X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39600
Przesłano:

Ewolucja i jej dowody - konspekt lekcji

Konspekt lekcji

Klasa: 8
Przedmiot: Biologia
Temat: Ewolucja i jej dowody.

Krótki opis zespołu klasowego:

Klasa stanowi zróżnicowany zespół zarówno pod katem poziomu wiedzy jak i tempa pracy. Uczniowie wykazują między sobą różnice zarówno w zaangażowaniu do zajęć jak i motywacji do nauki. W pracy z uczniami należy położyć duży nacisk na indywidualizację pracy oraz sposób przekazywania informacji zrozumiały dla wszystkich uczniów.

Metody i formy pracy:

- pogadanka z elementami wykładu przy użyciu programu Pawer Point,
-praca z różnymi źródłami wiedzy: książką, e-podręcznikiem, stronami internetowymi, wyszukiwarką internetową Google,
- praca w grupach,

Materiały (środki dydaktyczne):

- karta pracy,
- podręcznik, e- podręcznik,
- skamieniałości,
- strony internetowe;

Literatura:

- Książka dla nauczyciela do podręcznika Puls Życia - Nowa Era
- Puls Życia, podręcznik – szkoła podstawowa, klasa 8
- Tik na lekcjach – jak zacząć? ORE

Cele lekcji/zajęć:
• wyjaśnienie istoty procesu ewolucji,
• zapoznanie z dowodami ewolucji,
• wyjaśnienie różnicy między bezpośrednimi a pośrednimi dowodami ewolucji,
• scharakteryzowanie dowodów ewolucji,
• kształtowanie kompetencji cyfrowych.

W czasie lekcji/ zajęć ocenie podlegać będzie:
1. aktywność na lekcji,
2. umiejętność pracy w grupach,
3. zdolność zastosowania zdobytej wiedzy w dyskusji i w praktyce.

Uczeń po lekcji powinien:
zapamiętać:
- co to jest ewolucja i jakie są jej przyczyny rozumieć:
- różnice między dowodami bezpośrednimi a pośrednimi,
- różnice pomiędzy narządami homologicznymi i analogicznymi umieć:
- podać przykłady narządów analogicznych i homologicznych,
- wymienić ogniwa pośrednie,

Kompetencje: Cyfrowa(Informatyczna)
W - wiedza, U - umiejętności,P -postawa
W – uczeń posiada świadomość prawnych i etycznych zasad związanych z korzystaniem z technologii cyfrowych,
W- uczeń zna podstawowe funkcje korzystania z różnych rodzajów urządzeń, oprogramowania i sieci.
U – uczeń nabywa zdolność do korzystania z treści cyfrowych poprzez uzyskiwanie do nich dostępu,
U – umiejętność korzystania z technologii cyfrowych w celu włączenia społecznego
P – uczeń posiada pełne ciekawości, otwarte i perspektywiczne nastawienie do rozwoju technologii i treści cyfrowych.
P – etyczne podejście do stosowania narzędzi cyfrowych.
Zadanie edukacyjne
- prezentacja multimedialna nt. Ewolucji i jej dowodów,
- wyszukiwanie w Internecie informacji,
- pogadanka nt. użycia komputera do wyszukiwania informacji, obrazów,
- wykonywanie ćwiczeń interaktywnych,

Przebieg zajęć:

Część lekcji

Cz. wstępna 8 min
- Sprawdzenie obecności
- Nauczyciel nawiązuje do lekcji poprzednich, dotyczących genetyki i jej wpływu na rozwój współczesnej wiedzy.
- Nauczyciel podaje temat i wyjaśnia, co jest celem obecnej lekcji:

Uczniowie wspólnie z nauczycielem wykazują istotną rolę rozwoju wiedzy z zakresu genetyki.

Cz. zasadnicza 27 min
Czynności nauczyciela:
- Nauczyciel wprowadza uczniów w temat. Wykorzystując prezentacje multimedialną tłumaczy uczniom, na jakiej podstawie naukowcy rozpoczęli swoje badania.
- Nauczyciel prosi uczniów, by podali przykłady określeń, które kojarzą im się z pojęciem ewolucja.
- W kolejnym etapie nauczyciel prosi uczniów o skorzystanie z Internetu w celu wyszukania definicji ewolucji.
- Nauczyciel zwraca uwagę, że informacji w Internecie można szukać na różnych stronach, a Wikipedia, może zawierać hasła nie opracowane przez specjalistów.
- Nauczyciel przystępuje do omówienia dowodów bezpośrednich ewolucji. Do wyjaśnienia tematu wykorzystuje zasoby strony www.epodreczniki.pl. Podpowiadając jednocześnie uczniom możliwość samodzielnego korzystania z tej strony.
- Obok treści cyfrowych uczniowie otrzymują również pomoce dydaktyczne w postaci skamieniałości.
- Następnie nauczyciel zaprasza uczniów do wirtualnego spaceru po muzeum historii naturalnej.
- Nauczyciel wyjaśnia definicję i prezentuje ogniwa pośrednie. Jednocześnie zwraca uwagę, że zdjęcia użyte do prezentacji zostały wybrane spośród grafik oznaczonych do ponownego wykorzystania.
- Kolejno omawiane są relikty i narządy szczątkowe. Uczniowie słuchaj wyjaśnień nauczyciela, ewentualnie zadają pytania konieczne do zrozumienia zagadnień.
Czynności uczniów:
- Uczniowie wypowiadają swoje skojarzenia.
- Uczniowie pojedynczo lub w grupach wyszukują i podają definicje ewolucji.
- Uczniowie słuchają wyjaśnień nauczyciela.
- Uczniowie zdobywając wiedze dotyczącą dowodów bezpośrednich ewolucji jednocześnie nabywają umiejętności korzystania z treści cyfrowych.
- Uczniowie poprzez obserwację skamieniałości utrwalają swoją wiedze.
- Uczniowie samodzielnie poruszają się po muzeum zdobywając zarówno wiedzę biologiczną jak i poszerzając swoje kompetencje cyfrowe
- Uczniowie poznają ogniwa pośrednie, jednocześnie kształtując swoje postawy(etyczne podejście do stosowania narzędzi cyfrowych)
- Uczniowie słuchają wyjaśnień, w razie wątpliwości zadają pytania.

Cz.końcowa 10 min
czynności nauczyciela:
W celu utrwalenia zdobytej wiedzy nauczyciel prosi o wykonanie ćwiczeń on line. Nauczyciel kontroluje poprawność wykonanego zadania.

Nauczyciel zadaje kilka krótkich pytań kontrolnych:
- Co to jest ewolucja?
- Co jest przyczyną ewolucji?

Nauczyciel dokonuje oceny pracy uczniów.

Nauczyciel podaje treść zadania domowego.
czynności ucznia:
Uczniowie wykonują ćwiczenia przy użyciu komputera.
Uczniowie odpowiadają na zadawane pytania.
Uczniowie zapisują treść zadania domowego.

Podpis nauczyciela:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.