X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39872
Przesłano:

Plan wychowawczy klasy III

PLAN WYCHOWAWCZY KLASY III a do realizacji w roku szkolnym 2018/2019.

Treści dotyczące obszarów wychowania i profilaktyki zawarte w podstawach programowych przedmiotów kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.

1. Zdrowie –edukacja zdrowotna
Treści wychowawczo – profilaktyczne do realizacji.
• zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;
• zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;
• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;
• kształtowanie postawy
odpowiedzialności za własne
zdrowie;
• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody
w swoim środowisku;
• kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;
• uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt
i roślin;
• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego
zachowania się w sytuacjach zwycięstwa porażki.

Wymagania szczegółowe.
Uczeń:
- dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia;
- ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka;
-wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych, ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze;
- przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia;
-posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej;
-posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia;
-reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby;
- ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. Internet;
- ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka;
Sposoby realizacji:
- Uczestniczyć w fluoryzacji zębów.
- Współpracować z pielęgniarką szkolną.
-Zorganizować przerwy śniadaniowe, podczas których dzieci zjadają kanapkę zamiast słodyczy i wypijają wodę mineralną niegazowaną. Przynoszą też do szkoły swój ulubiony owoc lub warzywo, jako przekąskę zastępującą słodycze.
-Uczestniczyć w programie „ Szklanka mleka”.
- Uczestniczyć w programie „ Owoce w szkole”.
- Prezentować wartości odżywcze owoców i warzyw: wspólne wykonanie zdrowych kanapek i sałatek.
- Udział w programie „ Śniadanie daje moc”.
- Zorganizowanie kursu nauki wzywania i udzielania pierwszej pomocy. Udział w programie „ Ratuję i uczę ratować”. Przypominać numery telefonów alarmowych.
- Organizować zabawy na świeżym powietrzu i w pomieszczeniu.
- Organizować wycieczki piesze w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku
- Organizować przerwy śródlekcyjne.
- Przypominać o odpowiednim ubieraniu się w zależności od panujących warunków atmosferycznych.
- Uczestniczyć w apelu z okazji Dnia Ziemi.
- Brać udział w akcji „ Sprzątanie świata”.
- Systematycznie dbać o rośliny w klasowym kąciku przyrody.
- Przypominać o segregowaniu śmieci.
- Uczestniczyć w programach profilaktycznych dotyczących Internetu i komputera.
- Przeprowadzić zajęcia na temat : „
Bezpieczny Internet”.

2. Relacje - kształtowanie postaw społecznych
Treści wychowawczo – profilaktyczne do realizacji.
• kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;
• rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;
• kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;
• kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;
• przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;
• zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;
• rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów
i sporów.
Wymagania szczegółowe.
Uczeń:
- identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;
-przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad;
-współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując
technologię;
-dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory;
-dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście w relacji z innymi
osobami niż w samotności;
-odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty osób, np. rodzinę, klasę, państwo;
-ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, należy się szacunek, że szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty osób – rodzinę, klasę, naród (ojczyznę), w tym wspólnotę religijną - a także symbole tych wspólnot;
-szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swoją, wyraża swoim komunikatem werbalnym i niewerbalnym;
-uwzględnia coraz częściej godność i dobro innych osób, podejmując decyzję o działaniu;
-wyraża szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli w sytuacjach codziennych i
uroczystych, przejawiając właściwe zachowanie;
-wchodzi w relacje z innymi osobami (rówieśnikami, nauczycielami), szanując to, co jest wartością dla nich, i nazywając to, co jest wartością dla niego;
-naśladuje i przyjmuje jako własne zachowania dobre na podstawie doświadczeń ze świata realnego oraz przykładów płynących z tekstów literackich, filmów i innych źródeł;
-przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, której jest członkiem;

Sposoby realizacji:
- Udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego.
- Zorganizować wybory do samorządu klasowego i ustalić jego obowiązki.
- Przypomnieć zasady przestrzegania regulaminu szkolnego i „ Kodeksu klasowego”.
- Zaplanować kalendarz imprez klasowych:
Dzień Chłopaka,
Andrzejki,
Mikołajki,
Wigilia klasowa połączona z ozdabianiem pierników,
wycieczka do teatru w Warszawie, przedstawienie dla rodziców „Wiersze i piosenki o zimie”,
Walentynki,
Dzień Dziewczynek,
klasowe Warsztaty dla rodziców i dzieci „ Palmy wielkanocne”,
Dzień Mamy,
Wycieczka do Malborka,
Wyjazd integracyjny do wioski garncarskiej w Strzegowie.
- Organizowanie wycieczek do różnych miejsc użyteczności publicznej: Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, zwiedzanie fabryki produkującej sprzęt elektroniczny LG,
- Stwarzać sytuacje umożliwiające opowiadanie o swojej rodzinie.
- Zorganizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody.
- Omówienie praw i obowiązków względem własnej rodziny.
- Dni otwarte dla rodziców.
- Pamiętać o tych, którzy odeszli – spacer na Cmentarz w celu zapalenia zniczy na
grobie Zuzanny Morawskiej i Grobie Nieznanego Żołnierza
- Organizować zabawy integrujące zespół klasowy.
- Uczestniczyć w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
- Zorganizować akcję promującą szkołę w ramach Roku dla Niepodległej „Polska w sercu dziecka”.
- Wspólne wykonywanie dekoracji tematycznych i związanych z porami roku.
- Przypomnieć twórczość i działalność patronki szkoły.
- Doskonalić hymn szkoły.
- Przeprowadzić zajęcia poświęcone przynależności do regionu, kraju.
- Przypomnieć symbole narodowe.
- Poznać miejscowość, w której mieszkamy i uczymy się.
- Uczestniczyć w apelach okazji świąt narodowych
- Odwiedzić Miejsca Pamięci Narodowej.
- Uczestniczyć w koncertach muzycznych w Szkole Muzycznej.
- Zorganizować zajęcia przybliżające symbole UE.

3.Kultura - wartości, normy i wzory zachowań
Treści wychowawczo – profilaktyczne do realizacji.
• kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;
• kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;
• kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji
i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzin¬nym, szkolnym
i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;
• kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literac¬kimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury,
wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;
• kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektu¬alnego
i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;
• inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespo¬łowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;
• przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymaga¬jących umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;
• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowa¬nie
i rozwijanie własnych zainteresowań;
• wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i trady¬cji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;
• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych for¬mach ekspresji;
• kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie cie¬kawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;
• kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

Wymagania szczegółowe.
Uczeń:
-ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne respektowane przez środowisko szkolne;
-szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach;
-określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go świecie i w świecie poznawanych tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego zdania;
- odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej przyjemności ipoznaje, że dobro jest źródłem
szczęścia własnego oraz innych osób;
-odkrywa, że wspólnota osób, której jest członkiem, ustanawia swoje zasady (normy) i oczekuje ich respektowania;

Sposoby realizacji:
- Czytać bajki terapeutyczne.
- Przypominać o używaniu słów „proszę, dziękuję, przepraszam”.
-Zorganizować zajęcia poświęcone kulturze mowy i zachowania.
- Zorganizować zajęcia zachęcające ucznia do oceny postawy swojej i kolegów oraz nazywania własnego zachowania.
- Pokazywać poprzez literaturę i film przykłady pozytywnych zachowań.
- korzystać z dóbr kultury – wyjścia do kina na spektakle teatralne i przedstawienia artystyczne.
- Zorganizować spotkania z ciekawymi ludźmi.
- Wyjazd do teatru Capitol w Warszawie.
- Współpracować z biblioteką szkolną – systematyczne wypożyczanie książek, lekcje biblioteczne, konkurs czytelniczy.
- Organizować klasowe konkursy czytelnicze i recytatorskie.
- Zorganizować spotkania z uczennicami II Liceum Ogólnokształcącego, rodzicami, którzy będą czytać dzieciom.
- Zorganizować mini galerię z pracami uczniów.
- Zorganizować warsztaty plastyczne dla uczniów pozwalające zapoznać się ze
zwyczajami świątecznymi w różnych regionach Polski.
- Zapoznać uczniów z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do dziedzictwa kultury.
- Zwiedzić autorską galerię p. Magdaleny Szumkowskiej.
- Przybliżyć uczniom zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych o narodów.
- Uczestniczyć w apelach, przedstawieniach, konkursach.
- Udział w akcjach charytatywnych w naszej szkole.
- Kształtować wrażliwość emocjonalną na sprawy innych ludzi poprzez pogadanki,
rozmowy i inscenizacje.
- Zachęcanie uczniów do udziału w kole rozwijającym zainteresowania.

4. Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

Treści wychowawczo – profilaktyczne do realizacji.

• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytu¬acjach życiowych,
kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz
sytuacjach nadzwyczajnych;
• kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzysty¬wania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpie¬czeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograni¬czeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu multimediów;
• przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi
i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;
• przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;
• kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

Wymagania szczegółowe.
Uczeń:

-wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki,
wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu;
-rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania się środkach
publicznego transportu zbiorowego;
-stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną, rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą; stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych
warunkach i porach roku;
-ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach;
-stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem pracy z takimi urządzeniami, oraz
stosuje zasady netykiety;
-rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci Internet;

Sposoby realizacji:

- Przypomnieć prawa i obowiązki ucznia, stosowanie ich w codziennym życiu.
- Przeprowadzenie zajęć przypominających zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków komunikacji.
- wspólne układanie z dziećmi haseł na temat bezpiecznych ferii zimowych i letnich.
- Omówienie bezpiecznego poruszania się po budynku szkoły i właściwego
zachowania się w czasie przerw.
- Rozpoznawanie i nazywanie piktogramów – poznanie drogi ewakuacyjnej w szkole.
- Zapoznać uczniów z zasadami zachowania w razie alarmu przeciwpożarowego.
- Udział w ewakuacji szkoły – próbny alarm przeciwpożarowy.
- Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się w miejscach zabaw, na placu zabaw.
- Przeprowadzenie zajęć na temat zagrożeń ze strony środowiska naturalnego i omówienie sposobów zachowania w sytuacji zagrożenia.
- Rozmawiać na temat bezpieczeństwa w sieci.
- Uczestniczyć w programach profilaktycznych dotyczących Internetu i komputera.
- Uczestniczyć w programie profilaktycznym uczącym postaw asertywnych względem nieznajomych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.