X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40685
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA
DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Imię i nazwisko dziecka:
Rok szkolny:
Forma wychowania przedszkolnego: PRZEDSZKOLE

Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

I. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka:
1) mocne strony dziecka: Jest dzieckiem sprawnym fizycznie i samodzielnym podczas wykonywania czynności. Porusza się zwinnie, ruchy ma płynne, skoordynowane, dobrze utrzymuje równowagę, bardzo lubi zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu. Sprawnie używa prawidłowego chwytu narzędzia oraz stosuje odpowiedni nacisk podczas rysowania, kreślenia i prób pisania. Sprawnie sprząta zabawki i przybory po zakończonej zabawie. Sprawnie i samodzielnie konstruuje, majsterkuje, buduje z różnorodnych materiałów: lepi, wycina, rysuje, maluje.
2) zauważone trudności: Nie zaobserwowano
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: Chętnie i sprawnie pełnił funkcję dyżurnego. Zachęcano i stwarzano okazje do budowania z klocków różnego typu, do wylepiania i lepienia z różnych mas, do wycinania i innych czynności manualnych. Stwarzano okazje do aktywności fizycznej i rozwijania sprawności ruchowej podczas organizowania zabaw, ćwiczeń w sali i na świeżym powietrzu.
4) wskazówki dla rodziców: Warto w dalszym ciągu rozwijać sprawność rąk poprzez zachęcanie dziecka do wykonywania różnych czynności manualnych, stwarzać okazję do aktywności fizycznej podczas zabaw, zwłaszcza na świeżym powietrzu.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:
1) mocne strony dziecka: Panuje nad swoimi emocjami, przeżywa je w sposób akceptowalny dla innych, adekwatnie do sytuacji reaguje na smutek, płacz, radość osób z otoczenia. Radzi sobie samodzielnie w różnych sytuacjach. Podejmuje samodzielne decyzje dotyczące swoich działań, wyborów. Jeśli napotyka trudności, stara się je pokonywać. Zawsze bez lęku rozstaje się z rodzicami.
2) zauważone trudności: Nie zaobserwowano
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: Prowadzono zajęcia o różnym stopniu trudności, dobierane do możliwości dziecka. Stosowano wzmocnienia pozytywne – pochwały, zachęty. Organizowano zabawy i ćwiczenia rozwijające odporność emocjonalną.
4) wskazówki dla rodziców: Warto zachęcać dziecko do pokonywania trudności, chwalić nawet za drobne osiągnięcia, jednocześnie podkreślać wysiłek włożony w wykonywanie różnych zadań. Zachęcać dziecko do wspólnych prac domowych, cieszyć się wspólną pracą, chwalić za pomoc.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka:
1) mocne strony dziecka: Zgodnie współdziała, prawidłowo odnosi się do rówieśników w czasie wspólnych działań. Zawsze z szacunkiem odnosi się do dorosłych, słucha i wykonuje polecenia. Potrafi współdziałać z rówieśnikami w zabawie, pracach użytecznych i podczas odpoczynku. Przestrzega ustalonych norm, reguł i umów obowiązujących w społeczności przedszkolnej. Potrafi zachowywać się stosownie do miejsca i sytuacji.
2) zauważone trudności: Nie zaobserwowano
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: Angażowano dziecko w życie grupy i przedszkola. Stwarzano okazje do rozwijanie kompetencji społecznych podczas organizowanych zabaw grupowych i zespołowych, powierzano pełnienie funkcji lidera grupy, dostarczano wiedzy na temat najbliższego środowiska społecznego.
4) wskazówki dla rodziców: Warto zachęcać dziecko do wspólnych prac domowych, cieszyć się wspólną pracą, chwalić za pomoc. Przypominać o konieczności stosowania zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:
1) mocne strony dziecka: Posiada podstawowe wiadomości na swój temat oraz na temat najbliższego mu środowiska społeczno-przyrodniczego. Zna i rozumie zasady bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach. Mówi płynnie, wypowiada się chętnie, buduje wypowiedzi poprawne logicznie, odpowiada na pytania, uważnie słucha innych. Klasyfikuje przedmioty według zauważonej reguły. Prawidłowo określa położenie przedmiotów w przestrzeni. Samodzielnie układa i opowiada historyjkę obrazkową. Bezbłędnie i sprawnie układa obrazek z części. Znajduje i zaznacza wszystkie szczegóły, którymi różnią się obrazki. Z uwagą słucha opowiadań, baśni i innych form literackich, opowiada ich treść. Dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej budowie fonetycznej. Zna litery, czyta samodzielnie proste wyrazy globalnie. Interesuje się pisaniem, podejmuje samodzielne próby kreślenia znanych liter i cyfr z wykorzystaniem różnorodnych form i przyborów. Prawidłowo odwzorowuje kształty większości liter. Ustala położenie obiektów w stosunku do innych obiektów, prawidłowo rysuje wszystkie podane elementy, określa prawą i lewą stronę. Bezbłędnie liczy na konkretach. Wyznacza wynik dodawania i odejmowania na konkretach. Poprawnie odczytuje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, potrafi je zapisać. Rozróżnia podstawowe figury geometryczne. Improwizuje ruchem i gestem, porusza się przy muzyce, tańczy, reaguje na sygnały. Zna i śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego.
Chętnie i aktywnie uczestniczył w zajęciach języka angielskiego: rozumie bardzo proste polecenia w tym języku, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danych czynności oraz podejmowanych zadań, powtarza proste rymowanki, wierszyki, śpiewa piosenki.
2) zauważone trudności: Nie zaobserwowano
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: Prowadzono dodatkowe ćwiczenia utrwalające poznane litery oraz cyfry, rozwijające umiejętność czytania i pisania.
4) wskazówki dla rodziców: Zachęcać do podejmowania prób samodzielnego czytania.

II. Samodzielność, w tym umiejętności i wykonywanie czynności samoobsługowych:

1) mocne strony dziecka: Samodzielnie wykonuje czynnościach higienicznych. Sam je, rozbiera się i ubiera, również w odzież wierzchnią. Samodzielnie zakłada różne typy obuwia. Pamięta o potrzebie mycia rąk. Poprawia odzież, aby wyglądać schludnie. Utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta kredki, zabawki. Jest samodzielny jako dyżurny. Jest zdecydowany w wyborze zabaw i zabawek. Samodzielnie planuje treść rysunków i innych prac plastycznych. Jest samodzielny w wykonywaniu poleceń nauczyciela. Pamięta o zasadach zachowania się, o rozkładzie zajęć w przedszkolu. Sam zgłasza złe samopoczucie nauczycielowi.
2) zauważone trudności: Nie zaobserwowano
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: Zachęcano i stymulowano dziecko do samodzielności, wykonania różnych czynności (rysowanie, lepienie, zabawy klockami), pomocy kolegom, pełnienia funkcji dyżurnego.
4) wskazówki dla rodziców: Rozwijać samodzielność, nie wyręczać, chwalić za wysiłek włożony w wykonywane podejmowanych czynności.

III. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania:

1) opis: Ma dużą potrzebę ruchu – szuka możliwości biegania, skakania, chętnie gra w piłkę nożną. Ma dużą wyobraźnię przestrzenną – konstruuje ciekawe budowle z klocków i innych materiałów. Lubi zagadki i rebusy, lubi słuchać czytanych książek i innych tekstów.
2) podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu: Zachęcano dziecko do rozwijania zainteresowań w czasie dowolnych zajęć i zabaw. Uczestniczył w zajęciach dodatkowych religii.
3) wskazówki dla rodziców: Warto w dalszym ciągu rozwijać predyspozycje i zainteresowania dziecka poprzez udział w zajęciach dodatkowych (kontynuowanie treningów piłki nożnej).

IV. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:

Jest dzieckiem radosnym, otwartym, ciekawym świata, lubianym przez kolegów, wchodzącym w prawidłowe relacje zarówno z rówieśnikami, jak i z dorosłymi. Aktywnie i z zaciekawieniem uczestniczy w zajęciach, chętnie włącza się w proponowane przez nauczycieli działania. Potrafi prezentować swoją wiedzę w sposób zrozumiały dla innych. Polecenia wykonuje samodzielnie, prawidłowo, pracuje bardzo starannie w dobrym tempie. Zawsze doprowadza pracę do końca. Wykazuje zainteresowanie czynnościami szkolnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.