X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39885
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr Teresa Stypułkowska
NAZWA I ADRES SZKOŁY – Szkoła Podstawowa nr.....................
STANOWISKO PRACY – nauczyciel –wychowawca świetlicy
POSIADANE KWALIFIKACJE – Studium Nauczania Początkowego w Łomży, Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiki i Psychologii Filia w Białymstoku - magister pedagogiki wczesnoszkolnej
DYREKTOR SZKOŁY – mgr...........................
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr..............................
CZAS TRWANIA STAŻU – 1.09.2012 – 31.05.2015

Wstęp

W Szkole Podstawowej nr ... z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie pracuję 7 lat. Jestem nauczycielem kontraktowym. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2012 roku, a zakończyłam 31 maja 2015r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami trwał on 2 lata i 9 miesięcy. Odbyty przeze mnie staż był okresem rozwijania umiejętności i wzbogacania wiedzy. Był okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom jakie zawarłam w planie rozwoju zawodowego, zatwierdzonego do realizacji w dniu 26.09.2012r. Okres stażu starałam się wykorzystać do własnego rozwoju. Systematycznie poszerzałam wiedzę i umiejętności dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze, wzbogacałam swój warsztat pracy. Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz starałam się aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn.1.12.2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007r., Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r.) .

§ 7 ust. 2. pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

 Z dniem 1 września 2012 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu. Po wyznaczeniu p. Anny ....... jako opiekuna stażu, nawiązałam z nią współpracę. Udzieliła mi ona wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzenia planu rozwoju zawodowego. Zawarłyśmy kontrakt, który określał przejrzyste zasady współpracy. Dotyczyły one przestrzegania we wzajemnych kontaktach ustalonych zasad komunikowania się, odbywania spotkań informacyjnych lub konsultacji, omawiania obserwowanych i prowadzonych zajęć. Bardzo ważnym dla mnie elementem współpracy było obserwowanie prowadzonych przez opiekuna stażu zajęć. Korzystając z doświadczenia Pani Ani, doskonaliłam swój warsztat pracy. Opiekun służył mi również cennymi wskazówkami podczas sporządzania sprawozdania.
2. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
 Aby umiejętnie organizować i doskonalić warsztat pracy oraz dokonywać ewaluacji własnych działań, za niezbędne uznałam pogłębianie znajomości przepisów prawa oświatowego, regulujących wymogi awansu. Przeanalizowałam akty prawne:
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli adekwatne fragmenty Karty Nauczyciela.
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego, brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela-wychowawcy, zgodnie ze specyfiką szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom. Diagnoza własnych kompetencji na początku stażu umożliwiła mi ustalenie na jakim etapie rozwoju zawodowego się znajduję. Po ukończeniu stażu przygotowałam sprawozdanie z jego realizacji.

 Przez cały okres stażu na bieżąco gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację poszczególnych zadań z mojego planu rozwoju zawodowego.
 Uczestniczyłam w warsztatach metodycznych „Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej na nauczyciela mianowanego”.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

W trakcie stażu doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych, przygotowywałam scenariusze zajęć i uroczystości, opracowywałam różne pomoce dydaktyczne (karty pracy, krzyżówki, rebusy, testy, rozsypani wyrazowe i zdaniowe). Przygotowywałam miesięczne plany pracy uwzględniające potrzeby oraz możliwości psychofizyczne, a także zainteresowania uczniów, które stanowiły podstawę prawidłowego przygotowania i przeprowadzania zajęć. Szczególną uwagę zwracałam na to, by prowadzić zajęcia metodami aktywizującymi.

Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego, prowadziłam zajęcia w obecności Dyrektora, wice-dyrektorów i opiekuna stażu.
Tematy zajęć:
• Wice-dyrektor p. U....... – Bawimy się wesoło przy muzyce
• Wice-dyrektor p. U. ...... – Marzenia lekarstwem na smutek
• Opiekun stażu mgr Anna ......– Wielkanocne obyczaje
• Wice-dyrektor p .S. ...... – Czy rybkę, czy psiaka, każdy kocha jakiegoś zwierzaka
• Wice - dyrektor p. S. ........– Chętnie się z tobą podzielę
• Dyrektor Szkoły p. H. ......... – Brzmienie ciszy, czyli jak walczymy z hałasem

Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i uzyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariusza zajęć. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji
W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia. Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności pracy z dzieckiem. Poznałam nowe metody pracy, otrzymałam wskazówki do pracy z uczniami zdolnymi i słabszymi. Miałam szanse wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych zajęć.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałam zajęcia i uroczystości prowadzone przez panią Annę Gwóźdź jak i innych nauczycieli. Były to zajęcia świetlicowe ,zajęcia z zakresu rewalidacji, integracji sensorycznej, lekcje prowadzone w edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia pozalekcyjne, uroczystości szkolne (wybrane) np. :
• P. H ........... – Zimo, baw się z nami
• P. A. ..........– Muzyka ciała, obraz ducha
• P. A. ........... - zajęcia rytmiczne z elementami nauki poloneza
• P. O. ........... – Świetlica uczy, bawi, wychowuje
• P. M. ............. – zajęcia logopedyczne – Wiosna w ogrodzie
• P. A. ............. – zajęcia SI – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
• P. E. ................– zajęcia z rewalidacji-Utrwalenie pisowni wyrazów z rz
• P. I. ............... – Jesienne spotkanie –konkurs przyrodniczy
Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Obserwacja zajęć pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałam także uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na zajęciach, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji.
Przeprowadzałam dyskusje z moimi podopiecznymi dotyczące ich podejścia do zajęć w świetlicy oraz satysfakcjonujących ich metod. Dawało mi to możliwość zainteresowania ich moimi zajęciami. Poznawałam ich przyczyny trudności w nauce i starałam się pomagać im w pokonywaniu tych trudności. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących, a także, że należy sukcesywnie przypominać dzieciom o zasadach obowiązujących w świetlicy. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy.
Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek. Po dokonaniu autorefleksji doszłam do następujących wniosków:
• praca wychowawcy świetlicy i nauczyciela sprawia mi dużo satysfakcji,
• w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z uczniem/ dzieckiem/wychowankiem
• metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
• poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces wychowania i nauczania,
• mam dobry kontakt z dziećmi,
• potrafię współpracować z dziećmi
• powinnam stale pracować, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły.
W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
• Edukacja leśna- warszawskie lasy
• Pierwsza pomoc przedlekarska
• Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetlicy szkolnej
• Warsztat diagnostyczno-rozwojowy szkoły
• Muzykoterapia z elementami plastyki
• Zajęcia modelowe „Bawmy się wkoło, będzie nam wesoło”
• Jak przygotować się do rozmowy egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego?
• Współpraca kluczem do efektywnego komunikowania się „Efektywna komunikacja – gry i zabawy dla dzieci młodszych
• Szkolenie z zakresu metodyki międzynarodowego programu edukacyjnego „Odyseja umysłu”(certyfikat)
• Metody integracyjne w pracy z grupą- wybrane elementy
• Warsztaty Original Nordic Walking –„Trzy Kroki”
• Szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń w różnych sytuacjach szkolnych
• Wyzwalanie inwencji twórczej dziecka – ruch, taniec, muzyka
• Warsztaty „Zimowe wariacje” , „Robienie biżuterii”
• Jesień, zima w orgiami
• Komputer od podstaw
• Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy – Na tropie energii

W ramach samokształcenia analizowałam literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki. Szczególny nacisk położyłam na poszukiwanie nowych pomysłów i rozwiązań poprzez ciągłe studiowanie pozycji dotyczących plastyki, zabaw ruchowych i integracyjnych oraz pracy z grupą.
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat i przyczyniły się do podniesienia jakości mojej pracy .
Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela-wychowawcy. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.
Różne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej ułatwiły mi również rozwiązywanie problemów, z którymi spotykałam się w codziennej pracy. Podniosły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy wychowawcy świetlicy oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć świetlicowych.
Na bieżąco pracowałam w zespole samokształceniowym nauczycieli – wychowawców świetlicy. Zadania jakie wykonałam indywidualnie bądź we współpracy z koleżankami to:
• Praca w zespole do spraw ewaluacji pracy świetlicy
• Opracowywanie rocznego planu pracy świetlicy
• Praca w zespole wychowawców świetlicy przy projekcie „Baw się i ucz! Świetlica przyjazna uczniowi”
• Systematyczna współpraca z rodzicami, pedagogiem i psychologiem szkolnym
• Organizowanie uroczystości okolicznościowych
• Organizowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych
• Promowanie szkoły na terenie Warszawy
• Praca w ramach WDN
• Regularna zmiana wystroju sal świetlicowych i tablic na korytarzu
(kącik humoru, informacja o literaturze czytanej dzieciom w świetlicy)
Spotkania zespołu samokształceniowego nauczycieli – wychowawców świetlicy były też znakomitą okazją do dyskusji, konsultacji i dzielenia się swoimi obserwacjami, co prowadziło do autorefleksji i podwyższenia jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.
Swoją pracę staram się opierać na szeroko rozumianej współpracy z innymi nauczycielami opartej m.in. na wymianie informacji z wychowawcami klas dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej oraz z nauczycielami-wychowawcami świetlicy, pedagogiem oraz logopedą szkolnym.
Podczas stażu współpracowałam z Małym Samorządem Uczniowskim wspomagając organizację uroczystości i akcji, za co zostałam wyróżniona dyplomem za aktywny udział w pracy Małego Samorządu Uczniowskiego.

W ramach samokształcenia analizowałam literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki. Szczególny nacisk położyłam na poszukiwanie nowych pomysłów i rozwiązań poprzez ciągłe studiowanie pozycji dotyczących : plastyki, papieroplastyki, pracy z grupą, oraz literatury dziecięcej. Swoją wiedze pogłębiałam poprzez poszukiwanie nowych form i metod pracy z dzieckiem w oparciu o literaturę i czasopisma pedagogiczne:
• Halina Filipczuk – Zapobiegamy trudnościom i niepowodzeniom szkolnym
• K. Rau, E Ziętkiewicz – Jak aktywizować uczniów – burza mózgów i inne techniki w edukacji.
• Pod red. Stefan Mieszalski – Dziękuję nie (Program promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień)
• J. Stasica – Rozwijanie fantazji, zainteresowań i uzdolnień uczniów

Korzystałam z zasobów portali internetowych:
• WWW.profesor.pl
• WWW .wychowanie w przedszkolu
• WWW. SuperKid.pl
• WWW.chomikuj.pl
• WWW.czasdzieci.pl
• WWW.szkolnictow.pl
• WWW.men.gov.pl
• WWW.edukacja.edux.pl
• WWW .publikacje .edu.pl

. 4.Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
 Na bieżąco prowadziłam dziennik zajęć świetlicowych.
 Gromadziłam materiały potrzebne do sprawozdania z realizacji stażu.
 W każdym semestrze roku szkolnego, przez cały okres trwania stażu pisałam okresowe sprawozdania z przebiegu awansu zawodowego.

§7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.

W ciągu trwania stażu starałam się poznawać środowisko lokalne wychowanków. Obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach w świetlicy, przerwach, uroczystościach szkolnych, a także w zwykłych sytuacjach dnia codziennego. Te wspólne lata pozwoliły mi na wzajemne poznanie ich potrzeb i możliwości, W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację dzieci uczęszczających do naszej świetlicy, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami z wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Zwracałam uwagę na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu bądź uzależnienie od komputera.
2.Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju.

Podczas pracy stosowałam często metody aktywizujące wychowanków. Pomysły do pracy z dziećmi znajdowałam w trakcie różnych form doskonalenia nauczycieli. Najczęściej stosowane przeze mnie metody aktywizujące to:
• Burza mózgów (giełda pomysłów) – pobudza aktywność umysłową, zachęca do swobodnego zgłaszania pomysłów
• Drama, scenki dramowe – integruje grupę, rozwija koncentrację uwagi
• Metoda niedokończonych zdań – ułatwia integrację z rówieśnikami
Wszystkie wybierane przeze mnie metody miały na celu uatrakcyjniać zajęcia oraz mobilizować dzieci do wysiłku umysłowego. Miałam możliwość poznać i dotrzeć do dzieci słabo radzących sobie w grupie.
Jako wychowawca świetlicy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu zintegrować grupę. Organizowałam wiele imprez:
• Andrzejki,
• Bal karnawałowy,
• Walentynki,
• Król i Królowa grzeczności,
• Dzień Życzliwości.
• Festiwale szkolne
Starałam się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich podopiecznych na spotkaniach indywidualnych czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie.
Podczas stażu przez dwa lata pełniłam funkcję opiekuna Pocztu Sztandarowego podczas uroczystości szkolnych i wyjazdów dzieci poza szkołę.
Uwzględniając w swojej pracy wychowawczej współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne starałam się brać czynny udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole.
• Nakrętka - zbieranie plastikowych nakrętek –jestem inicjatorem tej akcji na terenie naszej szkoły
• Ekologiczna choinka
• Pomóż i ty – sprzedaż cegiełek na rzecz fundacji
• Szlachetna Paczka
• Sprzątanie biurka
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
• Bateria - zbieranie zużytych baterii
• Dzieci – dzieciom – zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci ze świetlicy TPD
• Podaj łapę- pomoc w zbiórce na rzecz schroniska dla zwierząt
• Choinki Jedynki- Symbole Świąt Bożego Narodzenia

Powyższe działania angażowały uczniów w życie szkoły oraz umożliwiły rozwijanie zainteresowań. Poprzez udział w akcjach charytatywnych uczniowie mogli zdobyć wiedzę na temat różnych możliwości niesienia pomocy innym. Myślę, że stali się bardziej wrażliwi na potrzeby innych ludzi.
Szczególnie bliska memu sercu jest akcja „Nakrętka”. Zbieranie nakrętek zaczęłam od początku mego zatrudnienia w SP217. Trwa nieprzerwanie ponad 7 lat, zjednoczyła szkołę w niesieniu pomocy innym, a także w działaniach ekologicznych. Podczas akcji nawiązałam współpracę z TPD Mokotów, Stowarzyszeniem Samorządny Rembertów. Nakrętki przekazy -wałam też osobom indywidualnym na pomoc dzieciom – Mateuszkowi, Natalce , Kacprowi i aktualnie (przyszłej uczennicy naszej szkoły) Zuzi .
Przez 2 lata w grudniu organizowałam konkurs - warsztaty dla rodziców i dzieci „Ekologiczna choinka”. Prace wystawione były na aukcję, a dochód z ich sprzedaży przeznaczony był w tym roku – na pomoc w leczeniu chorej uczennicy naszej szkoły; w ubiegłym - na zakup nagród za udział w konkursach.
W ramach współpracy z wolontariatem przy kościele M. B. K. P. M. (Praga Południe) przekazałam za pośrednictwem pedagoga szkolnego paczki żywnościowe rodzicom ucznia naszej szkoły Markowi. M
Współpracując z Kołem Ekologicznym, cyklicznie prowadziłam akcję „Sprzątanie świata”, „Marsz dla Ziemi”.
Zdjęcia z warsztatów i akcji zamieszczone były na stronie szkoły.
W bieżącym roku, współuczestniczyłam w przygotowaniu i wystawieniu przedstawienia „Ekologiczny Czerwony Kapturek”

3.Praca z uczniem zdolnym
W ramach zajęć świetlicowych prowadziłam zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci:
- zajęcia plastyczne
- muzyczne (karaoke)
- ruchowe
Celem tych zajęć było rozwijanie umiejętności i ukrytych zdolności dzieci, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, rozwijanie pomysłowości, kształcenie umiejętności współdziałania w zespole.

Dużą uwagę przywiązywałam do organizowania konkursów jak i motywowałam dzieci do aktywnego w nich uczestnictwa. Przygotowałam lub byłam opiekunem konkursów :
 Plastycznych
Jesienne drzewo
Jedz warzywa i owoce, bo w nich drzemią wielkie ,moce
Ekologiczna choinka
Bezpieczne i zdrowe wakacje
W zdrowym ciele zdrowy duch
Zwierzęta leśne wokół nas (Współpraca z Domem Kultury Wygoda)

 Twórczości poetyckiej
Szlachetne zdrowie
Bezpieczeństwo przede wszystkim

 Inne
Karaoke (prowadzony cyklicznie od kilku lat)
Mam talent (podobnie jak konkurs karaoke – trwa kilka lat )
Wymienione konkursy były konkursami wewnątrzszkolnymi, bądź przeprowadzanymi na terenie Rembertowa. Poniżej przedstawiam konkursy ogólnopolskie i warszawskie, w których brały udział dzieci z naszej świetlicy:
Dzieci i ich świat ( Szkoła Podstawowa nr 342 w Warszawie)
Choinki Jedynki (Polskie Radio)
Prawa dziecka oczami dzieci (Stowarzyszenie Pro Familia)
Człowiek przyjacielem kota (fundacja Argos)
Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi
Kolorowy świat bajek (origami)

Zachęcałam dzieci do udziału w organizowanych przeze mnie konkursów jak i w konkursach organizowanych przez inne instytucje. Celem było prezentowanie własnych umiejętności, wzbudzanie ciekawości, zdrowej rywalizacji oraz chęci samodzielnej pracy oraz promocja szkoły i świetlicy.
Współorganizowałam kiermasze świąteczne, na których oprócz prac dzieci wystawiałam prace wykonane własnoręcznie.
Byłam inicjatorem wykonania dekoracji dla punktów dystrybucji „Szlachetnej Paczki”
Uczestniczyłam w akcji fundacji VIVA „Zrób orgiami”

§7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu.
Technologia informacyjna odgrywa w mojej pracy bardzo ważną rolę. Stosowałam ją zawsze zgodnie z moimi potrzebami. Komputer stał się nieodzownym narzędziem pozwa –lającym zwiększyć efektywność i skrócić czas wykonywania rutynowych czynności, przez co ułatwił moją pracę. Na bieżąco korzystam z komputera i Internetu do przygotowywania planów pracy, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych, dyplomów, podziękowań. Wyszukiwałam ciekawe materiały do pracy z dziećmi – opowiadania, wiersze, kolorowanki, techniki plastyczne i inne. Znalezione materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć świetlicowych. Dostarczałam materiały do publikacji na stronę internetową świetlicy i szkoły. Wykorzystując Clip Art wykonywałam ogłoszenia, projektowałam dyplomy i podziękowania dla dzieci i rodziców. Dokonywałam analizy danych dotyczących ewaluacji pracy świetlicy (diagramy). W realizacji procesu wychowawczo- dydaktycznego wykorzystywałam na zajęciach programy multimedialne oraz płyty CD i DVD jak i pendrive. Korzystałam z urządzeń multimedialnych: drukarka, skaner, aparat cyfrowy, dvd, sprzęt audio. W trakcie stażu oprócz samodzielnej pracy, ukończyłam kurs „Komputer od podstaw”.
Znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym: plan rozwoju, sprawozdania okresowe, sprawozdanie całościowe. Pozyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe),poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizac- ję, korzystałam z publikacji innych nauczycieli. Interesującymi materiałami dzieliłam się z innymi nauczycielami. Zachęcałam dzieci do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.
Dzięki dostępowi do technologii informacyjnej mogłam stale wzbogacać swój warsztat pracy, co doprowadziło do wzrostu poziomu moich działań, pozwoliło na wprowa- dzenie wielu ciekawych pomysłów zaczerpniętych z internetowych stron dla nauczycieli. Reasumując, mogę stwierdzić, że komputer stał się dla mnie nieodzownym narzędziem pomocnym nie tylko w pracy, ale i w życiu osobistym.

§7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, pedagogiki oraz psychologii.

W tracie trwania stażu na bieżąco poszerzałam własne kwalifikacje pedagogiczne. Pogłębiałam swoją wiedzę z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki. Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, kursach zewnętrznych. Wiele cennych rad, sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia uzyskałam śledząc publikacje nauczycieli na portalach internetowych.
W swojej pracy zachęcałam dzieci do odpowiedniego i społecznie akceptowanego zachowania wobec kolegów, rodziców, nauczyciel, osób starszych. Poprzez pogadanki, na temat empatii, tolerancji i akceptacji starałam się kształtować wśród uczniów właściwe postawy w stosunku do drugiego człowieka. Aktywnie realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze współpracując z pedagogiem, psychologiem szkolnym, wychowawcami klas i innymi nauczycielami, a przede wszystkim z opiekunem stażu. Wspierałam rodziców w trudnych sytuacjach, proponując wspólne szukanie rozwiązań. Podczas zajęć wprowadzałam elementy wychowawcze: zasady współdziałania i wzajemnego poszanowania oraz integracji. Starałam się eliminować przejawy agresji, wpajać pozytywne wzorce zachowań oraz stosować zasady kultury osobistej i pozytywne formy współżycia społecznego. Motywowałam dzieci do brania udziału w różnego typu konkursach. W okresie stażu często sięgałam po czasopisma pedagogiczne: Świetlica w szkole, Życie szkoły, Problemy opiekuń- czo – wychowawcze.

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

W trakcie odbywania stażu, starałam się realizować program wychowawczy i profilak- tyczny oraz wypełniać zadania wychowawcze szkoły. Realizowałam roczny plan pracy świetlicy szkolnej, sumiennie planując i prowadząc zajęcia, dzięki którym mogłam wspomagać dzieci w nabywaniu wiedzy i umiejętności. Pogłębiona wiedza pedagogiczno – psychologiczna, pozwoliła mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Szczególną troską otaczałam dzieci z klas integracyjnych. Przeprowadziłam z dziećmi cykl zajęć „Mam prawo”, zapoznających z Konwencją o Prawach Dziecka. Efektem realizacji było wysłanie prac plastycznych ma konkurs „Prawa dziecka oczami dzieci” ,organizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Niezależnych „Pro Familia”.

§7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podejmowania czynności związanych z dokładnym poznawaniem prawa oświatowego. Po analizie najważ- niejszych aktów prawnych, takich jak: Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007r.; Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 roku), Ustawy z dnia 26 stycznia 1989r.; Karty Nauczyciela (tekst znowelizowany z 2003 roku) oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu. Nawiązałam też współpracę z opiekunem stażu oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie z jego realizacji oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Poznałam dokumenty dotyczące funkcjonowania, organizacji i zadań Szkoły Podstawowej nr 217 w Rembertowie: Statut, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Współpracując z nauczycielami zespołu świetlicowego podczas organizacji uroczystości, konkursów, akcji charytatywnych, warsztatów itp., często wymienialiśmy się doświadczeniami, wspieraliśmy się w działaniach w zakresie aktywizowania uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Brałam też czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych, plenarnych.
Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy. Poznałam źródła, do których sięgam w problemowych sytuacjach. Uświadomiło mi to jak ważna jest sprawna organizacja pracy i przestrzeganie obowiązujących zarządzeń, dotyczących Systemu Oświaty jak i funkcjonowania i organizacji szkoły.

Podsumowanie

Okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem i okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem i wychowawcą. W powyższym sprawozdaniu, przedstawiłam działania, jakie podjęłam, aby uzyskać awans na stopień nauczyciela mianowanego. To, co zrobiłam przyczyniło się z całą pewnością do wzrostu jakości mojej pracy. Udało mi się zrealizować zadania, dzięki którym poszerzyłam wiedzę i umiejętności pedagogiczne.
Dużą satysfakcję przynosi mi praca wychowawcza z grupą świetlicową. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy w świetlicy, nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Konsekwentnie, z dużym zaangażowaniem i cierpliwością, wykorzystywałam je w codziennej pracy. Starałam się wyciągać wnioski z sukcesów jak i z porażek. Jako nauczyciel, staram się być kreatywna i elastyczna. Potrafię planować i organizować swój warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, modyfikuję, kiedy zachodzi potrzeba. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych, na bieżąco korzystam z technik informacyjnych i komputerowych, uczestniczę w szkoleniach. Chętnie podejmuję zadania, wynikające z potrzeb szkoły, zawsze podchodzę do nich odpowiedzialnie i sumiennie.
Sądzę, że w ciągu trwania stażu – 2 lat i 9 miesięcy – spełniłam wszystkie wymagania, stawiane nauczycielowi kontraktowemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zakończenie stażu nie oznacza końca podejmowanych działań. Wiele zadań ma charakter ciągły, wieloletni. Zamierzam rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności poprzez systematyczne dokształcanie się, podnoszenie kwalifikacji, by jeszcze lepiej realizować cele i zadania szkoły. Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami, jako nauczyciela i wychowawcy, nie dobiegła końca, i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w nieustannie zmieniającym się świecie.

Warszawa 2.06.2015r .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.