X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39843
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Piotr Kłosiński

nauczyciel języka angielskiego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko:

Data rozpoczęcia stażu:

Staż pracy:

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Posiadane kwalifikacje:

- studia licencjackie: filologia angielska – nauczanie języka angielskiego

Termin złożenia wniosku wraz z projektem planu rozwoju zawodowego:

Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego:

Data zakończenia stażu:

Termin dokonania oceny pracy zawodowej:

Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:

CELE:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego;
• poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej;
• podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych;
• osobisty rozwój zawodowy

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

L.p.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(Tabela)

1. Przypomnienie procedury awansu zawodowego i przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego Wstępna analiza własnych umiejętności; zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły.

Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

Sporządzenie planu rozwoju zawodowego

Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym
Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.

Uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu

Założenie teczki „Awans zawodowy- nauczyciel dyplomowany” sierpień 2018

sierpień/wrzesień 2018

1 września 2018

sierpień/wrzesień 2018

okres stażu

okres stażu

wrzesień 2018

Autorefleksja – sprawozdanie z dotychczasowych osiągnięć zawodowych

Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego

Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony zatwierdzony przez dyrektora szkoły

Wydruki z Internetu (MEN, ISAP)

Notatki, zgromadzone materiały

Teczka dokumentująca przebieg stażu

2. Dokumentowanie realizacji projektu planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji

Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego

Uzyskanie oceny pracy okres stażu

okres stażu

czerwiec 2021
Sprawozdanie półroczne w danym roku szkolnym
Teczka „Awans zawodowy”

Ocena pracy dokonana przez dyrektora szkoły

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji projektu planu rozwoju
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego projektu planu rozwoju
czerwiec 2021
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 UST.1 PKT 1
PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY, W TYM DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

WYMAGANIE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
§ 8 ust.3 pkt 1 Wykorzystywanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela Korzystanie z komputera w celu opracowania dokumentacji szkolnej, np. planów pracy, sprawozdań

Opracowanie scenariuszy zajęć, kart pracy, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej.

Korzystanie z komputera w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, np. testów, sprawdzianów karty pracy, prezentacji multimedialnych

Korzystanie z programów edukacyjnych, Internetu na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych

Wykorzystanie w pracy na lekcji metod aktywizujących, wykorzystujących technologię informacyjną

Korzystanie z komputera w celu przygotowania wystroju klasy /gazetki klasowe/, dyplomów, podziękowań

Współpraca z nauczycielem zajęć komputerowych w celu doskonalenia umiejętności w zakresie posługiwania się technologią komputerową i informacyjną

Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej w pracy własnej i z uczniami poprzez nawiązanie
współpracy z nauczycielami informatyki

Zapoznanie się ofertą innych nauczycieli- przegląd stron internetowych zawierających publikacje nauczycielskie

Publikowanie prac w Internecie źródłem wymiany pomysłów w celu zorganizowania ciekawych i satysfakcjonujących zajęć

Korzystanie z urządzeń multimedialnych, tablicy interaktywnej

Wykorzystanie komputera do tworzenia dokumentacji zaplanowanych zadań w ramach
stażu na nauczyciela dyplomowanego

Praca z dziennikiem elektronicznym i wykorzystanie narzędzi przez niego udostępnianych, m.in. elektroniczny kontakt z rodzicami i nauczycielami

Wykorzystanie technologii komputerowej w organizowaniu konkursów przedmiotowych

Opublikowanie własnego planu rozwoju w Internecie okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

według planu pracy dydaktycznej

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

Październik 2018 Przykładowe dokumenty

Zgromadzone materiały

Wybrane pomoce

Adnotacja w tematyce lekcyjnej

Przykładowe scenariusze zajęć

Zdjęcia gazetek,
dyplomów

Pisemne potwierdzenie nauczyciela zajęć komputerowych

Pisemne potwierdzenie nauczycieli zajęć komputerowych

Linki stron internetowych

Linki stron / potwierdzenia zamieszczenia publikacji

Odnotowanie przy tematyce lekcyjnej

Dokumentacja stażu

Wpisy w dzienniku elektronicznym

Przykładowe regulaminy konkursów

Publikacja w internecie
§ 8 ust.3 pkt 3

Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej

Współtworzenie dokumentacji szkoły: plan wychowawczy, program profilaktyki, WSO, regulaminy, kalendarz imprez oraz inne zgodnie z potrzebami szkoły

Korekty i dostosowania w PSO

Konstruowanie planu pracy SU

Wykorzystanie na zajęciach metod aktywizujących ucznia, poszukiwanie dodatkowych informacji w Internecie

okres stażu

wrzesień każdego roku

wrzesień każdego roku

okres stażu
Notatki własne, sprawozdania

PSO

Plan pracy SU

Linki stron www

§8 ust.3 pkt 3 Gromadzenie, uzupełnianie własnego warsztatu pracy celem poszerzenia wiedzy i umiejętności Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i publicznej

Systematyczna lektura czasopism anglojęzycznych

Śledzenia publikacji na portalach edukacyjnych
okres stażu

okres stażu

okres stażu Notatki własne, bibliografia

czasopisma

Linki stron www
§ 8 ust.3 pkt 3 Opracowywanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości i diagnozy edukacyjnej Konstruowanie testów z języka angielskiego dla klas IV – VII

Konstruowanie ankiet do diagnozowania pracy dydaktycznej i wychowawczej okres stażu

okres stażu Testy

Diagnozy

§ 8 UST. 1 PKT 2
REALIZACJA ZADAŃ SŁUŻĄCYCH PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

WYMAGANIE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
§ 8 ust.3 pkt 3

Działania podnoszące jakość pracy szkoły Przygotowanie uczniów i udział w konkursach humanistycznych, recytatorskich, konkursach szkolnych

Organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrzszkolnych okres stażu

okres stażu

Potwierdzenia i sprawozdania

Sprawozdania z konkursów

§ 8 ust.3 pkt 3 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb uczniów Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty w formie zajęć pozalekcyjnych

okres stażu

Dziennik zajęć

§ 8 ust.3 pkt 3 Umożliwienie uczniom korzystanie z form pozalekcyjnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym Określenie potrzeb uczniów, organizowanie wycieczek, wyjazdów okres stażu Ankiety, dokumentacja wycieczek

§ 8 ust.3 pkt 3 Współpraca z rodzicami dotycząca działań wychowawczych Działania na rzecz klasy

Udział w zajęciach otwartych

Pedagogizacja rodziców (specyficzne trudności w uczeniu się, trudności wychowawcze, profilaktyka uzależnień)

Konsultacje indywidualne dla rodziców okres stażu

okres stażu

zgodnie z harmonogramem zebrań z rodzicami

okres stażu Zapisy w e-dzienniku,

Scenariusz zajęć

Scenariusz spotkań z rodzicami, prezentacja multimedialna

Karty KIP, wpisy w e-dzienniku
§ 8 ust.3 pkt 4a Opracowanie i wdrożenia programu zajęć pozalekcyjnych Opracowanie programu zajęć innowacji z języka angielskiego ,, English is everywhere ‘’ /Język angielski jest wszędzie /
okres stażu

Program zajęć, dziennik zajęć, sprawozdanie

§ 8 ust.3 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu
,,Christmas Traditions’’ - ,,Tradycje Bożonarodzeniowe” Opracowanie programu, realizacja zadań według harmonogramu Okres stażu Program akcji, sprawozdanie
§ 8 ust.3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu: ,,Easter”- ,,Wielkanoc”

Opracowanie programu akcji realizacja zadań według harmonogramu okres stażu Program akcji, sprawozdanie
§ 8 ust.3 pkt 3 Opracowanie i wdrożenie programu integrującego zespół klasowy Opracowanie programu imprez klasowych, wyjazdów i wycieczek okres stażu Program wychowawczy klasy, wpisy w dzienniku elektronicznym, karty wycieczki, sprawozdanie z pracy wychowawczej
§ 8 ust.3 pkt 3 Realizacja programu profilaktycznego szkoły Prowadzenie zajęć wychowawczych związanych z tematyką programu profilaktycznego, udział w prozdrowotnych akcjach prowadzonych w szkole okres stażu Zapisy w dzienniku elektronicznym
§ 8 ust.3 pkt 3 Współudział w przygotowaniu festynu rodzinnego z okazji Dnia Rodziny w szkole
Wykonanie zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem Okres stażu (maj/czerwiec) Zapisy w dzienniku elektronicznym, sprawozdanie

§ 8 ust.3 pkt 3 Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku Angażowanie uczniów do udziału w licznych konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych, przedmiotowych i pozaprzedmiotowych

Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym, wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych

Współpraca ze środowiskiem: gminnym ośrodkiem kultury, domem dziecka

Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole i poza nią okres stażu

okres stażu

okres stażu

według harmonogramu imprez na dany rok szkolny przez okres stażu Dyplomy, podziękowania

Potwierdzenia, scenariusze

Potwierdzenia dyrektora

Scenariusze
§ 8 ust.3 pkt 3 Organizowanie różnych form obcowania uczniów z przyrodą i historią Organizowanie wycieczek przedmiotowych, wyjazdów okres stażu Karty wycieczek
§ 8 ust.3 pkt 3 Organizowanie czasu wolnego od nauki Zachęcanie uczniów do udziału w spotkaniach z ludźmi kultury (mających na celu rozwój zainteresowań humanistycznych)

Organizowanie cyklicznych wyjazdów do kina okres stażu

okres stażu Karty wycieczek

Karty wycieczek
§ 8 ust.3 pkt 3 Zorganizowanie i przeprowadzenie kolejnych edycji szkolnego konkursu „Jedna z dziesięciu”
Przygotowanie scenariusza, zadań do konkursu, pozyskiwanie nagród okres stażu Sprawozdanie z konkursu, dyplomy
§ 8 ust.3 pkt 3 Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnicy

Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas różnych form doskonalenia zawodowego

Opieka nad Samorządem Uczniowskim szkoły

Współpraca ze szkolnym psychologiem

Współpraca z policją – podejmowanie działań mających na celu zapobieganie różnego rodzaju uzależnieniom, przestępczości oraz zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa

Współpraca z pielęgniarką

Współpraca ze szkolnym logopedą

Analizowanie sytuacji uczniów i podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych

Kierowanie uczniów a badania

Rozmowy w sprawie uczniów mających problemy w nauce

Przygotowanie materiałów i udostepnienie ich w bibliotece szkolnej

Opieka Samorządem Uczniowskim szkoły (akcje, konkursy, inne przedsięwzięcia)
Organizowanie cyklicznych zebrań

Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości szkolnych ,organizowanie dyskotek , zabawy karnawałowej

Prowadzenie kroniki SU( przygotowywanie i opracowywanie materiałów tekstowych do kroniki, obróbka zdjęć)

Dekorowanie korytarza szkolnego i systematyczne prowadzenie tablic informacyjnych

Współpraca z Domem Dziecka w Bierutowie. Schroniskiem dla zwierząt w Bierutowie

Bicie rekordu podczas śpiewania hymnu narodowego

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

Na bieżąco

Na bieżąco

Okres stażu

Lata :2018/19
2019/20

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

09.11.2018r. Opis współpracy w dzienniku

Notatki w dzienniku elektronicznym

Wpis w dzienniku
Elektronicznym

Notatki w dzienniku elektronicznym

Dokumentacja szkolna

Dokumentacja szkolna

Notatki własne

Poświadczenia nauczyciela bibliotekarza

Sprawozdanie opiekuna SU

Zapisy w kronice SU

Zapisy w kronice

Zapisy w kronice

Zapis w kronice, potwierdzenie przez dyrektora

Zapis w kronice
§ 8 ust.3 pkt 3 Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciela – wychowawcy w celu integracji zespołu klasowego, rozwoju i zapobieganiu patologiom Imprezy klasowe, wycieczki krajoznawcze i przedmiotowe, imprezy kulturalne, lekcje muzealne

Rozpoznawanie trudnej sytuacji wychowanków (kontakty z psychologiem, rodzicami)

Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw śródlekcyjnych (informacja na temat zaobserwowanych problemów uczniów) Według harmonogramu

okres stażu

okres stażu Karty wycieczek, wpis w dzienniku elektronicznym

Notatki służbowe

Notatki służbowe
§ 8 ust.3 pkt 3 Współpraca z wydawnictwem Nowa Era Pozyskiwanie nagród książkowych dla uczniów w ramach konkursów okres stażu Potwierdzenie współpracy
§ 8 ust.3 pkt 3 Współpraca z nauczycielami z pobliskich szkół Współpraca z nauczycielami j. polskiego w ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej okres stażu Potwierdzenie współpracy
§ 8 ust.3 pkt 3 Aktywne uczestniczenie w ogólnopolskich akcjach Uczestniczenie w akcjach: Góra Grosza, Sprzątanie Świata okres stażu Wpisy w dzienniku elektronicznym
§ 8 ust.3 pkt 4b
? Pełnienie funkcji koordynatora szkolnych projektów Pełnienie funkcji koordynatora i realizowanie zadań projektu ,,Christmas ‘’, ,,Easter ‘’ okres stażu Sprawozdania

§ 8 UST.1 PKT 3
POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻĄCYCH WŁASNEMU ROZWOJOWI ORAZ PODNIESIEMIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

WYMAGANIE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
§ 8 ust.3 pkt 3 Poznanie zmian w procedurach awansu zawodowego, przygotowaniu projektu planu rozwoju zawodowego, odbycie stażu Zapoznanie się z nowymi przepisami prawa oświatowego

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Sierpień 2018

Wrzesień 2018

Wrzesień 2018

§ 8 ust.3 pkt 3 Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności Aktywny udział w formach doskonalenia (warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach) organizowanych przez placówki doskonalenia zawodowego i inne instytucje, adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły

- Udział w różnych formach dokształcania (m.in. konferencje organizowane przez wydawnictwa Pearson, Macmillan, Oxford, kursy itp.), adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły

okres stażu

Okres stażu Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Certyfikaty ukończenia szkoleń
§ 8 ust.3 pkt 3 Uczestniczenie w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
okres stażu

Zaświadczenia, wpisy w księdze protokołów
Współorganizowanie i uczestniczenie w ogólnopolskich akcjach Uczestniczenie w akcjach : Góra Grosza, Sprzątanie Świata, Biciu rekordu RKO itp. okres stażu

§ 8 ust.1 pkt 4
PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA NAUCZYCIELI ORAZ DOKONANIE ICH EWALUACJI, W OBECNOŚCI, W MIARĘ MOŻLIWOŚCI, DORADCY METODYCZNEGO W ZAKRESIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZEZ NAUCZYCIELA LUB NAUCZYCIELA KONSULTANTA ALBO PRZEDSTAWICIELA ORGANU SPRAWUJĄCEGO NADZÓR PEDAGOGICZNY

WYMAGANIE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
§ 8 ust.3 pkt 2 Prowadzenie zajęć otwartych Przeprowadzenie zajęć otwartych z języka angielskiego, zajęć wychowawczych dla nauczycieli okres stażu Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji
§ 8 ust.3 pkt 2 Współpraca z nauczycielem języka angielskiego Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w ramach zespołu przedmiotowego w zakresie metod, form pracy i wykorzystywanych środków dydaktycznych.

Wspólne przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów języka angielskiego

okres stażu

okres stażu Poświadczenie współpracy

Sprawozdania z konkursów
§ 8 ust.3 pkt 2 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Prowadzenie rozmów, dzielenie się ciekawymi artykułami

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych – godzina wychowawcza

Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych, świątecznych, konkursów interdyscyplinarnych (w wersji papierowej i elektronicznej)

Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, np. wycieczka, wyjście okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu Potwierdzenia nauczycieli

Scenariusz zajęć

Scenariusz uroczystości, sprawozdanie z konkursu

Sprawozdania, zdjęcia
§ 8 ust.3 pkt 4b Praca w zespole humanistycznym Pełnienie członka zespołu

Współrealizowanie zadań w ramach harmonogramu pracy zespołu okres stażu

okres stażu Plan pracy zespołu

Sprawozdanie z pracy zespołu
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Analizowanie sytuacji uczniów i podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych

Kierowanie uczniów na badania

Rozmowy w sprawie uczniów mających problemy w nauce okres stażu

na bieżąco

na bieżąco Dokumentacja szkolna

Dokumentacja szkolna

Notatki własne
§ 8 ust. 3 pkt 2 Opracowanie i udostępnianie pomocy dydaktycznych Opracowanie materiałów (np. testów, kart pracy, scenariuszy zajęć, przedstawień, konkursów) i przekazanie ich szkolnej bibliotece okres stażu Wybrane materiały
§ 8 ust. 3 pkt 2 Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas różnych form doskonalenia zawodowego Przygotowanie materiałów i udostępnienie ich w bibliotece szkolnej okres stażu Poświadczenia nauczyciela bibliotekarza

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.