X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39957
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy klasy V

Program został opracowany w celu realizowania potrzeb edukacyjnych ucznia z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną: autyzm i niepełnosprawność intelektualną umiarkowanego stopnia i jest realizowany podczas zajęć rewalidacyjnych. Zakłada poszanowanie indywidualnych możliwości dziecka i granic jego rozwoju.
Program zawiera:
1.Cele kształcenia.
2.Obszary edukacji. Funkcjonowanie osobiste i społeczne. Zajęcia rozwijające komunikowanie sięTreści programowe.
3.Zachowanie
4.Przewidywane osiągnięcia ucznia
5.Sposoby ewaluacji.

Cele kształcenia
Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka, a także pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.
Ważne jest, aby uczeń: mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie; zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych; był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawnościi umiejętności oraz miał poczucie godności własnej i decydowania o sobie; mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swojej indywidualności; rozumiał na miarę swoich możliwości otaczające go zjawiska społeczne i przyrodnicze; mógł nabywać umiejętności i uczyć się czynności, przydatnych w przyszłym dorosłym życiu; posiadał rzeczywisty obraz samego siebie w oparciu o pozytywne poczucie własnej wartości oraz umiejętność dostrzegania swoich mocnych i słabych stron.
Celem jest zdobywanie przez ucznia maksymalnej niezależności życiowej w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb.
Nauka zaradności i współżycia w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczeństwie.
Kształtowanie mowy, umiejętności czytania i pisania.
Doskonalenie sprawności ruchowej (duża i mała motoryka).
Dostarczanie wiadomości o środowisku społecznym, przyrodniczym, technicznym.
Wdrażanie do przestrzegania zasad BHP w różnych sytuacjach życiowych. Przygotowanie do korzystania z życia kulturalnego i umiejętnego zagospodarowania wolnego czasu.

OBSZARY EDUKACJI
funkcjonowanie osobiste i społeczne to zajęcia zapewniające zdobycie wiedzy
z różnych obszarów, uczenie różnych praktycznych umiejętności oraz rozwijanie kompetencji społecznych. jak najlepiej funkcjonować i w jak najbardziej możliwy sposób zintegrować się ze środowiskiem.
Umiejętność samoobsługi: ubiór odpowiedni do pory roku i pogody, samodzielne i estetyczne spożywanie posiłków, nawyk dbania o higienę osobistą, kontrolowanie czynności fizjologicznych

Program obejmuje następujące obszary edukacji:
Umiejętności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie).
Umiejętności matematyczne.
Umiejętności przyrodnicze (poznawanie przyrody, dbałość o zdrowie, poznawanie najbliższego otoczenia, zasady bezpieczeństwa).
Umiejętności artystyczno-ruchowe (plastyczne, muzyczne, ruchowe): aktywność muzyczna, plastyczna, parateatralna, taneczna, zabawy muzyczno-ruchowe, stosowanie środków artystycznego wyrazu, ćwiczenia gimnastyczne
Umiejętności praktyczne: umiejętność samoobsługi, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dbałość o zdrowie, umiejętność porozumiewania się z otoczeniem, umiejętności techniczne, poznawanie materiałów i produktów codziennego użytku, ich właściwości i zastosowań; posługiwanie się prostymi narzędziami, korzystanie z urządzeń socjalnych i technicznych powszechnego użytku, kształtowanie zachowań proekologicznych.

Treści:

EDUKACJA JĘZYKOWA
Wyrabianie spostrzegawczości wzrokowo – ruchowej oraz sprawności słuchowej;
Nazywanie rzeczy, czynności, cech przedmiotów i osób;
Czytanie głośne, ciche
Kształcenie poprawnej dykcji i wyrazistości mowy;
Kształcenie umiejętności korzystania z książek, podręczników, poradników, czasopism;
Ćwiczenia w pisaniu: symbole graficzne liter, pisanie po śladzie, odwzorowywanie, pisanie samodzielne;
Pisanie krótkiego listu, życzeń, planu;
Używanie form grzecznościowych; załatwianie prostych spraw;
Ćwiczenie pamięci – nauka prostych tekstów na pamięć;
Znajomość nazw najbliższego miasta. Budzenie uczuć przywiązania do własnych okolic;

EDUKACJA MATEMATYCZNA
Wprowadzenie ogólnych pojęć (mało – dużo, wysoko – nisko)
Orientacja w przestrzeni (góra – dół, pod – nad, obok, na, prawa – lewa);
Liczenie przy pomocy kalkulatora;
Tworzenie zbiorów, porządkowanie w kolejności wzrastającej i malejącej;
Mierzenie długości miarą metrową, metrem krawieckim, taśmą stolarską, linijką;
Mierzenie ciężarów bez użycia odważników, ważenie na wadze elektronicznej;
Rozpoznawanie figur geometrycznych;
Znajomość pieniędzy – odróżnianie wartości bilonu od banknotów, siła nabywcza danego nominału
Utrwalanie umiejętności posługiwania się zegarem.

EDUKACJA PRZYRODNICZA
Edukacja przyrodnicza obejmujące rozumienie zjawisk zachodzących w przyrodzie, kształtowanie umiejętności działań w środowisku przyrodniczym:
Znajomość pór roku, kolejność występowania;
Znajomość kalendarza (miesiące i dni tygodnia), dopasowywanie miesięcy do pór roku, wyszukiwanie określonej daty w kalendarzu;
Zegar – ćwiczenia znajomości pory dnia, łączenia jej z zajęciami i godzinami na zegarze, wprowadzenie pojęcia minuty i sekundy (indywidualnie);
Znajomość zjawisk atmosferycznych (deszcz, burza, śnieg itp.), przyporządkowywanie ich do określonej pory roku;
Zwierzęta domowe, zwierzęta dzikie (rodzime i egzotyczne) – umiejętność odróżniania, cel hodowli zwierząt domowych, łączenie zwierzęcia z danym produktem;
Odróżnianie ptaków od innych zwierząt, podział (ptactwo domowe i dzikie) tryb życia, pojęcie gniazda;
Potrzeba opieki nad zwierzętami;
Owoce i warzywa – rozróżnianie nazw, wartości odżywcze, pojęcie witaminy;
Podział drzew (iglaste, liściaste), drzewa owocowe;
Drzewa, krzewy, kwiaty – umiejętność rozróżniania, nazewnictwo – systematyczne poszerzanie zakresu wiedzy;
Poszanowanie środowiska naturalnego, działania proekologiczne.

EDUKACJA ARTYSTYCZNO-RUCHOWA
Muzyka z rytmiką:
Rozwijanie wrażliwości muzycznej i rozbudzanie zainteresowań muzyką;
Wzbogacanie mowy poprzez naukę piosenek;
Rozwijanie poczucia rytmu;
Relaks przy muzyce.
Plastyka:
Rozwój wyobraźni i aktywności twórczej;
Wyrażanie nastroju poprzez pracę plastyczną;
Rozwój sprawności manualnych.

EDUKACJA PRAKTYCZNA
Samoobsługa
Poszerzanie nabytych sprawności z zakresu higieny osobistej
Dbałość o porządek w otoczeniu
Zdobywanie maksymalnej samodzielności z zakresu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych

USPOŁECZNIENIE
Kształcenie pojęcia "ja" osobowego, znajomość własnego imienia i nazwiska, adresu, wieku, daty i miejsca urodzenia, wyrabianie poczucia szacunku do własnej osoby.
Znajomość imion rodziców, dziadków
Znajomość imion kolegów z klasy i dalszego otoczenia (np. nauczycieli, pracowników obsługi, księdza sąsiadów i in.); budzenie poczucia integracji z grupą,
Kształtowanie uczuć szacunku i sympatii do innych osób, sposobów kulturalnej ekspresji tych uczuć (np. przy okazji urodzin)
Utrwalanie poczucia swojej i cudzej własności;

KSZTAŁCENIE TECHNICZNE
Dalsze usprawnianie w zakresie małej motoryki;
Obsługa prostych urządzeń technicznych, elektrycznych i elektrotechnicznych;
Poznawanie materiałów i produktów, ich właściwości i przydatności w życiu codziennym;
Zajęcia praktyczne przy wykorzystaniu różnych materiałów, narzędzi i prostych urządzeń technicznych.;
Zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego
Zachowanie

Zgodne z przyjętymi normami społecznymi i regulaminem szkoły - ocena opisowa.

Ponieważ program jest przeznaczony dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym pewne metody i formy oraz sposoby realizacji będą dostosowywane do bieżących możliwości ucznia. Nauczyciel będzie decydował z jakich treści zrezygnować, a jakie należy poszerzyć. Należy stosować szeroką indywidualizację zajęć i dostosowywać je do możliwości ucznió; łączyć zadania praktyczne z pracą umysłową; wdrażać do świadomego i planowego działania; uczyć podejmowania decyzji i odpowiedzialności za wyniki swej pracy. Efektem ma się stać bezpieczne i samodzielne funkcjonowanie w środowisku.

METODY I FORMY PRACY:
Metody podające:
Wyjaśnienie, opis krótki, opowiadanie
Metody eksponujące:
Pokaz, wystawa, film, prezentacja multimedialna
Metody praktyczne:
Ćwiczenia, zajęcia praktyczne
Metody wspomagające:
Gry i zabawy dydaktyczne, relaksacja, elementy Integracji Sensorycznej, arteterapia, Sala Doświadczania Świata

Założone cele należy realizować za pomocą metod poglądowych i praktycznego działania.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA :
Zdolność koncentracji uwagi – spostrzegawczości słuchowej, która zapewnia prawidłowy odbiór mowy.
Słuchanie cudzych wypowiedzi i umiejętność selekcji informacji. Czytanie tekstu. Umiejętność nawiązania kontaktu z innymi. Umiejętność rozwiązywania zadań w sposób konkretny, na podstawie pomiarów i realistycznych rysunków. Umiejętność obserwacji świata przyrody, rozpoznawanie stanów pogody, pory roku, dnia. Zwrócenie się o pomoc . Umiejętność wyboru właściwych składników w przyrządzaniu posiłków. Poznanie swych możliwości w zakresie motoryki małej i dużej oraz uczestnictwo w gimnastyce, grach, zabawach sportowych. Posługiwanie się prostymi narzędziami, sprzętem gospodarstwa domowego, elektrycznym i elektrotechnicznym.

SPOSOBY EWALUACJI
Uczennicę należy oceniać, nie za osiągnięcia, a za postępy. Nawet niewielkie postępy powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega ocenie negatywnej. Ocena może pełnić funkcję motywującą do dalszej pracy. Uczennica powinna wierzyć w swe możliwości i osiągać w miarę swych możliwości sukces. Ocena powinna uwzględniać wkład pracy ucznia, dotyczyć konkretnych umiejętności i wiadomości ucznia. Ma jej to dać poczucie sukcesu i przekonanie, że zdobyta wiedza będzie przydatna w życiu codziennym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.