okres tworzenia się nawyków, kształtowania procesów uczuciowych, umysłowych, charakteru oraz osobowości. Właśnie w tym wieku należy dostarczać dzieciom odpowiedniej lektury, a bajki i baśnie nadają się do tego znakomicie.
Czytanie dziecku bajek i baśni jest skuteczną metodą wychowania myślącego samodzielnie, wrażliwego człowieka, posiadającego bogatą wyobraźnię i umiejącego radzić sobie w życiu dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy. Z biegiem lat czytanie dziecku bajek zostało zastąpione „szklanym ekranem”. Na skutek tego dzieci coraz gorzej posługują się językiem, mają mniejszy zasób słów, gorzej rozwiniętą wyobraźnię. Naukowcy i praktycy zgodnie twierdzą, że czytanie dziecku na głos uczy je języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce społecznie pożądanych zachowań oraz wzmacnia samoakceptację. Czytanie na głos kilkulatkowi pozwala mu zrozumieć świat i siebie samego, pomaga w sytuacjach trudnych (pierwsze dni w przedszkolu, lęk przed ciemnością, nieśmiałość itd.). Czytanie dzieciom uczy je odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Uwrażliwia dzieci na los innych, uczy tolerancji i empatii.
Przedszkolak na co dzień napotyka wiele sytuacji nacechowanych różnymi emocjami. Jego umiejętności społeczne i emocjonalne dopiero zaczynają się rozwijać. Niełatwo jest mu zrozumieć całą emocjonalną rzeczywistość. Dlatego z pomocą przychodzi bajkoterapia, która uważana jest za metodę bardzo prostą, skuteczną i przede wszystkim lubianą przez dzieci. Świat bajek przedszkolaki poznają w przyjaznej atmosferze, łatwiej im poznać świat uczuć i obowiązujących norm społecznych. Odnajdują siebie, znajdują potrzebne treści i co najważniejsze znajdują rozwiązania.
Bajkoterapia ma charakter kompensacyjny i pocieszający, przynosi uspokojenie i redukcję lęku. Zaspokaja potrzeby psychiczne dzieci, szczególnie potrzebę miłości i poczucia bezpieczeństwa. Magiczny sposób myślenia ułatwia dzieciom zrozumienie skutków zdarzeń i daje wsparcie, a szczęśliwe zakończenie zapewnia dzieciom radość i optymizm. Dzieci zaczynają wyjaśniać sobie świat, próbują oceniać postacie oraz zastanawiać się nad ich zachowaniem.
W terapii przez bajkę, czyli bajkoterapii, pojęcie baśni zastąpiono bajką terapeutyczną. Maria Molicka, psycholog, autorka popularnych „Bajek terapeutycznych”, wyróżnia następujące ich rodzaje: relaksacyjną, psychoedukacyjną i psychoterapeutyczną. Bajka relaksacyjna uspokaja, odpręża i odwołuje się do wszystkich zmysłów. Bajki psychoedukacyjne wskazują dzieciom wzory zachowania w sytuacjach trudnych. Mówią o rodzajach emocji, uwrażliwiają na potrzeby innych. Bajki psychoterapeutyczne, są o wiele dłuższe i wymagają dobrej analizy emocji dziecka – lęk, strach, smutek, których mają one dotyczyć. Szczególne zastosowanie mają w sytuacjach trudnych emocjonalnie, tzn. przeżycia kryzysowe.
Maria Molicka pisze: „Baśnie bawią, są pełnym wrażeń sposobem przeżywania, dostarczają tym samym dzieciom wielu przyjemności. Baśnie spełniają więc wiele niezbędnych funkcji rozwoju dziecka, mogą też spełniać funkcje terapeutyczne”.

Założenia programowe
Program „Niezwykła moc bajek” realizowany będzie w Przedszkolu nr 1 w Świerklanach w roku szkolnym 2018/2019. Adresowany jest głównie do dzieci 5,6 – letnich oddziału integracyjnego „Wiewiórki”. Zajęcia w ramach tego programu mogą być również prowadzone w innych grupach, po konsultacji z wychowawcą w razie potrzeby bądź pojawienia się jakiegoś problemu.
Analizowane utwory to bajki, baśnie oraz bajki terapeutyczne, które dobrano i dostosowano do wieku dzieci, zainteresowań, a także potrzeb i możliwości rozwojowych.
W programie przewidziano teksty promujące pozytywne wzorce postaw i zachowań, uczące czegoś ważnego, a także przedstawiające pozytywne nastawienie do siebie i innych ludzi.
Głównym założeniem programu jest pomoc dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi rozwoju zarówno w relacjach z rówieśnikami, jak i dorosłymi, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a także budowanie u dzieci pozytywnego kojarzenia czytania z przyjemnością.
Najważniejszym celem przy opracowywaniu programu jest jego przydatność, aby był on pomocą w codziennej pracy nauczyciela w przedszkolu. Układ treści programowych ma charakter otwarty i w miarę potrzeb może być wzbogacony o nowe treści.
Istotnym elementem działań w ramach programu będzie włączenie rodziców do głośnego czytania w przedszkolu i w domu. W związku z tym, będą oni zapraszani do poczytania bajek naszym przedszkolakom.
Podsumowaniem programu będzie konkurs literacko – plastyczny pt.”Nasze bajeczki” dla dzieci i rodziców z wszystkich grup przedszkolnych. Dzieci wraz z rodzicami będą mogły stworzyć własną bajkę oraz wykonać do niej ilustracje. Wykonane prace będą zebrane w całość i stworzona będzie książeczka z bajkami naszych przedszkolaków. Konkurs ten poprzedzony będzie warsztatami z cyklu ”Mądrzy Rodzice Jedyneczki” pt. „Jak napisać bajkę terapeutyczną”.
Program „Niezwykła moc bajek” zawiera szczegółowe zagadnienia, sposoby ich realizacji oraz informacje o preferowanych metodach i formach pracy sprzyjających osiąganiu zamierzonych celów, jak również przewidywane osiągnięcia dzieci, a także sposoby ewaluacji.
Głównym źródłem wiedzy naszych przedszkolaków będą ich osobiste doświadczenia zdobywane podczas poznawczej i twórczej aktywności. Dobór formy i metody pracy cechuje duża różnorodność, tak by dzieci mogły pracować kreatywnie.

Cele programu
Program zgodny jest z Podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego – Dziennik Ustaw z 2017 r. poz.356). Treści programu z zakresu bajkoterapii realizowane będą również w oparciu o roczny plan pracy przedszkola oraz miesięczne plany pracy wychowawczo – dydaktycznej. Cele programu są zgodne z podstawą programową i dotyczą obszarów: II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka; III Społeczny obszar rozwoju dziecka; IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka.
Cele programu odnoszą się do zadań przedszkola określonych w podstawie programowej:
8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
Cele ogólne:
 wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka;
 pobudzanie kreatywności i wyobraźni u dzieci;
 kształtowanie nawyku słuchania i opowiadania.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
 zna reguły życia w grupie, rodzinie, otoczeniu społecznym i przyrodniczym;
 rozumie i akceptuje uczucia własne i innych ludzi;
 potrafi rozpoznać i nazwać różne stany emocjonalne;
 zna sposoby radzenia sobie z takimi emocjami jak smutek, strach, zazdrość, złość;
 potrafi dostrzec i akceptować różnice między ludźmi;
 rozumie, że w jego otoczeniu są różne dzieci i każdy jest ważny i niepowtarzalny;
 potrafi odróżnić bohaterów pozytywnych i negatywnych;
 potrafi ocenić postępowanie bohaterów bajek;
 potrafi być koleżeński i życzliwy;
 umie współpracować w grupie;
 aktywnie uczestniczy we wspólnych zabawach;
 zna bohaterów bajek i baśni;
 posiada zdolność koncentracji uwagi;
 swobodnie wypowiada się na różne tematy;
 słucha ze zrozumieniem;
 potrafi wykonać pracę plastyczną do przeczytanego tekstu;
 potrafi wyrażać swoje myśli i uczucia w twórczości plastycznej;
 potrafi stworzyć zakończenie bajki;
 potrafi wyciszyć się podczas słuchania muzyki relaksacyjnej.

Organizacja pracy – metody, formy i środki dydaktyczne
Metody:
 słowna – głośne czytanie bajek i baśni, rozmowa kierowana, pogadanka, instruktaże;
 oglądowe – oparte na obserwacji i pokazie czynności, przedmiotów;
 praktyczne – wykonanie prac plastycznych do przeczytanego tekstu, ćwiczenia, zadania stawiane dziecku.
Formy:
 indywidualne działanie;
 praca w grupach;
 zajęcia z całą grupą.
Środki dydaktyczne:
 baśnie, bajki, opowiadania, wiersze;
 pacynki, maskotki, maski, kukiełki;
 rysunki, ilustracje;
 materiały plastyczne;
 różne rekwizyty bądź eksponaty ,”skrzynia skarbów”;
 instrumenty muzyczne, magnetofon, płyty CD z różnymi utworami oraz płyty z bajkami terapeutycznymi i muzyką relaksacyjną;
 chusta animacyjna, wstążki, chustki itp.
Zajęcia z bajką będą wzbogacane o różnorodne metody wspomagające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym:
 Pedagogika zabawy;
 Metoda W. Sherborne;
 Metoda K. Orffa i R. Labana;
 Gimnastyka Mózgu Dennisona;
 Metoda wizualizacji;
 Zabawy rozwijające twórcze myślenie;
 Zajęcia atrystyczne;

Przewidywane osiągnięcia
W wyniku wdrożenia programu dziecko powinno:
 poznać zasady życia w rodzinie, grupie, w szerszym otoczeniu społecznym i przyrodniczym;
 rozbudzić w sobie zachowania prospołeczne (chęć niesienia pomocy innym ludziom, wrażliwość na krzywdę innych i niesprawiedliwość);
 wykształcić umiejętność właściwego reagowania emocjonalnego w codziennych sytuacjach, jak również wykształcić odporność emocjonalną;
 nabyć umiejętność skutecznego radzenia sobie z trudnościami w konkretnych sytuacjach życiowych;
 wykształcić realną i pozytywną samoocenę zachowań własnych i innych;
 doświadczyć sposobów wyrażania i rozpoznawania emocji własnych i innych;
 poznać akceptowane społecznie sposoby rozładowywania napięć i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, problemowych;
 nauczyć się tolerancji;
 poznawać otaczający go świat i oswajać się z jego różnorodnością;
 poznać i doświadczyć różnorodnych sposobów komunikowania się z innymi;
 poznać i rozwinąć własne możliwości twórcze, pomysłowość, wyobraźnię;
 nauczyć się współdziałać w grupie, jak również doświadczyć samodzielności i skuteczności własnego działania;
 nauczyć się być aktywne, otwarte w stosunku do innych ludzi i otaczającego go świata.

Ewaluacja
Aby przekonać się, w jakim stopniu zamierzone cele zostały zrealizowane oraz czy program własny ma pożądany wpływ na dzieci konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. Uzyskane wyniki będą analizowane i wykorzystywane do wprowadzenia zmian w programie, a także w swojej pracy z dziećmi.
Program będzie poddany ewaluacji na bieżąco podczas jego realizacji, a w głównej mierze po jego zakończeniu w czerwcu 2019 r. Ewaluacja niniejszego programu odbywać się będzie poprzez obserwacje zachowań dzieci podczas zajęć. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zaangażowanie i aktywność dzieci oraz zainteresowanie danym tematem. Na podstawie pytań dotyczących analizowanego tekstu będzie sprawdzane rozumienie przeczytanych przez nauczyciela bajek. Podczas zajęć dzieci będą także wykonywać prace plastyczne, karty zadaniowe dotyczące omawianej bajki, a także będą zachęcane do zilustrowania swoich przeżyć pod wpływem przeczytanej bajki. Wytwory dzieci będą wynikiem spontanicznego działania pod wpływem doznań i odczuć oraz będą stanowić ważny materiał badawczy. Nauczyciel na bieżąco będzie przeprowadzał rozmowy z wychowawcami poszczególnych grup, gdzie przeprowadzone będą zajęcia z bajkoterapii, na temat realizacji niniejszego programu oraz jaki wpływ ma on na wychowanków.
Na zakończenie roku szkolnego rodzice dzieci grupy „Wiewiórki” zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, natomiast z dziećmi zostanie przeprowadzona rozmowa, która będzie zapisana w arkuszu wywiadu. W czerwcu 2019 r. zorganizowany będzie konkurs literacko – plastyczny „Nasze bajeczki”, w którym będą mogli wziąć udział wszystkie dzieci naszego przedszkola wraz z rodzicami. Wszystkie wykonane prace będą zebrane w całość i stworzą książeczkęz bajkami naszych przedszkolaków.
Mam nadzieję, iż program przeze mnie opracowany pomoże dzieciom stać się bardziej otwartymi, wrażliwymi i świadomymi odbiorcami, ale też i twórcami literatury, że polubią czytanie, które sprawi im wiele radości i przyjemności.
Treści edukacyjne programu
Zajęcia z bajkoterapii w grupie „Wiewiórki” będą odbywały się cyklicznie raz w tygodniu. Temat zajęć będzie zależny od potrzeb wychowanków oraz od tematyki tygodniowej. W innych grupach przedszkolnych, program realizowany będzie po konsultacji z wychowawcą – w razie potrzeby oraz pojawienia się jakiegoś problemu.
W trakcie każdego zajęcia będą podejmowane następujące działania:
 Zabawa powitalna;
 Badanie nastrojów dzieci;
 Zabawy integrujące grupę;
 Odczytanie bajki przez nauczyciela;
 Wspólna analiza treści bajki;
 Zabawy związane z tematem;
 Praca plastyczna lub praca z kartami zadaniowymi.
Podczas każdych zajęć towarzyszył nam będzie słoń pacynka o imieniu Dominik.
W celu odprężenia, wyciszenia i uspokojenia dzieci będą czytane także bajki relaksacyjne, którym towarzyszyć będzie spokojna muzyka.

L.p
Tytuł i autor
Temat zajęć
Treści edukacyjne – zagadnienia kluczowe
(Tabela - red.)

1. „Misiulek w przedszkolu”
Maria Molicka
„Poznajemy się”
Zabawy integrujące grupę. Lęk przed przedszkolem.
2. „Już nie taki Mały Książę, czyli pierwszy dzień w przedszkolu. ”
Monika Drużyńska
„Przedszkole jest fajne”
Lęk przed nowym otoczeniem i rozłąką z rodzicami.
Zasady współdziałania w grupie.
3. „Wielka zmiana w życiu biedronki Kropcki”
Elżbieta Śnieżkowska – Bielak
„Mój kolega, koleżanka”
Sytuacja dziecka w nowym miejscu i relacje z rówieśnikami.
4. „Jak miś bębenek spotkał osę Igiełkę”
E. Śnieżkowska – Bielak
„Poszukiwanie przyjaźni”
Możliwość polegania na sobie, zaufanie, szczerość, uprzejmość, zrozumienie.
5. „Królik Franek i historia nieśmiałego misia”
Marta Krzemińska
„Sposób na nieśmiałość”
Nieśmiałość, negatywne ocenianie kogoś.
6. „Co mam”
Małgorzata Musierowicz
„Przyjaźń”
Wartość przyjaźni. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
7. „O zajączku, który okazał się dzielnym rycerzem”
E. Śnieżkowska – Bielak
„Bo ja wiem lepiej”
Odwaga i granice samodzielności, posłuszeństwo.
8. „Królik Franek i tajemnica dobrej zabawy”
Marta Krzemińska
„Przegrywanie nie jest łatwe”
Zasady panujące w grupie, związane z wzajemną komunikacją, zachowaniem i wyrażaniem emocji. Nie zawsze jest się najlepszym. Złość, obrażanie się.
9. „Kacper nie dba o zabawki”
Agata Giełczyńska
„Nikt nie lubi być źle traktowany nawet zabawki”
Dbanie o zabawki i nie tylko. Docenianie przyjaźni.
10. „Daj na zgodę”
Agnieszka Borowiecka
„Ważne słowo PRZEPRASZAM”
Emocje , które towarzyszą dzieciom podczas kłótni.
11. „Świerszczyk Cykotek”
Agnieszka Borowiecka
„To nie ja...”
Niesłuszne posądzanie, oskarżanie.
12. „Kotka psotka”
Agnieszka Borowiecka
„Prawdziwy przyjaciel zamiast komputera”
Zbyt długie poświęcanie czasu na gry komputerowe. Zaniedbywanie kontaktów z rówieśnikami.
13. „Zimowy sen Kubusia Puchatka”
„Zabawa”
Przyjaźń, zaufanie, wzajemny szacunek.
14. „Mój młodszy brat” (fragment książki)
Monika Krajewska
„Bądź moim przyjacielem”
Uwrażliwianie dzieci na problemy osób niepełnosprawnych.
15. „Czy ziarenko pszenicy można podzielić”
E. Śnieżkowska – Bielak
„Podzielę się z Tobą”
Dzielenie się z innymi, niesienie pomocy innym, oszczędność.
16. „Dobre uczynki, czyli jak ocaliliśmy małego kosa”
Monika Drużyńska
„Nasze dobre uczynki”
Pomoc innym.
17. „Nóżki, które biegają po chmurkach”
E. Śnieżkowska – Bielak
„Jestem szczęśliwy”
Los dzieci niepełnosprawnych. Tolerancja, wrażliwość na los innych
18. „Królik Franek i problem krótkiego ogonka”
Marta Krzemińska
„Różnice w wyglądzie”.
Tolerancja. Uświadamianie dzieciom, że wszyscy jesteśmy inni, ale tacy sami.
19. „Na pozór ktoś inny, czyli niezwykła Magi i jej wózek”
Monika Drużyńska
„Wózek inwalidzki”
Problem z akceptacją odmienności. Niepełnosprawność.
20. „Czarna owca”
Karolina Gawlik
„Wszyscy są tacy sami”
Problem tolerancji.
21. „Kurczak”
Małgorzata Musierowicz
„Nikt nie jest lepszy od nikogo”
Brak akceptacji dla inności.
22. „Kredki” Małgorzata Musierowicz
„Akceptujemy tego, kto jest inny”
Akceptacja inności.
23. „Brzydkie Kaczątko”
H. Ch. Andersen
„Czy inny znaczy gorszy?”
Tolerancja dla inności.
24. „Bajka o Pajączku”
Maria Molicka „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”
Kształtowanie u dzieci postawy akceptacji innych.
25. „Bajka o pszczółce”
Anna Grodzka
„Każdy z nas jest ważny”
Odkrywanie własnych talentów i możliwości.
26. „Kłamczucha”
Jan Brzechwa
„Tak nie wolno”
Kłamstwo. Zachowania społecznie pożądane i niepożądane.
27. „Pajacyk Pepe”
Agnieszka Borowiecka
„Bez Ciebie się nie uda...”
Odtrącenie przez grupę rówieśniczą.
28. „O krasnoludkach i sierotce Marysi”
„Pomagamy sobie”
Wyrabianie życzliwości i wzajemnej pomocy.
Podkreślenie dobroci wobec innych, wrażliwość na krzywdę innych.
29. „Złotowłosa i trzy niedźwiadki”
„Czy wolno tak robić?”
Dbanie o cudze rzeczy, nie zabieranie ich bez pytania.
30. „Rybka”
Małgorzata Musierowicz
„Grzeczność ułatwia życie”.
Złe zachowanie.
31. „Bajka o lwie, strusiu i dwóch papugach”
Agnieszka Borowiecka
„Z małej chmury duży deszcz”
Sposoby na złość.
32. „Bajka o tchórzliwej muszce i molu książkowym”
Agnieszka Borowiecka
„Pomyśl o czymś przyjemnym”
Oswajanie dziecka ze strachem.
33. „Bajka o chytrych pajączkach”
Agnieszka Borowiecka
„Co za dużo, to niezdrowo...”
Zachłanność. Chęć posiadania wszystkiego.
34. „Bajka o poszukiwaniu wszystkiego”
Agnieszka Borowiecka
„Czy można mieć wszystko?”
Marudzenie, narzekanie, nie cenienie tego co mamy.
35. „Igiełka i krokodyle łzy”
Agnieszka Borowiecka
„To potrwa tylko chwilkę”
Oswajanie dzieci przed trudną dla nich sytuacją. Obawy związane z wizytą u pielęgniarki i pobieraniem krwi.
36. „Doktor ząbek i krokodyl”
Agnieszka Borowiecka
„Dbamy o zęby!”
Strach,, zdenerwowanie, ból. Oswajanie dzieci przed trudną dla nich sytuacją, jaką jest wizyta
u dentysty.
37. „Wracaj do zdrowia, Misiu”
Agnieszka Borowiecka
„Wracaj do zdrowia”
Strach i troska o najbliższych, bezradność, kiedy ktoś zachorował.
38. „Cukierkowa wróżka i niezdrowa dieta”
Agata Giełczyńska
„Zdrowo jeść”
Słodycz wcale nie oznacza szczęścia, a staje się powodem niezdrowych kłopotów.
39. „Magiczne drzewka mocy”
Agnieszka Borowiecka
„Kolorowe są i zdrowe
Gdy dzieci nie lubią jeść warzyw.
40. „Co by było, gdyby...”
Agnieszka Borowiecka
„Porządek” Pomoc w codziennych obowiązkach domowych. Lenistwo.
41. „Dzielny Lew Eryk i strachy na lachy”-
„ Mycie głowy”
Ewa Martynkien
„Czystość”
Dbanie o higienę osobistą.
42. „Czerwony Kapturek”
Charles Perrault
„Bądź ostrożny”
Zachowania wobec nieznajomych.
43. „Bajka o wigilijnej gwiazdce”
Elżbieta Janikowska
„Moje marzenia”
Akceptacja siebie, jak być szczęśliwym. Wprowadzenie
w świąteczny klimat.
44. „Dziewczynka z zapałkami”
„Nasze marzenia”
Samotność, uwrażliwienie na krzywdę jaka spotyka innych.
„Żadne uczucia i wartości nie będą Wam już straszne!”
Grzegorz Kasdepke

Załącznik nr 1

Ankieta dla rodziców

1. Czy został(a) Pan(i) zapoznany(a) na początku roku szkolnego z programem edukacyjnym z zakresu bajkoterapii „Niezwykła moc bajek”?
 Tak
 Nie
2. Czy wie Pan(i) co to jest bajkoterapia?
 Tak
 Nie
3. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o metodzie jaką jest bajkoterapia?
 Telewizja
 Internet
 Przedszkole
 Rodzina , znajomi
 Inne.
4. Czy czyta Pan(i) swojemu dziecku bajki terapeutyczne?
 Tak
 Nie
5. Czy Pana(i) dziecko wypowiada się w domu na temat zajęć z bajkoterapii prowadzonych w przedszkolu?
 Tak
 Nie
6. Czy dzięki czytaniu bajek terapeutycznych zauważył(a) Pan(i) zmiany w zachowaniu?
 Zdecydowanie tak
 Raczej tak
 Zdecydowanie nie
 Raczej nie
Jeżeli tak, to jakie?........................................
7. Czy Pana(i) dziecko jest bardziej wrażliwe na potrzeby innych?
 Zdecydowanie tak
 Raczej tak
 Zdecydowanie nie
 Raczej nie

8. Czy Pana(i) dziecko lepiej radzi sobie w sytuacjach trudnych?
 Zdecydowanie tak
 Raczej tak
 Zdecydowanie nie
 Raczej nie

Dziękujemy
Załącznik nr 2

Wywiad (rozmowa) z dzieckiem

1. Czy podobały Ci się zajęcia z bajkoterapii?
 Tak
 Nie

2. Kto towarzyszył nam podczas wszystkich zajęć z bajkoterapii, jak miał na imię i jak wyglądał? ........................................

3. Czy pamiętasz jakie kłopoty mieli bohaterowie bajek, czego się bali, jak się zachowywali?
........................................

4. Czy możemy oceniać kogoś po wyglądzie?
 Tak
 Nie
Co to znaczy: „Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny....”.
........................................

5. W jaki sposób możemy pomagać innym (np. niepełnosprawnym kolegom
i koleżankom)?
........................................

6. Jak należy zachowywać się w domu i przedszkolu?
........................................

7. Co to znaczy być grzecznym?
........................................

8. Jakie znasz „magiczne słowa”? Kiedy należy ich używać?
........................................

9. Jak się czujesz? Wskaż odpowiednią buźkę i powiedz co ona nam mówi.
........................................

Bibliografia:
1. Maria Molicka: „”Bajki terapeutyczne” Media Rodzina 1999
2. Bruno Bettelheim: „Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni”. PIW 1996
3. Elżbieta Śnieżkowska – Bielak: „Bajeczne mikstury czyli bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne i relaksacyjne” Wydawnictwo Harmonia 2014
4. Doris Brett: „Bajki, które leczą” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 1988
5. Grzegorz Kasdepke: „Wielka księga uczuć” Nasza Księgarnia 2015
6. Monika Drużyńska: „Jak oswoić potwory?” Wydawnictwo Skrzat 2018
7. Ewa Martynkien: „Dzielny lew Eryk i strachy na lachy” Edipresse Polska SA 2017
8. Aneta Bartnicka – Kierylak, Karolina Świtaj – Wiertek: „Scenariusze zajęć
z elementami bajkoterapii”. PWN 2017
9. „Bliżej przedszkola” – Miesięcznik nauczycieli wychowania przedszkolnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.