X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39736
Przesłano:

Szukamy wiosny - scenariusz zajęcia otwartego w klasie 1

Czas realizacji: 90 min
XXIII krąg tematyczny: Witamy wiosnę
Temat: Szukamy wiosny

Zwiastuny wiosny – omówienie zjawisk i zmian w przyrodzie na przedwiośniu na podstawie animacji i wiersza Władysława Broniewskiego „Pierwiosnek” oraz własnych spostrzeżeń. Czytanie wyrazów i zdań ze zrozumieniem, dobieranie podpisów do ilustracji, przepisywanie zdań na podstawie drukowanego wzoru.

CELE – PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
- wypowiada się na temat wysłuchanych tekstów literackich
i zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną,
- rozumie i posługuje się pojęciami: zwiastuny wiosny, kwiaty pod ochroną , przedwiośnie, - wzbogaca słownictwo z zakresu treści przyrodniczych,
- rozpoznaje i nazywa niektóre kwiaty i ptaki, które można spotkać wiosną,
- czyta ze zrozumieniem wyrazy i zdania,
- przepisuje poprawnie zdania zwracając uwagę na wyrazy z trudnościami ortograficznymi,
- rozwiązuje zagadki i udziela na nie odpowiedzi,
- zgodnie współpracuje w grupie

CELE SFORMUŁOWANE W JĘZYKU UCZNIA:
- wypowiesz się pełnymi zdaniami na podany temat
- rozpoznasz i nazwiesz niektóre spotykane wiosną kwiaty i ptaki
- uważnie wysłuchasz czytany tekst
- rozwiążesz zagadki, we współpracy z kolegami
- poprawnie przepiszesz przysłowia

KRYTERIA OCENIANIA (Nacobezu)
W trakcie zajęć będę zwracać uwagę czy:
- wypowiadasz się na dany temat,
- rozpoznajesz i nazywasz kwiaty i ptaki spotykane wiosną,
- pracujesz zgodnie z poleceniami,
- aktywnie uczestniczysz w zajęciach,
- poprawnie przepisujesz zdania,
- zgodnie pracujesz w grupie

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
E1-POCZ-EPOL 2.0-1.1 słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia,
E1-POCZ-EPOL 2.0-1.2 wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;
E1-POCZ-EPOL 2.0-1.3 słucha z uwagą tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby;
E1-POCZ-EPOL 2.0-1.5 słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, szczególnie w momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę.
E1-POCZ-EPOL 2.0-2.3 wypowiada się w formie uporządkowanej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem,
E1-POCZ-EPOL 2.0-2.4 omawia treść przeczytanych tekstów i ilustracji;
E1-POCZ-EPOL 2.0-3.2 czyta w skupieniu po cichu teksty zapisane samodzielnie w zeszycie oraz teksty drukowane;
E1-POCZ-EPOL 2.0-3.1 czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć
E1-POCZ-EPOL 2.0-3.4 wyszukuje w tekstach fragmenty określone przez nauczyciela;
E1-POCZ-EPOL 2.0-4.1 pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania ; rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst;
E1-POCZ-EPOL 2.0-4.4 przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych podczas zajęć;
E1-POCZ-ESPOL-2.0-1.1 identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: klasa w szkole, respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;
E1-POCZ-EPRZYR-2.0-1.1 rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym także gatunki objęte ochroną;
FORMY PRACY:
praca indywidualna, zbiorowa, grupowa
METODY PRACY:
podające, oglądowe, aktywizujące i oparte na działaniu, praca z tekstem literackim
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
ilustracje wiosennych kwiatów, karta pracy dla grup - zagadki, zadanie dodatkowe dla ucznia zdolnego, koło zielone i czerwone dla każdego ucznia, ćwiczenia, podręcznik, żetony do aktywizacji uczniów w czasie lekcji, karty ewaluacji
WYKORZYSTANIE TIK
- generatory do kodowania: sekretne kody - www.klikankowo.pl
- animacja ,,Jedna jaskółka wiosny nie czyni” www.scholaris.pl
- prezentacja ,,Zwiastuny wiosny” www.dzieciakiwdomu.pl
- utwór A. Vivaldiego ,,Cztery pory roku – Wiosna”
- przysłowia o wiośnie – slajdy
- ,,Ptaki, które przylatują wiosną” – www.learningapps.org

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
FAZA WPROWADZAJĄCA
1. Powitanie gości.
2. Stworzenie sytuacji wyjściowej.
- rozmowa kierowana o porach roku
3. Rozszyfrowanie hasła wg podanego kodu – wprowadzenie do tematu
Sekretne kody – generator kodowania
Hasło: WIOSNA
- uczniowie zapisują hasło w zeszycie i podnoszą kółko zielone
- kto będzie miał problem podnosi kółko czerwone
FAZA GŁÓWNA
1. Podanie tematu i celów lekcji.
- na dzisiejszych zajęciach poznacie zwiastuny wiosny,
- wypowiecie się na temat wysłuchanego wiersza, ilustracji i własnych obserwacji,
- rozpoznacie i nazwiecie niektóre spotykane wiosną kwiaty i ptaki,
- poprawnie przepiszecie przysłowia o wiośnie,
Zachęcam wszystkich do aktywnego udziału w zajęciach.
2. Obejrzenie animacji nt zwiastunów wiosny z zasobów scholaris, oraz prezentacji, zwrócenie uwagi na to jakie oznaki wiosny zostały przedstawione.
- wskazanie daty w kalendarzu, za ile dni, tygodni przyjdzie kalendarzowa wiosna
- oglądanie animacji ,,Jedna jaskółka wiosny nie czyni”
- wypowiedzi uczniów nt oznak wczesnej wiosny
- ćwiczenia interaktywne, sprawdzenie zrozumienia; prawda - fałsz ( prawda – zielone koło, fałsz - czerwone)
- prezentacja ,,Zwiastuny wiosny” w tle utwór A. Vivaldiego ,,Cztery pory roku – Wiosna”
- rozpoznawanie wiosennych kwiatów
- ,,Ptaki, które przylatują wiosną” – rozpoznawanie ptaków
3. Słuchanie wiersza W. Broniewskiego ,,Pierwiosnek” czytanego przez ucznia.
- jakie oznaki wiosny opisane są w wierszu?
- określenie nastroju utworu (radosny, pogodny, pełen nadziei)
- wyszukanie w wierszu nazw ptaków i roślin
- co zostało przedstawione na ilustracji; ustny opis pierwiosnka, wyjaśnienie jego nazwy
4. Zabawa dramowa.
5. Rozpoznawanie wiosennych kwiatów, przyporządkowanie właściwej nazwy do ilustracji.
- odszukanie pierwiosnka i innych wiosennych kwiatów,
- kilka informacji o kwiatach czyta nauczyciel
Kwiatowe zwiastuny wiosny – rośliny kwitnące w ogrodach, lasach, łąkach, zaroślach wczesną wiosną, pozostające pod ochroną.

Rośliny chronione – często dziko rosnące rośliny, których nie wolno zrywać, ścinać, ani wykopywać, aby zachować rzadkie i cenne zasoby przyrody.
Przedwiośnie – pora roku w Polsce: między zimą, a wiosną.

6. Zagadki o wiośnie – praca w grupach
Ciche czytanie ze zrozumieniem, zapisywanie właściwej odpowiedzi przez wyznaczoną przez grupę osobę - kapitana
Ocena pracy grup
7. Przysłowia o wiośnie – slajdy, przepisywanie do zeszytu
Omówienie przysłów o wiośnie i bezbłędne przepisanie do zeszytu. Zwrócenie uwagi na wyrazy z trudnościami ortograficznymi.
Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
W marcu jak w garncu.
Z wiosną nadzieje rosną.
8. Zadanie dodatkowe dla ucznia zdolnego
- Rozwiąż plątaninkę i zapisz w zeszycie
9. Praca w ćwiczeniach.
FAZA KOŃCOWA
1. Podsumowanie i ocena pracy uczniów.
Czego nauczyliście się na dzisiejszych zajęciach?
Czy wiosna już przyszła?
Liczenie żetonów za aktywność i wystawienie ocen.
2. Ewaluacja
Jak pracowało się Tobie na zajęciach ? Pokoloruj odpowiednie słoneczko z buźką.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.